Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

10 bin Euro luk cep telefonu

Haber, Les Ottomans Otel’de düzenlenen tan?t?m toplant?s?nda konu?an Vertu Global Sat?? Direktörü Steve Amstutz, Ventu ürünlerinde teknoloji, tasar?m ve hizmetler olmak üzere 3 temel unsurun öne ç?kt???n? belirterek, ’’Constellation Quest gerçek anlamda ilk ak?ll? lüks telefon’’ dedi.

Constellation Quest’in mü?terilere en iyi, en güncel teknolojiyi vermek üzere tasarland???n?, telefonda e-mail çözümü bulundu?unu, internet üzerinden gezinme f?rsatlar? sunuldu?unu, pusulal? ve bölgeye göre önceden yüklenmi? harital? A-GPS bulundu?unu, EDOF ve çifte LED fla?l? 5 megapiksel kamera ve 40 GB dahili haf?za bulundu?unu belirten Amstutz, Vertu’nun son 10 y?lda tasar?m ve cep telefonu teknolojilerinde en son teknoloji ve olanaklar? kulland???n? söyledi.

Amstutz, ’’Ürünlerimiz ?ngiltere’de el yap?m? olarak tasarlan?yor ve üretiliyor. Lüks bir ürünün sahip olmas? gereken bütün özellikleri bar?nd?r?yor. ?çerik olarak da yeni hizmetler geli?tirmekten ve sunmaktan gurur duyuyoruz. Hizmetlerimiz içinde Vertu mü?terilerinin ya?am tarz? özetleniyor. Cihazlar?n içeri?i ve hizmeti, mü?terilerin hayat?n? kolayla?t?rmak ve daha iyi düzenlemek amac?yla planlan?yor. Vertu tasar?m?yla birlikte mü?teriye özel olarak sunulan asistan arac?l???yla iyi bir restoranda rezervasyon, iyi bir otelde konaklama, jet ile ula??ma kadar hayat en iyi ?ekilde düzenleniyor’’ dedi.

Vertu Concierge hizmetiyle özel bir tu?la sesli veya e-posta ile tüm dünyaya 7 gün 24 saat ula??labildi?ini, City Brief ile de dünyadaki 140 ?ehir hakk?ndaki bilginin yan? s?ra, yeme-içme, al??veri?, ziyaret yerleri, konaklama yerleri hakk?nda ki?iye özel bilgiler sunuldu?unu anlatan Amstutz, Concierge hizmetinin de 8 dilde verildi?ini, çal??ma saatleri içinde Türkçe hizmetin de oldu?unu belirtti.

Amstutz, Vertu’nun 10 y?l içinde ilk 10’a girmeyi ba?ard???n?, bu ürünün Türk mü?terilerine olabildi?ince güzel ?ekilde sunulmas? için ellerinden geleni yapt?klar?n? belirterek, ’’Tüm bu hizmetler mü?terilerimize üstün ya?am standard? sunuyor. Mü?teriler gittikleri ülkelere yak?n duruyor’’ diye konu?tu.

’’MÜCEVHER ÜRET?R G?B?’’

Sorular? Amstutz, Vertu için Türkiye’nin stratejik bir pazar oldu?unu ve Türkiye’de yat?r?m yapmaya devam edeceklerini, ürünlerini son kullan?c?ya daha yak?n hale getirmek için çal??acaklar?n? söyledi.

Amstutz, telefonlar?n?n fiyatlar?n?n da 4 bin ile 10 bin avro aras?nda de?i?ti?ini metal paslanmaz çelik olan Constellation Quest’in fiyat?n?n ise 5 bin 800 avro oldu?unu belirterek, ’’Constellation Quest en son üretti?imiz ürün. Hem teknoloji, hem hizmetler, hem de içerik bulunuyor. Dünyada böyle bir telefon bekleyen çok fazla mü?teri var. Fiyat aral??? içinde orta bir yerde…’’ dedi.

Amstutz, telefonlar?nda kullan?lan malzemelerin de çok kaliteli ve özel oldu?unu belirterek, ’’Adeta bir saat, mücevher üretir gibi telefon üretiyoruz. Her bir Vertu telefonu tek bir usta, mühendis taraf?ndan cihaz?n bütün parçalar? birle?tirilerek üretiliyor. Telefonun hangi ustan?n elinden ç?kt??? laser ile telefonun arkas?na i?lenir’’ dedi.

10 bin Euro luk cep telefonu
haber

Bir Cevap Yazın