Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

2010’da en çok neler twitlendi?


2010 y?l? boyunca Twitter’da en çok hangi konularda mesajlar yaz?ld???n? ö?renmek ister misiniz?

Twitter’?n arayüzünü de?i?tirmesiyle birlikte daha i?levsel duruma gelmesi kullan?c? say?s?n? da oldukça art?rd?. Art?k dünya gündeminin nabz?n? tutmak için Twitter’da insanlar?n payla?t??? mesajlara göz atmak yeterli oluyor.

Geçti?imiz günlerde Twitter taraf?ndan 2010 y?l? boyunca gönderilen bütün mesajlar incelenerek 1 y?l boyunca gündemi neyin me?gul etti?ini ortaya ç?karan bir çal??ma yap?ld?.

Belirli kategorilere göre haz?rlanan top 10 listeleri geçti?imiz 1 y?l boyunca neler ya?ad???m?z?n bir özeti olmakla birlikte trendleri de göstermesi aç?s?ndan oldukça faydal? oldu. Bu listeleri görmek için a?a??daki ba?lant?ya t?klayabilirsiniz.

2010’da Twitter’da en çok konu?ulan ?eyleri görmek için buraya t?klay?n

Enhanced by Zemanta

Bir Cevap Yazın