Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Alternatif operatörlere %90 indirim

Haber, Düzenlenen yeni kampanya ile serbest telekom hizmeti sa?layan alternatif operatörlere kademeli ça?r? ba?latma indirimi sunulmaya ba?land?. Böylece alternatif operatörlerin toplam maliyetlerini dü?ürecek önemli bir destek sa?lanm?? oldu.

Türk Telekom, sabit telefon pazar?n? geli?tirmek ve sektörel rekabete destek vermek amac? ile serbest telekom hizmeti (STH) i?letmecileri için yüzde 20’den ba?lay?p yüzde 90’a varan Kademeli Ça?r? Ba?latma ?ndirimi sa?l?yor.

1 Ocak 2011 itibari ile ba?layan ve Mart ay? sonuna kadar geçerli olan bu kampanyayla operator ba??na 5 milyona varan bedava dakikalar sunuluyor. Yüzde 20, yüzde 55 ve yüzde 90 olarak kademelendirilmi? olarak sunulan indirim kampanyas?ndan tüm operatörler faydalanabiliyor.

May?s 2010’da piyasaya sunulan Ça?r? Ba?latma ?ndirimi Kampanyas?’n?n güncelle?tirilmesi ve indirim oranlar?n?n art?r?lmas?yla olu?turulan bu yeni kampanya ile Türk Telekom toptan seviyede hizmet verdi?i STH sa?lay?c?lar?n?n toplam maliyetlerini dü?ürmeleri ve adil rekabet ortam?n?n sa?lanmas? için bir kez daha deste?ini ortaya koymu? oluyor. 

Cnet Türkiye

Turkcell Operatör
Alternatif operatörlere %90 indirim
haber

Bir Cevap Yazın