Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Android 3.0 Honeycomb görüntüleri burada…

Honeycomb’dan özel görüntüler!Android 3.0 Honeycomb hakk?nda bilmeniz gereken her ?ey ve özel ekran görüntüleri… Hepsi içeride!

Google’?n yeni ç?kacak Android i?letim sistemi sürümü 3.0 Honeycomb’la ilgili ekran görüntüleri internette payla??ld?. Ekran görüntülerine göre, özellikle tabletler için piyasada olacak i?letim sistemi oldukça geli?mi? görünüyor.

Android 3.0’?n en farkl? yan?, kullan?c? arayüzünün genel görünümü. Özellikle tabletler için tasarland???ndan, tablet ekranlar?nda daha çok ikona ve kullan?c? uygulamas?na izin verebilmek için yer aç?lm??.

Yukar?daki ekran görüntüsünde de görebildi?iniz üzere, bildiri çubu?u ekran?n alt?na yerle?tirilmi?. Ayr?ca Android telefonlardaki birkaç dü?menin yerini alabilmesi için de çubu?a, “geri, ana ekran ve son kullan?lan uygulamalar” gibi dü?meler eklenmi?.
Android robot logo.Image via Wikipedia

Hareket çubu?u...Seçenekleri görebilece?iniz ana ekran Android’in önceki sürümlerine oldukça benziyor. Bu ekrana uygulamalar?n k?sa yollar?n? ekleyebiliyor ve istedi?iniz ?ekilde yerle?tirebiliyorsunuz. Ayr?ca görünüm aç?s?ndan da üç boyutlu bir özellik kazanan ana ekran, tabletlerin donan?m? üstesinden geldi?i sürece kullan?c?n?n gözünü de ho? tutaca?a benziyor.

Honeycomb’un en büyük de?i?ikliklerinden biri de Google’?n “Action Bar(Hareket Çubu?u) olarak adland?rd??? yeni özelli?i. Bu sayede yukar?da da ekran görüntüsünü görebildi?iniz ?ekilde, ekran?n üst taraf? yönlendirme, ve uygulamalara özel seçenekler için ayr?lm?? durumda. Örne?in bir mesaj seçti?inizde yukar?daki hareket çubu?unda; okundu, sil ya da i?aretle gibi seçenekler beliriyor. Yani art?k Android 2.0’daki gibi menü tu?una t?klay?p seçeneklerin içinde kaybolmayacaks?n?z.

Klavye, kopyala ve yap??t?r!
Bir ba?ka yeni özellik ise büyük klavye. Asl?nda herkesin a?ina oldu?u dokunmatik ekranlardaki bu klavyeler biraz daha geli?tirilmi?. Rahat yaz?m? sa?lamak için tu?lar?n aras?nda bo?luklar verilmi? ve normal klavyelerden hat?rlad???m?z “tab” gibi tu?lar klavye düzene?ine eklenmi? durumda.

Ayr?ca kopyala ve yap??t?r seçenekleri de Honeycomb’la beraber oldukça basitle?iyor. Bir yaz?n?n üzerine uzunca bast???n?zda o k?sm? seçiyorsunuz ve önceki sayfalarda anlatt???m?z hareket çubu?unda kopyala ve yap??t?r seçenekleri beliriyor. Bu ?ekilde çok zaman harcamadan rahatça kopyalay?p yap??t?rabiliyorsunuz.

Bunun d???nda Android’in içerisindeki normal uygulamalar da geli?mi? durumda. Taray?c?, kamera, arkada?lar ve e-posta gibi mobil i?letim sisteminin içerisinde olan uygulamalarda da ufak yeniliklere gidilmi?.

Bir Cevap Yazın