Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Abd

Nokia Astound

Nokia, Symbian yüklü ak?ll? telefonu Astound’u duyurdu.

Nokia Astound adl? 3.5 inç 360 x 640 çmzünürlük sunan AMOLED ekrana sahip yeni ak?ll? telefonunu duyurdu. Symbian OS yüklü cihazda USB 3.0, Wireless N, micro-USB konnektörü, standart Nokia 3.5mm AV ba?lant?s? ve 8 MP kamera özellikleri dikkat çekiyor. 8 GB dahili depolama kapasitesi de öne ç?kan bir özellik olarak göze çarparken, telefonun 720p HD video kay?t yapabildi?ini de söylemek gerekiyor. telefon Nisan ay?nda ABD’de 80 dolardan ba?layan ve kontrata gören de?i?en fiyatlarla sat??a sunulurken; Hindistan’da kontrats?z olarak 490 dolara sat??ta olacak. 

kaynak: computerworld

Nokia
Nokia Astound
haber

Facebook telefonu haftaya piyasada

Haber, Uzun süre inkar edildikten sonra geçen ay su yüzüne ç?kan ’Facebook markal? telefon’ projesi, haftaya cisme bürünecek. ?ntrnet sitelerine dü?en ’do?rulu?u yüksek’ haberlere göre htc taraf?ndan geli?tirilen ilk modeller, haftaya ABD ve Avrupa’da piyasaya verilecek.

Facebook marjal? telefonun üreticisi HTC, geni? ve çoklu dokunmatik ekranl? telefonlarda Android i?letim sistemi kullan?yor. Ancak arayüz, Facebook mesajlar?na ula?ma, güncellemeleri görme ve mesaj gönderme i?levlerine sahip k?sayollar? ta??yacak. Ana ekranda ayn? zamanda Facebook üyesinin mesaj duvar? duracak.

?stenirse cihaz?n GPS’i sayesinde Facebook’ta yer güncellemesinin e? zamanl? olarak yap?laca??, çekilen foto?raf ve videolar?n tek tu?la, optimize edilimi? ?ekilde Facebook’a gönderilebilece?i belirtiliyor. Telefon sahibi, ayr?ca, haber kurulu?lar? ba?ta olmak üzere favori Facebook sayfalar?ndaki gönderileri anasayfada e?zamanl? olarak izleyebilecek.

Henüz kesinle?mese de telefonda bulunaca?? söylenen k?zakl? qwerty klavyede de, Facebook k?sayol tu?lar? olacak. Telefonun Facebook markas?n? ta??yacak.

ntvmsnbc

Facebook HTC
Facebook telefonu haftaya piyasada
haber

Çift ekranlı telefon Kyocera Echo

Haber, Daha önceden üretece?i cihaz hakk?nda “sektörde bir ilk olacak” diyerek iddial? bir söz veren Sprint, verdi?i sözü tutarak dünyan?n ilk çift ekranl? Android telefonuna imzas?n? att?.

Kyocera ve Sprint i?birli?inin ürünü olan “Echo” ad?ndaki bu benzersiz telefon, 480 x 800 çözünürlükte iki adet dokunmatik ekrana sahip.

Piyasaya ç?kard??? bu ürünle birçok patenti elinde bulunduran firma, iki ayr? ekran? s?v? metal bir mente?eyle birbirine ba?lam??. Sürgü sistemiyle ekran? aç?ld???nda dizüstü benzeri bir görüntü olu?turan Echo, internette gezinme, e-posta, mesaj yazma gibi 7 hizmeti çift ekran vas?tas?yla gerçekle?tirebiliyor.

Çift ekran? olmas?na ra?men, üçüncü parti uygulamalarda iki ekran kullan?lmas?na destek vermeyen Echo, ayr?ca bir ekrandan mesaj yazarken di?er ekrandan video izleme gibi bir hizmet de vermiyor. Yani kullan?m alan?na ba?l? olarak çift ekran, geni?leyerek tek ekran haline geliyor.

Android 2.2 i?letim sistemiyle çal??an Echo, firman?n ikinci nesil ürünü olan 1 GHz’lik Snapdragon i?lemcisini kullan?yor. Ayr?ca 5 megapiksellik bir kameraya sahip olan cihaz, 720p video çekebiliyor.

Pil ömrü konusunda net bir bilgi verilmeyen Echo, önümüzdeki aylarda ABD’de anla?mal? olarak 199 dolardan sat??a ç?kacak

Android
Çift ekranl? telefon Kyocera Echo
haber

Google ve Twitter’dan Mısır operasyonu


M?s?r’da ya?anan internet yasa?? için Google ve Twitter el ele verdi.

Hüsnü Mübarek’e kar?? ba?lat?lan ve ç?? gibi büyüyen halk ayaklanmas?na kat?lanlar?n sosyal a?lardan organize olmalar?n? engellemek için ülkedeki internet ba?lant?lar?n? tamamen devre d??? b?rak?lmas?na tepkiler büyüyor.

M?s?rl?lar?n eski modemlerle çevirmeli a? ba?lant?s? kullanarak internete eri?ebilmeleri için baz? uluslararas? kurulu?lar?n çabas?yla Avrupa’da ve ABD’de ücretsiz özel telefon numaralar? hizmete sunuldu.

Son olarak Google ve Twitter’?n i?birli?iyle M?s?r’dan Twitter’a mesaj göndermek isteyenler; +16504194196, +390662207294 ve +97316199855 numaralar?n? ücretsiz olarak aray?p sesli mesaj b?rak?yor. Gelen mesajlarda yine ayn? numaralardan dinlenebiliyor.

Teröristler oyundan mı ilham aldı?


Geçti?imiz günlerde Rusya’da ya?anan terör olay? ile ilgili olarak bir bilgisayar oyunu suçland?.

Hat?rlayaca??n?z gibi Rusya’da gerçekle?tirilen terör eyleminde 35 ki?i hayat?n? kaybetmi? ve 110 ki?i de yaralanm??t?. Bu olayla ilgili olarak bir haber yapan devlet destekli bir Rus televizyon kanal?, eylemi gerçekle?tiren teröristlerin MOdern Warfare 2 adl? oyundaki benzer bir sahneden etkilendiklerini iddia etti.

Amerikan yap?m? oyunun “No Russians” adl? bölümünde silahl? bir terörist grup bir Rus havaalan?na girerek yüzlerce sivili ac?mas?zca öldürüyordu. Oyun ilk piyasaya sürüldü?ünde sivillerin öldürüldü?ü bu bölüm yüzünden oldukça yo?un ele?tiri alm??t?.

Rus televizyonuna konu?an terör uzmanlar? bu sahnenin görüntülerine ula?man?n çok kolay oldu?unu, bir video payla??m sitesine girip No Russians yaz?ld???nda sivillerin katledildi?i k?sm? herkesin izleyebilece?ini dile getirdiler. Bu görüntülerin teröristleri etkilemi? olabilece?ini söyleyip Call of Duty: Modern Warfare 2 oyununa ve ABD merkezli da??t?mc? firma Activision’a kar?? a??r ithamlarda bulundular.

Facebook’ta yüz kızartıcı olay!

Facebook’ta yüz k?zart?c? olay!Facebook’ta ya?anan inan?lmaz hack olay?, dev siteyi ve sahibi Zuckerberg’i fena rezil etti…
Bu hack giri?imi ilk de?il...
Mark Zuckerberg, Hail Caesar!Image by DonkeyHotey via FlickrDaha önce de bu imza ile Fransa Ba?kan? Nicolas Sarkozy’nin sayfas? hacklenmi?ti, s?rada da ABD ba?kan? Obama’n?n oldu?u dü?ünülüyor.

Olay?n ortaya ç?kmas?ndan sonra ilgili sayfa alelacele kapat?ld? ve mesaj ortadan kald?r?ld?. Ama bu bile haberin ve mesaj?n yer ald??? ekran görüntüsünün internette yay?lmas?n? engelleyemedi. ??in garip k?sm? ise, mesaj?n yakla??k 1800 kez be?enilmi? olmas?.

Facebook’tan konuyla ilgili resmi bir aç?klama henüz gelmedi. Bu da, sald?r?n?n yalanlanmamas? anlam?na geliyor.

Zuckerberg’in sayfas?na s?zarak “S?zma i?lemi ba?las?n: Facebook paraya ihtiyaç duyuyorsa, bankaya gitmek yerine neden kullan?c?lar?na sosyal anlamda yat?r?m yapmalar?na izin vermiyor? Neden Facebook Muhammad Yunus’un tan?mlad??? ’sosyal i?’ kavram?na dönü?müyor? Ne dü?ünüyorsunuz? #hackercup2011″ diye bir gönderi yapan hacker’?n sayfaya nas?l s?zd??? bilinmiyor. Konuyla alakal? olarak Sophos’un K?demli Teknoloji Dan??man? Graham Cluley’in demeci ise ?öyle:

Mark Zuckerberg, bu utand?r?c? durumdan sonra san?r?m gizlilik ayarlar?na bakmak isteyecektir. Oturum açma ile alakal? bilgilerin onun parolas?n? umursamamas?ndan m? yoksa bir kafede otururken ?ifresiz bir a? üzerinde sidejack e (sidejack: bilgilerin kablosuz internet arac?l???yla çal?nmas?) u?ramas?ndan m? oldu?u henüz net de?il. Ama ne ?ekilde olursa olsun, Facebook’un güvenli?i ve kullan?c?lar?n?n gizlili?i bu olaydan sonra artt?rmal?.

Turkcell CEO’su Ciliv: Maaşım 365 dolardı

Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, 5 y?l sonra herkesin cebinde cep bilgisayar? olaca??n? ve herkesin bilgiye buradan ula?aca??n? söyledi.

Ciliv, “Turkcell’li Ya?am Seminerleri” kapsam?nda Selçuk Üniversitesi (SÜ) Yenilikçi Fikirler Toplulu?u’nun Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenledi?i etkinli?e kat?ld?.

Seminerde, deneyimlerini üniversite ö?rencileriyle payla?an Ciliv, 27 y?ll?k i? hayat?nda neler ö?rendi?ini aktarmak ve bir a?abey olarak tavsiyelerde bulunmak için Konya’ya geldi?ini belirtti.

Her bireyin büyük bir potansiyeli oldu?unu ifade eden Ciliv, “Hayatta baz? zorluklar olabilir ama bu zorluklar sizi kesinlikle hedefinizden cayd?rmas?n. Hedefinizi yüksek koyun ve sonra azimle o hedefe ula?mak için çal???n” dedi.

Ciliv, ö?rencilere dürüst, çal??kan, yenilikçi, ö?renmeye hevesli, ara?t?rmac? olmalar? ve teknolojiyi takip etmeleri tavsiyesinde bulunarak, fark yaratmak için bunlar?n gerekli oldu?unu vurgulad?.

Fark yaratmada teknolojinin gündeme geldi?ini anlatan Ciliv, internet sayesinde bugün burada okuyan ö?rencilerin Harward Üniversitesinde okuyan ö?renciden bir fark?n?n olmad???n? belirtti.

ABD’DE SIKINTILI GÜNLER

Ciliv, çok büyük zorluklar ya?ayarak, bu noktaya geldi?ini, ancak y?lmad???n? dile getirerek, ?unlar? kaydetti:

“ABD’de burslu okurken maa??m 365 dolard?. Ve inan?n 365 dolarla ABD’de zar zor ya??yordum. Bazen ülkemizde döviz s?k?nt?s? oldu?u dönemlerde maa??m?z?n 3 ay gelmedi?i oluyordu. ABD’de sokakta yürürken cebimdeki tüm paran?n 25 cent oldu?unu hat?rl?yorum. Ve ?u ?ekilde dü?ünüyordum; ’O 25 cent’i kaybetmeyim ve ABD’de be? paras?z kald?m’ durumuna dü?meyim. Y?lmadan hep do?ru yönde çal??maya gayret ettim. Microsoft’da genel müdürlük yaparken dünyadaki 120 ülkeden 400 bin i? orta??n? yönetiyordum. Microsoft’da 10 sene çal??t?m. Dünyada teknoloji konusunda bir numara olan ?irkette çal??anlar?n sizden bir gram fazlas? yok, onlar kendilerine güveniyor. Türkiye’nin en büyük gücü genç nüfustur. Siz de kendinize güvenmelisiniz.”

Gençlere sevdikleri i?i yapmalar? tavsiyesinde bulunan Ciliv, “O i?in üzerinde yo?unla??n, yapaca??n?z i?i iyi ara?t?r?n ve o noktaya odaklan?n. Tak?m ruhuyla çal???n, sevgi dolu olun, kalbinizi ve beyninizi kullan?n. ?nsanlar? sevin ve onlar için faydal? i?ler yapmaya çal???n, bu sizin motivasyonunuzu yükseltir” diye konu?tu.

Cep telefonun Türkiye’ye geli?iyle ilgili an?lar?n? aktaran Ciliv, Türkiye’nin dev holdinglerinin bu önemli yat?r?m?n gelece?ini göremedi?ini belirterek, 1993 y?l?nda Türkiye’de sat?lan cep telefonu say?s?n?n s?f?r oldu?unu ancak bu y?l Türkiye’de ki cep telefonu say?s?n?n 65 milyon oldu?unu söyledi.

YEN? DÜNYAYI ?EK?LLEND?REN 3 GÜÇ
Ciliv, yeni dünyay? ?ekillendiren 3 güç oldu?unu, bunlar?n mobilite, internet ve yak?nsama oldu?unu ifade ederek, ?öyle devam etti:

“Art?k ta??d???m?z aletler art?k bir telefon de?il, bilgisayar. Nas?l ki ?imdi herkeste cep telefonu var, bundan 5 y?l sonra da herkesin cebinde cep bilgisayar? olacak ve bilgiye buradan ula?acak. Kablolu internete ula?anlar?n say?s? dünyada y?lda yüzde 12 art?yor, fakat çok k?sa bir süre içerisinde göreceksiniz internete ula?man?n en pratik yolu her yerden her zaman mobil ortamda olacak. Bu anlamda 3G’nin Türkiye’ye gelmesi çok önemli.”

Seminerin sonunda SÜ Yenilikçi Fikirler Toplulu?u taraf?ndan “En Yenilikçi CEO” seçilen Ciliv’e ödülünü SÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Okudan verdi.
milliyet.com.tr

Öbür Dünya’ 2011’de bulunacak!

Bugüne dek ke?fedilen Güne?-d??? gezegen verilerini derleyen bilimciler, Dünya’ya çok benzeyen ve üzerinde ya?anabilir ikinci bir gezegenin her an bulunabilece?i kan?s?nda.
ABD’li iki bilimci, Dünya’ya çok benzeyen ve üzerinde ya?anabilir ilk Güne?-d??? gezegenin May?s 2011’de bulunaca?? kan?s?nda. Profesörler, tespitlerini çok karma??k matematiksel olas?l?k hesaplar?na dayand?r?yor.
Harvard ve California üniversitelerinde ara?t?rmalar yapan Samuel Arbesmans ile Gregory Laughlins, son y?llarda Dünya ile benzerlikler ta??yan gezegen ke?iflerinin h?zla artt???n?, elde edilen verilerle matematiksel olas?l?k hesaplar?n? bir arada kullanarak, ‘Dünya-gibi’ bir gezegen ke?finin san?ld???ndan çok daha yak?n oldu?unu tespit ettiklerini aç?klad?.
?kili çal??malar?nda a??rl?kl? olarak Kepler Uzay Teleskobu’ndan elde edilen görüntü ve verileri kulland?. Verilerden bir ‘ya?anabilirlik oran?’ olu?turan ikili, bilinen tüm Güne?-d??? ve Dünya benzeri cisimleri bununla s?n?fland?rmaya ba?lad?.

Olas?l?k hesaplar? da ç?karan ikiliye göre ‘ya?anabilirlik oran?’ 1’de 1’e yak?n olan bir gezegenin Güne? Sistemi d???nda bulunma olas?l??? 2013’e kadar yüzde 66, 2020’ye kadarsa yüzde 75 düzeyinde. Ancak medyan (ortanca) de?erin çok daha yak?n bir tarihe i?aret etti?ini söyleyen bilimciler, bunun May?s 2011 civar?nda olabilece?i sonucuna vard?.
Elbette Dünya’ya benzer nitelikler ta??yan ve ya?anabilir bir gezegenin ke?fi, insano?lunun oraya ula?abilece?i anlam? ta??m?yor. Zira bu gezegenlerin ço?u Dünya’dan yüzlerce ???k y?l? uzakta bulunuyor.
space,sun system,planet,science,technology
Haber dünyan?n en çok satan popüler bilim dergisi Popular Science’ta yer ald?.

Canon Yeni dijital SLR fotoğraf makinesi EOS 60D duyurdu

Canon,EOS ailesine yeni bir model ekledi,seçebilen dijital SLR kameras? 60D’yi duyurdu.18MP çözünürlük,Yeni CMOS sensörlü ayg?t?n,görsel verilerdeki bozunumlar? filtreleyen RAW imaj i?lemcisi mevcut ve 30FPS h?z?nda Full HD tan?ml? video kayd?

60D’nin içerdi?i di?er özellikler aras?nda ISO 100-6400 aras? hassasiyet(12800’e geni?letiliyor),Çok aç?l? 1040000 adet piksellik 3inç LCD ekran, DIGIC 4 imaj i?lemcisi,SD/SDHC/SDXC bellek kart? deste?i,5.3FPS h?z?nda sürekli foto?raf çekimi,9 noktal? AF sistemi

Bu,tek bir DIGIC 4 i?lemcisi olan tam HD 1080p video kay?t ve özellikler RAW görüntü dosyalar?(in-kamera i?leme sa?lar Picture Style,Beyaz Ayar?,Renk Alan?,Yüksek ISO Noise Reduction,Periferik I??k Düzeltme,lineer distorsiyon düzeltme ve renk katmak sapmalar? düzeltme).

Foto?raf çekme yeteneklerini geli?tirmek isteyenler için profesyonel s?n?f?na geçi? kameras? olarak tasarlanan Canon EOS 60D DSLR,basit menüsü,rahat çekim öneren ergonomisi ve görsel deneyimin kalitesini art?racak imaj i?lemcileriyle hiç olmad??? kadar çekici teklifler sunuyor.

Canon EOS 60D yaln?zca gövde 1099 $ için kullan?labilir hale getirecek.18-135mm f/3.5-5.6 zum objektifi IS bir o e?er paket içine eklenir 1399 $ mal olacak.ABD’nin sat?c?lara Eylül ay?n?n sonuna do?ru teslim edilmesi planlan?yor.

Tan?t?m videosu

Haber – Huawei IDEOS X5

Haber, CES 11’in ikinci gününde de firmalar yeni cihazlar?yla gövde gösterisi yapmaya devam ediyor. Hem kurulsam hem de son kullan?c? odakl? ürünleriyle tan?d???m?z Huawei, son olarak Turkcell T10’u geli?tirmi?ti. Bu zamana kadar ak?ll? telefon pazar?nda tam anlam?yla etkin olarak rol almayan Huawei, bu duruma son vererek IDEOS X5 ile devlere meydan okudu.

IDEOS X5, T-Mobile arac?l???yla ABD’de sat??a sunulacak. 3.8 inç WVGA kapasitif dokunmatik ekrana sahip olan IDEOS X5, 1500mAh bataryas?yla kullan?c?lar?na uzun pil ömrü vaad ediyor.  Yaln?zca 11.4 mm kal?nl???nda olan bu zarif cihaz?n belle?i ise 512MB. Ke?ke Huawei paraya k?y?p cihaz?n; 800MHz Qualcomm MSM7230 i?lemcisi ve belle?i yerine daha güçlü birimler konumland?rsayd?. Anla??lan Huawei’nin bu cihazdan beklentileri çok da yüksek de?il.

’’

5 megapiksel LED fla?l? kameras?yla, standart mobil foto?rafç?l??a olanak tan?yan IDEOS X5, 720p video oynatma kabiliyetine sahip.  4 GB dahili haf?zas? bulunan ak?ll? telefonun depolama kapasitesi microSD kartlarla art?r?labiliyor. Cihaz?n kalbinde ise Google imzal? Android 2.2 mobil i?letim sistemi bulunuyor. ?ayet cihazda Froyo yerine Android 2.3  yer alsayd?, IDEOS X5 kullan?c?lar? daha kolay cezbedebilirdi.

scroll

Huawei
Haber – Huawei IDEOS X5
haber