Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Bile

Hangi kuçu sana göre?Hangi kuçu sana göre?Kaçan frizbileri yakalas?n, sevimli numaralar yaps?n, parkta size yeni arkada?lar bulsun diye ald???n kuçu, gecenin üçünde hal?n?n ortas?na ç?karmaya, DVD’lerini çi?nemeye ba?lad???nda ne olacak? Hâlâ köpek istiyor musun? O halde en az?ndan sana en uygununu bulman laz?m.
Yeni bir ili?kiye haz?r m?s?n?
Yeni köpe?inle arkada?lar?n aras?nda popüler olmay? amaçl?yorsan, gidip yeni bir ayakkab? almaya ne dersin? Köpek ya?ayan, nefes alan, duygular? olan canl? bir varl?kt?r, sekiz ayl?k olup soka?a at?ld???nda hissedeceklerini dü?ünsene. Köpek almak, bir biblo almaktan çok bir çocuk sahibi olmaya benzer. Sorumluluk a??r gelecekse bir bitki almaya ne dersin? Ayakkab? teklifimiz de hâlâ geçerli.
Evde gündüz kimse olmuyorsa, yaln?z, mutsuz bir köpe?in olacak demektir. Peki köpe?in mutsuz oldu?unu nas?l gösterir? “?lgilensene benle” diyemeyece?ine göre ders notlar?n?n üzerine çi?ini yaparak, sistematik olarak CD’lerini yiyerek ilgi çekmeye çal??acakt?r. Asl?nda bu onun de?il, onu minicik bir eve t?k?p saatlerce yaln?z b?rakan senin kabahatin. Diyelim ki sürekli ilgileneceksin, peki kuçu kakas? toplamaya, kuçu çi?i paspaslamaya haz?r m?s?n? Apartman?nda köpek beslenebiliyor mu? Mamas?d?r, ilac?d?r, a??s?d?r, oyunca??d?r derken ailen her türlü masraf? kar??layacak m?? Bu sorular?n birine bile hay?r diyorsan bence seni ayakkab? reyonuna do?ru alal?m.
Ki?ili?ine en uygun tür hangisi?
Köpek sahibi olmak, kendini ke?fetme yolunda ataca??n önemli bir ad?m asl?nda. Kendini bilmezsen senin için uygun olan köpe?i nas?l bileceksin? Örne?in spor yap?yorsan enerjik bir köpek sana uyar. Tembel tenekeler için m?ym?nt? köpekler uygundur. Sulu gözlü arkada?lar?m?z daha arkada? canl?s? köpeklerden ho?lan?rken pimpirikli okurlar fazla tüy dökmeyen köpekleri tercih edecektir.
Çok genel kurallar var. Elbette köpekten köpe?e özellikler de?i?ebilir ama ço?u zaman ?rklar?n özellikleri bellidir.
Kani?, Alman Kurdu, tüm çoban köpe?i ?rklar?, av köpekleri, taz?lar, özellikle de Keeshond çok zeki köpeklerdir.
Hangi kuçu sana göre?Masti, Griffon, Bulldog, Teriyer, fazla egzersiz istemeyen, evde bak?lmaya uygun türlerdir. Genel olarak tüm süs köpekleri için bu geçerlidir. Hiç ko?up z?playan bir Chihuahua ya da Pekin köpe?i gördünüz mü?
Pug, Cocker Spaniel, Beagle, Golden Retriever ve Labrador, çocuklarla çok iyi anla??r.
Pug, Basenji, Boston ve ?skoç teriyer, Bulldog ve Corgi, apartman dairelerinde ya?arken ac? çekmeyen cinslerdir.
Basenji, Rus taz?s?, Whippet, ç?t ç?karmayan cinslerdir.
Bichon Frise, Collie, Golden Retriever ve Labrador retriever en arkada? canl?s? ?rklard?r.
Tabii bu ?rklardan birini seçmek, bu özelliklere sahip olmay? garanti etmiyor. Köpe?i alaca??n?z veterinerden, arkada??n?zdan ya da evlat edinece?iniz bar?nak görevlisinden gözlemledi?i kadar?yla karakter özelliklerini mutlaka sormal?s?n.
Üstelik alaca??n köpek mutlaka safkan olmak zorunda de?il. Zaten safkan köpeklerin ufak bir gen havuzu içinde ço?almas? sonucu ki?ilik problemleri gösterdikleri art?k yayg?n bir kan?.

A male Golden Retriever named Tucker.Image via WikipediaHangi kuçu sana göre?Hayat?na en uygun tür hangisi?Tabii bu i?in bir de ev taraf? var. Collie’lerin tüyleri göz rengini ortaya ç?karabilir ancak o kuçuyu minik bir apartman dairesine t?k??t?rmak zalimliktir. Günde kaç kere yürüyü?e ç?karabilirsin? “Her gün mü?” diye soruyorsan ba?tan vazgeç zaten. Gelecekte seni ne gibi de?i?iklikler bekliyor, üniversiteye ba?ka bir ?ehre gitme ihtimalin var m? mesela? Bo? zamanlar?nda evde pineklemeyi mi seviyorsun, yoksa da? bay?r demez misin? Türleri seçmeden önce bunlar? mutlaka dü?ünmelisin.
Bütçen yeterli mi?Köpek sahibi olmak ucuz bir i? de?ildir. Köpe?in için hayat boyu harcayaca??n parayla 200 ekran bir plazma alabilirsin. Tabii karar senin, dev bir televizyon mu, yoksa kar??l?ks?z sevgi mi?
Köpe?in kendisi, di?er masraflar?n yan?nda devede kulak kal?yor, hatta bar?naktan ücretsiz de alabilirsin, hatta öyle yap. As?l masraf, mama k?sm?yla ba?lar. Veterinere uygun mamay? dan??mal?s?n. “Ne veterineri” mi? Seninle i?imiz var. Bunun check-up’? var, a??s? var, biti kenesi var, k?s?rla?t?r?lmas? var, di? bak?m? var… Sokakta arkada?lar?yla ko?u?turmuyorsa y?lda bir yeter. Ancak olur olmaz bir ?ey yutmas? durumunda yap?lacak operasyon için kenarda biraz paran olsa iyi olur.
Hangi kuçu sana göre?Su ve mama kaplar?, kaliteli bir tasma, yatak, tüy bak?m? aksesuarlar?, çi?neme oyuncaklar?, ta??mak için kaliteli bir kutu ve so?uk havalarda yürüyü?ler için bir kazak, ilk gün alman gereken ?eyler.
Nereden alaca??m??stedi?in yerden elbette. Bu i?in en ideali, yavrular? olmu? bir tan?d???n köpe?idir. Annesini, babas?n? bilmek, huyunu, suyunu, sa?l???n? bilmek demektir. Bar?naklar da çok iyi bir fikir. Safkan köpeklerden yavrulara kadar her türlü köpe?i, her ?rktan kuçuyu burada bulabilirsin. Üstelik bar?naktan bir köpek evlat edinerek çok hay?rl? bir i? yapm?? olursun. Ne kadar iyi yürekli insanlarca bak?lsalar da bar?naklar köpekler için çok iyi ya?am ko?ullar? sunam?yor. Hele belediye bar?naklar?ndaki köpeklerin halleri içler ac?s?. Bar?naktan alaca??n köpek hem bedava hem de onun hayat?n? kurtar?yorsun. Tek sorun, alaca??n köpe?in sa?l?k ya da ki?ilik problemleri olabilir, bunu da bar?nak görevlisiyle konu?arak ö?renebilirsin.
Kaç?nman gereken yer ise pet shop’lar. Küçük kafeslerde, kocaman ???klar alt?nda sergilenen o yavrular içi sadece “hay?r” deyin. O sat?lmayan yavrular?n sokaklara ya da bar?naklara terk edildiklerini biliyor musunuz? Hayvanlara zalimce davrand?klar? için fast food zincirlerini k?n?yorsan pet shop’lar?n yan?na bile yakla?maman gerekir. Pet shop’tan ald???n?z köpek ile bir yavruyu kurtarm?yorsunuz, sadece bu endüstriyi destekliyorsunuz.

Enhanced by Zemanta

iPad 2’nin gizli sırrı!


apple,ipad 2,tablet pc,computer,hardware,technology 

 


iPad 2’nin ba?ar?s?n?n s?rr?: Denge.

iPad 2 teknolojik olarak en ileri cihaz olmayabilir ama rakiplerine toz yutturan önemli bir yan? var.

Apple, iPad ile yakalad??? ba?ar?y? iPad 2 ile bir ad?m daha ileri götürecek ve ç?tay? daha da yükseltecek gibi görünüyor. Yeni iPad’in ba?ar?s?n? ?imdiden garantileyen önemli nokta ise Apple’?n konuya rakiplerinden çok farkl? yakla??yor olmas?.
iPad 2 duyuruldu?undan beri herkes heyecan verici A5 i?lemcisini konu?uyor. Çift çekirdekli 1,2 GHz A5 i?lemcisi bir önceki iPad’e göre h?z? neredeyse iki kat artt?r?yor. Üstelik grafik anlam?nda da A5’in büyük etkileri var. Bu tip cihazlar?n ticari ba?ar?s?n? yak?ndan etkileyen oyun sektörünün iPad 2’ye özel bir ilgi gösterece?inden hiç ?üphe yok. Daha güzel grafiklere sahip, daha geli?mi? oyunlar iPad 2’nin di?er tüm özelliklerine önemli bir art? katacak.
Ama iPad 2’nin i?lemcisi asl?nda türünün tek örne?i de?il. Ta??nabilir cihazlar için Qualcomm ve Nvidia en az A5 kadar geli?mi? i?lemcilerini çoktan duyurdular. Peki bu alternatif i?lemcileri kullanan rakipleri iPad 2’den daha ba?ar?l? olacak ürünler piyasaya sürebilir mi? ??te bu konuda çok da emin de?iliz. Çünkü Apple’?n rakiplerinden farkl? olarak bildi?i s?r, can al?c? noktan?n son teknolojiyi kullanmak de?il, do?ru dengeyi bulmak oldu?u…

Son teknoloji de?il, gerekli teknoloji
iPad 2’nin A5 i?lemcisi daha geli?mi? özelliklere sahip oldu?u için do?al olarak daha çok enerjiye ihtiyaç duyuyor. Bu da daha geli?mi? bir pil kullan?lmas?na neden oluyor. Bu durumun asl?nda daha kal?n ve daha a??r bir cihaz?n ortaya ç?kmas?na yol açaca??n? dü?ünmek mümkün. Fakat Apple bu konuda kullan?c? deneyiminden taviz vermemi? ve hem daha hafif, hem de iPhone’dan bile daha ince bir iPad 2 üretmeyi ba?arm??.
Buradaki as?l kilit nokta “kullan?c? tecrübesi”. Daha önce bahsetti?imiz en az A5 kadar geli?mi? mobil i?lemcilerden birini veya daha geli?mi?ini tercih etmemi? olmas? asl?nda Apple’?n bunu yapamayacak olmas? de?il; tercih etmemi? olmas?. Çünkü daha da geli?mi? bir i?lemci ayn? zamanda kullan?c?ya yans?t?lmas? gereken ek bir maliyet anlam?na geliyor.
Özellikle ak?ll? telefon pazar?nda ?u anda k?yas?yla bir donan?m yar??? ya?an?yor. Her firma iPhone ile rekabet edebilmek için daha geli?mi? i?lemcilere ve di?er donan?m özelliklerine sahip cihazlar üretme pe?inde. Fakat Apple bu donan?m yar??? ç?lg?nl???n? uzaktan izleyerek, kullan?c?n?n ihtiyaç duydu?unun üzerine ç?kmayacak ama özenle bir araya getirilmi? ö?eleri tercih ediyor. Bunun sonucu olarak ta ortaya gereksiz detaylardan s?yr?lm??, fiyat? kabul edilebilir s?n?rlarda kalan ve kullan?c?n?n beklentileri hemen her alanda kar??layabilecek bir ürün ç?k?yor. iPad 2’nin gerçek rakipleri sadece bu basit s?rr? ke?feden firmalar aras?ndan ç?kacak gibi görünüyor…

  CHIP Online 

Radiohead’ın kırık dalı

Radiohead’?n k?r?k dal?“The King of Limbs”, bir önceki Radiohead albümleri “In Rainbows” ve “Hail to the Teaf”in bir kavanoza t?k?l?p üç y?l güne? alt?nda bekletilmi? hali gibi. Bu albümlerde “Ya Radiohead neler yap?yor böyle” dedirten ne varsa mayalan?p zehir zemberek hale gelecek kadar yo?unla?m??.
Ha yok, Radiohead’?n kafay? resetledikten sonraki deli i?i müzi?ini seviyorsan ?ansl?s?n. “The King of Limbs”, grubun ?imdiye kadarki en “bize ne dinleyicinin ne istedi?inden” albümü. Bir “Kid A” de?il ama grubun çizgisini bir “Kid A” kadar de?i?tiriyor. Tüm albüm 8 ?ark?dan olu?uyor ve 37 dakika sürüyor, ?imdiye kadarki en k?sa Radyokafas?. Thom bu konuda“Uzun bir albüm yapman?n yarat?c? buhran?n? bir daha çekemezdik” diyor. Belki de dijital ça??n dinleyicisine göz k?rp?yor, “okuldan dönerken yolda dinleyiver i?te” diyor, kim bilir? Gerçek ?u ki, Limbs’in mayas?n?n kula??nda tutmas? için defalarca dinlemen gerekiyor.
Radiohead, çok daha az gitar, çok daha az “Tescilli Thom Yorke inleyi?li” ?ark? ve daha fazla elektronik türlüye meyletmi?. Limbs, kendi içinde tutarl? ancak önceki Radiohead albümlerinin tümünden de?i?ik, tümünden daha zor.
Radiohead’?n k?r?k dal?Albümün en gitarl? ?ark?lar?ndan ‘Morning Mr. Magpie’da bile gitar ancak yedek melodiyi kurtarmaya çal???yor. Phil Selway ise davulu konu?turuyor. Bu kendini funk ?ark?s? sanan ufakl?k, albümün en iyilerinden. ‘Little by Little’, tersten çalan gizli mesajl? plaklar gibi gelen melodisi ve sa?l?kl? bas altyap?s? ile ilk dinleyi?te öne ç?k?yor, melodik ve sanki on y?l önce kaydedilmi? gibi. ‘Feral’, ?ngiltere’nin öz evlad?, bas delisi dubstep’in ba?ar?l? bir örne?i, davullar jiletten bile keskin. ?imdilik en çok öne ç?kan ?ark? ‘Lotus Flower’, bahsetti?imiz “Tescilli inleyi?”in mis gibi tiz tonlar?n? bar?nd?ran nadir parçalardan. Ayar?nda synth ve vokal efekti ile katmanl? bir ?ark? olsa da albümün en kolay ak?lda kalan?. ‘Give up the Ghost’ albümün tek akustik ve eski kafal? ?ark?s?, bize ‘Pyramid Song’u hat?rlat?yor. Albümün kapatan ‘Separator’, grubun 90’lardaki halini hat?rlatan, orta tempolu, belki de albümün en iyi ?ark?s?.
Hepsi ilgini hak eden sekiz ?ark?s? ile Limbs, Radiohead’in en ayk?r? albümü. Tek sorun al??t???n muhte?em ve eski Radiohead soundu ile al??man gereken yeni ve deneysel Radiphead soundu aras?ndaki dengeyi çizmek.

Fransızca aşk başkadır

Frans?zca a?k ba?kad?rFrans?zca ?ark?lar? sever misiniz? Frans?zcay? duydu?unuz zaman sizin de içiniz bir ho? olur mu? Siyasi tart??ma program? olsa, sosyal bilgiler dersi anlat?l?yor olsa bile çok romantik, çekici bir ?eyden bahsediliyor, hatta ?iir okunuyor gibi gelmez mi? Tabii Frans?zca biliyorsan?z ba?ka mesele, biz bilmedi?imiz için böyle söylüyoruz. O yüzdendir ki Frans?zca ?ark?lar dinlerken mest oluyoruz.
Frans?zcada “?ark?” kelimesi, “?anson” sözcü?üne denk dü?üyor. “Klasik Frans?z ?ansonlar?” ifadesine denk gelmi? olman?z muhtemel. ??te acayip bir ?eyden de?il, bildi?imiz ?ark?dan bahsediliyor orada. Yine de dilimizde “?anson” denildi?i zaman klasik, söz üzerine kurulu ?ark?lar?n kastedildi?ini de belirtmeliyiz.
Söz üzerine kurulu dedik ya, ?ansonlar?n hep bir öyküsü vard?r. Melodileri rahatça ak?lda kal?r, karma??k de?ildir. Sözler ise bu melodiye e?lik eden hikâyelerdir.
?anson kavram?n?n kökeni asl?nda Rönesans ve Orta Ça? sonlar?na kadar uzan?r. Erken dönem ?ansonlar?n?n baz?lar? sadece insan sesi kullanarak olu?turulurdu. ??in içine enstrüman girmesi için biraz zaman geçmesi gerekti. Guillaume de Machaut, 14. yüzy?lda ilk üç sesli ?ansonlar?n bestecisi olarak ün yapt?. Zamanla ?ansonlar?n pek çok alt türü olu?tu. Solo Frans?z ?ark?lar?n?n geli?mesi 16. yüzy?l? buldu. 18. yüzy?lda ise operan?n etkileri vokal müzik üzerinde görülür oldu. 19. yüzy?l?n en me?hur ?anson bestecileri Ernest Chausson, Emmanuel Chabrier gibi isimler, bu gelene?i bozmadan ya?at?p 20. yüzy?la ta??yan isimler oldular. Bu dönemde anar?i ve ba?kald?r?, ?anson liriklerinin en önemli unsuru haline geldiyse de a?k, romantizm ve insan ili?kileri her daim bir numaradaki yerini korudu. Günümüzde pop etkisini hafifçe hissettirse de Frans?z ?ansonlar?n?n tad? hâlâ bozulmu? de?ildir.
Daha yak?n tarihten birkaç bilinir isme bakarak konuya biraz daha hakim olabiliriz:
Frans?zca a?k ba?kad?rCharles Trenet: 20. yüzy?l?n en önemli ?anson yazar ve yorumcular?ndan biridir. Hatta kendisine Frans?z ?ansonunu günümüze uyarlayan insan bile deniliyor. Müzik ele?tirmenleri Trenet’nin 20’li ya?lar?nda ba?lad??? sahne maceras?n? bir basamak olarak kabul ediyor. ?anson tarz?n? caz ile harmanlayan “kaptan” lakapl? müzisyen, ?ark? sözlerinde gerçek üstü ögelere yer vermesiyle de ünlü. Canavarlar, Tanr?’ya götürülen mektuplar gibi mistik konulara ?ansonlar?nda yer veren Trenet’nin hayal dünyas?n?n geni?li?i ?anson tarihini direkt olarak etkilemi?. Kimler etkilenmedi ki onun tarz?ndan? ?smini bildi?imiz pek çok Frans?z ?ark?c? var bu listede: Edith Piaf, Jacques Brel, Charles Aznavour…
?ark?lar? elbette pek çok dilde yorumland? Trenet’nin. 2001 y?l?nda öldü?ünde, Fransa’da âdeta milli yas ya?and?. Ömrü boyunca imzas?n? att??? her çal??ma azalmayan bir ilgiyle kar??lanan müzisyenin ölümünden sonra da bu ilgi ve sevgi eksilmedi, hatta artt?. Hayattayken yay?mlanmam?? parçalar? “Je n’irai pas a Notre-Dame” albümünde topland?.
Frans?zca a?k ba?kad?rEdith Piaf: Gerçek bir efsane var kar??m?zda. 1915 do?umlu müzisyen, çileli ve k?sa bir hayat sürdükten sonra 1963’te öldü. Bu kadarc?k zamanda bile ad?n? müzik dünyas?n?n tepesine yazd?rmay?, günümüzdeki Frans?z müzi?i sevenlerin bile vazgeçemedi?i isimlerden biri olmay? ba?ard?. Bu küçücük kad?n, Fransa’n?n sembollerinden biri desek yalan olmaz.
Sokaklarda ?ark? söylerken bir kabare sahibi taraf?ndan ke?fedilmesiyle hayat? de?i?mi?ti Piaf’?n. Ona Piaf diyoruz ama bu soyad?n? sahneye ç?kmaya ba?lad?ktan sonra ald?. II. Dünya Sava??’nda halka ve askerlere ?ark?lar?yla moral veren müzisyenin özel hayat? hiçbir zaman mutluluklara sahne olmad?ysa da ?imdi onun ?ark?lar? mutlu ve romantik anlara fon oluyor. “La Vie En Rose” ?ark?s?n? bilmeyen var m??
Jacques Brel: ??te bir sembol isim daha. 1929’da Belçika’da do?an Brel, son derece özel bir müzisyen olmas?na ra?men ?ark? yorumculu?unu kendisine pek uyduramad???n? söylüyordu. Nitekim 1966’da sahne maceras?ndan vazgeçti ve kendini sinemaya, tiyatroya, denizcili?e verdi. Zaten ömrünün son y?llar?n? bir adada ya?ayarak geçirdi. 1978’de Paris’te öldü?ünde geride “Ne Me Quitte pas”, “Les Bonbons”, “Les Vieux”, “Amsterdam” gibi ölümsüz ?ark?lar ve milyonlarca hayran b?rakm??t?. ?ark?lar?nda as?l ülkesi Belçika’ya s?k s?k yer veren Brel’i tan?m?yorsan?z kendisiyle mutlaka tan???n deriz.
Frans?zca a?k ba?kad?rYves Montand: 1921 do?umlu sanatç? asl?nda ?talyan olmas?na kar??n Frans?z müzi?inin önemli temsilcilerinden biri olmu?tur. Çok küçükken ailesi ile birlikte Fransa’ya yerle?mi? ve orada büyümü?tür. Çok fakir bir çocukluk süren sinema dü?künü bu genç, sahnelere stand-up gösterileri yapmak için ad?m atm?? olsa da Edith Piaf ile tan??t?ktan sonra müzisyen taraf? a??r basar. 1991’de ölene kadar pek çok ünlü ?iiri ?anson tarz?nda yorumlad?. ?ark? yazarl??? onun güçlü taraf? olmam??t?r hiçbir zaman ama üstün bir sese ve yorum yetene?ine sahip olmas? onu Frans?z müzi?inin efsane isimleri aras?na sokmaya yetmi?tir. “A Paris”, “Chant des Partisans” gibi unutulmaz ?ark?lar?n? bir an önce dinlemeye bak?n.
Charles Aznavour: Sanatç? bir ailenin o?lu olarak sanat?n be?i?i Paris’te dünyaya gelince, müzisyen ve oyuncu bir ki?i olarak yeti?mesi belki de do?ald? Aznavour’un. Edith Piaf dokunu?uyla hayat? de?i?enler kervan?ndand? o da. Onunla birlikte turnelere kat?ld?. Hep a?ktan bahseden ?ark?lar söyledi, a?k filmlerinde rol ald?. ?ngilizce’ye ve birkaç dile daha hakimdi, hatta yazd??? en ünlü ?ark? da ?ngilizce’ydi: “She”. Frans?z yeni dalga sinemas?nda arka fon olarak s?k s?k onun ?ark?lar?n?n kullan?ld???n? da eklememiz gerek.
Frans?zca a?k ba?kad?rGilbert Becaud: 1927’de do?an Frans?z müzisyen, sahnedeki inan?lmaz enerjisi nedeniyle “monsieur 100.000 volts” takma ad?yla an?l?r. Piyanoyu hem çald??? hem üzerine ç?k?p z?plad??? dü?ünülürse bu lakab?n ne kadar uygun oldu?u görülür. Aznavour ve Piaf ile birlikte söylemi?, James Brown ve Bob Dylan gibi isimler ile de çal??m?? olan Becaud, 2001’de bu dünyadan ayr?ld?ysa da geride “Nathalie” ve “C’est en Septembre” gibi unutulmaz ?ark?lar b?rakt?.
Georges Moustaki: Yunan as?ll? Frans?z ?ark? – ?iir yazar?, yorumcu ve oyuncu, Piaf, Dalida gibi birçok ünlü sanatç? taraf?ndan el üstünde tutuldu, eserleri seslendirildi. Küçüklü?ünü M?s?r’da, gençli?ini Fransa’da geçiren sanatç?, böylelikle farkl? kültürleri bir araya getirip hepsinden ilham alabildi. Müzik hayat?na as?l giri?ini Edith Piaf için ?ark?lar yazarak yapan müzisyen, bir süre sonra kendi ?ark?lar?n? kendisi seslendirmeye ba?lad?. “Le Meteque”, “Ma Solitude”, “Le Fecteur” en bilinen parçalar?ndan birkaç?d?r.

Enhanced by Zemanta

Yarıyıl Tatili

Yar?y?l TatiliYar?y?l tatili geldi, çatt?. Bu ?ahane tatili en e?lenceli ?ekilde de?erlendirmenizi elbette can?gönülden diliyoruz. K???n göbe?inde okula gitmek bir mesele, dönmekse daha büyük bir mesele. Yine de bu güzel tatil, okul ile ilgili bütün haf?za kay?tlar?m?z? bir anda s?f?rlam?yor mu? S?n?f, ders, ö?retmen, müdür yard?mc?s? gibi kelimeler 15 günlü?üne de olsa tamamen anlam?n? kaybetmiyor mu?
Ha hahaha, cevap EVET, ?u an bu kelimeleri hat?rlam?yoruz bile.
Neler yapal?m?
Yar?y?l TatiliHemen her tatilde oldu?u gibi bunda da seçenekler sonsuz. Haz?r k?? yüzünü göstermi?ken k?? sporlar? ile ilgilenmek iyi bir seçenek olabilir. Arkada?lar?n?zla bulu?up (okul ile ilgili olup da akl?m?zda kalan tek ?ey arkada?lar de?il mi?) sinemaya gitmek ise yar?y?l tatilinin ?an?ndand?r. Bu noktada sinema sayfam?za bak?p film seçmek ise kesinlikle do?ru bir karar olabilir.
?yi de karde?im hava so?uk d??ar? ç?kam?yoruz ki derseniz onun da çözümü var. Yapman?z gereken ?ey önce kendinize içecek s?cak bir ?ey yapmak, sonra da internete ba?lan?p e?lenmeye ba?lamak. Bizden size bir kaç da ipucu: Oyun sayfam?zdan ya kendinize e?lenceli bir oyun seçip oynayabilirsiniz pekala. Veya “?tinayla foto?raf bombalan?r!” yaz?m?zdan kendinize ba?ka bir u?ra? bulabilirsiniz.
Internet’e giresim yok diyorsan?z onun da çözümü var, ça??r?n arkada?lar?n?z? eve, beraber oyun oynay?n. Y?lba?? oyunlar? bu amaç için oldukça ideal olabilir. “E ama y?lba?? geçti” diyenlere de cevab?m?z haz?r: Y?lba?? geçer, oyunlar baki kal?r.
Ba?ka?
Yar?y?l TatiliDi?er alternatiflerin ço?u evde oturup dinlenmekten geçiyor arkada?lar. Oyun oynay?n, müzik dinleyin ve tabii ki kitap okuyun ve haz?r tatile girmi?ken dinlenmeye bak?n.
Peki sonras??
Maalesef tatil de bir çok güzel ?ey gibi sonsuza dek sürmek konusunda oldukça ba?ar?s?z. Ancak bu konuda yapabilece?iniz bir ?ey de yok.
Herkese iyi tatiller ve iyi e?lenceler! Hemen ko?up yar?y?l tatilinin keyfini ç?karmaya ba?lay?n.

En Güzel 5800 Temaları İndir

2011 En güzel 5800 temalar? indir, 5800 için android temas?i, 2011 symbian^3 i?letim sistemi için harika temalar, Symbian OS v9.4 360 x 640 piksel uyumlu mükemmel 5800 express music temalar?, en popüler ve en çok indirilen 5800 themes bu yaz?m?zda…

En çok indirilen, en güzel ve en popüler 5800 temalar?

Sizler için zedge.net’ in en güzel 5800 temalar?n? seçtik. Aralar?nda a?k temas?, karanl?k tema, mustang temas?, htc android temas?, okyanus temas? hatta analog saat temas? bile var. Temalar?n alt?ndaki beni indir yaz?s?na t?klayarak temalar? bilgisayar?n?za indirebilir ve kablo veya bluetooth yard?m? ile 5800’ ?n?za atabilirsiniz. Temalar?n hepsi 5800 ile birebir uyumludur ve 360×640 piksel çözünürlü?ündedir.

harika+5800+temalari

Beni ?ndir!

en+populer+5800+temalari

Beni ?ndir!

en+iyi+5800+temalari

Beni ?ndir!

en+guzel+5800+temalari+indir

Beni ?ndir!

5800+themes+download

Beni ?ndir!

5800+temalari+indir

Beni ?ndir!

5800+symbian+themes+download

Beni ?ndir!

5800+siyah+karanlik+dark+tema

Beni ?ndir!

5800+kirmizi+ask+temasi

Beni ?ndir!

5800+full+themes+indir

Beni ?ndir!

2011+5800+temalari

Beni ?ndir!

360x640+5800+temalari+indir

Beni ?ndir!

Verizon iPhone 5

Haber, Yeni özelliklerle donat?lacak olan telefon, tasar?m olarak iPhone 4’ü and?racak olsa da kendine has pek çok özelli?e sahip. Telefonun yongas? bu sefer Infineon de?il Qualcomm’dan temin edilecek. Bunun d???nda parça üreticileri ayn?. ??lemci, ekran gibi özellikler de ?Phone 4’ten biraz daha iyi olacak. Ayr?ca iPhone 5, 4G’ye uyumlu olarak üretiliyor. Yani internet h?z? beklentileri a?acak. Baz? editörlerin yorumlar?na göre evrimsel de?il devrimsel bir telefon olacak olan ?Phone 5, iPhone 4’ten biraz daha pahal?ya gelecekse de, fiyat fark? öyle çok büyük de?il.

8 MP kameras? ve projektörü olacak.iPhone 5 as?l yenilikleri, di?er firmalarla yapt??? i?birlikleri ile getirecek. Uzun süredir telefonla yap?lmas? hayal edilen ?eyler iPhone 5 ile gerçe?e dönü?ecek. Örne?in telefon kredi kart? gibi kullan?labilecek. Apple’?n anla?ma yapt??? bankalara iPhone 5 ile otomatik ba?lan?lacak ve al??veri? için kredi kart? olmadan para transferi kolayca yap?lacak. Bu ?ekilde internet üzerinden al??veri? yapmak da çok kolay olacak. Özellikle de uçak, sinema, gösteri biletleri, iPhone 5 üzerinden ilgili sat?? noktas?na direkt olarak ba?lan?p sat?n al?nabilecek. Dahas? araban?n veya evin kap?s? bile iPhone 5 ile kilitlenip aç?lacak. Bu kadar çok özelli?i bar?nd?ran telefon, güvenlik konusunda da son teknolojiyi kullanacak.

Telefonda ayr?ca 8 Megapiksel çözünürlü?ünde LED Fla? destekli bir kamera da olabilir. Ayr?ca, iPhone 5 sahip oldu?u mini projektörü ile sunumlar? veya video içeriklerini duvara yans?tabilecek. Böylece

iPhone bir mini Projektör gibi sahibine hizmet verecek.

Verizon iPhone iPhone 5
Verizon iPhone 5
haber

Türkçe bilen, şirketinizle ilgili soruların yanıtını bilen, zamanın değerini bilen bilgitabanı uygulaması: BirBilen

?K’dan, ürün yönetiminden ya da pazarlamadan aylar önce e-posta ile gelen bir dosyay? ar?yor, ya da intranet’te bulundu?undan emin oldu?unuz bir PDF’e ula?maya çal???yorsunuz. Do?ru anahtar sözcü?ü ’bulamad?kça’ dosyay? bulman?z imkans?z! Buldu?unuz bir dosya var, ama eski tarihli. Peki neden hala orada duruyor?

Doküman arama-indeksleme çözümlerinin yayg?n bir handikap? var: Türkçe bilmemeleri. Peki bir yaz?l?m?n Türkçe bilmesi neyi sa?lar? Örne?in ’kart’ sözcü?ü ile ’kartlar’ sözcü?ünün ayn? köke sahip oldu?unu bilmesini… Dolay?s?yla, sözcü?ün en temel hali olan ’kart’ sözcü?üyle arama yapars?n?z, oysa dosyada bu sözcük ’kartlar’ ?eklinde geçiyor. Bu yüzden bulam?yorsunuz.

B?rak?n nas?l arama yapman?z gerekti?ini bilmenizi gerektirmeyi, imla hatalar?n?z? bile tolere eden, girdi?iniz sözcüklerin e?anlaml?lar?n? da içeren sonuçlar getiren bir bilgitaban? uygulamas? geli?tirildi: BirBilen.

A?a??daki iki ekran görüntüsü fikir verecektir, daha fazla bilgi için lütfen BirBilen sitesini ziyaret edin ya da http://bit.ly/Bir-Bilen adresinden tan?t?m dosyas?n? indirin.

BirBilen imla hatalar?n?z? görmezden gelip do?ru sonucu öneriyor:

Türkçe bilen BirBilen, araç-ta??t-vas?ta ile tür-çe?it sözcüklerinin ayn? anlamla kullan?ld???n? biliyor ve yazd???n?z terimlere ba?l? kalm?yor:

Panasonic,Yeni LUMIX DMC-ZS10-TZ18-TZ20 Kamera Serisini Tanıttı

Daha geli?mi? GPS özelli?i Ultimate Travel Companion 24mm ultra geni? aç? Güçlü 16x optik zum Leica DC Lens Foto/Full-HD Movie Hybrid Dijital Kompakt Foto?raf Makinesi Evolved Fonksiyonu, Panasonic  ZS en yeni üyesi olarak kompakt bir gövde içinde sunar,foto?raf ve film telefoto ve kaydetme yetene?i ultra geni? aç?l? çok yönlü lens için dünya çap?nda popülerlik kazand?,(TZ) seri LUMIX DMC-ZS10 (TZ20) tan?tt?.

Yeni güçlü 16x optik ultra geni? aç? ile yüksek kaliteli Leica DC Vario-Elmar objektifi geli?mi? zoom daha geni? çekim ko?ullar?nda kapsar.Lens sistemi tamamen biriminin kompakt koruyarak daha yüksek optik performans için Kaplama Nano Yüzey gibi ileri teknoloji birle?tirerek yeni mekanik yap?s?,optik sistemi ile yeniden tasarlanm??.Yeni kabul edilen 14.1-megapiksel MOS sensör ve geli?mi? görüntü i?lemci Venus Engine FHD özelli?i yüksek h?z,yüksek hassasiyet görüntü kayd? yüksek görüntü kalitesinde çekim

1920×1080 Full-HD video kay?t ve yüksek h?zda gerçekle?tirmek için.Ayn? zamanda bir resmin tamam?n? ince detaylar? ile ola?anüstü do?al aç?kl?k vermek için bir resmin parças? ba?l? olarak optimum sinyal i?leme gerçekle?tirmek için Ak?ll? Çözüm teknoloji derler.Güçlü 16x optik dijital zoom kullan?rken bile görüntü kalitesini koruyarak Ak?ll? Çözüm teknoloji yararlanarak Ak?ll? Zoom fonksiyonu ile 21x e?de?er art?r?r,gücünü zoom. Yakla??k sahiptir Sonic Speed AF, % 49 daha yüksek h?z ve selefi ile k?yasland???nda h?zl? bir aç?l?? süresine DMC-ZS10 (TZ20) bile en k?sac?k foto?raf f?rsatlar?n? yakalamak için yard?mc? olur süper h?zl? tepki verir.
Yeni dahil 3,0 inç 460,000-Smart Touch Intelligent LCD yüksek görünürlük ile kaydetme ve çe?itli oynatma fonksiyonlar? s?ras?nda Touch AF,Touch Zoom veya Dokunmatik Deklan?ör sa?lar.

Daha fazla bilgi ve özellikleri a?a??da kamera bölüm ba?l?klar? t?klay?n.
Panasonic Lumix DMC-ZS10/ZS8(TZ20/TZ18)
Panasonic Lumix DMC- TS3(FT3)
Panasonic Lumix DMC-FX78(FX77)

Haber – LG den Nova ekran devrimi

Haber, LG Electronics, 4 inçlik çarp?c? parlakl?ktaki NOVA ekran?n?, 9.2 mm’lik dünyan?n en ince ak?ll? telefonu LG Optimus Black’?n içerisinde sunarak kullan?c?ya ?imdiye kadar e?i benzeri görülmemi? bir deneyim ya?at?yor.

Geli?tirilmi? ayd?nlatma gücünün yan? s?ra, LG Optimus Black’teki NOVA ekran, genel iç mekan kullan?m? s?ras?nda, güç harcamas?n? klasik LCD’lere göre yüzde 50 oran?nda dü?ürüyor. Benzer bir ?ekilde AMOLED, internette gezinirken en s?k kullan?lan renk temas? olan bembeyaz bir ekran? göstermek için NOVA’n?n harcad???n?n iki kat? güç harc?yor. LG Optimus Black’in 1500 mAh’lik pili de hesaba kat?l?nca, kullan?c?lar en yüksek parlakl?k ayarlar?nda bile günlük i?leri için gereken enerjiye sahip olabiliyor.

6 mm’lik profiliyle dünyan?n en ince ak?ll? telefon profiline sahip olan LG Optimus Black’in arka yüzünün yay ?eklindeki gizli tasar?m?, telefonun oldu?undan bile daha ince görünmesini sa?l?yor. LG Optimus Black’e özel ç?k?nt?s?z ve pürüzsüz ön ekran biti?i, “görünmez al?c?”n?n yenilikçi bir biçimde telefonun kenarlar?n?n arkas?na saklanmas? suretiyle elde edilmi?.

Ayn? zamanda, tüketiciyi mobil cihazlar aras?nda h?zl? ve üstün kaliteli veri transferi sa?layan dünyan?n ilk Wi-Fi Direct uygulamas?yla tan??t?ran LG Optimus Black, dünyan?n ilk 2 MP ön kameras?na sahip.

LG Optimus Black’in tüm bu özellikleri Android 2.2 (Froyo) platformunda, Android 2.3 (Gingerbread) güncelleme olana??yla birlikte sunuluyor.

Optimus Black, 2011’in ilk yar?s?nda bütün dünyada piyasaya ç?kacak

LG LG Optimus Black
Haber – LG den Nova ekran devrimi
haber