Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Bilgi

Dell Inspiron Duo Fiyatı ve Özellikleri

Dell Inspiron Duo Türkiye Fiyat? | Dell Inspiron Duo Video ?nceleme | Dell Inspiron Duo Özellikleri | Dell Inspiron Duo Teknosa | Dell Inspiron Duo Tablet PC

Dell Inspiron Duo

dell inspiron duo

Dell ürünlerine katt??? ilginç özelliklerle pazardaki pay?n? artt?rmaya çal???yor. Dell’ in Türkiye’ de de piyasaya sürmü? oldu?u Inspiron Duo adl? modeli oldukça dikkat çekici. ?sterseniz fazla uzatmadan özellikler, video ve fiyat ile sizleri ba? ba?a b?rakal?m.

Dell Inspiron Duo Ba?l?ca Özellikleri

  • 10 inç dokunmatik ekran (ekran çerçevesi içerisinde dönebilmekte)
  • Windows 7 Starter i?letim sistemi
  • E-book okuyucu uygulamas?
  • Çift çekirdekli Intel Atom 1.5GHz i?lemci
  • 2GB RAM
  • Broadcom Crystal HD motoru sayesinde full HD video deste?i

Dell Inspiron Duo Video

Dell Insprion Duo Fiyat?

Dell firmas? taraf?ndan Inspiron Duo Türkiye fiyat? 999 TL olarak belirtilmi?.

Dell Inspiron Duo hakk?nda detayl? bilgi için t?klay?n.

Nokia X7 Fiyatı

Nokia x7 fiyat?, nokia x7 ne kadar, nokia x7 türkiye ücreti, nokia x7 türkiyede kaç para, nokia x7 kaç tl, en ucuz nokia x7 nereden al?n?r, en uygun X7 fiyat? ?ekillerinde bu yaz?m?za ula?abilirsiniz.

Nokia X7 Fiyat? ve Özellikleri

nokia x7

Nokia’ n?n yeni ak?ll? telefonu X7 müthi? özellikleri ile göz dolduruyor. ?sterseniz sizlerle Nokia X7’ nin fiyat? n? payla?madan önce özelliklerini belirtip birkaç resim verelim.

Nokia X7 Özellikleri

??letim sistemi: Symbian^3
Ekran: 4 ?nç 360×640 piksel dokunmatik ekran
Kamera: 8.0 MP

?imdilik bilinen özellikler bu kadar. Fiyata geçelim:

Nokia X7 Fiyat?

?imdilik fiyat hakk?nda resmiyet kazanm?? bir bilgi yok. Fakat bizim tahminizmize göre 1200-1600 TL aras? olur.

»Nokia’ n?n bir di?er telefonu: Nokia C7 Fiyat?

»Arama devi Google’ ?n harika telefonu: Nexus S Fiyat?

»Vodafone’ dan internet canavar? telefon Vodafone 547 Fiyat?

» Telefonunun Symbian versiyonunu ö?ren

» Nokia Realplayer’la canl? tv izleyebilece?inizi biliyor muydunuz?

»En H?zl? ve seri Nokia Hangisi?

»cep telefonu al?rken bunlar? mutlaka gözönünde bulundurun

Haber – Cep telefonunda çığır açacak buluş!

Haber, O?uzhan Özcan’?n dünyamobilve ileti?im teknolojileri devi ?sveç’te büyük yank? bulan çal??mas?, cep telefonlar? arac?l???yla 2 boyutlu ’’hayalet görüntülerin’’ görüntülenmesi ve mekanla ili?kilendirilerek bu görüntülerin hareketlendirilmesine imkan sa?l?yor.

Teknolojinin ilk prototipi, bu y?l?n sonunda ?sveç’teki ünlü Vastmanlandas Müzesi’nde dünyaya tan?t?lacak.

Teknoloji, sa?l?ktan, e?lence ve oyun sektörüne, güvenlik uygulamalar?na kadar pek çok sektörde yeni grafik uygulamalar? yap?lmas?na da olanak tan?yacak.

AA muhabirine çal??malar?na ili?kin bilgi veren Prof. Dr. Özcan, küçük bilgisayarlar?n cep telefonlar?na adaptasyonuyla cep telefonlar?yla her türlü bilgi, ileti?im vemedyauygulamalar?n?n yap?labilir hale geldi?ini ifade etti.

Özcan, bir fizik profesörü ve birbilgisayarmühendisi profesörünün yer ald??? ve ba?kanl???n? yürüttü?ü ekiplerinin mobil cihazlarda mekanla 2 boyutlu görüntü aras?ndaki ili?kiye yeni bir boyut kazand?ran bir teknoloji geli?tirdiklerini aç?klad?.

Özcan, teknolojinin uygulamalar?n? ?öyle anlatt?:

’’Söz konusu teknolojide, cep telefonu içindeki bilgisayar yaz?l?m? ve 2 boyutlu görselleri bar?nd?ran üç boyutlu bilgisayar modeli, bulunan mekanla çak??t?r?l?yor ve kullan?c? cep telefonunu hareket ettirdi?i zaman mekan içindeki iki boyutlu imgeleri hayalet görüntüler olarak görmeye ba?l?yor. Cep telefonu, çak??t??? iki boyutlu görseller cep telefonu penceresinden bakarak o hayalet görüntülerin bir parças?n? görebiliyor.

Ortaya koydu?um tasar?mda, bir mekan içinde yatay ve dü?ey halde hayalet resimler ve videolar bulundu?u varsay?ls?n. Cep telefonunu elde bir büyüteç gibi tutularak hayalet 2 boyutlu görüntülere bu görseller gözle görülebilir bir hale geliyor.

Ayn? ?ekilde bir metre ötedeki bir ba?ka hayalet imgeye cep telefonunuzu ilerletti?inizde onu da görme ?ans?na sahip oluyorsunuz. Bugüne kadar bu senaryo teknik olarak yap?lam?yordu. Bir fizik profesörü ile bir bilgisayar mühendisi profesörü ortaya koydu?um bu tasar?m fikrini dört ayl?k bir çal??ma yaparak gerçekle?tirmeyi ba?ard?.’’

-’’CEPTE YEN? B?R ÇI?IR AÇILIYOR’’-

Geli?tirilen teknolojide, kullan?c?n?n, mekan?n ortas?nda duran video görüntülerine nas?l ula?abilece?ini, ula?t???nda bu video görüntülerini makinenin nas?l alg?layabilece?ine dair bugüne kadar yap?lm?? bir grafik arayüz çözümünün bulunmad???n? aktaran Özcan, ’’Biz bu çal??mam?zla beklenen grafik arayüz çözümlerini ortaya koyduk. Bu olay cep telefonu uygulamalar?nda bir ç???r aç?yor’’ diye konu?tu.

Uygulaman?n sa?l?ktan, ticarete, e?lence ve oyun sektörüne ve güvenlik uygulamalar?na kadar pek çok alanda fonksiyonel çözümler getirilmesini de sa?layaca??n? kaydeden Özcan, ’’Bu uygulama, bugüne kadar grafik arayüzlerde çözülmemi? binlerce tasar?m probleminin çözümü anlam?na da geliyor’’ dedi.

Projelerinin ?sveç devletinin çok önemli desteklerinden biri olan ’’Tasar?m Geli?tirme Deste?i’’ ald???n? bildiren Özcan, ayn? zamanda ?sveç’in çok önemli müze a?lar?ndan biri olan Vastmanlands Müzesi’nde teknolojiye ait ilk prototiplerin bu y?l?n sonunda dünyaya tan?t?laca??n? bildirdi.

Teknolojinin ticari ürüne dönü?türülmesi için çal??malara devam ettiklerini belirten Özcan, cep telefonu firmalar? ile de görü?melerinin sürdü?ünü aktard?.

-MOB?L DÜNYADA ÖNCÜ B?R TÜRK-

Teknolojinin geli?mesinde Türk bilim adam? olarak katk?s?n?n önemli oldu?una i?aret eden Özcan, ’’?sveç cep telefonu, ileti?im araçlar? aç?s?ndan son derece geli?mi? bir ülke. Skype’? geli?tiren de bu ülke. Cepte ç???r açacak böyle bir teknolojide öncü ülkeler aras?nda bulunan ?sveç’teki endüstriye bir Türk profesör olarak önderlik etmek son derece önemli diye dü?ünüyorum’’ diye konu?tu.

Prof. Dr. Özcan, teknolojilerinin patent çal??malar?n?n sürmesi nedeniyle teknolojiye ait detay bilgiler veremeyece?ini, ancak ba?ta ?sveç olmak üzere teknolojinin tüm bilim çevrelerinde geni? yank? buldu?unu sözlerine ekledi.

AA

Haber – Cep telefonunda ç???r açacak bulu?!
haber

Nokia C5-03


Nokia C5-03 dokunmatik ekranl?, kolay kullan?m? amaçlayan ??k bir cep telefonu. son günlerde Nokia2n?n en çok ilgi gören telefonlar?ndan biri. Öyle ki bu ilgi sat??lar?da oldukça art?rm?? durumda. Tüm sitelerde liste ba??nda olan Nokia C5-03 ile ilgili detayl? bilgi için:

Nokia C5-03

General Mobile Diamond

General Mobile’?n bayanlara özel tasar?m? DST Diamond modeli, ?imdi Sawarovski ta?l? kalpli gümü? kolye hediyeli. Yani sevgililer gününde, sevdi?inizi hem cep telefonu ile hem de gümü? bir kolye ile mutlu edebilirsiniz. Telefonun ortalama sat?? fiyat? 400 TL.

Detayl? bilgi için:
General Mobile DST Diamond

Nokia E7

N82in QWERTY klavyeli modeli Nokia E7 yak?nda ülkemizde sat??a sunulacak. Harika bir tasar?ma sahip olan telefonun i?letim sistemi symbian. 8 MP kameras? olan telefonun geli?i merakla bekleniyor. Telefon hakk?nda detayl? bilgi için:

Nokia E7

Turkcell, çevreci baz istasyonlarına 5 milyon dolar yatıracak

Haber, Turkcell, dünyada bir ilki gerçekle?tirerek GSM kulelerinde rüzgar ve güne? enerjisi kullan?lmas? projesini hayata geçirdi. Art?k bu kuleler sayesinde hem enerji tasarrufu hem de kullan?c?lara kesintisiz hizmet sa?lanacak. Turkcell, çevreci baz istasyonlar?na 2010 y?l? sonuna kadar 5 milyon dolar yat?r?m yapacak.

Turkcell ?ebeke Operasyonlar?ndan Sorumlu Genel Müdür Yard?mc?s? ?lter Terzio?lu, “Turkcell ?u anda baz istasyonlar?nda alternatif enerji kaynaklar? ile üretti?i elektrik enerjisi ile y?lda ortalama 300 evin y?ll?k elektrik tüketimini kar??layacak miktarda tasarruf sa?l?yor.” dedi.

Turkcell olarak elektrik ?ebekesinin olmad??? yerlere dahi hizmet götürmek için alternatif enerji kaynaklar?ndan yararland?klar?n? belirten Terzio?lu, bu yat?r?mlar sayesinde hem enerji tasarrufuna gittiklerini hem de mü?terilerine kesintisiz hizmet sunduklar?n? kaydetti.

Antalya’da bas?n mensuplar?yla bir araya gelen Terzio?lu, ?irketin çevreci yat?r?mlar?yla ilgili bilgi verdi. Geli?tirdikleri yeni teknoloji sayesinde hem rüzgar hem güne? enerjisi kullanan 22 hibrid baz istasyonu ile elektri?in bile olmad??? yerlere mobil ileti?im hizmeti götürdüklerini kaydeden Terzio?lu, “Turkcell’in 217 istasyonunda ise elektrik ihtiyac?, rüzgar veya güne? enerjisinden biriyle kar??lan?yor. Dünyada bu alanda ilk uygulama olan bu istasyonlar, tamamen Turkcell’de çal??an mühendislerin bilgi birikimiyle hayata geçirildi. ?u anda pilot uygulamas? yap?lan projenin sonuçlar? al?nmaya ba?land?. Optimizasyon çal??malar?n?n ard?ndan uygulama yap?lacak baz istasyonu say?lar?n?n giderek art?r?lmas? planlan?yor.” diye konu?tu.

Çevreci baz istasyonlar?n?n sa?lad??? avantajlara da de?inen Terzio?lu, söz konusu istasyonlarda ilk y?l 10,7 milyon kilowatt saat enerji tasarrufu beklediklerini aktard?. Bu miktar?n 4 ki?ilik bir ailenin 46 bin 521 günlük, yani tam 127 y?ll?k elektrik tüketimine e?it oldu?una dikkat çeken Terzio?lu, “Turkcell olarak teknolojideki liderli?imizi çevre dostu çözümler üretmek için kullan?yor ve dünyada ilklere imza atmaya devam ediyoruz.” dedi.
Terzio?lu, ?u anda ço?unlu?u Akdeniz bölgesinde olmak üzere 22 hibrit baz istasyonu oldu?unu, bu say?y? y?l sonuna kadar iki kat?na ç?karmay? planlad?klar?n? aktard?. Terzio?lu’nun verdi?i bilgilere göre, enerji tasarrufu konusunda önemli bir yenilik olan çevre dostu yat?r?mlardan 10 tanesi Antalya, Mersin ve Isparta Akdeniz bölgesinde bulunuyor.
stargazete

YGS sonuçları Turkcell ile cepte!

Haber; YGS 2010 sonuçlar? Turkcell ile an?nda cepte!

Turkcell üniversite adaylar?n?n heyecanla bekledi?i Yüksekö?retime Geçi? S?nav? sonuçlar?n? aç?kland??? anda cep telefonlar?na gönderecek.

Türkiye’nin lider ileti?im ve teknoloji ?irketi Turkcell, üniversiteli aday? mü?terilerine , Yüksekö?retime Geçi? S?nav? (YGS) 2010 sonuçlar?n?, aç?kland??? anda cep telefonlar?ndan ö?renme kolayl??? sunuyor.
Bu kolayl?ktan yararlanmak isteyen Turkcell’li adaylar KAYIT bo?luk TC kimlik numaras? yaz?p 3366’ya SMS olarak göndererek ön kay?t yapt?rabiliyor. Adaylar isterse sonuçlar aç?kland?ktan sonra sorgulama yoluyla da puanlar?n? ö?renebilecek. Sorgulama yapmak için YGS bo?luk TC Kimlik Numaras? yaz?p 3366’ya göndermek yeterli.

Turkcell aboneleri bu servisten mesaj ba??na 0,40 TL’ye yararlanabiliyor.

Adaylar?n Lisans Yerle?tirme S?nav? (LYS) ve yerle?tirme sonuçlar? için servise tekrar kay?t olmalar? gerekmiyor. Servise kay?t olduklar? tarih itibariyle aç?klanacak tüm sonuçlar an?nda otomatik olarak adaylara iletilecek.

Ön kay?t yapt?ran gnçtrkcll’lilere yüzde 50 indirim

Türkiye’nin gençlik kulübü gnçtrkcll’in üyeleri , sisteme ön kay?t yapt?rd?klar?nda Turkcell’in bu servisinden yüzde 50 indirimli olarak, 0,20 TL’ye yararlanabiliyor.

Ayr?ca ÖSYM Mobil Bilgi Servisine kay?t olan tüm Turkcell’li her 50’nci ki?iye 10 dakika konu?ma süresi hediye edilecek. Kampanya kapsam?nda 10 dakika ödül kazanan kullan?c?lar servis kay?tlar?n? iptal etmedikleri takdirde kampanyadan yararlanabilecek.

veteknoloji.com

Cepte, sabit ücrete yüzde 154 zam!

Haber; Servis operatörleri, uygun fiyata bol bol konu?turman?n ac?s?n? ç?karmaya karar verdi.

Cep telefonu operatörleri, özellikle kontör dönemi bittikten sonra yapt?klar? “Ucuza, her yöne bol bol konu?ma” kampanyalar?n?n ac?s?n?, fatural? abonelerden ç?karmaya karar verdi.

Zam zincirini ba?latan firmaysa Turkcell oldu. Turkcell, abonelerine yollad??? k?sa mesajlarla yeni tarifeler ve zamlar hakk?nda bilgi veriyor. Avea ve Vodafone da furyaya kat?lacak ve 6 TL’ye varan sabit ücret zamm? önümüzdeki günlerde uygulanacak. Hatta operatörler, “marifetmi? gibi” eski tarifelere dönme ve sabit ücret zamm?ndan muaf olma seçene?ini ?s?t?p, önümüze sürecek. Demek ki, “Selim hem?ireli i?ne reklam?” tüm operatörler için geçerliymi?.

(Kaynak: Hürriyet)

DxO Optics Pro 100 Lens Düzeltme Modülleri Ekliyor

DxO Labs 100 lens ve Canon,Nikon,Olympus ve Sony kullan?c?lar? için kamera kombinasyonlar? ile DxO Optics Pro ham dönü?türme yaz?l?m? güncelledi.Bu yeni lens düzeltme modülü kombinasyonlar? mevcut.modülleri ?irketin web sitesinden hemen yüklenebilir.Buradan yeni DxO Optik hakk?nda daha fazla bilgi için modüller