Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Bir

Nokia Astound

Nokia, Symbian yüklü ak?ll? telefonu Astound’u duyurdu.

Nokia Astound adl? 3.5 inç 360 x 640 çmzünürlük sunan AMOLED ekrana sahip yeni ak?ll? telefonunu duyurdu. Symbian OS yüklü cihazda USB 3.0, Wireless N, micro-USB konnektörü, standart Nokia 3.5mm AV ba?lant?s? ve 8 MP kamera özellikleri dikkat çekiyor. 8 GB dahili depolama kapasitesi de öne ç?kan bir özellik olarak göze çarparken, telefonun 720p HD video kay?t yapabildi?ini de söylemek gerekiyor. telefon Nisan ay?nda ABD’de 80 dolardan ba?layan ve kontrata gören de?i?en fiyatlarla sat??a sunulurken; Hindistan’da kontrats?z olarak 490 dolara sat??ta olacak. 

kaynak: computerworld

Nokia
Nokia Astound
haber

Dedolight DLH1200D 1.200W Daylight

Bu yeni ???k sistemi Dedolight’?n önceki jenerasyon projektörlerinden elde etti?i tecrübeleri yans?tmaktad?r.Performans art?r?m?,yüksek verimli konveksiyonel so?utma sistemi,servis kolayl??? gibi yeni konseptler içerir.
E?siz Optik Sistem
Çift lens sistemi Dedolight’? di?er markalardan ay?ran en büyük özelliklerden biri olmu?tur.Bu sistem ayn? zamanda firman?n ilk patentlerinden biridir.Patentli ve ödüllü olan“double aspheric”teknolojisi mükemmel bir yumu?akl?kta ???k ve renk yay?l?m? sa?lamaktad?r.ikili hareket oda?? al???lmad?k bir odak sa?lar.Bu özellikler bir araya geldi?inde..

Daha yüksek ???k ç?k???,Daha yüksek odaklama kapasitesi,Her odak pozisyonunda mükemmel ???k ve renk da??l?m? sa?lar.Temiz ???n konsepti(parazit ???nlardan ar?nm??),sadece odaklanan yeri ayd?nlat?r,parazit ???nlar? engeller ve geni? bir odaklama aral??? sa?lar.Bu sayede uzak at?m ve yüksek kontrol sa?lanarak istenmeyen gölgeler engellenmi? olur.
Yüksek Verimli So?utma
Projektörün alt k?sm?ndan komple hava giri?i.?ç ve d?? gövde aras?nda ekstra hava sirkülasyonu.
Ön lens etraf?nda hava bo?lu?u.Önden alt hava giri?i,iki lens aras?nda hava ak?m? sa?lar(özellikle flood pozisyonu için çok önemlidir).Ampul s?cakl???n?n sabit kalmas?;renk ?s?s? ve yo?unlu?un kararl?l???n? sa?lar.
Su Geçirmezlik

Yo?un ara?t?rmalar sonucu geli?tirilen hava giri?leri sayesinde elde edilen sonuç yüksek bir IP(su geçirmezlik)katsay?s?d?r(projektör ve balast için).
Servis Kolayl???

Özel tasar?ml? yap?s? iki saniyede aç?lmas?n? sa?lar.Böylece,h?zl? ampul de?i?imi ve servis imkan? teknisyenlere büyük kolayl?k sa?lar.
Renk Is?s? De?i?meden Dimleme
Renk ?s?s? de?i?meden Daylight ampullerin dimlenme aral??? çok s?n?rl?d?r. Dedolight 400/575W projektörlerden elde etti?i tecrübeyle dimleme aral???n? geli?tirdi.Yap?lan hesaplamalar ve testler do?rultusunda ampul ömrünü k?saltmadan ve renk ?s?s?n? de?i?tirmeden ampulün gücü artt?r?ld?.Renk ?s?s?n? de?i?tirmeden mümkün olan en geni? aral?kta dimleme sa?land?.Bu kombinasyon geni? aral?kl? ???k yo?unlu?u kontrolü sa?lar.
Ultraviyole
DLH1200D di?er Dedolight ???klarda oldu?u gibi, çok dü?ük UV de?erine sahiptir.Sektörde bulunan di?er projektörlere oranla,1/20 daha dü?ük UV de?eri vermektedir.Dü?ük dalga boyundaki UV tehlikelerini hafife almamak gerekir.Zira Dedolight projektörlerde çift UV korumas? bulunmaktad?r.
DEB 1200D Elektronik Balast
Balast en son teknoloji elektronik sistemler içermektedir.Güç devrelerinde kullan?lan özel ekipmanlar sayesinde az ?s? üretir.Sisteme sessiz bir fan dahil edilmi?tir fakat normal ?artlar alt?nda aktif olmayacakt?r.Ancak balast anormal ?s?lara ula??rsa sistemi korumak amac?yla sessizce çal??acakt?r….

Teknik Bilgi:DLH1200D Daylight Projektör
Odaklama Yo?unlu?u :1:18
A??rl?k:10.5 kg
Ampul:DL1200/800HR 800 W (S?cak ate?leme özellikli)
Montaj:16 mm(5/8 “)ve 28 mm(1 1/8″)pim
Güvenlik:Güvenlik kilidi kapak aç?kken çal??mas?n? engeller.
UV:Son derece dü?ük UV de?eri
On/Off:On/Off dü?meleri kullan?m kolayl??? için hem projektör üzerinde hem de balast üzerinde bulunmaktad?r.

HTC den Android 3.0 lı tabletler

Dünya Mobil Kongresi’nde ilk tablet modeli Flyer’? tan?tan HTC, Honeycomb kod adl? Android 3.0 i?letim sisteminde çal??an yeni tablet modelleri ç?kartaca?? belirtildi.

Hardware.Fr’nin haberine göre htc tablet pazar?nda rakipleri, Samsung, LG, Motorola ve Apple’la rekabet etmek için Flyer modelinin d???nda, ürün gam?na 8.9 ve 10.1 inçlik iki yeni tablet modelini ekleyece?ini belirtti.

 

Haberde ayr?ca, HTC’nin Android 3.0’l? yeni tabletleri için farkl? bir arayüz kullanaca?? ifade edildi. HTC’nin yeni tabletlerinin ç?k?? tarihi ise 2011’in 3. çeyre?ini bulaca?? bekleniyor.

 

Geçti?imiz hafta Samsung’un 8.9 ve 10.1 inçlik Galaxy Tab serisine ekledi?i iki yeni modelde oldu?u gibi HTC de tablet modellerinde bu tarz bir konumland?rma yaparak, kullan?c?lar?n ihtiyac?na göre farkl? tablet modellerde pazardaki yerini almay? hedefliyor diyebilirz.

 

Üretti?i üst segmette ba?ar?l? ak?ll? telefonlar?yla, pazarda önemli bir yere sahip olan HTC, bakal?m i? tabletere gelince ayn? ba?ar?y? gösterebilecek mi?..

 

HTC Tablet
HTC den Android 3.0 l? tabletler
haber

HTC den Android 3.0 lı tabletler

Dünya Mobil Kongresi’nde ilk tablet modeli Flyer’? tan?tan HTC, Honeycomb kod adl? Android 3.0 i?letim sisteminde çal??an yeni tablet modelleri ç?kartaca?? belirtildi.

Hardware.Fr’nin haberine göre htc tablet pazar?nda rakipleri, Samsung, LG, Motorola ve Apple’la rekabet etmek için Flyer modelinin d???nda, ürün gam?na 8.9 ve 10.1 inçlik iki yeni tablet modelini ekleyece?ini belirtti.

 

Haberde ayr?ca, HTC’nin Android 3.0’l? yeni tabletleri için farkl? bir arayüz kullanaca?? ifade edildi. HTC’nin yeni tabletlerinin ç?k?? tarihi ise 2011’in 3. çeyre?ini bulaca?? bekleniyor.

 

Geçti?imiz hafta Samsung’un 8.9 ve 10.1 inçlik Galaxy Tab serisine ekledi?i iki yeni modelde oldu?u gibi HTC de tablet modellerinde bu tarz bir konumland?rma yaparak, kullan?c?lar?n ihtiyac?na göre farkl? tablet modellerde pazardaki yerini almay? hedefliyor diyebilirz.

 

Üretti?i üst segmette ba?ar?l? ak?ll? telefonlar?yla, pazarda önemli bir yere sahip olan HTC, bakal?m i? tabletere gelince ayn? ba?ar?y? gösterebilecek mi?..

 

HTC Tablet
HTC den Android 3.0 l? tabletler
haber

Yüksek Sadakat’in Eurovision ile imtihanı


Yüksek Sadakat’in Eurovision ile imtihan?Bu y?l Eurovision’a Yüksek Sadakat’i gönderiyoruz biliyorsun. Peki, Yüksek Sadakat nereden ç?kt?? ‘Live It Up”?n ?ans? var m?? Ba?ka bir ?ark?dan m? esinlenmi?ler? Dedikodular burada!
TRT, Eurovision aday?n? y?lba?? ak?am? aç?klar. Aday?m?z?n aç?klanmas?na birkaç gün kala, müzik yazarlar?n?n Twitter’lar?nda “Ayna gidiyormu?” dedikodusu h?zla yay?lm??t?. Geçen sene maNga ile ilgili dedikodular do?ru ç?kt???ndan bu sene ufak bir panik ya?and? lakin tamamen sürpriz bir ?ekilde kat?lacak isim Yüksek Sadakat oldu. Sürpriz çünkü bu sene konu?ulan di?er isimler (Emre Ayd?n, Atiye, Hande Yener) aras?nda ad? bile geçmiyordu. Duydu?umuza göre grup, Eurovision teklifini 30 Aral?k’ta alm?? ve bir gün dü?ündükten sonra kabul etmi?.
Grup, 10 Ocak’ta üç ?ark?n?n haz?r oldu?unu haber verdi. On günde üç hit ?ark? yazmak mümkün olmad???na göre aday ?ark?lar muhtemelen haz?rda bekliyordu. Yüksek Sadakat’in Eurovision haberinden önce 16 Aral?k’ta yay?nlanan “Yeni albüm Ocak ay?nda ç?k?yor” konulu bas?n bülteni de bu teorimizi güçlendiriyor.
?ark?ya gelirsek, pop rock sound’unda, dozunda bir oryantalizm içerdi?i, köprü k?sm?nda darbukalar eksik edilmedi?i için belli bir ba?ar? sa?lamamas? mümkün de?il. ?ark?, grubun kendi deyi?iyle “klasik rock reef’lerini 70’lerin ruhu ve 80’lerin sound anlay???yla harmanlay?p geleneksel unsurlar? da düzenlemeye katarak” ortaya ç?kt?. “Rock reef”i diye bir ?ey olmamas?, onun do?rusunun “rock riff”i olmas? konusunu görmezden gelmeye çal??, biz öyle yapt?k.
Beste, grubun basç?s? ve kurucusu Kutlu Özmakinac?’ya, biraz basit oldu?u için ele?tirilen sözleri ise Ergün Arsal’a ait. ?ark?n?n prodüksiyonu ve miksleri ise hakikaten önemli prodüktörlerden Nick Davis’e ait. ?ark?n?n video klibini, “Romantik Komedi” filminin yönetmeni Ketche çekti. Video klip için önce ba?ka bir yönetmenle masaya oturuldu?u, ciddi bilgisayar efektleri içeren video fikrinin zamans?zl?k sebebiyle kabul edilmedi?i ve daha basit bir kurguya gidildi?i de duydu?umuz dedikodulardan. TRT’nin tüm operasyon için ay?rd??? bütçe 300 bin dolar. maNga için ayr?lan bütçe 450 bin TL idi.
Yüksek Sadakat’in Eurovision ile imtihan??ark?n?n ba?ka ?ark?lardan esinlendi?i yönünde de yo?un bir tart??ma ya?an?yor. Kinks’in ‘All Day and All of The Night’? en popüler kurban ama bize kal?rsa bunu söyleyenler, hiç Sex Pistols’dan ’Submission’ dinlememi?. Konuya farkl? bir aç?dan bakarsak; ?ark?n?n çe?itli ba?ka kaynaklardan esinlenmesi, ilk kez dinleyecek di?er ülke jürileri için kulak a?inal??? yaratacak ve bu da oylara olumlu ?ekilde yans?yacak.
Tüm dedikodular bir tarafa, 10 May?s’taki ilk yar? finalde ter dökecek Yüksek Sadakat’e ba?ar?lar dileriz.

GeForce GTX 590 Çıkış Tarihi Ertelendi

GeForce GTX 590 Yeni Ç?k?? Tarihi | Geforce GTX 590 Ne Zaman Ç?kacak

Nvidia’ n?n merakla beklenen kart? GeForce GTX 590’ ?n ç?k?? tarihi ertelendi. Peki bu ertelemenin sebebi ne ve kart ne zaman ç?kacak?

GeForce GTX 590 Ç?k?? Tarihi Ertelendi

gtx 590 yeni ç?k?? tarihi

XFastest adl? internet sitesine göre GTX 590’ ?n ç?k?? tarihi ertelendi ve bunun sebebi sürücülerde ç?kan bir uyu?mazl?k. Bu nedenle Crysis 2 ile ayn? gün ç?kacak ve bedavadan büyük reklam yapacak olan GTX 590 hakk?n? kaybetti :) .

Kart?n yeni ç?k?? tarihinin 24 Mart oldu?u belirtildi.

En İyi 2011’in Akıllı Telefonları ve Özellikleri

Laptoplar? dama at?l?yor diyebiliriz.Ak?ll? telefonlar,Tablet pc’ler ve en çok yapt???m?z video izlemek,internete girmek,oyun oynamak,müzik dinlemek,e-posta okumak gibi daha küçük bir alan kaplayarak ve kabul edilebilir bir h?zla insanlara sa?l?yor.insanlar daha hafif yanlar?nda bir?eyler ta??mak istiyorlar.Yan? s?ra bütün bunlar?n arka plana at?lm?? olan ancak en çok kullan?lan arama yapma ve mesaj gönderme özelliklerini de gerçekle?tirmesi bilgisayar teknolojisi ve telefonun birle?iminden olu?an bir ürün ç?kar?yor.Yak?n zaman içinde çok daha büyük geli?meler gösterece?i kesindir.Teksas’ta Tüketici Teknoloji Ara?t?rma Firmas?(Parks Associates)en iyi belirledi?i 6 ak?ll? telefondan bahsedelim.

Büyük uygulama deste?i sa?lad??? Özellikleri ile ilk s?rada iPhone 4‘ten bahsediliyor.3.5 inch dokunmatik ekran? 640×960 yüksek çözünürlük ile görüntü kalitesiyle rakiplerini a??yor ve baz? gereksiz uygulamalar içerse de büyük bir uygulama dükkan? oldu?u gerçe?ini göz ard? edemiyoruz.

Motorola ATRIX s?radaki seçim.Ak?ll? Android i?letim sistemli telefonun h?z? i?lemcisi etkileyici olarak görülüyor.4 inch 540×960 çözünürlükte dokunmatik ekrana sahip.Ekran geni?li?inin iPhone 4?ten büyük oldu?u görülüyor,çözünürlü?ü biraz dü?ük.Android OS’nin son sürümü de?il de 2.2 sürümü ile geliyor.Android telefonlar?n arkas?nda da az?msanmayacak büyüklükte ve giderek büyüyen bir Android Uygulama Dükkan? var.Harry Wang Firman?n müdürü bir de MOTOBLUR arayüzü ile sosyal a? eri?imlerini sevdi?ini belirtiyor.

Samsung Galaxy S üçüncü s?rada geliyor.Galax S de gerçekten ekran teknoloji olarak çok iyi durumda. 4.3 inch ve 480×800 çözünürlükte AMOLED teknolojisini kullanan bir ekrana sahip.Ayr?ca Samsun Galaxy S Amoled’i kullanan ilk ak?ll? telefon. Bu sayede ekran bak?m?ndan daha az enerji tüketiyor.Galaxy S de Android 2.2 ‘yi kullan?yor.

S?rada Sprint HTC Evo 4G bulunuyor.4.3 inch 480×800 ekran çözünürlü?ü ile Galaxy S’e benziyor.4G de yüksek h?zl? 4.nesil kablosuz teknolojiyi kullanabilece?iniz anlam?na geliyor.

HTC Droid Incredible.Hary Wang bu ak?ll? telefonu h?z yönünden iyi buldu?unu söylüyor.HTC Sense denen Özelle?tirilebilen kullan?c? arayüzünü be?endi?ini belirtiyor.HTC Droid Incredible 3.7 inch 480×800 ekrana sahip.

Blackberry Torch da 3.2 inch dokunmatik ekran?( 480×360)ve ayr?ca QWERTY klavyesiyle i? hayat?nda kullan?labilecek güzel bir ak?ll? telefon.?? hayat? ile ilgili uygulamalar?n zenginli?i de bir art? olarak ekleniyor.

Logitech Speaker System Z906 hoparlör sistemi duyurdu

Logitech yeni Surround Ses hoparlörleri oturma odas?nda bir sinema salonu kalitesinde ses deneyimi yaratmak,THX sertifikal? olup Z906 hoparlör sistemi duyurdu.Nw sistemi Dolby dijital ve DTS codec deste?i ile 5.1 dijital çözme onboard gücü 500 watt RMS ve özellikler sunuyor.
Z906 be? 67W duvara monte edilebilen uydu hoparlörler,165W subwoofer,kontrol kablosuz bir uzaktan ve konsol içerir.Bu 3D stereo ses deste?i ve iki adet optik dijital giri?,bir dijital koaksiyel,RCA ve 3.5mm giri?i vard?r.Logitech Z906 hoparlör sistemi .Logitech

2011 raporu


2011 raporu2011 y?l? müzik dünyas? için sert geçiyor. Mesela önemli gruplardan The White Stripes, LCD Soundsystem, Gorillaz ve bizden Sakin da??ld?. Ama bahsedebilece?imiz birkaç iyi haber de var.
Sakin, kula??m?za gelene göre solist Onur Özdemir’in solo albüm ç?karmak istemesi sebebiyle da??ld?. ??in ilginç yan? ise, ortada grubun da??ld???na dair resmi bir aç?klama olmamas?. Elimizde buna dair sadece Onur’un 5 ?ubat’taki son konserlerinde a?lamas? ve Alper Bahçekap?l?’n?n ?u tweet’i var.
2011 raporuLCD Soundsystem ise James Murphy’nin a?z?ndan “zirvede b?rakal?m” d???nda bir aç?klama ç?kmadan da??ld?. Duydu?umuza göre son konserin biletleri karaborsada 1500 dolara al?c? bulmu?.
Uzun süredir ne yapt??? belli olmayan, son albümünü 2007’de yay?nlayan White Stripes da grup olay?na noktay? koyanlardan. Jack White, hayranlar?ndan üzülmemelerini, bu ayr?l???n kötü bir haber olmad???n?, solo ve proje albümlerin gelece?ini söylüyor. ?u aralar Jack White’?n gündeminde solo albüm, di?er grubu The Dead Weather, Norah Jones ve Danger Mouse ile kurdu?u Rome var.
Gelelim iyi haberlere. 2009’da da??lan Oasis’in küllerinden do?an Beady Eye, ilk albümleri “Different Gear, Still Speeding”i 28 ?ubat’ta yay?nlad?. 2006’da??lan dans punk ilahlar? Death from Above 1979 ise tekrar birle?ti. 2006-2010 y?llar? aras?nda vitesi bo?a alan System of a Down 2011’de konserler vermeye ba?layaca??n? aç?klad?. Albüm haberi de yak?nd?r diye dü?ünüyoruz.

Enhanced by Zemanta

Philips müzik severler için yeni Harmony 8000 serisi DVD HiFi sistemi duyurdu

Philips müzik severler için yeni Harmony 8000 serisi DVD bile?eni HiFi sistemi duyurdu.Yeni ClariSound hoparlörler ile birlikte gelir,yeni HiFi ses ve araçlar?n do?al üretimini sa?lamak için,bu hoparlörler Philips’in kullan?m cam elyaf woofer konisi”do?al ses,ayr?nt?l? hassasiyet ve gergin bas.aras?ndaki en iyi dengeyi”sunuyor.Harmony 8000 dijital amplifikatör 2x80W RMS D s?n?f? ile tasarlanm?? ve USB depolama ayg?tlar?na kadar müzik çalma için iPad,iPod ve iPhone ve USB ba?lant? noktas? için bir CD/DVD oynat?c?,entegre yuva içerir..philips.com