Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Cep Telefonu

Sony Ericsson, Xperia X10 Mini

Sony Ericsson hem ak?ll? hem de e?lenceli Xperia X10 mini modeliyle Android kolayl???n? cebinize getiriyor.

Android Market’in de yer ald??? Xperia X10 mini ile cep telefonunuzu be?endi?iniz uygulamalarla istedi?iniz gibi özelle?tirebilecek ve hassas dokunmatik ekran? sayesinde sadece tek elinizi kullanarak en sevdi?iniz sosyal medya araçlar?na kolayca eri?ebileceksiniz. Xperia X10 mini Mart ay? sonunda ilk olarak Turkcell ma?azalar?nda sat??a sunulacak.

Sony Ericsson Timescape, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya araçlar?n? üç boyutlu kayar pencerelerden olu?an ortak bir sosyal medya ekran?nda birle?tiriyor. Böylece, k?sa mesajlar?n?z?, e-postalar?n?z?, ça?r?lar?n?z?, Twitter mesajlar?n?z? ekranlar aras?nda geçi? yapmadan tek görünümde kullanabiliyorsunuz. Dilerseniz iletilerinizi tek dokunu?la Facebook, Twitter ve di?er sosyal medya araçlar?nda an?nda payla?abiliyorsunuz.

Üstelik Android taray?c?s?n?n geli?mi? dokunmatik daralt-geni?let özelli?i sayesinde web sayfalar?na yaz?y? ta??rmadan zum yapabiliyor, kendi zevkinize göre seçti?iniz ve en s?k kulland???n?z dört fonksiyona ekran?n?z?n dört kö?esinden birine dokunarak eri?ebiliyorsunuz. Sizin için önemli olan Widget’lar? ve uygulamalar? farkl? masaüstü gruplar?na istedi?iniz gibi serpi?tirmenizi sa?layan Xperia X10 mini, cep telefonu kullanmay? da bir sanat haline getiriyor.

Bütün bunlar yakla??k 6,5 cm’lik ekran, üstün ses geli?tirme seçenekleri ve istedi?iniz yüksek kaliteli kulakl??? seçmenize izin veren standart kulakl?k giri?iyle bir araya geldi?inde cep telefonunuz bir cep sinema sistemine dönü?üyor. Ancak, as?l sürprizimiz Xperia X10 mini’nin küçük tasar?m?na ra?men çoklu görev özelli?ine sahip olmas?: Bu telefonla internette gezerken Müzik dinleyebilir, programlar? kapatmadan uygulamalar aras?nda geçi? yapabilir, interaktif ortam yürütücünüzde müzik ma?azas? ve Youtube’dan ald???n?z ?ark?lar? tek dü?mede (infinity button) çekip dinleyebilir ve böylece sevdi?iniz sanatç?n?n parçalar?na kolayca ula?abilirsiniz. Çal??kan Xperia X10 mini ayn? anda birçok i?i yapar.

scroll

Sony Ericsson Xperia Turkcell
Sony Ericsson, Xperia X10 Mini
haber

Sony Ericsson, Xperia X10 Mini

Sony Ericsson hem ak?ll? hem de e?lenceli Xperia X10 mini modeliyle Android kolayl???n? cebinize getiriyor.

Android Market’in de yer ald??? Xperia X10 mini ile cep telefonunuzu be?endi?iniz uygulamalarla istedi?iniz gibi özelle?tirebilecek ve hassas dokunmatik ekran? sayesinde sadece tek elinizi kullanarak en sevdi?iniz sosyal medya araçlar?na kolayca eri?ebileceksiniz. Xperia X10 mini Mart ay? sonunda ilk olarak Turkcell ma?azalar?nda sat??a sunulacak.

Sony Ericsson Timescape, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya araçlar?n? üç boyutlu kayar pencerelerden olu?an ortak bir sosyal medya ekran?nda birle?tiriyor. Böylece, k?sa mesajlar?n?z?, e-postalar?n?z?, ça?r?lar?n?z?, Twitter mesajlar?n?z? ekranlar aras?nda geçi? yapmadan tek görünümde kullanabiliyorsunuz. Dilerseniz iletilerinizi tek dokunu?la Facebook, Twitter ve di?er sosyal medya araçlar?nda an?nda payla?abiliyorsunuz.

Üstelik Android taray?c?s?n?n geli?mi? dokunmatik daralt-geni?let özelli?i sayesinde web sayfalar?na yaz?y? ta??rmadan zum yapabiliyor, kendi zevkinize göre seçti?iniz ve en s?k kulland???n?z dört fonksiyona ekran?n?z?n dört kö?esinden birine dokunarak eri?ebiliyorsunuz. Sizin için önemli olan Widget’lar? ve uygulamalar? farkl? masaüstü gruplar?na istedi?iniz gibi serpi?tirmenizi sa?layan Xperia X10 mini, cep telefonu kullanmay? da bir sanat haline getiriyor.

Bütün bunlar yakla??k 6,5 cm’lik ekran, üstün ses geli?tirme seçenekleri ve istedi?iniz yüksek kaliteli kulakl??? seçmenize izin veren standart kulakl?k giri?iyle bir araya geldi?inde cep telefonunuz bir cep sinema sistemine dönü?üyor. Ancak, as?l sürprizimiz Xperia X10 mini’nin küçük tasar?m?na ra?men çoklu görev özelli?ine sahip olmas?: Bu telefonla internette gezerken Müzik dinleyebilir, programlar? kapatmadan uygulamalar aras?nda geçi? yapabilir, interaktif ortam yürütücünüzde müzik ma?azas? ve Youtube’dan ald???n?z ?ark?lar? tek dü?mede (infinity button) çekip dinleyebilir ve böylece sevdi?iniz sanatç?n?n parçalar?na kolayca ula?abilirsiniz. Çal??kan Xperia X10 mini ayn? anda birçok i?i yapar.

scroll

Sony Ericsson Xperia Turkcell
Sony Ericsson, Xperia X10 Mini
haber

Nokia C7 Türkiye de Satışa Çıktı

Cep telefonu üreticisi Nokia’n?n merakla beklenen yeni ürünü C7 ülkemizde de sat??a sunuldu. Peki, bu ürünün özelliklerineler olacak ve firman?n sat?? plan? nedir?11/03/2011 11:30Nokia’?n popüler kültür sevenlere hitap eden yeni ürünü C7 ülkemizde de sat??a sunuldu.  Renkli bir tasar?m  sahip olan ürünün kasas? ise paslanmaz çelikten yap?lm??.

3,5 inçlik tamamen dokunmatik AMOLED cam ekrana sahip olan C7 sosyal a?lara uyumlu özelliklere sahip. 8 MP kameras? ve özelle?tirilebilen üç ana ekran? bulunan ürün, buzlu metal, kömür siyah? ve maun renk alternatifleriyle  sat?l?yor.

Cihaz?n tasar?mc?s? Tomas Ivaškevi?ius, telefonun yurtd???ndaki tan?t?m gecesinde ürünün ekran?na özellikle dikkat etiklerini böylece kullan?c?lar?n sosyal a?lara aç?lan bir pencere kullan?yor gibi hissedeceklerini aç?klam??t?.

’’

Kaynak: shiftdelete.net

Nokia C7 Nokia
Nokia C7 Türkiye de Sat??a Ç?kt?
haber

Samsung Corby 2 S3850 Özellikleri

Samsung Corby 2 S3850

Samsung un en çok satan modellerinden olan Corby’ nin 2 si geliyor. Corby 2 S3850’ ?n Android olmamas? ve 3G desteklememesi büyük eksiklik. Fakat gençlere hitap eden bu modelde sosyal a?lar oldukça ön planda. Fazla uzatmadan Samsung Corby 2 S3850 özelliklerini verelim:

Samsung Corby 2 S3850 Cep Telefonu Teknik Özellikleri

GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800/1900 MHz ileti?im standartlar?
109.9 x 60.6 x 11.7 mm boyutlar?nda
102 gram a??rl???nda
3.14 inç 320×240 piksel dokunmatik ekran
2 megapiksel kamera
QVGA 15 fps video kayd?
MPEG-4 / H, 264 / H, 263 video oynatma
MP3, AAC, AAC +, EACC +, WMA, WAV müzik çalar
3.5 mm kualkl?k giri?i
RDS FM radyo
Bluetooth v3.0
microUSB 2.0
Wi-Fi 802.11 (b/g/n)
26 MB dahili haf?za
16 GB’a kadar microSD kart deste?i
1000 mAh batarya

Kanser Tehşis Eden Cep Telefonu

Boston’daki Massachusetts General Hospital’dan bilim adamlar? bir kaç bin hücreyi analiz ederek tümörleri tespit edebilecek bir sistem geli?tirdiler.

 

New Scientist’e göre, içinde basit bir ak?ll? telefon uygulamas? bar?nd?ran avuç içi büyüklü?ündeki bir cihaz hasta yata??n?n ba?ucundaki masaya konuyor. Merkezinde bir mikro nükleer manyetik resonans çipi var. Bu manyetik resonans görüntüleme taray?c?lar?nda bulunan teknolojinin küçültülmü? bir versiyonu.

 

Protein seviyelerini manyetik nano parçac?klar kullanarak ölçüyor, kanserin varl???n? gösteren proteindeki özel belirtiler ara?t?r?yor. Doktorlar çipten gelen sonuçlar? kendi cep telefonu ekranlar?nda görebiliyorlar.

 

Ara?t?rmac?lar bu cihaz? deneme maksad?yla 50 hastada kullanarak kanser te?hisinde önemli dört protein belirtisini biraraya getirerek vakalar?n yüzde 98’inde kanseri do?ru olarak tespit ettiler.

 

20 hastal? ikinci bir deneme de ise te?histe yüzde 100’lük bir ba?ar? sa?land?. Kullan?lan mevcut metodlarda ise kanseri te?histe yüzde 84’lük bir kesinlik mevcut. Ayr?ca ak?ll? telefonlu cihazda mevcut metodlardan çok daha h?zl? sonuç al?n?yor, normalde üç günde al?nacak sonuç saatler içinde ortaya ç?k?yor.

 

Lakin, doktorlar bu cihaz?n henüz klinik kullan?mlar için haz?r olmad???n? söylüyorlar. Sorunlardan biri ili?kili protein belirteçlerinin her zaman kanser hücresinde olmayabilmesi. Bu da hatal? te?hise yol aç?yor. Bir de proteinlerin k?sa ömürlü olmas? var. Bu da hücrelerin aktar?ld?klar? anda analiz edilmeleri gerekti?i anlam?na geliyor. 

Kaynak: techno-labs.com

Kanser
Kanser Teh?is Eden Cep Telefonu
haber

IPTV, “Tivibu Ev” ile 30 ilde yayında!

Türk Telekom logoImage via WikipediaTTNET, yeni dönem TV platformu Tivibu’yu, bundan sonra “Tivibu Ev, Tivibu Web ve Tivibu Cep” olarak üç ekrana ta??yor.

K?sa zamanda kazand??? ba?ar? ile 1 y?lda yakla??k 1 milyon aboneye ula?an Tivibu Web’in ard?ndan, IPTV teknolojisiyle geli?tirilmi? Tivibu Ev televizyon ekranlar?yla bulu?tu. Tivibu’nun cep telefonundan ula??labilecek versiyonu “Tivibu Cep” ise y?l?n ikinci çeyre?inde hizmete al?nacak.    

Tivibu’nun yeni projelerinin anlat?ld??? bas?n toplant?s?nda konu?an TTNET Genel Müdürü Tahsin Y?lmaz; Türk Telekom altyap?s? ile Eylül 2010’da ?stanbul, Ankara ve ?zmir olmak üzere üç ?ehirde pilot uygulamas?n? ba?latt?klar? Tivibu Ev’i, art?k toplam 30 ilde hizmete sunduklar?n? ifade etti.

TTNET’in IPTV hizmeti “Tivibu Ev”e art?k Adana, Antalya, Ayd?n, Bal?kesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbak?r, Elaz??, Erzincan, Erzurum, Eski?ehir, Gaziantep, Hatay, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Mu?la, Sakarya, Samsun, Tekirda?, Trabzon ve Van illerinden de ula??labilecek.

Tivibu’nun yeni dönem stratejileriyle geli?meye devam etti?ini belirten Y?lmaz, sözlerine ?u ?ekilde devam etti:
 “TV izleme al??kanl?klar?n? de?i?tiren yeni dönem TV platformumuz Tivibu ile art?k dünya standartlar?nda TV izleme deneyimi ya?at?yoruz. ?lk olarak 2010 y?l? ?ubat ay?nda lansman?n? yapt???m?z ve 1 y?lda büyük bir ba?ar? elde ederek yakla??k 1 milyon aboneye ula?an, Tivibu ad?n? verdi?imiz hizmetimizin bundan sonraki ismi Tivibu Web oldu. K?sa bir süre önce üç ilde pilot uygulamas?n? ba?latt???m?z ve ev ortam?nda TV ekran?ndan ula??labilen IPTV hizmetimizi ise bundan sonra Tivibu Ev olarak adland?raca??z. Tivibu’nun k?sa bir süre sonra hizmete al?nacak olan cep telefonu ve tablet bilgisayar versiyonuna da Tivibu Cep ad?n? verdik. Abonelerimiz taraf?ndan Tivibu Web gibi büyük ilgiyle kar??lanaca??na inand???m?z Tivibu Cep’i, bu y?l?n ikinci çeyre?inde hizmete açmay? planl?yoruz. Tivibu yolculu?u önümüzdeki dönemde de h?z kesmeyecek.”

TTNET Genel Müdürü Tahsin Y?lmaz, tüm dünyada ileti?im teknolojilerinin son trendi olan, internet, TV ve telefonu içeren üçü bir yerde paketlerini, Türkiye’de ilk hayata geçiren ?irket olman?n gururunu ya?ad?klar?n? belirtti. Y?lmaz sözlerine ?öyle devam etti: “Dünyada ‘Çoklu Oyun’ olarak tan?mlanan, ileti?imin üç ana unsurunu bir arada ve tek faturada birle?tirme dönemini ba?latm?? bulunuyoruz. TTNET’in ilk Üçü Bir Yerde Paketi’ni;

Yal?n ?nternet 1 Mbps/1GB, Tivibu Ev Ba?lang?ç üyeli?i ve TTNET Alo 100 dakika paketimizi 39 TL’ye;

NET6, Tivibu Ev Ba?lang?ç ve TTNET Alo 100 dakika paketimizi de 49 TL’ye;

Yal?n ?nternet NETL?M?TS?Z, Tivibu Ev Standart Plus üyeli?i ve TTNET Alo Limitsiz hizmetlerinin birarada sunulaca?? paketlerimizi ise 99 TL’ye abonelerimize sunarak kullan?c?lar?m?za avantaj sa?l?yoruz.

Abonelerimiz ayr?ca, Üçü Bir Yerde paketlerimizin yan? s?ra Avea i?birli?i ile sundu?umuz TTNET Mobil’e de sahip olabiliyor. Böylece internet, cep telefonu, ev telefonu ve televizyon hizmetine tek bir faturada ula??labiliyor”.

Ayda 10 TL’ye ilk 6 ay her yöne 200 dakika konu?ma ve 200 SMS, di?er aylarda ise her yöne 100 dakika konu?ma sa?layan TTNET Mobil avantajlar?ndan TTNETliler‘in yan? s?ra yak?nlar? da faydalanabiliyor. TTNET Mobil kampanyas?nda paket dakika ve SMS’leri bitse de, ücretlendirme dakikas? 10 kuru? ve SMS ba??na 10 Kuru? olarak devam ediyor. 

Enhanced by Zemanta

Nimbuda Bedava Cep Telefonu İçin Gerçek Ses

Nimbuda
Bedava Cep Telefonu ?çin Gerçek Ses


Download

avea Samsung E2550 Monte Slider kampanyasi

avea Samsung E2550 Monte Slider kampanyas?
Avea cep telefonu kampanyalar?nda devrim yaratmaya devam ediyor!

Samsung E2550 Monte Slider, 1 y?l boyunca her ay 300 dk her yöne konu?ma süresi hediyesiyle sadece 189TL’ye Avea’da! Üstelik Axess ve di?er anla?mal? kredi kartlar?na* özel pe?in fiyatina 12 taksitle.

10 Ocak-15 Nisan 2011 tarihleri aras?nda Avea bayilerinden Samsung E2550 Monte Slider al?n, 1 y?l boyunca konu?ma hediyesini kaç?rmay?n!

*Pe?in fiyat?na 12 taksit uygulamas? sadece anla?mal? banka kredi kartlar? için geçerlidir. Anla?mal? banka kredi kartlar?; Akbank Axess, Axess Business, Carrefour Axess, Citi Axess, Fish, Wings, Wings Business ve HSBC Advantage’d?r.

Nokia X7 Fiyatı

Nokia x7 fiyat?, nokia x7 ne kadar, nokia x7 türkiye ücreti, nokia x7 türkiyede kaç para, nokia x7 kaç tl, en ucuz nokia x7 nereden al?n?r, en uygun X7 fiyat? ?ekillerinde bu yaz?m?za ula?abilirsiniz.

Nokia X7 Fiyat? ve Özellikleri

nokia x7

Nokia’ n?n yeni ak?ll? telefonu X7 müthi? özellikleri ile göz dolduruyor. ?sterseniz sizlerle Nokia X7’ nin fiyat? n? payla?madan önce özelliklerini belirtip birkaç resim verelim.

Nokia X7 Özellikleri

??letim sistemi: Symbian^3
Ekran: 4 ?nç 360×640 piksel dokunmatik ekran
Kamera: 8.0 MP

?imdilik bilinen özellikler bu kadar. Fiyata geçelim:

Nokia X7 Fiyat?

?imdilik fiyat hakk?nda resmiyet kazanm?? bir bilgi yok. Fakat bizim tahminizmize göre 1200-1600 TL aras? olur.

»Nokia’ n?n bir di?er telefonu: Nokia C7 Fiyat?

»Arama devi Google’ ?n harika telefonu: Nexus S Fiyat?

»Vodafone’ dan internet canavar? telefon Vodafone 547 Fiyat?

» Telefonunun Symbian versiyonunu ö?ren

» Nokia Realplayer’la canl? tv izleyebilece?inizi biliyor muydunuz?

»En H?zl? ve seri Nokia Hangisi?

»cep telefonu al?rken bunlar? mutlaka gözönünde bulundurun

Haber – Cep telefonunda çığır açacak buluş!

Haber, O?uzhan Özcan’?n dünyamobilve ileti?im teknolojileri devi ?sveç’te büyük yank? bulan çal??mas?, cep telefonlar? arac?l???yla 2 boyutlu ’’hayalet görüntülerin’’ görüntülenmesi ve mekanla ili?kilendirilerek bu görüntülerin hareketlendirilmesine imkan sa?l?yor.

Teknolojinin ilk prototipi, bu y?l?n sonunda ?sveç’teki ünlü Vastmanlandas Müzesi’nde dünyaya tan?t?lacak.

Teknoloji, sa?l?ktan, e?lence ve oyun sektörüne, güvenlik uygulamalar?na kadar pek çok sektörde yeni grafik uygulamalar? yap?lmas?na da olanak tan?yacak.

AA muhabirine çal??malar?na ili?kin bilgi veren Prof. Dr. Özcan, küçük bilgisayarlar?n cep telefonlar?na adaptasyonuyla cep telefonlar?yla her türlü bilgi, ileti?im vemedyauygulamalar?n?n yap?labilir hale geldi?ini ifade etti.

Özcan, bir fizik profesörü ve birbilgisayarmühendisi profesörünün yer ald??? ve ba?kanl???n? yürüttü?ü ekiplerinin mobil cihazlarda mekanla 2 boyutlu görüntü aras?ndaki ili?kiye yeni bir boyut kazand?ran bir teknoloji geli?tirdiklerini aç?klad?.

Özcan, teknolojinin uygulamalar?n? ?öyle anlatt?:

’’Söz konusu teknolojide, cep telefonu içindeki bilgisayar yaz?l?m? ve 2 boyutlu görselleri bar?nd?ran üç boyutlu bilgisayar modeli, bulunan mekanla çak??t?r?l?yor ve kullan?c? cep telefonunu hareket ettirdi?i zaman mekan içindeki iki boyutlu imgeleri hayalet görüntüler olarak görmeye ba?l?yor. Cep telefonu, çak??t??? iki boyutlu görseller cep telefonu penceresinden bakarak o hayalet görüntülerin bir parças?n? görebiliyor.

Ortaya koydu?um tasar?mda, bir mekan içinde yatay ve dü?ey halde hayalet resimler ve videolar bulundu?u varsay?ls?n. Cep telefonunu elde bir büyüteç gibi tutularak hayalet 2 boyutlu görüntülere bu görseller gözle görülebilir bir hale geliyor.

Ayn? ?ekilde bir metre ötedeki bir ba?ka hayalet imgeye cep telefonunuzu ilerletti?inizde onu da görme ?ans?na sahip oluyorsunuz. Bugüne kadar bu senaryo teknik olarak yap?lam?yordu. Bir fizik profesörü ile bir bilgisayar mühendisi profesörü ortaya koydu?um bu tasar?m fikrini dört ayl?k bir çal??ma yaparak gerçekle?tirmeyi ba?ard?.’’

-’’CEPTE YEN? B?R ÇI?IR AÇILIYOR’’-

Geli?tirilen teknolojide, kullan?c?n?n, mekan?n ortas?nda duran video görüntülerine nas?l ula?abilece?ini, ula?t???nda bu video görüntülerini makinenin nas?l alg?layabilece?ine dair bugüne kadar yap?lm?? bir grafik arayüz çözümünün bulunmad???n? aktaran Özcan, ’’Biz bu çal??mam?zla beklenen grafik arayüz çözümlerini ortaya koyduk. Bu olay cep telefonu uygulamalar?nda bir ç???r aç?yor’’ diye konu?tu.

Uygulaman?n sa?l?ktan, ticarete, e?lence ve oyun sektörüne ve güvenlik uygulamalar?na kadar pek çok alanda fonksiyonel çözümler getirilmesini de sa?layaca??n? kaydeden Özcan, ’’Bu uygulama, bugüne kadar grafik arayüzlerde çözülmemi? binlerce tasar?m probleminin çözümü anlam?na da geliyor’’ dedi.

Projelerinin ?sveç devletinin çok önemli desteklerinden biri olan ’’Tasar?m Geli?tirme Deste?i’’ ald???n? bildiren Özcan, ayn? zamanda ?sveç’in çok önemli müze a?lar?ndan biri olan Vastmanlands Müzesi’nde teknolojiye ait ilk prototiplerin bu y?l?n sonunda dünyaya tan?t?laca??n? bildirdi.

Teknolojinin ticari ürüne dönü?türülmesi için çal??malara devam ettiklerini belirten Özcan, cep telefonu firmalar? ile de görü?melerinin sürdü?ünü aktard?.

-MOB?L DÜNYADA ÖNCÜ B?R TÜRK-

Teknolojinin geli?mesinde Türk bilim adam? olarak katk?s?n?n önemli oldu?una i?aret eden Özcan, ’’?sveç cep telefonu, ileti?im araçlar? aç?s?ndan son derece geli?mi? bir ülke. Skype’? geli?tiren de bu ülke. Cepte ç???r açacak böyle bir teknolojide öncü ülkeler aras?nda bulunan ?sveç’teki endüstriye bir Türk profesör olarak önderlik etmek son derece önemli diye dü?ünüyorum’’ diye konu?tu.

Prof. Dr. Özcan, teknolojilerinin patent çal??malar?n?n sürmesi nedeniyle teknolojiye ait detay bilgiler veremeyece?ini, ancak ba?ta ?sveç olmak üzere teknolojinin tüm bilim çevrelerinde geni? yank? buldu?unu sözlerine ekledi.

AA

Haber – Cep telefonunda ç???r açacak bulu?!
haber