Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Daha

Dedolight DLH1200D 1.200W Daylight

Bu yeni ???k sistemi Dedolight’?n önceki jenerasyon projektörlerinden elde etti?i tecrübeleri yans?tmaktad?r.Performans art?r?m?,yüksek verimli konveksiyonel so?utma sistemi,servis kolayl??? gibi yeni konseptler içerir.
E?siz Optik Sistem
Çift lens sistemi Dedolight’? di?er markalardan ay?ran en büyük özelliklerden biri olmu?tur.Bu sistem ayn? zamanda firman?n ilk patentlerinden biridir.Patentli ve ödüllü olan“double aspheric”teknolojisi mükemmel bir yumu?akl?kta ???k ve renk yay?l?m? sa?lamaktad?r.ikili hareket oda?? al???lmad?k bir odak sa?lar.Bu özellikler bir araya geldi?inde..

Daha yüksek ???k ç?k???,Daha yüksek odaklama kapasitesi,Her odak pozisyonunda mükemmel ???k ve renk da??l?m? sa?lar.Temiz ???n konsepti(parazit ???nlardan ar?nm??),sadece odaklanan yeri ayd?nlat?r,parazit ???nlar? engeller ve geni? bir odaklama aral??? sa?lar.Bu sayede uzak at?m ve yüksek kontrol sa?lanarak istenmeyen gölgeler engellenmi? olur.
Yüksek Verimli So?utma
Projektörün alt k?sm?ndan komple hava giri?i.?ç ve d?? gövde aras?nda ekstra hava sirkülasyonu.
Ön lens etraf?nda hava bo?lu?u.Önden alt hava giri?i,iki lens aras?nda hava ak?m? sa?lar(özellikle flood pozisyonu için çok önemlidir).Ampul s?cakl???n?n sabit kalmas?;renk ?s?s? ve yo?unlu?un kararl?l???n? sa?lar.
Su Geçirmezlik

Yo?un ara?t?rmalar sonucu geli?tirilen hava giri?leri sayesinde elde edilen sonuç yüksek bir IP(su geçirmezlik)katsay?s?d?r(projektör ve balast için).
Servis Kolayl???

Özel tasar?ml? yap?s? iki saniyede aç?lmas?n? sa?lar.Böylece,h?zl? ampul de?i?imi ve servis imkan? teknisyenlere büyük kolayl?k sa?lar.
Renk Is?s? De?i?meden Dimleme
Renk ?s?s? de?i?meden Daylight ampullerin dimlenme aral??? çok s?n?rl?d?r. Dedolight 400/575W projektörlerden elde etti?i tecrübeyle dimleme aral???n? geli?tirdi.Yap?lan hesaplamalar ve testler do?rultusunda ampul ömrünü k?saltmadan ve renk ?s?s?n? de?i?tirmeden ampulün gücü artt?r?ld?.Renk ?s?s?n? de?i?tirmeden mümkün olan en geni? aral?kta dimleme sa?land?.Bu kombinasyon geni? aral?kl? ???k yo?unlu?u kontrolü sa?lar.
Ultraviyole
DLH1200D di?er Dedolight ???klarda oldu?u gibi, çok dü?ük UV de?erine sahiptir.Sektörde bulunan di?er projektörlere oranla,1/20 daha dü?ük UV de?eri vermektedir.Dü?ük dalga boyundaki UV tehlikelerini hafife almamak gerekir.Zira Dedolight projektörlerde çift UV korumas? bulunmaktad?r.
DEB 1200D Elektronik Balast
Balast en son teknoloji elektronik sistemler içermektedir.Güç devrelerinde kullan?lan özel ekipmanlar sayesinde az ?s? üretir.Sisteme sessiz bir fan dahil edilmi?tir fakat normal ?artlar alt?nda aktif olmayacakt?r.Ancak balast anormal ?s?lara ula??rsa sistemi korumak amac?yla sessizce çal??acakt?r….

Teknik Bilgi:DLH1200D Daylight Projektör
Odaklama Yo?unlu?u :1:18
A??rl?k:10.5 kg
Ampul:DL1200/800HR 800 W (S?cak ate?leme özellikli)
Montaj:16 mm(5/8 “)ve 28 mm(1 1/8″)pim
Güvenlik:Güvenlik kilidi kapak aç?kken çal??mas?n? engeller.
UV:Son derece dü?ük UV de?eri
On/Off:On/Off dü?meleri kullan?m kolayl??? için hem projektör üzerinde hem de balast üzerinde bulunmaktad?r.

Motorola FLIPOUT Türkiye de

Motorola FLIPOUT çarp?c? görünümü ve geli?mi? yetenekleriyle, çevresinde modernlik ve ilginçlik isteyenleri kesinlikle ba?tan ç?karacak. Android 2.1 i?letim sistemi üzerinde çal??an ve yenilikçi kare tasar?m? ile dikkat çeken Motorola FLIPOUT’un çoklu dokunmatik ekran? döndürüldü?ünde, ortaya be? s?ral? bir QWERTY tu? tak?m? ç?k?yor. Say?lar için ayr?lm??  özel tu? s?ras? sayesinde numaralar da daha h?zl? ve kolay biçimde girilebiliyor.

FLIPOUT’un  Motorola’n?n tasar?m gelene?i ile Android’i bir araya getirdi?ini belirten Motorola Mobilite Çözümleri Sat?? Müdürü Güngör Gündo?an, sözlerini ?öyle sürdürüyor: “Motorola FLIPOUT benzersiz kare biçimi sayesinde elde rahatça tutulan Motorola FLIPOUT cebe ve çantaya da rahatça yerle?ebiliyor.”

Motorola FLIPOUT Türkiye’de Siyah, K?rm?z?, Ye?il ve Mor olmak üzere dört ayr? renk seçene?iyle sat??a sunuluyor.

Kullan?c?lar?n ayn? anda tam yedi ana sayfa ekran? kullan?p, canl? duvar ka??tlar? yükleyebildi?i Motorola FLIPOUT, Exchange sever kullan?c?lar?na ek güvenlik olanaklar? sunuyor. Özellikleri kolayca aç?p kapama için k?sayollar sunan “widget”lar ile ana sayfa ekranlar?n?n kolayca ki?iselle?tirilebildi?i telefonda ayr?ca foto-takvim ve yap??kan not gibi widget’lar?n boyutu ekran kullan?m? tercihlerine göre arzu edildi?i gibi büyütülüp küçültülebiliyor.

Kullan?m al??kanl?klar?na uygun pil profil seçenekleri ve en çok enerji tüketen özelliklerin görüntülenebilmesi sayesinde FLIPOUT’ta güç tüketiminin kontrolü çok daha ileri boyutlara ta??n?yor. Veri kullan?m miktarlar?n?n görüntülenip daha iyi biçimde yönetilebilmesi de kullan?c?lar?n?n bütçelerini kontrol edebilmelerini kolayla?t?r?yor.

’’

Motorola FLIPOUT’un sat?? fiyat? KDV dahil 499 TL. Scroll olarak Flipout incelememizi çok yak?nda yay?nlayaca??z.

scroll

Motorola
Motorola FLIPOUT Türkiye de
haber

Motorola FLIPOUT Türkiye de

Motorola FLIPOUT çarp?c? görünümü ve geli?mi? yetenekleriyle, çevresinde modernlik ve ilginçlik isteyenleri kesinlikle ba?tan ç?karacak. Android 2.1 i?letim sistemi üzerinde çal??an ve yenilikçi kare tasar?m? ile dikkat çeken Motorola FLIPOUT’un çoklu dokunmatik ekran? döndürüldü?ünde, ortaya be? s?ral? bir QWERTY tu? tak?m? ç?k?yor. Say?lar için ayr?lm??  özel tu? s?ras? sayesinde numaralar da daha h?zl? ve kolay biçimde girilebiliyor.

FLIPOUT’un  Motorola’n?n tasar?m gelene?i ile Android’i bir araya getirdi?ini belirten Motorola Mobilite Çözümleri Sat?? Müdürü Güngör Gündo?an, sözlerini ?öyle sürdürüyor: “Motorola FLIPOUT benzersiz kare biçimi sayesinde elde rahatça tutulan Motorola FLIPOUT cebe ve çantaya da rahatça yerle?ebiliyor.”

Motorola FLIPOUT Türkiye’de Siyah, K?rm?z?, Ye?il ve Mor olmak üzere dört ayr? renk seçene?iyle sat??a sunuluyor.

Kullan?c?lar?n ayn? anda tam yedi ana sayfa ekran? kullan?p, canl? duvar ka??tlar? yükleyebildi?i Motorola FLIPOUT, Exchange sever kullan?c?lar?na ek güvenlik olanaklar? sunuyor. Özellikleri kolayca aç?p kapama için k?sayollar sunan “widget”lar ile ana sayfa ekranlar?n?n kolayca ki?iselle?tirilebildi?i telefonda ayr?ca foto-takvim ve yap??kan not gibi widget’lar?n boyutu ekran kullan?m? tercihlerine göre arzu edildi?i gibi büyütülüp küçültülebiliyor.

Kullan?m al??kanl?klar?na uygun pil profil seçenekleri ve en çok enerji tüketen özelliklerin görüntülenebilmesi sayesinde FLIPOUT’ta güç tüketiminin kontrolü çok daha ileri boyutlara ta??n?yor. Veri kullan?m miktarlar?n?n görüntülenip daha iyi biçimde yönetilebilmesi de kullan?c?lar?n?n bütçelerini kontrol edebilmelerini kolayla?t?r?yor.

’’

Motorola FLIPOUT’un sat?? fiyat? KDV dahil 499 TL. Scroll olarak Flipout incelememizi çok yak?nda yay?nlayaca??z.

scroll

Motorola
Motorola FLIPOUT Türkiye de
haber

Pes 2011 Türkçe Spiker İndir

Pes 2011 Türkçe Spiker Paketi Full ?ndir | Pes 2011 Türkçe Spiker Yamas? ?ndir Gezginler | Pes 2011 %100 Türkçe Spiker Bedava ?ndir | Pes 2011 Türkçe Spiker Download | Pes 2011 Türkçe Spiker Yamas? Video ?zle

Pes 2011 Türkçe Spiker Yamas? Tan?t?m Videosu ?zle

Pes 2011 Türkçe yamas? sayesinde oyunu anlayarak oynayabileceksiniz. Bu ?ekilde Pes 2011 sizler için daha zevkli bir hâl alacak. Videodan anlad???m?z kadar? ile gerçekten güzel bir Türkçe spiker yamas? olmu?. ?sterseniz yamay? payla?madan önce PES 2011 Türkçe spiker tan?t?m videosu nu izleyelim:

Pes 2011 Türkçe Spiker Kurulumu

PES 2011’ i kurdu?umuz klasöre giriyoruz. (De?i?iklik yapmad?ysak: C:\Program Files\KONAMI\Pro Evolution Soccer 2011’ dir.) img adl? klasörü aç?p ad? dt05 ile ba?layan dosyalar? siliyoruz. (Olas? bir soruna kar?? yedeklemeniz iyi olur.) ?ndirdi?imiz dosyay? bu klasöre at?yoruz.

Pes 2011 Full Türkçe Spiker ?ndir

Link ?imdilik güvenli?iniz için kald?r?lm??t?r. En k?sa sürede ekleyece?iz in?allah.

JBL On Air Wireless AirPlay Speaker Dock

JBL AirPlay yeni Wireless ile geni?letir,onun On Air dock iPhone/iPod hoparlör.Sadece a? ev Kablosuz Air üzerinden ba?lanmak,AirPlay Play Müzik kablosuz iTunes kütüphane,iPhone,iPod Touch veya büyük JBL ses ile iPad evinizdeki ev a??n?zda ve müzik yay?n?,Air Kablosuz Aç?k JBL ba?lay?n.
iPhone,iPad veya iPod Touch kablosuz iPhone,iPad veya iPod touch On Air JBL için müzik aktar?n(IOS 4.2 veya sonras? gereklidir).Albüm kapa?? Görüntüler albüm kapa?? ve ?ark? tam renkli ekran?nda iTunes 10/sanatç? bilgileri.

oynatma ula??m kontrolü(çal/duraklat/ileri geri atlama).Üç JBL ® 360 derecelik HALO akusti?e sahip dönü?türücüler,Ayr? stereo görüntüleme,ama ço?u zaman masaüstü ses sistemleri ile ideal daha az Air e?siz HALO(yatay akustik seviye optimizasyonu)tasar?m? geni? bir müzik alan? boyunca,e?it zengin,tam spektrumlu JBL® ses sunar.Çift alarml? saat programa.iPhone,FM radyo veya zil sesiyle sesi için.RDS ve 10 istasyon haf?zal? Dijital FM radyo Sizin en sevdi?iniz müzik,haber ve tart??ma programlama kolay eri?im var ve renkli LCD ekranda sanatç?,albüm ve parça bilgilerini görürsünüz.USB ba?lant? noktas? kolay firmware güncellemeleri sa?lar.JBL

En İyi 2011’in Akıllı Telefonları ve Özellikleri

Laptoplar? dama at?l?yor diyebiliriz.Ak?ll? telefonlar,Tablet pc’ler ve en çok yapt???m?z video izlemek,internete girmek,oyun oynamak,müzik dinlemek,e-posta okumak gibi daha küçük bir alan kaplayarak ve kabul edilebilir bir h?zla insanlara sa?l?yor.insanlar daha hafif yanlar?nda bir?eyler ta??mak istiyorlar.Yan? s?ra bütün bunlar?n arka plana at?lm?? olan ancak en çok kullan?lan arama yapma ve mesaj gönderme özelliklerini de gerçekle?tirmesi bilgisayar teknolojisi ve telefonun birle?iminden olu?an bir ürün ç?kar?yor.Yak?n zaman içinde çok daha büyük geli?meler gösterece?i kesindir.Teksas’ta Tüketici Teknoloji Ara?t?rma Firmas?(Parks Associates)en iyi belirledi?i 6 ak?ll? telefondan bahsedelim.

Büyük uygulama deste?i sa?lad??? Özellikleri ile ilk s?rada iPhone 4‘ten bahsediliyor.3.5 inch dokunmatik ekran? 640×960 yüksek çözünürlük ile görüntü kalitesiyle rakiplerini a??yor ve baz? gereksiz uygulamalar içerse de büyük bir uygulama dükkan? oldu?u gerçe?ini göz ard? edemiyoruz.

Motorola ATRIX s?radaki seçim.Ak?ll? Android i?letim sistemli telefonun h?z? i?lemcisi etkileyici olarak görülüyor.4 inch 540×960 çözünürlükte dokunmatik ekrana sahip.Ekran geni?li?inin iPhone 4?ten büyük oldu?u görülüyor,çözünürlü?ü biraz dü?ük.Android OS’nin son sürümü de?il de 2.2 sürümü ile geliyor.Android telefonlar?n arkas?nda da az?msanmayacak büyüklükte ve giderek büyüyen bir Android Uygulama Dükkan? var.Harry Wang Firman?n müdürü bir de MOTOBLUR arayüzü ile sosyal a? eri?imlerini sevdi?ini belirtiyor.

Samsung Galaxy S üçüncü s?rada geliyor.Galax S de gerçekten ekran teknoloji olarak çok iyi durumda. 4.3 inch ve 480×800 çözünürlükte AMOLED teknolojisini kullanan bir ekrana sahip.Ayr?ca Samsun Galaxy S Amoled’i kullanan ilk ak?ll? telefon. Bu sayede ekran bak?m?ndan daha az enerji tüketiyor.Galaxy S de Android 2.2 ‘yi kullan?yor.

S?rada Sprint HTC Evo 4G bulunuyor.4.3 inch 480×800 ekran çözünürlü?ü ile Galaxy S’e benziyor.4G de yüksek h?zl? 4.nesil kablosuz teknolojiyi kullanabilece?iniz anlam?na geliyor.

HTC Droid Incredible.Hary Wang bu ak?ll? telefonu h?z yönünden iyi buldu?unu söylüyor.HTC Sense denen Özelle?tirilebilen kullan?c? arayüzünü be?endi?ini belirtiyor.HTC Droid Incredible 3.7 inch 480×800 ekrana sahip.

Blackberry Torch da 3.2 inch dokunmatik ekran?( 480×360)ve ayr?ca QWERTY klavyesiyle i? hayat?nda kullan?labilecek güzel bir ak?ll? telefon.?? hayat? ile ilgili uygulamalar?n zenginli?i de bir art? olarak ekleniyor.

Pes 2011 Full %100 Türkçe Spiker İndir BURADAN

Pes 2011 Türkçe Spiker Paketi Full ?ndir | Pes 2011 Türkçe Spiker Yamas? ?ndir Gezginler | Pes 2011 %100 Türkçe Spiker Bedava ?ndir | Pes 2011 Türkçe Spiker Download | Pes 2011 Türkçe Spiker Yamas? Video ?zle

Pes 2011 Türkçe Spiker Yamas? Tan?t?m Videosu ?zle

Pes 2011 Türkçe yamas? sayesinde oyunu anlayarak oynayabileceksiniz. Bu ?ekilde Pes 2011 sizler için daha zevkli bir hâl alacak. Videodan anlad???m?z kadar? ile gerçekten güzel bir Türkçe spiker yamas? olmu?. ?sterseniz yamay? payla?madan önce PES 2011 Türkçe spiker tan?t?m videosu nu izleyelim:

Pes 2011 Türkçe Spiker Kurulumu

PES 2011’ i kurdu?umuz klasöre giriyoruz. (De?i?iklik yapmad?ysak: C:\Program Files\KONAMI\Pro Evolution Soccer 2011’ dir.) img adl? klasörü aç?p ad? dt05 ile ba?layan dosyalar? siliyoruz. (Olas? bir soruna kar?? yedeklemeniz iyi olur.) ?ndirdi?imiz dosyay? bu klasöre at?yoruz.

Pes 2011 Full Türkçe Spiker ?ndir

Link ?imdilik güvenli?iniz için kald?r?lm??t?r. En k?sa sürede ekleyece?iz in?allah.

iPhone’da Hızlı Yazmanın 5 Adımı

Dokunmatik ekrana al??makta zorluk çekiyorsan?z, jet h?z?nda SMS çekip, e-posta atman?n ve durum güncellemenin yolunu anlat?yoruz. Mobil bir fenomen haline gelen Apple’?n “sihirli” telefonlar?ndan birine sahip oldunuz. Ancak daha önce gerek QWERTY klavye, gerekse standart tu? tak?m? kulland???n?z için, dokunmatik arayüze al??makta zorlan?yorsunuz. Özellikle birine SMS atarken, e-posta yazarken veya yeni tweet gönderirken adeta çile dolduruyorsunuz.

Öncelikle rahatlay?n; zira tüm bu ya?ad?klar?n?z bir al??ma sürecinden ibaret ve hepsi geçecek. K?sa süre sonra, iPhone ile mesaj yazmaya al??acak ve hatta di?er tu? tak?mlar?n? yad?rgar hale geleceksiniz. E?er bu sürecin daha h?zl? i?lemesini istiyorsan?z, gelin yapman?z gerekenlere bir göz atal?m.
1. Ad?m: Yatay ekran? kullan?n
iPhone’un temel i?levlerinde ve pek çok ba?ar?l? uygulamas?nda yatay ekran(landscape mode) özelli?i bulunuyor. Yatay ekran özelli?i, sadece cihaz?n hareket alg?lay?c?s?n?n ne kadar güzel çal??t???n? göstermekle kalm?yor; özellikle klavyeyi kulland???n?z SMS, e-posta, Twitter gibi uygulamalarda daha büyük bir klavye ve tu?lar aras?nda daha fazla geni?lik sunuyor.

Yatakta uzand???n?zda veya telefonu yan yat?rman?n tuhaf kaçaca?? durumlarda belki zor olabilir; ancak mümkün olan her yerde yatay ekranda yazmaya kendinizi al??t?r?n. Emin olun ki bir süre sonra yatay ekran sayesinde büyük zaman tasarrufu sa?layacaks?n?z.

2. Ad?m: Ba?parmaklar?n?zla yaz?n
Telefonu ilk kulland???n?z gün, menülere al??mak için i?aret parma??n?z? tercih etmi? olabilirsiniz; ancak en k?sa zamanda her iki ba?parma??n?z? da kullanarak yazmaya al???n. Zira en etkin ve h?zl? yazma tarz? iPhone’u yatay ekrana al?p, ba?parmaklar?n?zla klavyeye giri?ti?iniz zaman ortaya ç?kar.

Yatay ekran?n sahip oldu?u klavye geni?li?i ve harfler aras? mesafe, ba?parmaklar?n?z?n büyüklü?ü nedeniyle yanl?? harfe basma riskini de ortadan kald?r?r.

3. Ad?m: Harflere de?il; yaz?ya odaklan?n
T?pk? bilgisayar klavyesinde oldu?u gibi; bast???n?z tu?lar yerine yaz?ya odaklanmak her zaman daha h?zl? yazman?z? sa?lar. Buna al??mak biraz zaman alabilir; ancak biraz emek vererek h?z?n?z?n ve isabet oran?n?z?n artt???n? görmek bu u?ra?a de?ecektir.

E?er kazara yanl?? bir tu?a bast???n?z? fark ederseniz, silip tekrar yazmak yerine, ekrandan parma??n?z? hiç kald?rmadan istedi?iniz tu?un üstüne getirin. iPhone, yaz?lacak karakter olarak sizin parma??n?z? ay?rd???n?z tu?u referans alacakt?r.

4. Ad?m: K?sayollar? unutmay?n
Klavyenin en s?k?c? yanlar?ndan biri, noktalama i?aretleri için sürekli geçi? yapman?z?n gerekiyor olmas?. Bu nedenle temel k?sayollar? ö?renmek de h?zl? yazman?n önemli püf noktalar? aras?nda yer al?yor. Örne?in yeni bir cümleye ba?lamak için nokta koyup; tekrar devam yerine, bo?luk tu?una iki kez basarak bir nokta ve bir bo?luk koyup, büyük harfle devam edebilirsiniz. Caps Lock’u açmak için Shift tu?una iki defa basman?z yeterli. Daha sonra tek bir dokunu?la eski hale dönebilirsiniz.

 

5. Ad?m: Klavyeler aras? geçi? hilesi
H?zl? yazman?n son ad?m? da, alfabetik ve nümerik klavyeler aras?nda h?zl? geçi?i ö?renmekten olu?uyor. Geçi? tu?una (üzerinde .?123 yazan tu?) bas?p, tek bir say? yazd?ktan sonra tekrar geçi? tu?uyla normal klavyeye dönmek fazlas?yla amatör i?i.

Bunun yerine, geçi? tu?una bas?l? tutup, parma??n?z? istedi?iniz noktalama i?areti veya say?ya getirdikten sonra ekrandan çekmeniz yeterli. Böylece tek bir hamleyle noktalama i?aretini koyup, tekrar harflerin bulundu?u klavyeye dönmü? olacaks?n?z.
 

Son Bir ?pucu:
Yatay ekran? özellikle yata?a uzand???n?zda kullanmak zor olabilir. Ancak cihaz?n otomatik olarak bu ekrana geçmesi bazen can s?k?c? bir hal alabiliyor. Bu gibi durumlarda iPhone’u dikey ekrana sabitlemek için Home tu?una iki defa bas?p altta ç?kan menüyü sa?a do?ru kayd?r?n. Kar??n?za gelecek olan iPod k?sayollar? bölümünde en solda Dü?ey Yön Kilidi tu?unu bulabilirsiniz. Bu tu?a bast???n?zda ekran?n otomatik olarak yatay geçi?e geçmesini önleyebilirsiniz.

Techno-Labs  

 


Enhanced by Zemanta

iOS 4.3’ ü Hemen İndirin!

iOS 4.3 ?ndir

Apple, iOS 4.3’ ü kullan?c?lar?na sundu. ?uan da iPhone, iPad ve iPod Touch güncellenebilir durumda. iTunes üzerinden cihazlar?n?z? çevrimiçi (online) olarak güncelleyebilirsiniz. Güncel yaz?l?m her zaman önemlidir, öneririz. iOS 4.3, iPhone 3G’ ye destek vermiyor ama ondan daha güncel Apple cihazlar (iPhone 3GS, iPhone 4) iOS 4.3’ e destek veriyor. Bu sürümle birlikte cihaz?n?za hotspot deste?i de gelmi? oluyor.

HTC ile Facebook ve Twitter

Haber, HTC ChaCha ve htc Salsa isimleri gibi renkli tasar?mlar? ile do?rudan internet müptelalar?n? hedefliyor. Her iki telefon da Android Gingerbread 2.3 yüklü. Ancak fiyat? henüz belli de?il. 2011’in bahar aylar?nda piyasada olacaklar.

’’HTC ChaCha

HTC’den gelen bas?n bültenini aynen yay?nl?yoruz:

Mobile World Congress’te (Mobil Dünya Kongresi) tan?t?lan HTC Sense temelli alt? yeni cihaz aras?nda yer alan HTC ChaCha ve HTC Salsa, sosyal payla??m a?? Facebook’un kilit uygulamalar?na tek dokunu?la eri?im sa?layan, HTC Sense deneyimine entegre, özel bir tu?a sahip.

HTC Corporation CEO’su Peter Chou, “HTC her zaman farkl? insanlar?n, farkl? istekleri olabilece?ini bildi. Bu anlay??la tasarlanan HTC ChaCha ve HTC Salsa Facebook’a mobil bir cihazdan ula?mak için farkl? yollar sunuyorlar. Facebook dünya çap?nda 500 milyonu a?k?n aktif kullan?c?s?yla herkes için sosyal payla??m ile e? anlaml? hale geldi. Biz de muazzam bir cazibesi olan bu sosyal a?la ba?lant?l? en üst düzey telefonlar yaratmak istedik.” dedi.

Geli?tirilen yeni uygulama hakk?nda konu?an Facebook Mobile Business Ba?kan? Henri Moissinac, “HTC ile uzun y?llard?r Facebook’u telefonlar?na ta??mak için çal???yoruz; HTC ChaCha ve HTC Salsa bu çal??malar?n sonucudur. HTC, Facebook’u yeni cihazlar?na inovatif bir eri?im yolu ile ta??rken herkesin istedi?i yerde ve istedi?i zaman kolayl?kla bilgi payla?abilmesini sa?l?yor.” dedi.

’’HTC SalsaHTC ChaCha ve HTC Salsa üzerinde, içeri?e duyarl? tasarlanan Facebook tu?u, içerik payla??m?nda ya da güncellemeler oldu?unda ???kla hafifçe uyar? veriyor. Tu?a tek dokunu?la durumunuzu güncelleyebiliyor, foto?raf yükleyebiliyor, websitesi payla?abiliyor, dinledi?iniz parçalar? gönderebiliyor, bulundu?unuz yeri i?aretleyebiliyor ve çok daha fazlas?n? yapabiliyorsunuz. Örne?in, telefonunuzla arkada?lar?n?z?n foto?raflar?n? çekip sadece tek tu?a basarak an?nda Facebook’a yükleyebiliyorsunuz. Veya telefonunuzla dinledi?iniz müzi?i tek tu?la arkada?lar?n?zla payla?abiliyorsunuz. Uygulama arac?l??? ile dinledi?iniz ?ark? Facebook üzerinde otomatik olarak tan?mlanarak payla??l?yor.

En son sürüm Android Gingerbread 2.3.3’e sahip bu cihazlar, ayr?ca HTC Sense deneyimi arac?l??? ile Facebook mobil deneyimini ya?amak için en son HTC Sense özelliklerine sahipler. Telefonla arama yapt???n?zda ekran arkada??n?z?n statüsünü ve foto?raflar?n? görebiliyor, hatta yakla?an do?um gününü bile haber alabiliyorsunuz. Ayn? güncellemeler bir Facebook arkada??n?zdan telefon geldi?inde de görüntüleniyor. Ayr?ca telefon rehberinizde bulunan ki?ilere Facebook üzerinden ula?man?z veya yeni Facebook markal? k?sayollar ile cihaz?n?z? ki?ile?tirmeniz sa?lan?yor.

HTC ChaCha ve HTC Salsa, Facebook Chat ve Mesaj kullan?m? ile arkada?lar?n?zla ba?lant?da kalman?z? kolayla?t?r?yor. Facebook mesajlar?n?z ve sohbetleriniz telefonunuzla uyum sa?l?yor ve normal mesajlar?n?z ve e-postalar?n?z ile birlikte gelen kutunuzda görünüyor.

Facebook nesline özel ak?ll? telefon ile ba?lant?da kal?n – HTC ChaCha

Arkada?lar?n?zla her zaman her yerde temas halinde olman?za olanak tan?yan HTC ChaCha, kusursuz sosyal ba?lant?l? bir deneyim sa?lamak için tasarland?. Benzersiz e?ik tasar?m?, ekran? ve fiziki QWERTY klavyeyi ?ekillendirerek izlemesi kolay, yazmas? rahat bir kullan?m sunuyor. Otofokuslu ve LED fla?l? 5 megapiksel renkli kamera ile ön VAG kamera içeren HTC ChaCha’n?n çift kameras?yla özel anlar? canl?, yüksek çözünürlüklü ayr?nt?lar ile yakalay?n ve arkada?lar?n?zla görüntülü sohbet edin. Ayr?ca ChaCha 480 x 320 çözünürlü?e sahip 2.6” inç dokunmatik ekran? ile ?nternet’i de parmaklar?n?z?n ucuna getiriyor.

Facebook arkada?lar?n?z sizi hiç bu kadar yak?nlar?nda hissetmediler – HTC Salsa

HTC ChaCha gibi kapsaml? Facebook uygulamas? özelli?iyle öne ç?kan HTC Salsa, h?zl? ve yüksek performansl? ak?ll? telefon deneyimi sunuyor. 5 megapiksel kamera ile yüksek çözünürlüklü foto?raf ve video çekerek 480 x 320 çözünürlü?e sahip, 3.4” inç, dokunmatik ekranda an?nda arkada?lar?n?zla payla??n. Tek tu?a dokunarak foto?raflar?n?z? Facebook’a yükleyin. Yüz yüze sohbet için öne bakan VGA kameras?, yüksek kaliteli görüntülü konu?maya olanak tan?yor.

Ula??labilirlikHTC ChaCha ve HTC Salsa 2. çeyrek itibariyle belli ba?l? Avrupa ve Asya pazarlar?nda geni? ölçüde eri?ilebilir olacak. HTC, bu benzersiz kullan?c? deneyimini, Amerika’da y?l?n sonuna do?ru AT A ile markete sunmay? planl?yor.

pcextra

HTC Facebook Twitter
HTC ile Facebook ve Twitter
haber