Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Ekran

Sony Ericsson, Xperia X10 Mini

Sony Ericsson hem ak?ll? hem de e?lenceli Xperia X10 mini modeliyle Android kolayl???n? cebinize getiriyor.

Android Market’in de yer ald??? Xperia X10 mini ile cep telefonunuzu be?endi?iniz uygulamalarla istedi?iniz gibi özelle?tirebilecek ve hassas dokunmatik ekran? sayesinde sadece tek elinizi kullanarak en sevdi?iniz sosyal medya araçlar?na kolayca eri?ebileceksiniz. Xperia X10 mini Mart ay? sonunda ilk olarak Turkcell ma?azalar?nda sat??a sunulacak.

Sony Ericsson Timescape, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya araçlar?n? üç boyutlu kayar pencerelerden olu?an ortak bir sosyal medya ekran?nda birle?tiriyor. Böylece, k?sa mesajlar?n?z?, e-postalar?n?z?, ça?r?lar?n?z?, Twitter mesajlar?n?z? ekranlar aras?nda geçi? yapmadan tek görünümde kullanabiliyorsunuz. Dilerseniz iletilerinizi tek dokunu?la Facebook, Twitter ve di?er sosyal medya araçlar?nda an?nda payla?abiliyorsunuz.

Üstelik Android taray?c?s?n?n geli?mi? dokunmatik daralt-geni?let özelli?i sayesinde web sayfalar?na yaz?y? ta??rmadan zum yapabiliyor, kendi zevkinize göre seçti?iniz ve en s?k kulland???n?z dört fonksiyona ekran?n?z?n dört kö?esinden birine dokunarak eri?ebiliyorsunuz. Sizin için önemli olan Widget’lar? ve uygulamalar? farkl? masaüstü gruplar?na istedi?iniz gibi serpi?tirmenizi sa?layan Xperia X10 mini, cep telefonu kullanmay? da bir sanat haline getiriyor.

Bütün bunlar yakla??k 6,5 cm’lik ekran, üstün ses geli?tirme seçenekleri ve istedi?iniz yüksek kaliteli kulakl??? seçmenize izin veren standart kulakl?k giri?iyle bir araya geldi?inde cep telefonunuz bir cep sinema sistemine dönü?üyor. Ancak, as?l sürprizimiz Xperia X10 mini’nin küçük tasar?m?na ra?men çoklu görev özelli?ine sahip olmas?: Bu telefonla internette gezerken Müzik dinleyebilir, programlar? kapatmadan uygulamalar aras?nda geçi? yapabilir, interaktif ortam yürütücünüzde müzik ma?azas? ve Youtube’dan ald???n?z ?ark?lar? tek dü?mede (infinity button) çekip dinleyebilir ve böylece sevdi?iniz sanatç?n?n parçalar?na kolayca ula?abilirsiniz. Çal??kan Xperia X10 mini ayn? anda birçok i?i yapar.

scroll

Sony Ericsson Xperia Turkcell
Sony Ericsson, Xperia X10 Mini
haber

Sony Ericsson, Xperia X10 Mini

Sony Ericsson hem ak?ll? hem de e?lenceli Xperia X10 mini modeliyle Android kolayl???n? cebinize getiriyor.

Android Market’in de yer ald??? Xperia X10 mini ile cep telefonunuzu be?endi?iniz uygulamalarla istedi?iniz gibi özelle?tirebilecek ve hassas dokunmatik ekran? sayesinde sadece tek elinizi kullanarak en sevdi?iniz sosyal medya araçlar?na kolayca eri?ebileceksiniz. Xperia X10 mini Mart ay? sonunda ilk olarak Turkcell ma?azalar?nda sat??a sunulacak.

Sony Ericsson Timescape, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya araçlar?n? üç boyutlu kayar pencerelerden olu?an ortak bir sosyal medya ekran?nda birle?tiriyor. Böylece, k?sa mesajlar?n?z?, e-postalar?n?z?, ça?r?lar?n?z?, Twitter mesajlar?n?z? ekranlar aras?nda geçi? yapmadan tek görünümde kullanabiliyorsunuz. Dilerseniz iletilerinizi tek dokunu?la Facebook, Twitter ve di?er sosyal medya araçlar?nda an?nda payla?abiliyorsunuz.

Üstelik Android taray?c?s?n?n geli?mi? dokunmatik daralt-geni?let özelli?i sayesinde web sayfalar?na yaz?y? ta??rmadan zum yapabiliyor, kendi zevkinize göre seçti?iniz ve en s?k kulland???n?z dört fonksiyona ekran?n?z?n dört kö?esinden birine dokunarak eri?ebiliyorsunuz. Sizin için önemli olan Widget’lar? ve uygulamalar? farkl? masaüstü gruplar?na istedi?iniz gibi serpi?tirmenizi sa?layan Xperia X10 mini, cep telefonu kullanmay? da bir sanat haline getiriyor.

Bütün bunlar yakla??k 6,5 cm’lik ekran, üstün ses geli?tirme seçenekleri ve istedi?iniz yüksek kaliteli kulakl??? seçmenize izin veren standart kulakl?k giri?iyle bir araya geldi?inde cep telefonunuz bir cep sinema sistemine dönü?üyor. Ancak, as?l sürprizimiz Xperia X10 mini’nin küçük tasar?m?na ra?men çoklu görev özelli?ine sahip olmas?: Bu telefonla internette gezerken Müzik dinleyebilir, programlar? kapatmadan uygulamalar aras?nda geçi? yapabilir, interaktif ortam yürütücünüzde müzik ma?azas? ve Youtube’dan ald???n?z ?ark?lar? tek dü?mede (infinity button) çekip dinleyebilir ve böylece sevdi?iniz sanatç?n?n parçalar?na kolayca ula?abilirsiniz. Çal??kan Xperia X10 mini ayn? anda birçok i?i yapar.

scroll

Sony Ericsson Xperia Turkcell
Sony Ericsson, Xperia X10 Mini
haber

Dell Inspiron Duo Fiyatı ve Özellikleri

Dell Inspiron Duo Türkiye Fiyat? | Dell Inspiron Duo Video ?nceleme | Dell Inspiron Duo Özellikleri | Dell Inspiron Duo Teknosa | Dell Inspiron Duo Tablet PC

Dell Inspiron Duo

dell inspiron duo

Dell ürünlerine katt??? ilginç özelliklerle pazardaki pay?n? artt?rmaya çal???yor. Dell’ in Türkiye’ de de piyasaya sürmü? oldu?u Inspiron Duo adl? modeli oldukça dikkat çekici. ?sterseniz fazla uzatmadan özellikler, video ve fiyat ile sizleri ba? ba?a b?rakal?m.

Dell Inspiron Duo Ba?l?ca Özellikleri

 • 10 inç dokunmatik ekran (ekran çerçevesi içerisinde dönebilmekte)
 • Windows 7 Starter i?letim sistemi
 • E-book okuyucu uygulamas?
 • Çift çekirdekli Intel Atom 1.5GHz i?lemci
 • 2GB RAM
 • Broadcom Crystal HD motoru sayesinde full HD video deste?i

Dell Inspiron Duo Video

Dell Insprion Duo Fiyat?

Dell firmas? taraf?ndan Inspiron Duo Türkiye fiyat? 999 TL olarak belirtilmi?.

Dell Inspiron Duo hakk?nda detayl? bilgi için t?klay?n.

En İyi Tasarım, Samsung 9 Serisi

Image representing Samsung Electronics as depi...Image via CrunchBase

En iyi tasar?m ödülü alan Samsung 9 Serisi dizüstü bilgisayarlar?; tasar?m? ve inceli?i ile görenleri büyülüyor

2010 y?l?nda IDEA Awards ve International Forum Design’dan ‘en iyi tasar?m’ ödülü alan Samsung 9 Serisi; teknik ve estetik birçok özelli?i ile teknoloji tutkunlar?n?n yeni gözdesi olaca?a benziyor. 0.64 inch inceli?i, 13 inç ekran? ve 1,31 kg. a??rl??? ile Samsung 9 serisi ?u ana kadar dünyada kendi kategorisinde var olan en ince ürün olma özelli?ine sahip.
?kinci nesil Intel i?lemci ve H?zl? Ba?latma özelli?i, kullan?c?lar?n 12 saniye içinde çal??maya ba?layabilmelerini, Windows’a 20 saniyeden daha k?sa bir sürede eri?imlerini ve gerçek bir mobil ya?am tarz?na sahip olmalar?n? sa?l?yor. 16 milyon renk veren, 400 nit parlakl??a sahip ‘SuperBright Plus’ ekran? ile Samsung 9 Serisi dizüstü bilgisayar, görüntüleri gerçek hayattaki ile ayn? kalitede yans?t?yor.
Dizüstü bilgisayar?n canl? renk üretimi ve Süper Kontrast oran?n?n (1.300:1) yan? s?ra, bilinen ekranlar?n iki kat? olan bu ekran özelli?i, onu piyasadaki en güzel ekranlardan biri yap?yor. Tüm bu özelliklerinin yan? s?ra, Samsung 9 serisi çok da dayan?kl? bir dizüstü bilgisayar. Alimunyumun iki kat? daha güçlü olan ve çok geli?mi? uçaklar?n yap?m?nda kullan?lan Duralumin maddesinden üretilen 9 serisi, 13.3 inç rahat ta??nabilir yap?s? ve ak?c? hatlar? ile bir spor araban?n aerodinamik tasar?mdan esinlenmi? gibi.
9 Serisi dizüstü bilgisayar?n batarya süresi ise s?radan dizüstü bilgisayar pillerinin üç kat?na ç?k?yor. Samsung’un optimize edilmi? batarya ?arj teknolojisi PowerPlus, dizüstü bilgisayar?n güç tasarruflu lityum-polimer piliyle uyum içinde pil ömrünü uzat?yor. Samsung Electronics Türkiye BT Ürünleri Sat?? ve Pazarlama Müdürü Bar?? Kestep yeni modelle ilgili aç?klamas?nda, “Samsung 9 Serisi ile birlikte pazardaki en ince ve en hafif ürünü yapt?k. Bu premium ürünle birlikte bir dizüstü bilgisayarda estetik duru?u, performans? ve hafifli?i biraraya getirdik. Bu yeni ürünümüzle de pazar liderli?ini korumaya devam edece?iz.” dedi
Profesyonelli?iyle gurur duyan ve en iyisini isteyenler için tasarland?
Samsung 9 Serisi dizüstü bilgisayarlar?n tasar?mc?s? Yeowan Yun, bu estetik mucizesi bilgisayar? anlat?rken ?elaler ve nehirler gibi ak?c? olan birçok elementten, ak?c? hatlar? olan mimari eserlere kadar birçok ?eyden esinlendi?ini söylüyor. ?yi bir tasar?m?n kullan?c?s?na ayn? zamanda iyi bir de hikaye anlatt???n? dü?ündü?ünü söyleyen Yun, bu serideki hikayenin h?z, ??kl?k ve bilgelik oldu?unu sözlerine ekliyor.
posta

Enhanced by Zemanta

Samsung Galaxy Mini S5570

Haber, Galaxy Mini S5570

E?lenceli Galaxy Mini sosyal ya?amlar?yla dikkat çeken moda tutkunlar? için ideal bir cep telefonu… E?lenceli ve fonksiyonel kullan?m özelli?iyle öne ç?kan, mükemmel bir ak?ll? telefon deneyimi arayanlar, bütün arad?klar?n? Galaxy Mini’de bulacak. Mobil dünyan?n bütün zenginliklerini kullan??l? boyutlara s??d?ran Galaxy Mini, tasar?m?ndaki renkli ?eritlerle gösteri?li bir görünüm sunuyor.

Kompakt dizayn?n?n yan? s?ra güçlü donan?m özellikleriyle de dikkat çeken Galaxy Mini; 600 MHz i?lemci, 3.14 inç QVGA ekran ve Google™ ses özelli?i sunuyor

Samsung Galaxy Samsung
Samsung Galaxy Mini S5570
haber

Samsung Wave 2

Samsung Wave II, tasar?m itibariyle ayn? Wave I gibidir. Yinede Donan?msal de?i?iklikleri görebilirsiniz. Samsung’un yeni kral?n? daha iyi tan?mak için dilerseniz ?imdi de teknik detaylara bir göz atal?m.

Bada OS v1.2 ten kareler

Samsung Wave 2 (II) [S8530] Temel Özellikleri

 • Ekran: 3.7″ inç büyüklü?ünde 16M-renk Super Clear LCD dokunmatik ekran, WVGA (480 x 800 piksel), çoklu dokunmatik giri?i, çizilmeye dayan?kl? cam yüzey.
 • Tasar?m: Ince ve sa?lam metal gövde.
 • ??letim Sistemi: Samsung Uygulamalar? ile Bada OS 1.2.
 • ??lemci: ARM Cortex A8 1GHz i?lemci tabanl?
 • ?ebeke: Çift bant ile Quad-band GSM deste?i, HSPA.
 • Kablosuz A?: WPS deste?i ile Wi-Fi 802.11 b / g ba?lant?s?, Wi-Fi tethering.
 • Yol Haritas?: Dahili A-GPS deste?i, dijital pusula ile GPS al?c?s?, Samsung LBS ROUTE 66 taraf?ndan desteklenmektedir.
 • Kamera: 5 MP otomatik odakl? kamera, dokunmatik odaklama ve LED fla?l?, geotagging, yüz, gülümseme ve göz k?rpma alg?lama.
 • Video: 30fps’de 720p video kayd?.
 • Haf?za: 2GB dahili bellek, microSD kart yuvas?.
 • Ba?lant? Giri?leri: Standart microUSB portu ve A2DP destekli Bluetooth v3.0.
 • Giri?ler: Standart 3.5mm kulakl?k giri?i, TV ç?k???.
 • Radyo: RDS ile Stereo FM radyo, FM kay?t.
 • ?nternet Taray?c?s?: Flash ile Webkit tabanl? Samsung Dolphin Browser 2.0 deste?i.
 • Sosyal A?lar: YouTube istemcisi, Facebook ve Twitter entegrasyonu.
 • Oynat?c?: DivX / XviD video oynatma deste?i.
 • Hoparlörler: Iyi ses kalitesi.
Samsung Wave 2 Videosu

Aynen ilk Wave’de oldu?u gibi Wave II serisinde de özellikleri etkileyici. Bir telefonda görmek istedi?iniz her ?ey var. Böyle bir telefon, tüm çoklu medya ihtiyaçlar?n?z? kar?layabilecek güçte oldu?unu dü?ünüyorum. Özellikler bunu kan?tl?yor. En belirgin özelliklerden söz edecek olursak, 3.7″ inç büyüklü?ünde ekran, ARM Cortex A8 1GHz i?lemci tabanl?, WPS deste?i ile Wi-Fi, 5 MP otomatik odakl? kamera ve Bada’n?n son sürüm i?letim sistemi ile göz kama?t?r?yor. ?ncelemelerimizde her zamanki gibi yine telefonlar?n eksik yönlerini ele al?yoruz. Her iki Wave telefonlar?n ortalama olarak eksik yönleri ayn? ?ekildedir. Detaylar için listeye bir göz atal?m.


(Super Clear LCD, SuperAMOLED kar??la?t?rmas?)

Samsung Wave 2 (II) [S8530] Eksikleri ve Dezavantajlar?

 • Bada’n?n mevcut uygulamalar?n s?n?rl? say?da.
 • Super Clear LCD, SuperAMOLED ile ayn? kalitede de?il.
 • MicroSD yuvas? pilin alt?nda.
 • Kamera Lensi korumas? yok.
 • Satnav yaz?l?m? sadece 30 günlük deneme sürümü.
 • Ortam ?????na göre ekran parlakl???n? ayarlamak için sensör yok.

Yazd???m?z eksikler ayn? zamanda beklentilerimizin de kar??l???d?r. Wave 2 de bekledi?imiz en zarif özelliklerden biri de Ortam ?????na göre ekran parlakl???n? ayarlamak için sensör koyulmas?yd? ama biz bunu Wave 2 de görmedik. ayr?ca di?er eksiklere bak?ld???nda kamera lensinin kirlenmemesi için herhangi bir koruma kapa?? bulunmuyor. Wave 2 de Super Clear LCD ekran kullan?lm??, görüntü kalitesi hernekadar iyi olsa da SuperAMOLED ile ayn? kalitede de?il. Eksikler hakk?nda söyleyebileceklerimiz bu kadar.

Orijinal Wave ile Wave II kar??la?t?rmas?

 • Son Bada 1.2 OS i?letim sistemi.
 • Swype gibi T9 Trace metin giri?i bulunuyor.
 • Büyük 3.7 ” inç dokunmatik ekran.

Göründü?ü gibi üç büyük de?i?im görünüyor. Orjinal Wave sat?? rekoru k?rd? ve üretilen miktar bitti. Bunu farkeden Samsung, di?er alternatif olarak h?zl? bir ?ekilde Wave 2 modelini piyasaya snmak zorunda kald?. ??te Yebi Wave’niz.

Samsung S8530 Wave II

Be?enin veya be?enmeyin, Samsung S8530 Wave II, Orjinal Wave’nin piyasalarda patlayan sat??lar?ndan sonra zorunlu bir ?eçimdi. Samsung yine güzel bir i? ç?kard? ve Geli?mi? Wave versiyonunu dinya pazar?na sundu. Dileriz Wave 2 alaca??n?z veya ald???n?z için pi?man olmaman?zd?r. Ve bana göre piyasadaki en iyi telefonlardan birdir. Bu incelememizinde sonuna geldik. Ba?ka bir incelemede görü?mek üzere, Ho?çakal?n.

Nokia C7 Detaylı İnceleme

Nokia C7 Fiyat, Video, Foto?raf (Detayl? ?nceleme)

nokia c7

Nokia C7 özellikleri, Nokia C7 video incelemesi ve Nokia C7’ den kareler (foto?raflar), Nokia C7 en ucuz fiyatla nerede sat?l?yor Elektronikotin.com’ un bu yaz?s?nda…

Nokia’ n?n orta seviye kullan?c?lar için haz?rlay?p, sat??a sundu?u C7 fiyat/performans oran?yla dikkat çekiyor. ?sterseniz ilk önce Nokia C7’ nin özelliklerini sizlerle payla?al?m:

- Dahili haf?za: 8 GB
- MicroSD haf?za kart? yuvas?, 32 GB’a kadar art?r?labilir (maks. toplam 40 GB)
- Ekran boyutu: 3.5″
- Çözünürlük: 16:9 nHD (640 x 360 piksel) AMOLED
- 16,7 milyon renk
- Kapasitif dokunmatik ekran
- 8 megapiksel kamera
- 3. nesil çift LED fla?
- Yüz tan?ma yaz?l?m?
- Yönlendirme sensörü (?vmeölçer)
- Pusula (Manyetometre)
- Yak?nl?k sensörü
- Ortam ????? dedektörü
- Boyut:117,3 x 56,8 x 10,5 mm
- A??rl?k (batarya dahil): 130 gr
- GPRS/EDGE B s?n?f?, çoklu yuva s?n?f? 33
- HSDPA Cat9, 10.2 Mbps’e kadar maksimum h?z, HSUPA Cat5 2.0 Mbps
- WLAN IEEE802.11 b/g/n
- TCP/IP deste?i
- Bluetooth 3.0
- Yüksek H?zl? USB 2.0 (mikro USB konektör)
- 3,5 mm AV konektör
- FM Radyo
- FM Vericisi

Nokia C7 Art?lar?

- Malzeme Kalitesi
- Dokunmatik Kalitesi (Kapasitif)
- Çizilmez Parlak Ekran
- HD Video Kay?t
- Pil Tasarruf Modu
- Sarj Süresi
- Pil Ömrü
- Menü (Oldukça Kullan??l?)
- Ovi Store, Maps
- D?? Ses Gücü

Nokia C7 Eksileri

- Symbian^3 ??letim Sistemi
- Titre?im
- Klavye Arayüzü

Nokia C7 Video ?nceleme

Mobilhat.com:

PhoneArena.com:

Nokia C7 Foto?raflar?

nokia c7 kutu

nokia c7

Nokia C7 Fiyat

Akakce.com’ da: 780 – 1000 TL aras?

Akillifiyat.com’ da: 769 – 974 TL aras?

Samsung Galaxy Gio

Haber, Android’in güçlü isimlerinden olu?an Galaxy Ailesi kullan?c?lar?, Samsung Apps arac?l???yla yükleyecekleri birbirinden kullan??l? ve e?lenceli uygulamalar?yla mobil deneyimlerini zenginle?tirebiliyor. Galaxy Ailesi’nin sundu?u geli?mi? teknik özellikler aras?nda; mesaj yazma h?z?n? en yüksek seviyeye ç?karan SWYPE, her an ve her yerde ba?lant? olana?? sunan Wi-Fi deste?i ve kullan?c?lar?n e-posta, sosyal medya hesaplar?, rehber ki?ileri, SMS’leri gibi ki?isel bilgileri tek bir platform üzerinden yönetebilmeye olanak tan?yan Social Hub öne ç?k?yor.

7 ay içinde 10 milyon adet sat?? rakam?yla, çarp?c? bir ba?ar? yakalayan Galaxy S’ten ilham al?narak geli?tirilen Galaxy Ailesi ilk olarak, 14-17 ?ubat tarihlerinde Barselona’da düzenlenecek Dünya Mobil Kongresi’nde tan?t?lacak.

Galaxy Gio (S5660)

Samsung Galaxy GIO, ??k tasar?m? ve geli?mi? sosyal a? yetene?iyle her an ve her yerde online dünyada yer alamak isteyen genç ve ??k profesyoneller için mükemmel bir seçenek… 3.2 inç HVGA ekran özelli?iyle kusursuz bir ekran deneyimi sunuyor. ?talyanca’da “mücevher” anlam?na gelen “GIO”, en de?erli ve dikkat çekici aksesuar?n?z olmaya aday.

Samsung Galaxy Samsung
Samsung Galaxy Gio
haber

Sony z13V9E Core I7-640M

Sony z13V9E Core I7-640M fiyat?:

Kdv dahil toplam fiyat? : 6.580 TL

Sony z13V9E Core I7-640M özellikleri :

??lemci Teknolojisi Intel® Core™ i7
??lemci H?z? 2.80GHz Turbo ?le 3.46GHz
??lemci Numaras? 640M
??lemci Ön Bellek 4 MB
Haf?za (RAM) Kapasitesi 6 GB
Haf?za (RAM) Tipi DDR3
Sabit Disk Kapasitesi 256 GB SSD
??lemci Markas? INTEL
Ekran Kart? Haf?zas? 1024 Mb
VGA Chipset Markas? NVIDIA
VGA Chipset Modeli GT 330M
Ekran Boyu(inch) 13.1″
Monitör Tipi X Black
Maksimum Çözünürlük 1600 x 900
Optik Sürücü DVD±RW
Mobil Özellikler 3G, Kart Okuyucu, Wireless, Ent parmak izi okuma, BlueTooth, Kamera
??letim Sistemi Win 7 Pro
A??rl?k 1.4 Kg
Ekran Kart? Tipi Payla??ms?z Haf?za

Sony z13V9E Core I7-640M resimleri :
Sony z13V9E Core I7-640M sat?nal :

http://www.vatanbilgisayar.com/sony-z13v9ex-z13v9ex-core-i7-640m-2.8ghz-6gb-256gb-ssd-dvdrw-1024mb-gt330m-13.1-w7pro/productdetails.aspx?I_ID=48731

Samsung Galaxy Gio S5660 Fiyatı ve Özellikleri

Samsung Galaxy Gio S5660 | Samsung Galaxy GIO Fiyat? | Samsung Galaxy GIO Teknosa | Samsung Galaxy G?O Fiyatlar? | Samsung Galaksi Gio Teknik Özellikleri | Samsung Galaxy GIO S5660 ?ncelemesi

Samsung Galaxy S5660 Fiyat? ve ?ncelemesi

Samsung Galaxy Gio S5660

Samsung Electronics taraf?ndan sosyal a?lar? (facebook, twitter vb.) s?k kullanan gençler ve profesyoneller için tasarlanan GIO 3.2″ bir ekrana sahip. Samsung Galaxy Gio S5660’ ?n 3.2 megapiksellik kameras? ile mükemmel parlakl?kta resimler çekebilir e-mail ve sosyal a?lar arac?l???yla arkada?lar?n?z ile payla?abilirsiniz. Samsung Galaxy Gio S5660’ ?n haf?zas?n? 16 GB’ a kadar artt?rabilirsiniz. Samsung Galaxy Gio S5660, Android 2.2 (Froyo) i?letim sistemi ile oldukça özelle?tirilebilir bir ak?ll? telefon. Samsung Galaxy Gio S5660’ ?n 800 MHZ’ lik i?lemcisi ile i?lemlerinizi donma ve tak?lma ya?amadan gerçekle?tirebilirsiniz. ?sterseniz ?imdi teknik detaylara geçelim:

Samsung Galaxy Gio S5660 Teknik Özellikleri

Kamera & Ekran

Kamera – 3.15 Megapiksel, 2048×1536 piksel çözünürlük, Video(QVGA), Otofokus, LED Fla?
Ekran – 3.2 inç, 320×480 piksel çözünürlük
Renk – TFT dokunmatik ekran ve 16 milyon renk

Mesaj Deste?i

SMS, MMS, E-posta
Acil Mesaj

Ba?lant? Özellikleri

Ba?lant? Ayarlar? – Bluetooth v2.1, Micro USB v2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n, GPS
Ba?lant? Türleri – 3G, GPRS, EDGE, HTML ?nternet Taray?c?

Haf?za Özellikleri

Dahili Haf?za – 158 MB, 2 GB haf?za kart? ile birlikte
Artt?r?labilir Haf?za – 16 GB Micro/SD card yuvas?
Telefon Defteri – S?n?rs?z rehber (Resimli arama ile birlikte)
Arama Kay?tlar? – S?n?rs?z

Batarya Gücü

1350 mAh Li-Ion Standard Batarya
Batarya Ömrü – N/A
Battery Konu?ma Süresi – N/A

Telefon Büyüklü?ü ve Görünümü

Boyut – 110.5 x 57.5 x 12.2 mm
A??rl?k – N/A
D?? Renk – Black

Samsung Galaxy Gio S5660

Samsung Galaxy Gio S5660 fiyat? hakk?nda kesin bir bilgi yok ancak fiyat?n?n 600-1000$ aras? olmas? bekleniyor.