Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Eve

Hangi kuçu sana göre?Hangi kuçu sana göre?Kaçan frizbileri yakalas?n, sevimli numaralar yaps?n, parkta size yeni arkada?lar bulsun diye ald???n kuçu, gecenin üçünde hal?n?n ortas?na ç?karmaya, DVD’lerini çi?nemeye ba?lad???nda ne olacak? Hâlâ köpek istiyor musun? O halde en az?ndan sana en uygununu bulman laz?m.
Yeni bir ili?kiye haz?r m?s?n?
Yeni köpe?inle arkada?lar?n aras?nda popüler olmay? amaçl?yorsan, gidip yeni bir ayakkab? almaya ne dersin? Köpek ya?ayan, nefes alan, duygular? olan canl? bir varl?kt?r, sekiz ayl?k olup soka?a at?ld???nda hissedeceklerini dü?ünsene. Köpek almak, bir biblo almaktan çok bir çocuk sahibi olmaya benzer. Sorumluluk a??r gelecekse bir bitki almaya ne dersin? Ayakkab? teklifimiz de hâlâ geçerli.
Evde gündüz kimse olmuyorsa, yaln?z, mutsuz bir köpe?in olacak demektir. Peki köpe?in mutsuz oldu?unu nas?l gösterir? “?lgilensene benle” diyemeyece?ine göre ders notlar?n?n üzerine çi?ini yaparak, sistematik olarak CD’lerini yiyerek ilgi çekmeye çal??acakt?r. Asl?nda bu onun de?il, onu minicik bir eve t?k?p saatlerce yaln?z b?rakan senin kabahatin. Diyelim ki sürekli ilgileneceksin, peki kuçu kakas? toplamaya, kuçu çi?i paspaslamaya haz?r m?s?n? Apartman?nda köpek beslenebiliyor mu? Mamas?d?r, ilac?d?r, a??s?d?r, oyunca??d?r derken ailen her türlü masraf? kar??layacak m?? Bu sorular?n birine bile hay?r diyorsan bence seni ayakkab? reyonuna do?ru alal?m.
Ki?ili?ine en uygun tür hangisi?
Köpek sahibi olmak, kendini ke?fetme yolunda ataca??n önemli bir ad?m asl?nda. Kendini bilmezsen senin için uygun olan köpe?i nas?l bileceksin? Örne?in spor yap?yorsan enerjik bir köpek sana uyar. Tembel tenekeler için m?ym?nt? köpekler uygundur. Sulu gözlü arkada?lar?m?z daha arkada? canl?s? köpeklerden ho?lan?rken pimpirikli okurlar fazla tüy dökmeyen köpekleri tercih edecektir.
Çok genel kurallar var. Elbette köpekten köpe?e özellikler de?i?ebilir ama ço?u zaman ?rklar?n özellikleri bellidir.
Kani?, Alman Kurdu, tüm çoban köpe?i ?rklar?, av köpekleri, taz?lar, özellikle de Keeshond çok zeki köpeklerdir.
Hangi kuçu sana göre?Masti, Griffon, Bulldog, Teriyer, fazla egzersiz istemeyen, evde bak?lmaya uygun türlerdir. Genel olarak tüm süs köpekleri için bu geçerlidir. Hiç ko?up z?playan bir Chihuahua ya da Pekin köpe?i gördünüz mü?
Pug, Cocker Spaniel, Beagle, Golden Retriever ve Labrador, çocuklarla çok iyi anla??r.
Pug, Basenji, Boston ve ?skoç teriyer, Bulldog ve Corgi, apartman dairelerinde ya?arken ac? çekmeyen cinslerdir.
Basenji, Rus taz?s?, Whippet, ç?t ç?karmayan cinslerdir.
Bichon Frise, Collie, Golden Retriever ve Labrador retriever en arkada? canl?s? ?rklard?r.
Tabii bu ?rklardan birini seçmek, bu özelliklere sahip olmay? garanti etmiyor. Köpe?i alaca??n?z veterinerden, arkada??n?zdan ya da evlat edinece?iniz bar?nak görevlisinden gözlemledi?i kadar?yla karakter özelliklerini mutlaka sormal?s?n.
Üstelik alaca??n köpek mutlaka safkan olmak zorunda de?il. Zaten safkan köpeklerin ufak bir gen havuzu içinde ço?almas? sonucu ki?ilik problemleri gösterdikleri art?k yayg?n bir kan?.

A male Golden Retriever named Tucker.Image via WikipediaHangi kuçu sana göre?Hayat?na en uygun tür hangisi?Tabii bu i?in bir de ev taraf? var. Collie’lerin tüyleri göz rengini ortaya ç?karabilir ancak o kuçuyu minik bir apartman dairesine t?k??t?rmak zalimliktir. Günde kaç kere yürüyü?e ç?karabilirsin? “Her gün mü?” diye soruyorsan ba?tan vazgeç zaten. Gelecekte seni ne gibi de?i?iklikler bekliyor, üniversiteye ba?ka bir ?ehre gitme ihtimalin var m? mesela? Bo? zamanlar?nda evde pineklemeyi mi seviyorsun, yoksa da? bay?r demez misin? Türleri seçmeden önce bunlar? mutlaka dü?ünmelisin.
Bütçen yeterli mi?Köpek sahibi olmak ucuz bir i? de?ildir. Köpe?in için hayat boyu harcayaca??n parayla 200 ekran bir plazma alabilirsin. Tabii karar senin, dev bir televizyon mu, yoksa kar??l?ks?z sevgi mi?
Köpe?in kendisi, di?er masraflar?n yan?nda devede kulak kal?yor, hatta bar?naktan ücretsiz de alabilirsin, hatta öyle yap. As?l masraf, mama k?sm?yla ba?lar. Veterinere uygun mamay? dan??mal?s?n. “Ne veterineri” mi? Seninle i?imiz var. Bunun check-up’? var, a??s? var, biti kenesi var, k?s?rla?t?r?lmas? var, di? bak?m? var… Sokakta arkada?lar?yla ko?u?turmuyorsa y?lda bir yeter. Ancak olur olmaz bir ?ey yutmas? durumunda yap?lacak operasyon için kenarda biraz paran olsa iyi olur.
Hangi kuçu sana göre?Su ve mama kaplar?, kaliteli bir tasma, yatak, tüy bak?m? aksesuarlar?, çi?neme oyuncaklar?, ta??mak için kaliteli bir kutu ve so?uk havalarda yürüyü?ler için bir kazak, ilk gün alman gereken ?eyler.
Nereden alaca??m??stedi?in yerden elbette. Bu i?in en ideali, yavrular? olmu? bir tan?d???n köpe?idir. Annesini, babas?n? bilmek, huyunu, suyunu, sa?l???n? bilmek demektir. Bar?naklar da çok iyi bir fikir. Safkan köpeklerden yavrulara kadar her türlü köpe?i, her ?rktan kuçuyu burada bulabilirsin. Üstelik bar?naktan bir köpek evlat edinerek çok hay?rl? bir i? yapm?? olursun. Ne kadar iyi yürekli insanlarca bak?lsalar da bar?naklar köpekler için çok iyi ya?am ko?ullar? sunam?yor. Hele belediye bar?naklar?ndaki köpeklerin halleri içler ac?s?. Bar?naktan alaca??n köpek hem bedava hem de onun hayat?n? kurtar?yorsun. Tek sorun, alaca??n köpe?in sa?l?k ya da ki?ilik problemleri olabilir, bunu da bar?nak görevlisiyle konu?arak ö?renebilirsin.
Kaç?nman gereken yer ise pet shop’lar. Küçük kafeslerde, kocaman ???klar alt?nda sergilenen o yavrular içi sadece “hay?r” deyin. O sat?lmayan yavrular?n sokaklara ya da bar?naklara terk edildiklerini biliyor musunuz? Hayvanlara zalimce davrand?klar? için fast food zincirlerini k?n?yorsan pet shop’lar?n yan?na bile yakla?maman gerekir. Pet shop’tan ald???n?z köpek ile bir yavruyu kurtarm?yorsunuz, sadece bu endüstriyi destekliyorsunuz.

Enhanced by Zemanta

Yarıyıl Tatili

Yar?y?l TatiliYar?y?l tatili geldi, çatt?. Bu ?ahane tatili en e?lenceli ?ekilde de?erlendirmenizi elbette can?gönülden diliyoruz. K???n göbe?inde okula gitmek bir mesele, dönmekse daha büyük bir mesele. Yine de bu güzel tatil, okul ile ilgili bütün haf?za kay?tlar?m?z? bir anda s?f?rlam?yor mu? S?n?f, ders, ö?retmen, müdür yard?mc?s? gibi kelimeler 15 günlü?üne de olsa tamamen anlam?n? kaybetmiyor mu?
Ha hahaha, cevap EVET, ?u an bu kelimeleri hat?rlam?yoruz bile.
Neler yapal?m?
Yar?y?l TatiliHemen her tatilde oldu?u gibi bunda da seçenekler sonsuz. Haz?r k?? yüzünü göstermi?ken k?? sporlar? ile ilgilenmek iyi bir seçenek olabilir. Arkada?lar?n?zla bulu?up (okul ile ilgili olup da akl?m?zda kalan tek ?ey arkada?lar de?il mi?) sinemaya gitmek ise yar?y?l tatilinin ?an?ndand?r. Bu noktada sinema sayfam?za bak?p film seçmek ise kesinlikle do?ru bir karar olabilir.
?yi de karde?im hava so?uk d??ar? ç?kam?yoruz ki derseniz onun da çözümü var. Yapman?z gereken ?ey önce kendinize içecek s?cak bir ?ey yapmak, sonra da internete ba?lan?p e?lenmeye ba?lamak. Bizden size bir kaç da ipucu: Oyun sayfam?zdan ya kendinize e?lenceli bir oyun seçip oynayabilirsiniz pekala. Veya “?tinayla foto?raf bombalan?r!” yaz?m?zdan kendinize ba?ka bir u?ra? bulabilirsiniz.
Internet’e giresim yok diyorsan?z onun da çözümü var, ça??r?n arkada?lar?n?z? eve, beraber oyun oynay?n. Y?lba?? oyunlar? bu amaç için oldukça ideal olabilir. “E ama y?lba?? geçti” diyenlere de cevab?m?z haz?r: Y?lba?? geçer, oyunlar baki kal?r.
Ba?ka?
Yar?y?l TatiliDi?er alternatiflerin ço?u evde oturup dinlenmekten geçiyor arkada?lar. Oyun oynay?n, müzik dinleyin ve tabii ki kitap okuyun ve haz?r tatile girmi?ken dinlenmeye bak?n.
Peki sonras??
Maalesef tatil de bir çok güzel ?ey gibi sonsuza dek sürmek konusunda oldukça ba?ar?s?z. Ancak bu konuda yapabilece?iniz bir ?ey de yok.
Herkese iyi tatiller ve iyi e?lenceler! Hemen ko?up yar?y?l tatilinin keyfini ç?karmaya ba?lay?n.

Çorbada tuzumuz olsun

Assiette de chorba zaaraImage via WikipediaEvvelcene so?uktan k?vr?larak eve girdi?imizde “bir s?cak çikolata haz?rla hayat?m” de?il, “?öyle s?cak bir çorba dök de içelim” denirdi. Havalar so?umad?, s?cak çikolata icat oldu diye k?rk y?ll?k göz a?r?m?z çorbadan vazgeçtik sanm?yorsunuz herhalde?
Çorba yiyecek midir içecek mi? Yüzy?llard?r insanl???n akl?n? kurcalayan bu soruya bizim de cevap bulaca??m?z yok elbette. Arad???m?z da yok zaten. Ama ?öyle bol tel ?ehriyeli bir tavuk suyu çorba yan?na k?zarm?? ekmek arayabiliriz. Ya da “çorban?n has?nda kat? kütle olmaz”c?lar?n yüzüne do?ru höpürdeterek içilebilecek bir bouillabaisse. Çorba böyle acayip bir ?ey i?te, en basitinden en ??k olan?na kadar herkesin sevdi?i bir yiyecek. Ya da içecek. Neyse i?te.
Çorbada tuzumuz olsunÇorban?n has?nda kat? kütle olmaz diye bir ?ey yok. Frans?z mutfa??nda öyle olabilir, ancak bizde de?il. Tanesiz çorbalar?n içinde bile, iyi ç?rp?lmad???n?n ipuçlar?n? veren pütürler olabilir, üstelik a?za gelen bu tanecikler ço?u ki?inin favorisidir, çünkü yemek yerken dilimiz, üzerindeki yiyecekte doku arar. Yemek yerken be? duyunun “dokunma” k?sm?n? da dil üstlenir yani. ??in ironik yan? ise, bildi?imiz çorba kavram? da bize Frans?zlardan miras. Onlardan önce çorba, ekmek ve sudan ibaretmi?. ?lk çorba denemesi, M.S 3. yüzy?lda, dönemin din adamlar?ndan St. Patroklus taraf?ndan gerçekle?tirilmi?, tabii çorba denirse. Ma?aralardaki duvar çizimlerinde de çe?itli kil kaplarda kaynayan bir ?eylere rastl?yoruz ama kim bilir ne kaynat?yorlard?. Tabii ma?ara adamlar?n? da hafife almamak laz?m, mesela patlam?? m?s?r onlar?n icad?d?r. Konuya dönersek, bu aziz efendi, esmer ekme?inin üzerine su döküp tuzlayarak yermi?. Bu mide kald?ran kombinasyon, zamanla en az?ndan ekmek üzerine et suyu olarak evrimle?mi? ve Orta Ça?’da Avrupal? gariban halk?n bir numaral? yeme?i olmu?. Tabii gerçek et suyu de?il kemik suyundan bahsediyoruz; garibanlar demi?tik ya…
Çorbada tuzumuz olsunDerken 1650’de, Frans?z Pierre François la Varenne, i?in asl?n?n ekmekte de?il, üzerine dökülen s?v?da olmas? gerekti?ine karar vermi?. “Frans?z Mutfa??” isimli kitab?nda, bu et suyu kaynarken içine çe?itli otlar atmak gerekti?ini yazm??. Ancak bu suyun içine bir ?eyler atma fikrinin de suyu ç?km?? ve sulu her türlü yeme?e çorba denmeye ba?lanm??. Sulu yemek ile çorba ayr?m?n?n tüm dünyada kabul edilmesi ise 18. yüzy?la denk geliyor. Bu bilgi de enteresan çünkü haz?r çorba denen ?ey daha 17. yüzy?lda bilinirken, neyin yemek, neyin çorba oldu?una hâlâ karar verilemiyormu?. Haz?r çorba dedi?imiz ise, et, sebze ve baharatlar?n kaynat?l?p, kocaman pirinç tepsilerde, yaz?n güne?te, k???n közde kurutulmas? ile yap?lan kal?plarm??. Özellikle yolculuklarda kullan?lan bu “cep çorbalar?”, parça parça kopar?l?p s?cak suyun içinde çözdürülürmü?. Bizim haz?r çorbalar?n atas? i?te. Bugün hâlâ haz?r çorbalar, ayn? sistemin modern uygulamalar? ile haz?rlan?yor.
“Restaurant” teriminin Frans?zca oldu?u ortada. Peki çorbayla alakal? oldu?unu dü?ünür müydünüz? Fransa’da 16. yüzy?lda sokakta çorba sat?l?rm??, bu çorbalara “restaurer” denirmi?. Yorgunlu?u alan ?ifal? bir içecek olarak reklam? yap?l?rm??. Yalan da de?il hani. 1765’te bir giri?imci bu “restaurer” sat?c?lar?n? bir dükkânda toplamay? dü?ünmü?. Al?n size ilk “restaurant”.

Çorbada tuzumuz olsunFrans?zlar, haz?r ba?lam??ken çorbalar? s?n?fland?rmay? da ihmal etmemi?ler. Konsome ve kat? çorbalar ?eklinde. Konsome, Türkçeye girmi? bir kelime, et suyuna çorba anlam?nda. ?çinde ince ince kesilmi? sebzelerin oldu?u konsomeye “konsome julyen” diyen Frans?zlar, ince ince do?ramak anlam?na gelen jülyen terimini de böylece mutfak lügat?na sokmu? oldular. Daha kat? çorbalar için ise krema ve be?amel sos kulland?lar. Biz de çorbay? bu iki türe ba?l? kalarak içiyoruz, ancak kat?la?t?r?c? olarak krema ya da ni?asta kullanmak yerine malzemeye yükleniyoruz. Haliyle daha lezzetli oluyor. ?stisnalar da var tabii. Krema ile yap?lm?? kabuklu deniz ürünleri çorbalar?, özellikle de ?stakoz bisk, bizde bilinmeyen, hatta “ne yaz?k ki bilinmeyen”, çok lezzetli bir parça.
Bize yabanc? ba?ka bir çorba türü de tatl? çorbalar. ?skandinav ülkelerinde yap?lan meyve kurusu çorbalar? mesela. Et suyu yerine genellikle süt kullan?larak, bol baharatl?, hatta içine alkol kat?larak yap?lan bu çorbalar, so?ukta içilebiliyor. S?cak meyve çorbalar?na ise Çin mutfa??nda rastlan?yor. Mesela tavuk suyu, tavuk eti ve kavun ile yap?lan bir çorbalar? var. Vietnam’da avokado ve bal?kla yap?lan çorbalar var. Ancak hemen i?renmeyin, moleküler olarak baz? tatl? yiyecekler kendileri ile çok alakas?z ba?ka yiyeceklerle uyumlu. Mesela soya sosu ile avokado, beyaz çikolata ile havyar… Japonya’da Filipinler’de ise tatl? niyetine içilen tatl? “o kadar da de?il art?k” çorbalar? var.
Peki “o kadar” olan çorbalar? içelim biz de. Dünyan?n en popüler çorbas? tavuk suyuna ?ehriye mesela. Ne faydas? var tavuk suyuna ?ehriye çorbas?n?n? Gribe iyi gelir mi hakikaten? Asl?nda gelmez. Hastayken s?cak bir ?ey içmek, midemizi, sindirim sistemimizi, bu arada haliyle vücudumuzun kalan?n? da ?s?tt???ndan, ?s?s? artm??, dolay?s?yla h?zlanm?? metabolizman?n hastal?kla daha iyi sava?mas?n? sa?lad???ndan faydal?d?r. Ama bu ?hlamur da olabilir, tavuk suyunun özel bir faydas? yok.
Çorbada tuzumuz olsunAncak çorba çok kolay sindirilir, sindirilmeden önce s?v? hale getirmeye gerek olmad??? için (haliyle zaten s?v? oldu?undan) mideyi yormaz. Ayr?ca bizim çorbalar?m?z bol ya?l?, bol kremal? de?il, genellikle sebze bazl? oldu?undan enerjisi dü?üktür, yani ?i?manlatmadan doyurur. Tabii yan?nda yar?m ekmek yememek ?art?yla!
Sebze çorbalar?nda yo?un lif bulunur. Vitamin ve mineralleri saym?yoruz zaten. Özellikle zay?flama amaçl? diyetlerde ara ö?ünleri çorbayla geçi?tirmek, bir parça peynir ve iki kepekli bisküviden çok daha doyurucu, hafif ve keyifli bir alternatif. Zaten istatistiklere göre diyet yapanlar?n %82’si çorbaya yükleniyormu?. Hatta yine ara?t?rmalara göre ayn? miktarda sebzenin (buharda pi?mi?), ayn? miktarda ya? ve baharat?n çorba ?eklinde tüketildi?i ö?ün daha doyurucu ve keyifli olmu?. Eh, bu kadar anlatt?ktan sonra can?n?z bir çorba istediyse, bizim de çorbada bir tuzumuz olmu? demektir. ?nan?r m?s?n?z bilmiyoruz ama biz bu yaz?y? haz?rlarken o kadar fena olduk ki dayanamay?p bir çorba yap?p içtik. Tahmin edin ne çorbas?? Do?ru tahmin, ?ehriyeli tavuk çorbas? elbette.

Hediyelik 10 Kitap

Bookstore cat at Ophelias BooksImage by brewbooks via Flickr
Hediyelik 10 KitapHavalar?n iyice so?udu?u, k??l?klar?n dolaplardaki yerlerini ald???, ana haber bültenlerinin gediklisi “Kar geliyor!” haberlerinin ço?ald??? mevsim k?? geldi çatt? bile! Üstelik y?lba?? da geldi. Biz de hem so?uk k?? günlerinde eve kapan?p kalanlar?n ho?ça vakit geçirmelerini sa?layacak hem de y?lba?? hediyesi olarak kitab? tercih edecek olanlara rehber olacak küçük bir liste yapal?m dedik…
Otostopçunun Galaksi Rehberi: Maceraperest arkada??n?za al?nacak bir hediye ar?yorsan?z bu kitap tam size göre! Otostopçunun Galaksi Rehberi, ?ngiliz yazar Douglas Adams taraf?ndan yarat?lan ünlü bir bilim kurgu serisi. ?lginç olay ve karakterleri, de?i?ik espri anlay???, e?lenceli yap?s?yla gençlerin fenomen kitaplar?ndan olan eserde, evrendeki tüm sorular?n cevab? da gizli! Cevab?n nas?l “42 say?s?” oldu?unu ise ancak kitab? okursan?z anlayabilirsiniz!
?eker Portakal?: Kimi kitaplar “her kütüphanede bulunmas? gereken” kategorisinde yer al?r. Vasconcelos’un ?eker Portakal? da onlardan birisi. Fakir bir ailenin yaramaz ama ak?ll? çocu?u Zézé’nin maceralar? ve hüzünlü öyküsü ?eker Portakal?’n? modas? hiç geçmeyen kitaplardan birisi haline getiriyor.
Film Kulübü: Yazar David Gilmour’un o?lu David’le ya?ad??? bir dönemi anlatan kitap, filmler üzerinden konu?arak yepyeni bir ili?ki kuran baba ve o?lunun hikayesini içeriyor. Kitap sadece kitapseverler için de?il sinemaseverler için de keyifli saatler vaat ediyor.
Dörtlükler: Matematik ve astronomide yapt??? çal??malarla ça??n?n önde gelen bilginlerinden olan Ömer Hayyam, dörtlükler halinde yazd??? rubailerle de neden dünyan?n en çok okunan ?airlerinden birisi oldu?unu kan?tl?yor. Onun, hayat? yepyeni bir bak?? aç?s?yla görmenize yard?mc? olarak dörtlükleri tam bir ba?ucu kitab? olacak nitelikte.
??imdeyim Gücümdeyim: Umut Sar?kaya, Türkiye’nin en çok takip edilen karikatüristlerinden birisi. Uykusuz dergisinde her hafta yay?mlanan çizimleriyle kitlelerin yak?ndan takip etti?i bir isim olan genç karikatüristin dergideki kö?esinde yer alan karikatürlerinden olu?an kitap, mizahseverler ve e?lenceli zaman geçirmek isteyenler için birebir.

Puslu K?talar Atlas?: Geçmi? üzerine, dünya hali üzerine, dü?ler ve “puslu k?talar” üzerine bir roman; iyi edebiyat, müthi? bir fantezi dünyas?… Puslu K?talar Atlas?, Uzun ?hsan Efendi’nin ya?ad?klar?yla okuru yepyeni bir dünyaya sokarken, ?hsan Oktay Anar’?n büyülü kalemiyle tan??mak için de çok iyi bir ba?lang?ç.
Bilinmeyen Adan?n Öyküsü: “Bir gün bir adam kral?n kap?s?n? çalar ve ondan bir tekne ister…” diye ba?layan bu k?sa kitap okuyucusuna öyle çok ?ey vaat ediyor ki, hediye etmeden önce kitab?n kapa??n? açmaman?z? öneriyoruz. Çünkü Jose Saramago’nun insan? kendinden alan kelimelerinin etkisine kap?l?p, hediyenizi arkada??n?za vermekten vazgeçmenizi istemeyiz.
Satranç: Stefan Zweig, gerek yaratt??? atmosfer gerek yapt??? psikolojik çözümlemelerle dünya edebiyat?n?n en etkileyici yazarlar?ndan birisi. Bir gemide geçen Satranç mükemmel satranç oynayan Dr. B.’nin öyküsü: Dünya ?ampiyonu Mirko Czentovic’le oynad??? satranç partisi boyunca bir yandan Dr. B.’nin s?rlar?n? ö?renen okuyucu bir yandan da insan psikolojisinin derinliklerine do?ru bir yolculuk yap?yor.
Tanr? Olmak ?steyen Otobüs ?oförü: Kitap hakk?nda yaz?lan övgü sözcüklerinden birinin “Kitap okumay? sevmeyenler bile ba??ml?s? olacak” oldu?unu söylersek herhalde nas?l bir kitaptan söz etti?imiz daha iyi anla??l?r. Etgar Keret’in ironi ve kara mizah dolu kitab? k?sa hikayelerden olu?uyor; fantezi ve gerçekli?i birbirine heyecan verici ?ekilde kar??t?r?yor.
Çavdar Tarlas?nda Çocuklar: Ölmeden önce okunulmas? gereken 1001 kitaptan birisi olarak gösterilen bu kitap unvan?n? öylesine hak ediyor ki! J.D. Salinger’?n ölümsüz eseri edebiyat tarihinin en me?hur roman kahramanlar?ndan birisi olan ergenlik ça??ndaki Holden Caulfield’in maceralar?n? anlat?yor. Tüm dünyada onlarca dile çevrilen, say?s?z taraftar? bulunan bu eser bildi?imiz klasiklerden de?il. Çavdar Tarlas?nda Çocuklar listemizin olmazsa olmazlar?ndan.

Enhanced by Zemanta

Her eve son sürat internet ve PC! :) :)

“Her Eve Son Sürat ?nternet Her Eve Bilgisayar” kampanyas?n?n tan?t?m toplant?s? bugün yap?ld?. Kampanya 1 Ekim-31 Aral?k tarihleri aras?nda sürecek. Türkiye’de bilgisayar sahipli?ini ve internet kullan?m?n? yayg?nla?t?r?lmas?n?n hedeflendi?i kampanyada, her gelir grubuna yönelik olarak tasarlanan bilgisayar ve internet kampanyas?nda, uygun fiyatl? bilgisayalar, TTNet’in geni?bant internet hizmeti ADSL ile bir arada sunulacak.

Kampanyada iki farkl? ürün ve hizmet paketi sunulacak. Bilgisayarlar için sunulan seçeneklerde, iki ayr? konfigürasyonda, Vestel ve Casper markal? masa üstü bilgisayarlar, farkl? i?letim sistemleri, farkl? h?z, haf?za kart? gibi özelliklerle ve farkl? fiyatlarla sunulacak.
Ayr?ca kampanyada TTNet’in sundu?u ADSL hizmeti de paket içinde bulunuyor. TTNet’ten 24 ayl?k hizmet almay? tercih eden kullan?c?lar 256 Kbps’den 2 Mbps’ye kadar her h?zda, tercihlere kotal? ve kotas?z ADSL paketinden faydalanabilecek.

Kampanyada ilk iki ay için mü?terilerden ADSL ücreti al?nmayacak. Tüm bilgisayarlarda çocuklar?n güvenli internet kullan?m? için ebeveyn kontrol program?n?n yan? s?ra, antivirüs program? ve Microsoft Office ö?renci ve ö?retmen sürümü bulunuyor.

ADSL TESL?MATI VE KURULUMU ÜCRETS?Z

Kat?l?mc?lar?n istedi?i ?ekilde ödeme yapabilmesini sa?lamak amac?yla, nakit, 36 aya kadar taksitli kredi kart? ve banka kredisi seçenekleri bulunuyor. Kampanyadan faydalanmak isteyenlerin Türk Telekom ofislerine ba?vurmas? gerekiyor. Ayr?ca PC, modem ve ADSL’in kurulumu ücretsiz olarak yap?lacak.
ANKA

?imdi benim birkaç yorumum var. Bu bilgisayarlar? zaten alabiliriz bu fiyata çünkü bunlar büyük ihtimal teknoloji de?il sadece internete girebilecek bilgisayarlar olacak.
?kincisi Adsl kullan?c?lar? zaten kurulum ücreti ödemiyorlar, ilk iki aydan sonrada standart paray? ödeyeceklerine göre bence standart abonelikten pek bir fark? olmayacak.

Haber – 3G Nedir? 10 Soruda 3G

3G Nedir? 10 Soruda 3G

1-Ad? nereden geliyor. 3g ne demek?

3G’nin ?ngilizce anlam? ’3rd Generation’ yani üçüncü nesil kablosuz telefon teknolojisi demek. Bu sistemde h?zlar art?k megabitlerle ifade edilmekte ve 2Mbps h?z?na ula?maktad?r. H?zdaki bu art?? özellikle internete ve dolay?s?yla da bilgiye eri?im aç?s?ndan al???lan eri?im kavram?na yeni bir boyut getiriyor.

2- Peki yeni bir telefon gerekiyor mu?

Evet. Çünkü mevcut 2G’li telefonlarla 3G’nin nimetlerinden yararlan?lam?yor. Mesela görüntülü konu?mak için bu tip telefonlar?n önünde de bir küçük kamera bulunuyor. Türkiye’deki abonelerin yakla??k 6.5 milyonunda 3G’li telefon var.

3-Gündelik ya?ant?m?z nas?l de?i?ecek? S?M kartl? buzdolab?

üretildi?i do?ru mu?..

Evet do?ru. 3G insanlar?n sosyal hayat?n? da direkt etkileyen bir olgu. Örne?in, 3G teknolojisine uyumlu üretilecek S?M kartl? buzdolaplar?yla cep telefonundan buzdolab?nda kaç paket süt kald??? görülecek, buna göre eve gelmeden markete u?ranacak. Ayr?ca, rutin i? toplant?lar?n?n büyük bölümü görüntü teknolojisi sayesinde video konferans ortam?na kayacak. Ö?renciler, mobil cihazlar?yla uzaktan dersleri takip edebilecek; doktorlar hastalar?n?n tedavilerini cepten izleyebilecek.

4- Görüntülü konu?may? halihaz?rda bilgisayardan yapabiliyorum. Peki bana 3G’nin ekstra avantaj? ne getirecek?

Bir kere 3G ile mevcut standart internet h?z?n?n 72 kat?na ula??lacak. Yani çok daha h?zl?. Bu da kesintisiz görüntülü ileti?imi mümkün k?lacak. Yani 2G’deki sesli konu?man?n yan? s?ra kar??n?zdaki ki?iyi canl? olarak görerek de sohbet edebileceksiniz.

CEP’TEN KES?NT?S?Z MAÇ

5-Bu kesintisiz görüntü sayesinde maç da izlenebilecek mi?

Evet, 3G ile mobil TV teknolojisinde bir ç???r aç?l?yor. Cep telefonlar? üzerinden kesintisiz TV izleme olana??n?z var. Ayr?ca maçlar?n golleri, fla? haberlerin görüntülerini izlemek mümkün olacak.Bu hizmetler bedava m?, yoksa ekstra ücret ödemek gerekiyor mu,

6-Yeniden bir 3G aboneli?i ba?latmak gerekli mi?

Per?embe günü ba?layacak sistem için GSM ?ebekeleri ba?vuru toplamaya ba?lad? bile. Turkcell, Vodafone ve AVEA ekstra bir abonelik ücreti almayaca??n? aç?klad?. Görüntülü konu?man?n da normal fiyattan devam etmesi bekleniyor. Asl?nda daha k?sa sürede daha çok bilgi gönderimi olaca?? için fiilen birim fiyatlar da dü?mü? olacak. Çünkü 3G ile internet üzerinden dosya gönderimi fazlas?yla h?zlanaca??ndan, kullan?c?lar kendi müziklerini ve dosyalar?n? arkada?lar?yla kolayca payla?abilecek. Bu i?lem daha h?zlanm?? olacak.

ÜÇ DAK?KADA F?LM ?ND?R

7-Cepte internet uzun süredir var?.. 3G’nin cazip taraf? ne ki,

insanlar ?imdikini b?rak?p bunu tercih etsin?

Evet ama 3G’nin interneti ?imdikinden çok daha h?zl?. Mesela ?öyle bir örnekle bu sürati aç?klamak mümkün. Bugünkü mevcut internet h?z? ile 6.5 saatte indirilen bir filmi 3-4 dakikada indirmek mümkün. Web sitelerinin aç?lmas? çok daha h?zl? olacak.

8- Hep i?in e?lence ve Magazin taraflar? anlat?l?yor. 3G sadece bu mudur yani?

Elbette hay?r. Üçüncü sorunun cevab?nda gündelik hayata etkisini anlatt?k. Biraz daha açal?m. Bu teknolojiyle dünyada ’telet?p’ ad? verilen bir yöntem geli?ti. Bu sistem Türkiye’de de i?lerlik kazanacak. ?imdiden baz? hastaneler sisteme ad?m att?. Mesela Anadolu’nun ücra köyündeki bir hasta sadece film göstermek için büyük?ehire inmek zorunda de?il. Hastalardan elde edilen veri ve görüntüler, h?zl? bir ?ekilde Sa?l?k merkezlerine aktar?labilecek.

Bu ambulansla hastaneye ta??nan bir hasta için de geçerli. O ki?inin sa?l?k durumuna göre acil serviste tedbir al?nacak.

YEN? CEPLER 3G’L? OLSUN

9-Kontörlü hat abonesiyim. Fatural? hatta geçmem gerekir mi?

Hay?r. kontörlü hatlar da 3G’den yararlanabilir. Kontörlü hatlarla internete ba?land???n?zda bedelini pe?in olarak kontör sat?n alarak ödeyeceksiniz. Yaln?z, internet eri?imindeki ileti?im vergisinin dü?ürülmesi henüz yasal olarak kontör fiyatlar?na yans?t?lmad?.

Yani kontörlü hat sahipleri yasal düzenleme yap?lana kadar, fatural? abonelere göre biraz daha pahal? internet kullanacak.

10-Telefonumu de?i?tirmeyi dü?ünüyordum. ?imdi 3G’li telefon mu almak laz?m?

Geli?en teknolojiye uyum sa?lamak için evet. ?u an Türkiye pazar?nda sat?lan cep telefonlar?n?n 6 tanesinden biri 3G’li. Normal telefonlara göre daha pahal? oldu?u do?ru. Ama internet eri?imi, görüntülü konu?ma, h?zl? e-posta al??veri?i ve mobil TV özellikleri göz önüne al?n?rsa hesapl? bir model sat?n alabilirsiniz… Ayr?ca GSM operatörleri kampanyal?

3G telefon sat??lar? ba?lat?yor.

Haber – 3G Nedir? 10 Soruda 3G

teknosa hakkındaki şikayetler -3

Teknosa gerçekten bir kapitalizm facias?. Bir kere dandik bi telsiz telefon ald?m (audioline m? ne), kullanaca??m?z yer 2 katl?yd?, durumdan k?lland???m için ?srarla ordaki görevliye “in?allah iyi çekiyodur” diye sordum, o da tabiki kendisine ezberletildi?i gibi i?te kapal? alanda bilmem kaç metre menzili var falan diye özelliklerini say?yordu. Eve geldim makinay? takt?m, tamda tahmin etti?im gibi üst katta parazitten konu?mak imkans?zd?. Neyse dedim kullanmaya devam ettik, ancak bir gün ans?z?n bozuluverdi. Faturas?yla de?i?tirmek için götürdü?ümde durumu ithalatç? firman?n çözece?ini, onlara gitmemiz gerekti?ini söylediler. 40 milyonluk telsiz telefon için bu kadar a??z kokusu çekmek istemedim, ma?azadaki en ucuz ürünü alarak mant?ks?z bir i? yapt???m? dü?ünüp yaygara koparmaya gerek duymad?m. Birkaç ay sonra yine teknosa dan Philips marka telsiz telefon ald?m. Bu sefer etiket 70 milyondu, daha kaliteli olmas?n? beklerken bu da ayn? akibete u?rad?. Bir süre sonra telsizi aç?nca baz istasyonunu yine bulam?yodu, menüden bir iki bir?eye girince görüyo sonra yine kaybediyordu.olaylar? çözmek için gereken çabay? sarfetmedim ama baz? gerçekler var ki, bunlar de?i?miyor; Teknosa çal??anlar? çok aciz ve bilgisizler, mü?teri memnuniyeti diye bir kriterleri yok ayr?ca satt??? ürünlerin ço?u dandik. Tüm bunlar?n üzerine istiklal caddesindeki Aksanat’?n da alt kat?n?n teknosa ya dönü?ece?i haberi eklenince teknosa dü?man? olmu? durumday?m. Bu saatten sonra kendilerini düzeltseler de elektroni?i gider do?ubanktan, yaz?c?o?lundan al?r?m, sabanc? kazanaca??na esnaf kazans?n.

Egemen ?.

Edip Akbayram Güzel Günler Göreceğiz Sözleri

Referandum haberleri sonras?nda ATV’ de Basketbol milli tak?m?m?z?n bugünkü maç? için haz?rlanan videoyu izledim.Arkada Edip Akbayram’ ?n güzel günler görece?iz adl? parças? çal?yordu.Sözleri çok ho?uma gitti, payla?ay?m dedim:

güzel günler görece?iz çocuklar
motorlar? maviliklere sürece?iz
güzel günler görece?iz çocuklar
motorlar? maviliklere sürece?iz
güzel günler görece?iz çocuklar
motorlar? maviliklere sürece?iz
güzel günler görece?iz çocuklar
motorlar? maviliklere sürece?iz

çocuklar inan?n inan?n çocuklar
güzel günler görece?iz güne?li günler
motorlar? maviliklere sürece?iz
güzel günler görece?iz güne?li günler

çocuklar inan?n inan?n çocuklar
güzel günler görece?iz güne?li günler
motorlar? maviliklere sürece?iz
güzel günler görece?iz güne?li günler

hani ?imdi bize
cumalar?, pazarlar? çiçekli bahçeler vard?r,
yaln?z cumalar? ,yaln?z pazarlar?

hani ?imdi biz
bir peri masal? dinler gibi seyrederiz
???kl? caddelerde ma?azalar?,
hani bunlar
77 katl? yekpare camdan ma?azalard?r.

hani ?imdi biz hayk?r?r?z
cevap:
aç?l?r kara kapl? kitap:zindan
kay?? kapar kolumuzu
k?r?lan kemik, kan
hani ?imdi bizim sofram?za
haftada bir et gelir
ve çocuklar?m?z i?ten eve
sapsar? iskelet gelir
hani ?imdi biz
inan?n güzel günler görece?iz çocuklar
güne?li günler görece?iz
motorlar? maviliklere sürece?iz çocuklar
???kl? maviliklere sürece?iz

çocuklar inan?n inan?n çocuklar
güzel günler görece?iz güne?li günler
motorlar? maviliklere sürece?iz
güzel günler görece?iz güne?li günler

çocuklar inan?n inan?n çocuklar
güzel günler görece?iz güne?li günler
motorlar? maviliklere sürece?iz
güzel günler görece?iz güne?li günler

10 soruda 3G Teknolojisi

30 Temmuz’da ba?layacak 3G teknolojisi ile çok daha h?zl?, görüntülü ve güvenli ileti?ime kavu?aca??z. Cebimizden bugünkü internet h?z?n?n 72 kat?na ç?k?p, mobil TV izleyece?iz

10 soruda 3G

1-Ad? nereden geliyor. 3G ne demek?

3G’nin ?ngilizce anlam? ’3rd Generation’ yani üçüncü nesil kablosuz telefon teknolojisi demek. Bu sistemde h?zlar art?k megabitlerle ifade edilmekte ve 2Mbps h?z?na ula?maktad?r. H?zdaki bu art?? özellikle internete ve dolay?s?yla da bilgiye eri?im aç?s?ndan al???lan eri?im kavram?na yeni bir boyut getiriyor.

2- Peki yeni bir telefon gerekiyor mu?

Evet. Çünkü mevcut 2G’li telefonlarla 3G’nin nimetlerinden yararlan?lam?yor. Mesela görüntülü konu?mak için bu tip telefonlar?n önünde de bir küçük kamera bulunuyor. Türkiye’deki abonelerin yakla??k 6.5 milyonunda 3G’li telefon var.

3-Gündelik ya?ant?m?z nas?l de?i?ecek? S?M kartl? buzdolab?

üretildi?i do?ru mu?..

Evet do?ru. 3G insanlar?n sosyal hayat?n? da direkt etkileyen bir olgu. Örne?in, 3G teknolojisine uyumlu üretilecek S?M kartl? buzdolaplar?yla cep telefonundan buzdolab?nda kaç paket süt kald??? görülecek, buna göre eve gelmeden markete u?ranacak. Ayr?ca, rutin i? toplant?lar?n?n büyük bölümü görüntü teknolojisi sayesinde video konferans ortam?na kayacak. Ö?renciler, mobil cihazlar?yla uzaktan dersleri takip edebilecek; doktorlar hastalar?n?n tedavilerini cepten izleyebilecek.

4- Görüntülü konu?may? halihaz?rda bilgisayardan yapabiliyorum. Peki bana 3G’nin ekstra avantaj? ne getirecek?

Bir kere 3G ile mevcut standart internet h?z?n?n 72 kat?na ula??lacak. Yani çok daha h?zl?. Bu da kesintisiz görüntülü ileti?imi mümkün k?lacak. Yani 2G’deki sesli konu?man?n yan? s?ra kar??n?zdaki ki?iyi canl? olarak görerek de sohbet edebileceksiniz.

CEP’TEN KES?NT?S?Z MAÇ

5-Bu kesintisiz görüntü sayesinde maç da izlenebilecek mi?

Evet, 3G ile mobil TV teknolojisinde bir ç???r aç?l?yor. Cep telefonlar? üzerinden kesintisiz TV izleme olana??n?z var. Ayr?ca maçlar?n golleri, fla? haberlerin görüntülerini izlemek mümkün olacak.Bu hizmetler bedava m?, yoksa ekstra ücret ödemek gerekiyor mu,

6-Yeniden bir 3G aboneli?i ba?latmak gerekli mi?

Per?embe günü ba?layacak sistem için GSM ?ebekeleri ba?vuru toplamaya ba?lad? bile. Turkcell, Vodafone ve Avea ekstra bir abonelik ücreti almayaca??n? aç?klad?. Görüntülü konu?man?n da normal fiyattan devam etmesi bekleniyor. Asl?nda daha k?sa sürede daha çok bilgi gönderimi olaca?? için fiilen birim fiyatlar da dü?mü? olacak. Çünkü 3G ile internet üzerinden dosya gönderimi fazlas?yla h?zlanaca??ndan, kullan?c?lar kendi müziklerini ve dosyalar?n? arkada?lar?yla kolayca payla?abilecek. Bu i?lem daha h?zlanm?? olacak.

ÜÇ DAK?KADA F?LM ?ND?R

7-Cepte internet uzun süredir var?.. 3G’nin cazip taraf? ne ki,

insanlar ?imdikini b?rak?p bunu tercih etsin?

Evet ama 3G’nin interneti ?imdikinden çok daha h?zl?. Mesela ?öyle bir örnekle bu sürati aç?klamak mümkün. Bugünkü mevcut internet h?z? ile 6.5 saatte indirilen bir filmi 3-4 dakikada indirmek mümkün. Web sitelerinin aç?lmas? çok daha h?zl? olacak.

8- Hep i?in e?lence ve magazin taraflar? anlat?l?yor. 3G sadece bu mudur yani?

Elbette hay?r. Üçüncü sorunun cevab?nda gündelik hayata etkisini anlatt?k. Biraz daha açal?m. Bu teknolojiyle dünyada ’telet?p’ ad? verilen bir yöntem geli?ti. Bu sistem Türkiye’de de i?lerlik kazanacak. ?imdiden baz? hastaneler sisteme ad?m att?. Mesela Anadolu’nun ücra köyündeki bir hasta sadece film göstermek için büyük?ehire inmek zorunda de?il. Hastalardan elde edilen veri ve görüntüler, h?zl? bir ?ekilde sa?l?k merkezlerine aktar?labilecek.

Bu ambulansla hastaneye ta??nan bir hasta için de geçerli. O ki?inin sa?l?k durumuna göre acil serviste tedbir al?nacak.

YEN? CEPLER 3G’L? OLSUN

9-Kontörlü hat abonesiyim. Fatural? hatta geçmem gerekir mi?

Hay?r. kontörlü hatlar da 3G’den yararlanabilir. Kontörlü hatlarla internete ba?land???n?zda bedelini pe?in olarak kontör sat?n alarak ödeyeceksiniz. Yaln?z, internet eri?imindeki ileti?im vergisinin dü?ürülmesi henüz yasal olarak kontör fiyatlar?na yans?t?lmad?.

Yani kontörlü hat sahipleri yasal düzenleme yap?lana kadar, fatural? abonelere göre biraz daha pahal? internet kullanacak.

10-Telefonumu de?i?tirmeyi dü?ünüyordum. ?imdi 3G’li telefon mu almak laz?m?

Geli?en teknolojiye uyum sa?lamak için evet. ?u an Türkiye pazar?nda sat?lan cep telefonlar?n?n 6 tanesinden biri 3G’li. Normal telefonlara göre daha pahal? oldu?u do?ru. Ama internet eri?imi, görüntülü konu?ma, h?zl? e-posta al??veri?i ve mobil TV özellikleri göz önüne al?n?rsa hesapl? bir model sat?n alabilirsiniz… Ayr?ca GSM operatörleri kampanyal?

3G telefon sat??lar? ba?lat?yor.

Ak?am…

sigara mi iphone mu diye sorduk iphone dedi

http://www.karakalem.net/imgs/hata_ikon.gif(nedirbu)arkada?lar geçen gün robbie williams reina ç?k??? yakalad?k.Kendisi bir hayli içmi?ti.Görüntüden de belli oluyor zaten.Bir kaç soru sormak için yan?na geldik ama oda ne elinde iphone di?erinde sigara.Kendisine
-?phone kullan?yorsunuz sigara içiyorsunuz sigaran?z da malbora zenginsiniz yani
+eh ?ark?c?y?z sonuçta zenginiz tabiki eskiden parlament içerdim kamyoncu sigarasi dediler b?rakt?m.
-hmm o zaman size bir soru sorsam
+sorun eve yeti?icem zaten
-iphone mu sigara m?
+tabii ki iphone
te?ekkürler diyip yolumuza devam ettik.