Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Genel

Hangi kuçu sana göre?Hangi kuçu sana göre?Kaçan frizbileri yakalas?n, sevimli numaralar yaps?n, parkta size yeni arkada?lar bulsun diye ald???n kuçu, gecenin üçünde hal?n?n ortas?na ç?karmaya, DVD’lerini çi?nemeye ba?lad???nda ne olacak? Hâlâ köpek istiyor musun? O halde en az?ndan sana en uygununu bulman laz?m.
Yeni bir ili?kiye haz?r m?s?n?
Yeni köpe?inle arkada?lar?n aras?nda popüler olmay? amaçl?yorsan, gidip yeni bir ayakkab? almaya ne dersin? Köpek ya?ayan, nefes alan, duygular? olan canl? bir varl?kt?r, sekiz ayl?k olup soka?a at?ld???nda hissedeceklerini dü?ünsene. Köpek almak, bir biblo almaktan çok bir çocuk sahibi olmaya benzer. Sorumluluk a??r gelecekse bir bitki almaya ne dersin? Ayakkab? teklifimiz de hâlâ geçerli.
Evde gündüz kimse olmuyorsa, yaln?z, mutsuz bir köpe?in olacak demektir. Peki köpe?in mutsuz oldu?unu nas?l gösterir? “?lgilensene benle” diyemeyece?ine göre ders notlar?n?n üzerine çi?ini yaparak, sistematik olarak CD’lerini yiyerek ilgi çekmeye çal??acakt?r. Asl?nda bu onun de?il, onu minicik bir eve t?k?p saatlerce yaln?z b?rakan senin kabahatin. Diyelim ki sürekli ilgileneceksin, peki kuçu kakas? toplamaya, kuçu çi?i paspaslamaya haz?r m?s?n? Apartman?nda köpek beslenebiliyor mu? Mamas?d?r, ilac?d?r, a??s?d?r, oyunca??d?r derken ailen her türlü masraf? kar??layacak m?? Bu sorular?n birine bile hay?r diyorsan bence seni ayakkab? reyonuna do?ru alal?m.
Ki?ili?ine en uygun tür hangisi?
Köpek sahibi olmak, kendini ke?fetme yolunda ataca??n önemli bir ad?m asl?nda. Kendini bilmezsen senin için uygun olan köpe?i nas?l bileceksin? Örne?in spor yap?yorsan enerjik bir köpek sana uyar. Tembel tenekeler için m?ym?nt? köpekler uygundur. Sulu gözlü arkada?lar?m?z daha arkada? canl?s? köpeklerden ho?lan?rken pimpirikli okurlar fazla tüy dökmeyen köpekleri tercih edecektir.
Çok genel kurallar var. Elbette köpekten köpe?e özellikler de?i?ebilir ama ço?u zaman ?rklar?n özellikleri bellidir.
Kani?, Alman Kurdu, tüm çoban köpe?i ?rklar?, av köpekleri, taz?lar, özellikle de Keeshond çok zeki köpeklerdir.
Hangi kuçu sana göre?Masti, Griffon, Bulldog, Teriyer, fazla egzersiz istemeyen, evde bak?lmaya uygun türlerdir. Genel olarak tüm süs köpekleri için bu geçerlidir. Hiç ko?up z?playan bir Chihuahua ya da Pekin köpe?i gördünüz mü?
Pug, Cocker Spaniel, Beagle, Golden Retriever ve Labrador, çocuklarla çok iyi anla??r.
Pug, Basenji, Boston ve ?skoç teriyer, Bulldog ve Corgi, apartman dairelerinde ya?arken ac? çekmeyen cinslerdir.
Basenji, Rus taz?s?, Whippet, ç?t ç?karmayan cinslerdir.
Bichon Frise, Collie, Golden Retriever ve Labrador retriever en arkada? canl?s? ?rklard?r.
Tabii bu ?rklardan birini seçmek, bu özelliklere sahip olmay? garanti etmiyor. Köpe?i alaca??n?z veterinerden, arkada??n?zdan ya da evlat edinece?iniz bar?nak görevlisinden gözlemledi?i kadar?yla karakter özelliklerini mutlaka sormal?s?n.
Üstelik alaca??n köpek mutlaka safkan olmak zorunda de?il. Zaten safkan köpeklerin ufak bir gen havuzu içinde ço?almas? sonucu ki?ilik problemleri gösterdikleri art?k yayg?n bir kan?.

A male Golden Retriever named Tucker.Image via WikipediaHangi kuçu sana göre?Hayat?na en uygun tür hangisi?Tabii bu i?in bir de ev taraf? var. Collie’lerin tüyleri göz rengini ortaya ç?karabilir ancak o kuçuyu minik bir apartman dairesine t?k??t?rmak zalimliktir. Günde kaç kere yürüyü?e ç?karabilirsin? “Her gün mü?” diye soruyorsan ba?tan vazgeç zaten. Gelecekte seni ne gibi de?i?iklikler bekliyor, üniversiteye ba?ka bir ?ehre gitme ihtimalin var m? mesela? Bo? zamanlar?nda evde pineklemeyi mi seviyorsun, yoksa da? bay?r demez misin? Türleri seçmeden önce bunlar? mutlaka dü?ünmelisin.
Bütçen yeterli mi?Köpek sahibi olmak ucuz bir i? de?ildir. Köpe?in için hayat boyu harcayaca??n parayla 200 ekran bir plazma alabilirsin. Tabii karar senin, dev bir televizyon mu, yoksa kar??l?ks?z sevgi mi?
Köpe?in kendisi, di?er masraflar?n yan?nda devede kulak kal?yor, hatta bar?naktan ücretsiz de alabilirsin, hatta öyle yap. As?l masraf, mama k?sm?yla ba?lar. Veterinere uygun mamay? dan??mal?s?n. “Ne veterineri” mi? Seninle i?imiz var. Bunun check-up’? var, a??s? var, biti kenesi var, k?s?rla?t?r?lmas? var, di? bak?m? var… Sokakta arkada?lar?yla ko?u?turmuyorsa y?lda bir yeter. Ancak olur olmaz bir ?ey yutmas? durumunda yap?lacak operasyon için kenarda biraz paran olsa iyi olur.
Hangi kuçu sana göre?Su ve mama kaplar?, kaliteli bir tasma, yatak, tüy bak?m? aksesuarlar?, çi?neme oyuncaklar?, ta??mak için kaliteli bir kutu ve so?uk havalarda yürüyü?ler için bir kazak, ilk gün alman gereken ?eyler.
Nereden alaca??m??stedi?in yerden elbette. Bu i?in en ideali, yavrular? olmu? bir tan?d???n köpe?idir. Annesini, babas?n? bilmek, huyunu, suyunu, sa?l???n? bilmek demektir. Bar?naklar da çok iyi bir fikir. Safkan köpeklerden yavrulara kadar her türlü köpe?i, her ?rktan kuçuyu burada bulabilirsin. Üstelik bar?naktan bir köpek evlat edinerek çok hay?rl? bir i? yapm?? olursun. Ne kadar iyi yürekli insanlarca bak?lsalar da bar?naklar köpekler için çok iyi ya?am ko?ullar? sunam?yor. Hele belediye bar?naklar?ndaki köpeklerin halleri içler ac?s?. Bar?naktan alaca??n köpek hem bedava hem de onun hayat?n? kurtar?yorsun. Tek sorun, alaca??n köpe?in sa?l?k ya da ki?ilik problemleri olabilir, bunu da bar?nak görevlisiyle konu?arak ö?renebilirsin.
Kaç?nman gereken yer ise pet shop’lar. Küçük kafeslerde, kocaman ???klar alt?nda sergilenen o yavrular içi sadece “hay?r” deyin. O sat?lmayan yavrular?n sokaklara ya da bar?naklara terk edildiklerini biliyor musunuz? Hayvanlara zalimce davrand?klar? için fast food zincirlerini k?n?yorsan pet shop’lar?n yan?na bile yakla?maman gerekir. Pet shop’tan ald???n?z köpek ile bir yavruyu kurtarm?yorsunuz, sadece bu endüstriyi destekliyorsunuz.

Enhanced by Zemanta

iPad, televizyon oldu

Haber, iPad’e özel kullan?c? dostu arayüzü ve  yay?n kalitesi ile dikkat çeken Turkcell MobilTV iPad uygulamas? ile data ba?lant?s? için ayr?ca ücret ödemeksizin her an her yerden  televizyon izlemek mümkün

Türkiye’nin lider ileti?im ve teknoloji ?irketi Turkcell, benzersiz 3g h?z?yla hayat? zenginle?tiren MobilTV uygulamas?n? ?imdi de iPad’e ta??d?. Turkcell MobilTV’den ayl?k ve  günlük paket alternatifleri ile faydalan?labilece?i gibi tekil içerikleri sat?n almak da mümkün. Üstelik kullan?c? dostu ara yüzü ve yay?n kalitesi ile benzersiz bir deneyim sunan MobilTV iPad uygulamas? ile televizyon izlerken data ba?lant?s? tamamen ücretsiz.

 

Turkcell Teknoloji taraf?ndan geli?tirilen Turkcell MobilTV uygulamas? ile teknoloji tutkunlar?n?n son gözdesi iPad, ayn? zamanda bir ta??nabilir televizyona dönü?üyor. iPad kullan?c?lar?, en popüler 25 televizyon kanal?n?n Turkcell 3G kalitesiyle izlenebildi?i Standart Paket d???nda dilerlerse saat 23:00’ten sonra yay?nlanan Digiturk 18+ paketine de ayl?k ve günlük üye olabiliyorlar. Turkcell MobilTV uygulamas?, dizi, haber, maç gibi her türlü televizyon içeri?ini canl? yay?nda iPad üzerinden izlenebilir k?l?yor.

 

Cenk Bayrakdar: iPad’de kullan?c? deneyimini zirveye ta??yoruz

Turkcell Ürün ve Servis Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yard?mc?s? Cenk Bayrakdar, bu uygulamayla iPhone ve iPad’de kullan?c? deneyimini zirveye ta??d?klar?n? ifade etti. Bayrakdar, “Turkcell olarak ‘Daha Fazla Hayat’ anlay???n? mobil ileti?iminin her alan?na yaymak konusunda kararl?y?z. Türkiye’de ve dünyada hayata de?er katan teknolojik yeniliklerin öncüsü olarak mü?terilerimize Turkcell’li olman?n fark?n? ya?at?yoruz. Ak?ll? telefonlar? ve tablet bilgisayarlar? kullan?c? için cazip hale getiren ?ey, o cihazlar için geli?tirilen uygulama ve servisler. Bu bak?mdan, Turkcell MobilTV’nin mü?terilerimiz için iPad’in de?erini art?rd???n? söyleyebiliriz” dedi.   

?htiyaca uygun içerik ve ücretlendirme seçenekleri

Turkcell MobilTV Standart Paket ile CNBC-E, FOX, HABERTÜRK, KANAL 7, KANAL 24, KANAL D, KRAL TV, NTV, NTV SPOR, NUMBERONE TV, POWERTÜRK, samanyolu TV, SHOW TV, SKYTÜRK, STAR TV, TJK TV, TRT1 ve YUMURCAK TV kanallar? izlenebiliyor.

 

MobilTV  uygulamas?ndan faydalanmak isteyen iPad kullan?c?lar?, 25 televizyon kanal?na canl? eri?im sunan Ayl?k  Standart Paket’e 60 saat kullan?m kar??l??? KDV ve Ö?V dahil yaln?zca 9,90 TL ödüyor. Günlük Standart Paket’in ücreti ise yine tüm vergiler dahil olmak üzere yaln?zca 2TL ve bu paketten 8 saat süreyle faydalanmak mümkün. 

Ayl?k Standart Paket’e abone olan kullan?c?lar, ayn? zamanda Babyfirst TV, BBC World, Euronews, Fashion TV, ?z TV, TürkMax’in dahil oldu?u Digiturk Paketi’ni de ücretsiz izleyebiliyorlar.

 

Yeti?kin kullan?c?lar için sunulan ayl?k Digiturk 18+ Paketi ise 60 saat kullan?m limitiyle 12 TL. Digiturk 18+’e günlük abone olmak isteyen kullan?c?lar 8 saat kullan?m kar??l???nda 3,90 TL ödüyor.

 

iPhone MobilTV paketi olan Turkcell’liler iPad uygulamas?na Web?ifrelerini girerek ek bir ücret ödemeden TV izleyebiliyor. Turkcell MobilTV uygulamas? ile iPad ya da iPhone üzerinden televizyon izlerken ayr?ca bir internet ba?lant?s? veya data ücreti ödenmiyor.

Turkcell MobilTV uygulamas? nas?l kullan?l?r?

Turkcell MobilTV iPad uygulamas?n? telefonunuza indirdikten sonra TV izleyebilmek için “Paketler” ekran?ndan diledi?iniz ayl?k veya günlük TV paketini sat?n alabilirsiniz. “Kanallar” ekran?ndan paketiniz içerisindeki kanallar? izleyebilir ve detayl? yay?n ak???n? ö?renebilirsiniz. En s?k izledi?iniz TV kanallar?n? “Favorilerim” ekran?na ekleyip kolayca ula?abilirsiniz.

Turkcell MobilTV iPad uygulamas?, App Store ya da iTunes üzerinden (http://trcll.im/mobiltv) indirilebiliyor.

 

iPad Turkcell
iPad, televizyon oldu
haber

IPTV, “Tivibu Ev” ile 30 ilde yayında!

Türk Telekom logoImage via WikipediaTTNET, yeni dönem TV platformu Tivibu’yu, bundan sonra “Tivibu Ev, Tivibu Web ve Tivibu Cep” olarak üç ekrana ta??yor.

K?sa zamanda kazand??? ba?ar? ile 1 y?lda yakla??k 1 milyon aboneye ula?an Tivibu Web’in ard?ndan, IPTV teknolojisiyle geli?tirilmi? Tivibu Ev televizyon ekranlar?yla bulu?tu. Tivibu’nun cep telefonundan ula??labilecek versiyonu “Tivibu Cep” ise y?l?n ikinci çeyre?inde hizmete al?nacak.    

Tivibu’nun yeni projelerinin anlat?ld??? bas?n toplant?s?nda konu?an TTNET Genel Müdürü Tahsin Y?lmaz; Türk Telekom altyap?s? ile Eylül 2010’da ?stanbul, Ankara ve ?zmir olmak üzere üç ?ehirde pilot uygulamas?n? ba?latt?klar? Tivibu Ev’i, art?k toplam 30 ilde hizmete sunduklar?n? ifade etti.

TTNET’in IPTV hizmeti “Tivibu Ev”e art?k Adana, Antalya, Ayd?n, Bal?kesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbak?r, Elaz??, Erzincan, Erzurum, Eski?ehir, Gaziantep, Hatay, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Mu?la, Sakarya, Samsun, Tekirda?, Trabzon ve Van illerinden de ula??labilecek.

Tivibu’nun yeni dönem stratejileriyle geli?meye devam etti?ini belirten Y?lmaz, sözlerine ?u ?ekilde devam etti:
 “TV izleme al??kanl?klar?n? de?i?tiren yeni dönem TV platformumuz Tivibu ile art?k dünya standartlar?nda TV izleme deneyimi ya?at?yoruz. ?lk olarak 2010 y?l? ?ubat ay?nda lansman?n? yapt???m?z ve 1 y?lda büyük bir ba?ar? elde ederek yakla??k 1 milyon aboneye ula?an, Tivibu ad?n? verdi?imiz hizmetimizin bundan sonraki ismi Tivibu Web oldu. K?sa bir süre önce üç ilde pilot uygulamas?n? ba?latt???m?z ve ev ortam?nda TV ekran?ndan ula??labilen IPTV hizmetimizi ise bundan sonra Tivibu Ev olarak adland?raca??z. Tivibu’nun k?sa bir süre sonra hizmete al?nacak olan cep telefonu ve tablet bilgisayar versiyonuna da Tivibu Cep ad?n? verdik. Abonelerimiz taraf?ndan Tivibu Web gibi büyük ilgiyle kar??lanaca??na inand???m?z Tivibu Cep’i, bu y?l?n ikinci çeyre?inde hizmete açmay? planl?yoruz. Tivibu yolculu?u önümüzdeki dönemde de h?z kesmeyecek.”

TTNET Genel Müdürü Tahsin Y?lmaz, tüm dünyada ileti?im teknolojilerinin son trendi olan, internet, TV ve telefonu içeren üçü bir yerde paketlerini, Türkiye’de ilk hayata geçiren ?irket olman?n gururunu ya?ad?klar?n? belirtti. Y?lmaz sözlerine ?öyle devam etti: “Dünyada ‘Çoklu Oyun’ olarak tan?mlanan, ileti?imin üç ana unsurunu bir arada ve tek faturada birle?tirme dönemini ba?latm?? bulunuyoruz. TTNET’in ilk Üçü Bir Yerde Paketi’ni;

Yal?n ?nternet 1 Mbps/1GB, Tivibu Ev Ba?lang?ç üyeli?i ve TTNET Alo 100 dakika paketimizi 39 TL’ye;

NET6, Tivibu Ev Ba?lang?ç ve TTNET Alo 100 dakika paketimizi de 49 TL’ye;

Yal?n ?nternet NETL?M?TS?Z, Tivibu Ev Standart Plus üyeli?i ve TTNET Alo Limitsiz hizmetlerinin birarada sunulaca?? paketlerimizi ise 99 TL’ye abonelerimize sunarak kullan?c?lar?m?za avantaj sa?l?yoruz.

Abonelerimiz ayr?ca, Üçü Bir Yerde paketlerimizin yan? s?ra Avea i?birli?i ile sundu?umuz TTNET Mobil’e de sahip olabiliyor. Böylece internet, cep telefonu, ev telefonu ve televizyon hizmetine tek bir faturada ula??labiliyor”.

Ayda 10 TL’ye ilk 6 ay her yöne 200 dakika konu?ma ve 200 SMS, di?er aylarda ise her yöne 100 dakika konu?ma sa?layan TTNET Mobil avantajlar?ndan TTNETliler‘in yan? s?ra yak?nlar? da faydalanabiliyor. TTNET Mobil kampanyas?nda paket dakika ve SMS’leri bitse de, ücretlendirme dakikas? 10 kuru? ve SMS ba??na 10 Kuru? olarak devam ediyor. 

Enhanced by Zemanta

Haber – Turkcell Kamu Tarifesi, tekrar açıldı

Haber, Turkcell, “Ya?as?n Kamu” üyelerine farkl? marka i?birlikleriyle 2011 y?l?nda birçok indirim ve avantajl? al??veri? imkan? sunacak. CEREN YILMAZ

 

Turkcell, geçti?imiz y?llarda büyük ilgi gören Kamu Tarifesi’ni tekrar mü?teri al?m?na açt?.

KDV ve Ö?V dahil 40 TL kar??l???nda her yöne bin 200 dakika konu?ma sunan yeni Kamu Tarifesi, bu kez ücretsiz “Ya?as?n Kamu” servisleri ve al??veri? avantajlar?yla geliyor. Turkcell, “Ya?as?n Kamu” üyelerine farkl? marka i?birlikleriyle 2011 y?l?nda birçok indirim ve avantajl? al??veri? imkan? sunacak. Ayr?ca, Kamu Tarifesi aboneleri, a??m riski olmadan Turkcell 3g VINN’la 4GB internet ayr?cal???ndan da ayda sadece 29 TL ye faydalanabiliyor.

Ülke çap?nda çe?itli il, ilçe ve köylerde görev yapan ö?retmenler, emniyet ve ordu mensuplar?, Sa?l?k personeli ve di?er tüm kamu çal??anlar?, Turkcell Kamu Tarifesi’ne geçebiliyor. Kamu Tarifesi’nden, di?er operatördeki numaras?n? Turkcell’e ta??yan, yeni bir hat alan veya mevcut Turkcell hatt?yla tarifeden faydalanmak için ba?vuran tüm kamu memur, i?çi ve emeklileri faydalanabiliyor. Mü?terilerimizin kamu kimlikleri ile birlikte Turkcell ?leti?im Merkezleri’ni (T?M) ziyaret etmeleri yeterli.

Turkcell’in sundu?u “kamu tarifesi ve servislerini”ni de?erlendiren Turkcell Genel Müdür Yard?mc?s? Burak Sevilengül ?unlar? söyledi:

“Mü?terilerimize çok önemli bir müjde vermenin heyecan?n? ya??yoruz. Milyonlarca kamu çal??an?n?n tüm beklentilerini kar??layabilecek dört dörtlük bir Kamu teklifi haz?rlamak için gösterdi?imiz çaba, meyvesini verdi. Büyük ilgi gören efsanevi Kamu Tarifemizi hem yeni abonelerimize hem mevcut Turkcell mü?terilerimize aç?yoruz. Bu tarifenin yan? s?ra ’Ya?as?n Kamu’ ile kamu çal??anlar?n?n ihtiyaçlar?na yönelik servis ve marka indirimlerini de sunuyoruz. Bütün bu avantajlar?n üzerine özel VINN teklifimizle ö?retmenlerimize, polislerimize, askerlerimize, çal??an ya da emekli tüm kamu çal??anlar?m?za maksimum fayda sa?layacak A’dan Z’ye tam çözüm sunan bir teklif haz?rlam?? olduk. Kamu çal??anlar? taraf?ndan beklenen, 2009 y?l?nda milyonun üzerinde ki?inin geçmi? oldu?u bu tarifenin yine milyonlarca ki?inin tercihi olaca??n? dü?ünüyoruz.

Ülkenin dört bir yan?nda hizmet verdikleri için mobil ileti?imde kapsaman?n de?erini en iyi bilen kesim olan kamu çal??anlar?m?z?n en uygun fiyatlarla daha fazla konu?ma, daha fazla internet, daha fazla bilgi, daha fazla indirim yani ’Daha Fazla Hayat’ f?rsat?n? kaç?rmak istemeyeceklerini dü?ünüyoruz.”

KAMULULARA ÖZEL TURKCELL 3G VINN En h?zl? ve en kaliteli mobil internetin adresi Turkcell 3G, kamu çal??anlar?n?n cebine geliyor. Kamu Tarifesi aboneleri dilerlerse 14 Ocak tarihi itibar?yla, ayda tüm vergiler dahil yaln?zca 29 TL ödeyerek paket a??m? ve sürpriz fatura riski olmaks?z?n Turkcell 3G VINN’la ayl?k 4GB ile yüksek limitli internet kullan?m hakk?na sahip olabiliyorlar. Abonelerin VINN için yeni alacaklar? hatt?n vergileri de Turkcell taraf?ndan kar??lan?yor.

Turkcell’liler Ya?ad? serisinin ikinci filmi olan Turkcell Kamu Tarifesi reklam filminde, televizyon dizisi Arka Sokaklar’?n Komiser Hüsnü ve Ali’si basit bir ka??t kesi?i nedeniyle hastaneye geliyorlar. Komiser Hüsnü tela? içinde doktor ararken kar??lar?na beyaz önlü?üyle Ferhat Göçer ç?k?yor. Turkcell Kamu Tarifesi’ni çok avantajl? bir teklifle yeniden sunmas?yla, Ferhat Göçer’in ?an?, ?öhreti b?rakt??? ve as?l mesle?i doktorlu?a döndü?ü anla??l?yor. Komiser Hüsnü ve Ali ?a?k?nl?klar?n? üstlerinden

at?p duruma al??maya çal???rken, as?l mesle?i yine doktorluk olan Cüneyt Ark?n’?n, ba?hekim olarak gelmesiyle ne diyeceklerini bilemiyorlar. ?STANBUL – ?HA

Turkcell
Haber – Turkcell Kamu Tarifesi, tekrar aç?ld?
haber

Android 3.0 Honeycomb görüntüleri burada…

Honeycomb’dan özel görüntüler!Android 3.0 Honeycomb hakk?nda bilmeniz gereken her ?ey ve özel ekran görüntüleri… Hepsi içeride!

Google’?n yeni ç?kacak Android i?letim sistemi sürümü 3.0 Honeycomb’la ilgili ekran görüntüleri internette payla??ld?. Ekran görüntülerine göre, özellikle tabletler için piyasada olacak i?letim sistemi oldukça geli?mi? görünüyor.

Android 3.0’?n en farkl? yan?, kullan?c? arayüzünün genel görünümü. Özellikle tabletler için tasarland???ndan, tablet ekranlar?nda daha çok ikona ve kullan?c? uygulamas?na izin verebilmek için yer aç?lm??.

Yukar?daki ekran görüntüsünde de görebildi?iniz üzere, bildiri çubu?u ekran?n alt?na yerle?tirilmi?. Ayr?ca Android telefonlardaki birkaç dü?menin yerini alabilmesi için de çubu?a, “geri, ana ekran ve son kullan?lan uygulamalar” gibi dü?meler eklenmi?.
Android robot logo.Image via Wikipedia

Hareket çubu?u...Seçenekleri görebilece?iniz ana ekran Android’in önceki sürümlerine oldukça benziyor. Bu ekrana uygulamalar?n k?sa yollar?n? ekleyebiliyor ve istedi?iniz ?ekilde yerle?tirebiliyorsunuz. Ayr?ca görünüm aç?s?ndan da üç boyutlu bir özellik kazanan ana ekran, tabletlerin donan?m? üstesinden geldi?i sürece kullan?c?n?n gözünü de ho? tutaca?a benziyor.

Honeycomb’un en büyük de?i?ikliklerinden biri de Google’?n “Action Bar(Hareket Çubu?u) olarak adland?rd??? yeni özelli?i. Bu sayede yukar?da da ekran görüntüsünü görebildi?iniz ?ekilde, ekran?n üst taraf? yönlendirme, ve uygulamalara özel seçenekler için ayr?lm?? durumda. Örne?in bir mesaj seçti?inizde yukar?daki hareket çubu?unda; okundu, sil ya da i?aretle gibi seçenekler beliriyor. Yani art?k Android 2.0’daki gibi menü tu?una t?klay?p seçeneklerin içinde kaybolmayacaks?n?z.

Klavye, kopyala ve yap??t?r!
Bir ba?ka yeni özellik ise büyük klavye. Asl?nda herkesin a?ina oldu?u dokunmatik ekranlardaki bu klavyeler biraz daha geli?tirilmi?. Rahat yaz?m? sa?lamak için tu?lar?n aras?nda bo?luklar verilmi? ve normal klavyelerden hat?rlad???m?z “tab” gibi tu?lar klavye düzene?ine eklenmi? durumda.

Ayr?ca kopyala ve yap??t?r seçenekleri de Honeycomb’la beraber oldukça basitle?iyor. Bir yaz?n?n üzerine uzunca bast???n?zda o k?sm? seçiyorsunuz ve önceki sayfalarda anlatt???m?z hareket çubu?unda kopyala ve yap??t?r seçenekleri beliriyor. Bu ?ekilde çok zaman harcamadan rahatça kopyalay?p yap??t?rabiliyorsunuz.

Bunun d???nda Android’in içerisindeki normal uygulamalar da geli?mi? durumda. Taray?c?, kamera, arkada?lar ve e-posta gibi mobil i?letim sisteminin içerisinde olan uygulamalarda da ufak yeniliklere gidilmi?.

Haber – LG den Nova ekran devrimi

Haber, LG Electronics, 4 inçlik çarp?c? parlakl?ktaki NOVA ekran?n?, 9.2 mm’lik dünyan?n en ince ak?ll? telefonu LG Optimus Black’?n içerisinde sunarak kullan?c?ya ?imdiye kadar e?i benzeri görülmemi? bir deneyim ya?at?yor.

Geli?tirilmi? ayd?nlatma gücünün yan? s?ra, LG Optimus Black’teki NOVA ekran, genel iç mekan kullan?m? s?ras?nda, güç harcamas?n? klasik LCD’lere göre yüzde 50 oran?nda dü?ürüyor. Benzer bir ?ekilde AMOLED, internette gezinirken en s?k kullan?lan renk temas? olan bembeyaz bir ekran? göstermek için NOVA’n?n harcad???n?n iki kat? güç harc?yor. LG Optimus Black’in 1500 mAh’lik pili de hesaba kat?l?nca, kullan?c?lar en yüksek parlakl?k ayarlar?nda bile günlük i?leri için gereken enerjiye sahip olabiliyor.

6 mm’lik profiliyle dünyan?n en ince ak?ll? telefon profiline sahip olan LG Optimus Black’in arka yüzünün yay ?eklindeki gizli tasar?m?, telefonun oldu?undan bile daha ince görünmesini sa?l?yor. LG Optimus Black’e özel ç?k?nt?s?z ve pürüzsüz ön ekran biti?i, “görünmez al?c?”n?n yenilikçi bir biçimde telefonun kenarlar?n?n arkas?na saklanmas? suretiyle elde edilmi?.

Ayn? zamanda, tüketiciyi mobil cihazlar aras?nda h?zl? ve üstün kaliteli veri transferi sa?layan dünyan?n ilk Wi-Fi Direct uygulamas?yla tan??t?ran LG Optimus Black, dünyan?n ilk 2 MP ön kameras?na sahip.

LG Optimus Black’in tüm bu özellikleri Android 2.2 (Froyo) platformunda, Android 2.3 (Gingerbread) güncelleme olana??yla birlikte sunuluyor.

Optimus Black, 2011’in ilk yar?s?nda bütün dünyada piyasaya ç?kacak

LG LG Optimus Black
Haber – LG den Nova ekran devrimi
haber

Fizy, Turkcell ile geri dönüyor


Bir süredir eri?imi engellenen fizy.com, Turkcell ile yapt??? i?birli?i sayesinde geri dönüyor.

Telif haklar?ndan kaynaklanan hukuki süreç nedeniyle bir süredir eri?imi engellenen popüler müzik portal? fizy.com, Turkcell’in verdi?i destek sayesinde hem sektörün büyümesi için öncü rol oynayan ve haklar?n? koruyan meslek birlikleri ile telif haklar? konusunda anla?ma sa?lad?, hem de tamamen yasal bir dijital müzik platformu haline geldi. Bu i?birli?i sayesinde müzik tutkunlar? yerli yabanc? milyonlarca ?ark?y? ücretsiz olarak dinlemenin keyfini sürmeye devam edecek.

Turkcell-fizy.com i?birli?ini de?erlendiren Turkcell Ürün ve Servis Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yard?mc?s? Cenk Bayrakdar ?unlar? söyledi:

“Tüm dünyada oldu?u gibi Türkiye’de de fizikî müzik pazar? giderek daral?rken dijital müzik pazar? daha da büyüyor. Ancak bu büyüme ile birlikte korsan müzik oran? yüzde 95’lere ula?m?? durumda. Turkcell olarak 2005 y?l?ndan bu yana müzik sektörünün büyümesi ve korsana kar?? mücadeleye öncülük ediyor,  müzikseverlerin ve dijital müzi?in yasal platformlarda kalmas? için büyük rol oynuyoruz. Böyle bir ortamda her gün yüzbinlerce ki?inin milyonlarca ?ark? dinledi?i fizy.com gibi bir platformun da tamamen yasal bir platforma oturtularak müzikseverlere hizmet vermeye devam etmesi bizim için önemliydi. Bu i?birli?i çerçevesinde fizy.com’un telif anla?malar?n? üstlenerek, lisans?z içeriklerin ay?klanmas?, yasa??n kalkmas? ve de  müzik tutkunlar?n?n yasal dijital müzi?e Turkcell deste?iyle özgürce ula?maya devam edebilecek olmas?n? sa?lad???m?z için memnuniyet duyuyoruz.”

fizy.com ad?na aç?klama yapan Orkun Tekin de fikrî mülkiyet ve telif haklar?na büyük sayg? duyduklar?n? vurgulayarak; “Bilindi?i üzere fizy.com telif haklar?ndan kaynaklanan hukuki süreç nedeniyle bir süre eri?ime engellenmi?tir. Bu süreç boyunca görevi hak sahipleri ve sektörü korumak olan meslek birliklerine yönelik kamuoyunda olumsuz bir alg? olu?mas?ndan büyük üzüntü duyuyoruz. Turkcell ile yapt???m?z i?birli?i sonucu geldi?imiz nokta tüm taraflar aç?s?ndan çok de?erli. Yasal dijital müzik pazar?n?n büyümesindeki de?erli katk?lar?ndan ve bize verdikleri destekten dolay? Turkcell’e ve fizy.com’un tekrar geri dönmesinde kamuoyundaki alg?n?n aksine en ba??ndan beri yap?c? tutum sergileyen meslek birlikleri MÜ-YAP, MESAM, MSG, MÜYORB?R’e fizy.com ekibi ve tüm fizy kullan?c?lar? ad?na te?ekkür ediyoruz. fizy.com kullan?c?lar?n? da müzik co?kusuna kald?klar? yerden devam etmeye ça??r?yoruz” dedi.

iPhone ile alışveriş dönemi başlıyor

Haber, Dünyay? taksitli kredi kart?yla tan??t?ran Türk bankac?l?k sektörü, cep telefonundan temass?z ödeme konusunda bir ad?m geride kalan iPhone’u da cüzdana dönü?türdü.

Visa, Turkcell ve Yap? Kredi bir araya gelerek iPhone’a özel Avrupa’n?n ilk mobil ödeme çözümü ’iCarte’ aksesuar?n? geli?tirdi. Bu aparat, telefona yüklenen ’Visa Mobil’ uygulamas? ile aktif hale gelecek.

Ak?ll? telefonlar?n yayg?nla?mas?yla mobil internet, hayat?n her alan?na dâhil oldu. Bankac?l?k hizmetlerinde dünyan?n en yenilikçi pazarlar?ndan olan Türkiye’de, Bank Asya ve Garanti Bankas? bir aparat takarak cep telefonlar?ndan temass?z ödeme hizmeti ba?latm??t?. Cihaz?n kasas?n?n aç?lamamas? sebebiyle iPhone kullan?c?lar? bu imkândan faydalanam?yordu. Visa, Turkcell ve Yap? Kredi i?birli?iyle geli?tirilen ’iCarte’ ile Turkcell abonesi olup iPhone kullanan Yap? Kredi mü?terileri, Avrupa’da ilk kez do?rudan temass?z mobil ödeme yapabilecek.

Cihaz?n alt?na iCarte’? takan ve telefonuna bu ’Visa mobil’ uygulamas?n? indiren kullan?c?lar, Türkiye’deki 42 bin temass?z ödeme noktas?nda 35 liraya kadarki harcamalar?n? temass?z ödeyebilecek. Uygulama, Yap? Kredi’den al?nan bir ?ifre ile aktif hale gelecek. Visa Europe Ba?kan Yard?mc?s? ve Bölge Genel Müdürü Berna Ülman, konuyla ilgili bas?n toplant?s?nda “Bu uygulamay? Avrupa’da ilk kez Türkiye’de ba?lat?yoruz. iCarte ile 500 bini a?k?n iPhone kullan?c?s?, yar?m saniyenin alt?ndaki bir sürede mobil ödeme yapabilecek.” dedi.

?UBAT ORTASINDA BA?LAYACAK

Yap? Kredi perakende bankac?l?ktan sorumlu Genel Müdür Yard?mc?s? Nazan Somer ise “Türkiye’nin ilk ve tek iCarte uygulamas?n? Yap? Kredi altyap?s? üzerinden çal??t?raca??z. Ürün, ?ubat ortas?na kadar piyasaya ç?km?? olacak.” diye konu?tu. Kullan?c?lar?n her 4 temass?z ödemesinden birinin hediye edilece?i bilgisini veren Somer, bugüne kadar 50 bin temass?z ödeme yapan mü?terinin bundan faydaland?r?ld???n? da sözlerine ekledi. 2008’den bu yana iPhone’larda 10 milyar civar?nda aplikasyonun indirildi?ine dikkat çeken Somer, 2011 sonuna kadar iCarte ve di?er NFC (yak?n alan ileti?im) teknolojisine sahip ürünlerle 100 bin mü?teri hedeflediklerini kaydetti.

Ba?ka cihazlarla ödeme konusunda da çal??ma yapt?klar?n? sözlerine ekledi. Turkcell ürün ve servis yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yard?mc?s? Cenk Bayrakdar da 2008’den beri bu tür teknolojiler üzerinde çal??t?klar?n?n alt?n? çizerek önümüzdeki dönemde Turkcell’in T10’unun ve di?er marka ak?ll? telefonlar?n NFC teknolojili olaca??n? belirtti. iCarte mobil ödeme uygulamas?yla cepten harcama raporlar?n? takip ederek bütçe kontrolü yap?labildi?ini bildiren Bayrakdar, “Önümüzdeki dönemde in?allah cüzdan?n?z? yan?n?za almaman?z? isteyece?iz.

Size tek gerekli ?ey cep telefonunuz olacak.” ?eklinde konu?tu. Visa Europe Ba?kan Yard?mc?s? Guido Mangiagalli de 2010’da 1,3 milyardan fazla cep telefonu sat?ld???n? belirterek bugün 400 milyon olan mobil internet kullan?c? say?s?n?n 2015’te 5 milyara ula?aca??n? dile getirdi.

(Zaman)

iPhone Turkcell iCarte
iPhone ile al??veri? dönemi ba?l?yor
haber

LG ilk 3D Ses Ev Sinema Sistemi LG-HX996TS Tanıttı

HX996TS ola?anüstü ses kalitesi üç önemli yenilikler ile geliyor.
?lk,Dikey 3D Effect Kanal,tavana kadar ses alan? geni?letmek için HX996TS dört Tallboy Konu?mac?lar üstleri arac?l???yla ses yayar.Ortaya ç?kan ses dalgalar? da filmin ortas?nda ve yan?lsama yarat?yor.HX996TS 3D ses ikinci k?sm?,çift subwoofer ile geliyor.Yerine geleneksel tek subwoofer,iki subwoofer büyük ölçüde genel ses kalitesi..

Daha zenginle?tirici,televizyonunun ters taraftaf?nda yer almaktad?r.Çift subwoofer oda-bir çarp?c? gerçekçi soundtrack için ses,3D ses deneyimi tamamlamak LG’nin e?siz DSP algoritma ile 3D ses mükemmeldir,Sinema Dome etkisi vard?r.LG’nin DSP algoritmas? da kesintisiz ses izleme garantisi,gerçek zamanl? olarak tek ses kanal? analiz eder.

HX996TS tasar?m?-dayan?kl?,geni?-hem ??k ve ayn? zamanda daha zengin,daha güçlü ses olu?turmas?na yard?mc? olur.Ayr?ca,alt bölümünde 3D mavi gradated klas,hoparlörün boyutlu bir görünüm art?r?r.LG HX996TS Sinema Dome Etkisi ve kesintisiz ses izleme garantisi gerçek zamanl? olarak bireysel ses kanallar?,analizler LG’nin e?siz DSP algoritmas? sunar.Sistem 2D modunda 1100W ile 3D modu ve 5.2-kanal ç?k??? 1280W güç ile 7.2-kanal ç?k??? sunuyor.

HX996TS Özellikler:
Dikey 3D Effect Kanal
Sinema Dome Etkisi
3D modu:7.2 Ch/1280 W Ç?k??
2B modunda:5.2 Ch/1100 W Ç?k??
Çift Subwoofer
3D Sound Hoparlörler(Üst Birimi Driver)
3D DSP Teknolojisi
Gerçek Sinema Ambience

real player nokia ayarlari

Real Player Nokia Ayarlar?

Bu konumuzda Nokia telefonlar?n ço?u modelinde orjinal video player olan real player in bir kaç özelli?inden ve internete ba?lanma ayarlar?ndan bahsedece?iz.
e?ere symbian s60 özellikli telefonunuzda real player yoksa buradan ücretsiz indirebilirsiniz.
s60 versiyonudur yani realplayer.sis dir .sisx de?ildir.

Nokia için Real player mobile indir (ücretsiz)
nokia s60 versiyonu symbian (.sis)orjinal real player mobile indirme linki buradan

NOK?A REAL PLAYER ?NTERNET AYARLARI
nokia+real+player+ayarlar?Real player telefonunuzun varsay?lan video
oynat?c?s? oldu?u için telefonunuzla internette
herhangi bir video url si t?klad???n?zda
Real Player video oynat?c? otomatik olarak aç?l?r.
ve internet ayarlar?n?z yap?l? ise videoyu izlersiniz.
i?te ?imdi size bu internet ayarlar?ndan bahsedece?im.

telefonunuzun internete ba?land???n?z ba?lant? ayar?n? bulma

internet uygulamas?n? aç?n (orjinal nokia internet web dünya ?eklinde olur genelde)
seçenek/ayarlar/genel/eri?im noktas?
bölümünde iki ??k vard?r.

her zaman sor
kullan?c? tan?ml?
kullan?c? tan?ml?y? seçti?iniz zaman size mevcut eri?im noktalar?n? s?ralar ve siz birin seçersiniz.
e?er internete ba?lanabiliyorsan?z mevcut eri?im noktas?n?n ismini akl?n?zda tutun (vodafone gprs turkcelwap avea gprs gibi)

telefonunuzun medya/realplayer uygulamas?na gelin orada yoksa telefonda farkl? yerlerde aray?n buldu?unuzda seçenekler/klasöre ta?? /medya diyerek bir dahaki sefere aramamak için medya klasörüne ta??yabilirsiniz.

real player i bulduktan sonra aç?n
seçenekler/ayarlar/ak??/?ebeke bölümüne gelin

Varsay?lan eri?im noktas?: (kulland???n?z eri?im noktas?n? seçin)
en dü?ük udp ba?lant? noktas?:6970 yaz?n
en yüksek udp ba?lant? noktas?:655333 yaz?n
yada telefonunuzun modeline göre yazabildi?inz en yüksek rakam? yaz?n.

çevrim içi süresini s?n?rs?z yap?n.
tekrar seçeneklere bast???n?z zaman telefonunuzun kb/s de indirece?i görüntü kalitesini
ayarl?yorsunuz

seçenek geli?mi? ayarlar dan
telefonunuzun destekledi?i özelliklere göre
GPRS bant geni?li?i en yüksek olana getirin
edge bant geni?li?i en yüksek olan getirin
umts (3g) bant geni?li?i en yüksek olan getirin

?imdi geri-geri bas?n ve yak?n kopya ayar?na gelin
yak?n kopya kulan’a hay?r deyin

-geri
video ayar?nda ise video bittikten sonra tekrar ba?lamas?n? istiyorsan?z
ba?a dön’ü aç?k yap?n istemiyorsan?z kapal? yap?n

ayarlar?n?z yap?lm??t?r. ?imdi rtsp linkleri real player ile izleyebilirsiniz.

telefonunuzun galeri menüsünde ak?? ba?lant?lar? özelli?i varsa rtsp linkler tek tek oraya kaydederek izleyebilirsiniz.

örnek rtsp linki;
Samanyoluhaber tv
rtsp://media2.kure.tv:1935/live/shaber2

» Telefonunun Symbian versiyonunu ö?ren

» Türk tv kanallar?n?n rtsp linkleri

»Telefonunuzun i?lemci h?z?n? biliyor musunuz?

»cep telefonu al?rken bunlar? mutlaka gözönünde bulundurun