Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Gibi

Dedolight DLH1200D 1.200W Daylight

Bu yeni ???k sistemi Dedolight’?n önceki jenerasyon projektörlerinden elde etti?i tecrübeleri yans?tmaktad?r.Performans art?r?m?,yüksek verimli konveksiyonel so?utma sistemi,servis kolayl??? gibi yeni konseptler içerir.
E?siz Optik Sistem
Çift lens sistemi Dedolight’? di?er markalardan ay?ran en büyük özelliklerden biri olmu?tur.Bu sistem ayn? zamanda firman?n ilk patentlerinden biridir.Patentli ve ödüllü olan“double aspheric”teknolojisi mükemmel bir yumu?akl?kta ???k ve renk yay?l?m? sa?lamaktad?r.ikili hareket oda?? al???lmad?k bir odak sa?lar.Bu özellikler bir araya geldi?inde..

Daha yüksek ???k ç?k???,Daha yüksek odaklama kapasitesi,Her odak pozisyonunda mükemmel ???k ve renk da??l?m? sa?lar.Temiz ???n konsepti(parazit ???nlardan ar?nm??),sadece odaklanan yeri ayd?nlat?r,parazit ???nlar? engeller ve geni? bir odaklama aral??? sa?lar.Bu sayede uzak at?m ve yüksek kontrol sa?lanarak istenmeyen gölgeler engellenmi? olur.
Yüksek Verimli So?utma
Projektörün alt k?sm?ndan komple hava giri?i.?ç ve d?? gövde aras?nda ekstra hava sirkülasyonu.
Ön lens etraf?nda hava bo?lu?u.Önden alt hava giri?i,iki lens aras?nda hava ak?m? sa?lar(özellikle flood pozisyonu için çok önemlidir).Ampul s?cakl???n?n sabit kalmas?;renk ?s?s? ve yo?unlu?un kararl?l???n? sa?lar.
Su Geçirmezlik

Yo?un ara?t?rmalar sonucu geli?tirilen hava giri?leri sayesinde elde edilen sonuç yüksek bir IP(su geçirmezlik)katsay?s?d?r(projektör ve balast için).
Servis Kolayl???

Özel tasar?ml? yap?s? iki saniyede aç?lmas?n? sa?lar.Böylece,h?zl? ampul de?i?imi ve servis imkan? teknisyenlere büyük kolayl?k sa?lar.
Renk Is?s? De?i?meden Dimleme
Renk ?s?s? de?i?meden Daylight ampullerin dimlenme aral??? çok s?n?rl?d?r. Dedolight 400/575W projektörlerden elde etti?i tecrübeyle dimleme aral???n? geli?tirdi.Yap?lan hesaplamalar ve testler do?rultusunda ampul ömrünü k?saltmadan ve renk ?s?s?n? de?i?tirmeden ampulün gücü artt?r?ld?.Renk ?s?s?n? de?i?tirmeden mümkün olan en geni? aral?kta dimleme sa?land?.Bu kombinasyon geni? aral?kl? ???k yo?unlu?u kontrolü sa?lar.
Ultraviyole
DLH1200D di?er Dedolight ???klarda oldu?u gibi, çok dü?ük UV de?erine sahiptir.Sektörde bulunan di?er projektörlere oranla,1/20 daha dü?ük UV de?eri vermektedir.Dü?ük dalga boyundaki UV tehlikelerini hafife almamak gerekir.Zira Dedolight projektörlerde çift UV korumas? bulunmaktad?r.
DEB 1200D Elektronik Balast
Balast en son teknoloji elektronik sistemler içermektedir.Güç devrelerinde kullan?lan özel ekipmanlar sayesinde az ?s? üretir.Sisteme sessiz bir fan dahil edilmi?tir fakat normal ?artlar alt?nda aktif olmayacakt?r.Ancak balast anormal ?s?lara ula??rsa sistemi korumak amac?yla sessizce çal??acakt?r….

Teknik Bilgi:DLH1200D Daylight Projektör
Odaklama Yo?unlu?u :1:18
A??rl?k:10.5 kg
Ampul:DL1200/800HR 800 W (S?cak ate?leme özellikli)
Montaj:16 mm(5/8 “)ve 28 mm(1 1/8″)pim
Güvenlik:Güvenlik kilidi kapak aç?kken çal??mas?n? engeller.
UV:Son derece dü?ük UV de?eri
On/Off:On/Off dü?meleri kullan?m kolayl??? için hem projektör üzerinde hem de balast üzerinde bulunmaktad?r.

HTC den Android 3.0 lı tabletler

Dünya Mobil Kongresi’nde ilk tablet modeli Flyer’? tan?tan HTC, Honeycomb kod adl? Android 3.0 i?letim sisteminde çal??an yeni tablet modelleri ç?kartaca?? belirtildi.

Hardware.Fr’nin haberine göre htc tablet pazar?nda rakipleri, Samsung, LG, Motorola ve Apple’la rekabet etmek için Flyer modelinin d???nda, ürün gam?na 8.9 ve 10.1 inçlik iki yeni tablet modelini ekleyece?ini belirtti.

 

Haberde ayr?ca, HTC’nin Android 3.0’l? yeni tabletleri için farkl? bir arayüz kullanaca?? ifade edildi. HTC’nin yeni tabletlerinin ç?k?? tarihi ise 2011’in 3. çeyre?ini bulaca?? bekleniyor.

 

Geçti?imiz hafta Samsung’un 8.9 ve 10.1 inçlik Galaxy Tab serisine ekledi?i iki yeni modelde oldu?u gibi HTC de tablet modellerinde bu tarz bir konumland?rma yaparak, kullan?c?lar?n ihtiyac?na göre farkl? tablet modellerde pazardaki yerini almay? hedefliyor diyebilirz.

 

Üretti?i üst segmette ba?ar?l? ak?ll? telefonlar?yla, pazarda önemli bir yere sahip olan HTC, bakal?m i? tabletere gelince ayn? ba?ar?y? gösterebilecek mi?..

 

HTC Tablet
HTC den Android 3.0 l? tabletler
haber

HTC den Android 3.0 lı tabletler

Dünya Mobil Kongresi’nde ilk tablet modeli Flyer’? tan?tan HTC, Honeycomb kod adl? Android 3.0 i?letim sisteminde çal??an yeni tablet modelleri ç?kartaca?? belirtildi.

Hardware.Fr’nin haberine göre htc tablet pazar?nda rakipleri, Samsung, LG, Motorola ve Apple’la rekabet etmek için Flyer modelinin d???nda, ürün gam?na 8.9 ve 10.1 inçlik iki yeni tablet modelini ekleyece?ini belirtti.

 

Haberde ayr?ca, HTC’nin Android 3.0’l? yeni tabletleri için farkl? bir arayüz kullanaca?? ifade edildi. HTC’nin yeni tabletlerinin ç?k?? tarihi ise 2011’in 3. çeyre?ini bulaca?? bekleniyor.

 

Geçti?imiz hafta Samsung’un 8.9 ve 10.1 inçlik Galaxy Tab serisine ekledi?i iki yeni modelde oldu?u gibi HTC de tablet modellerinde bu tarz bir konumland?rma yaparak, kullan?c?lar?n ihtiyac?na göre farkl? tablet modellerde pazardaki yerini almay? hedefliyor diyebilirz.

 

Üretti?i üst segmette ba?ar?l? ak?ll? telefonlar?yla, pazarda önemli bir yere sahip olan HTC, bakal?m i? tabletere gelince ayn? ba?ar?y? gösterebilecek mi?..

 

HTC Tablet
HTC den Android 3.0 l? tabletler
haber

En İyi 2011’in Akıllı Telefonları ve Özellikleri

Laptoplar? dama at?l?yor diyebiliriz.Ak?ll? telefonlar,Tablet pc’ler ve en çok yapt???m?z video izlemek,internete girmek,oyun oynamak,müzik dinlemek,e-posta okumak gibi daha küçük bir alan kaplayarak ve kabul edilebilir bir h?zla insanlara sa?l?yor.insanlar daha hafif yanlar?nda bir?eyler ta??mak istiyorlar.Yan? s?ra bütün bunlar?n arka plana at?lm?? olan ancak en çok kullan?lan arama yapma ve mesaj gönderme özelliklerini de gerçekle?tirmesi bilgisayar teknolojisi ve telefonun birle?iminden olu?an bir ürün ç?kar?yor.Yak?n zaman içinde çok daha büyük geli?meler gösterece?i kesindir.Teksas’ta Tüketici Teknoloji Ara?t?rma Firmas?(Parks Associates)en iyi belirledi?i 6 ak?ll? telefondan bahsedelim.

Büyük uygulama deste?i sa?lad??? Özellikleri ile ilk s?rada iPhone 4‘ten bahsediliyor.3.5 inch dokunmatik ekran? 640×960 yüksek çözünürlük ile görüntü kalitesiyle rakiplerini a??yor ve baz? gereksiz uygulamalar içerse de büyük bir uygulama dükkan? oldu?u gerçe?ini göz ard? edemiyoruz.

Motorola ATRIX s?radaki seçim.Ak?ll? Android i?letim sistemli telefonun h?z? i?lemcisi etkileyici olarak görülüyor.4 inch 540×960 çözünürlükte dokunmatik ekrana sahip.Ekran geni?li?inin iPhone 4?ten büyük oldu?u görülüyor,çözünürlü?ü biraz dü?ük.Android OS’nin son sürümü de?il de 2.2 sürümü ile geliyor.Android telefonlar?n arkas?nda da az?msanmayacak büyüklükte ve giderek büyüyen bir Android Uygulama Dükkan? var.Harry Wang Firman?n müdürü bir de MOTOBLUR arayüzü ile sosyal a? eri?imlerini sevdi?ini belirtiyor.

Samsung Galaxy S üçüncü s?rada geliyor.Galax S de gerçekten ekran teknoloji olarak çok iyi durumda. 4.3 inch ve 480×800 çözünürlükte AMOLED teknolojisini kullanan bir ekrana sahip.Ayr?ca Samsun Galaxy S Amoled’i kullanan ilk ak?ll? telefon. Bu sayede ekran bak?m?ndan daha az enerji tüketiyor.Galaxy S de Android 2.2 ‘yi kullan?yor.

S?rada Sprint HTC Evo 4G bulunuyor.4.3 inch 480×800 ekran çözünürlü?ü ile Galaxy S’e benziyor.4G de yüksek h?zl? 4.nesil kablosuz teknolojiyi kullanabilece?iniz anlam?na geliyor.

HTC Droid Incredible.Hary Wang bu ak?ll? telefonu h?z yönünden iyi buldu?unu söylüyor.HTC Sense denen Özelle?tirilebilen kullan?c? arayüzünü be?endi?ini belirtiyor.HTC Droid Incredible 3.7 inch 480×800 ekrana sahip.

Blackberry Torch da 3.2 inch dokunmatik ekran?( 480×360)ve ayr?ca QWERTY klavyesiyle i? hayat?nda kullan?labilecek güzel bir ak?ll? telefon.?? hayat? ile ilgili uygulamalar?n zenginli?i de bir art? olarak ekleniyor.

iPad 2’nin gizli sırrı!


apple,ipad 2,tablet pc,computer,hardware,technology 

 


iPad 2’nin ba?ar?s?n?n s?rr?: Denge.

iPad 2 teknolojik olarak en ileri cihaz olmayabilir ama rakiplerine toz yutturan önemli bir yan? var.

Apple, iPad ile yakalad??? ba?ar?y? iPad 2 ile bir ad?m daha ileri götürecek ve ç?tay? daha da yükseltecek gibi görünüyor. Yeni iPad’in ba?ar?s?n? ?imdiden garantileyen önemli nokta ise Apple’?n konuya rakiplerinden çok farkl? yakla??yor olmas?.
iPad 2 duyuruldu?undan beri herkes heyecan verici A5 i?lemcisini konu?uyor. Çift çekirdekli 1,2 GHz A5 i?lemcisi bir önceki iPad’e göre h?z? neredeyse iki kat artt?r?yor. Üstelik grafik anlam?nda da A5’in büyük etkileri var. Bu tip cihazlar?n ticari ba?ar?s?n? yak?ndan etkileyen oyun sektörünün iPad 2’ye özel bir ilgi gösterece?inden hiç ?üphe yok. Daha güzel grafiklere sahip, daha geli?mi? oyunlar iPad 2’nin di?er tüm özelliklerine önemli bir art? katacak.
Ama iPad 2’nin i?lemcisi asl?nda türünün tek örne?i de?il. Ta??nabilir cihazlar için Qualcomm ve Nvidia en az A5 kadar geli?mi? i?lemcilerini çoktan duyurdular. Peki bu alternatif i?lemcileri kullanan rakipleri iPad 2’den daha ba?ar?l? olacak ürünler piyasaya sürebilir mi? ??te bu konuda çok da emin de?iliz. Çünkü Apple’?n rakiplerinden farkl? olarak bildi?i s?r, can al?c? noktan?n son teknolojiyi kullanmak de?il, do?ru dengeyi bulmak oldu?u…

Son teknoloji de?il, gerekli teknoloji
iPad 2’nin A5 i?lemcisi daha geli?mi? özelliklere sahip oldu?u için do?al olarak daha çok enerjiye ihtiyaç duyuyor. Bu da daha geli?mi? bir pil kullan?lmas?na neden oluyor. Bu durumun asl?nda daha kal?n ve daha a??r bir cihaz?n ortaya ç?kmas?na yol açaca??n? dü?ünmek mümkün. Fakat Apple bu konuda kullan?c? deneyiminden taviz vermemi? ve hem daha hafif, hem de iPhone’dan bile daha ince bir iPad 2 üretmeyi ba?arm??.
Buradaki as?l kilit nokta “kullan?c? tecrübesi”. Daha önce bahsetti?imiz en az A5 kadar geli?mi? mobil i?lemcilerden birini veya daha geli?mi?ini tercih etmemi? olmas? asl?nda Apple’?n bunu yapamayacak olmas? de?il; tercih etmemi? olmas?. Çünkü daha da geli?mi? bir i?lemci ayn? zamanda kullan?c?ya yans?t?lmas? gereken ek bir maliyet anlam?na geliyor.
Özellikle ak?ll? telefon pazar?nda ?u anda k?yas?yla bir donan?m yar??? ya?an?yor. Her firma iPhone ile rekabet edebilmek için daha geli?mi? i?lemcilere ve di?er donan?m özelliklerine sahip cihazlar üretme pe?inde. Fakat Apple bu donan?m yar??? ç?lg?nl???n? uzaktan izleyerek, kullan?c?n?n ihtiyaç duydu?unun üzerine ç?kmayacak ama özenle bir araya getirilmi? ö?eleri tercih ediyor. Bunun sonucu olarak ta ortaya gereksiz detaylardan s?yr?lm??, fiyat? kabul edilebilir s?n?rlarda kalan ve kullan?c?n?n beklentileri hemen her alanda kar??layabilecek bir ürün ç?k?yor. iPad 2’nin gerçek rakipleri sadece bu basit s?rr? ke?feden firmalar aras?ndan ç?kacak gibi görünüyor…

  CHIP Online 

En İyi Tasarım, Samsung 9 Serisi

Image representing Samsung Electronics as depi...Image via CrunchBase

En iyi tasar?m ödülü alan Samsung 9 Serisi dizüstü bilgisayarlar?; tasar?m? ve inceli?i ile görenleri büyülüyor

2010 y?l?nda IDEA Awards ve International Forum Design’dan ‘en iyi tasar?m’ ödülü alan Samsung 9 Serisi; teknik ve estetik birçok özelli?i ile teknoloji tutkunlar?n?n yeni gözdesi olaca?a benziyor. 0.64 inch inceli?i, 13 inç ekran? ve 1,31 kg. a??rl??? ile Samsung 9 serisi ?u ana kadar dünyada kendi kategorisinde var olan en ince ürün olma özelli?ine sahip.
?kinci nesil Intel i?lemci ve H?zl? Ba?latma özelli?i, kullan?c?lar?n 12 saniye içinde çal??maya ba?layabilmelerini, Windows’a 20 saniyeden daha k?sa bir sürede eri?imlerini ve gerçek bir mobil ya?am tarz?na sahip olmalar?n? sa?l?yor. 16 milyon renk veren, 400 nit parlakl??a sahip ‘SuperBright Plus’ ekran? ile Samsung 9 Serisi dizüstü bilgisayar, görüntüleri gerçek hayattaki ile ayn? kalitede yans?t?yor.
Dizüstü bilgisayar?n canl? renk üretimi ve Süper Kontrast oran?n?n (1.300:1) yan? s?ra, bilinen ekranlar?n iki kat? olan bu ekran özelli?i, onu piyasadaki en güzel ekranlardan biri yap?yor. Tüm bu özelliklerinin yan? s?ra, Samsung 9 serisi çok da dayan?kl? bir dizüstü bilgisayar. Alimunyumun iki kat? daha güçlü olan ve çok geli?mi? uçaklar?n yap?m?nda kullan?lan Duralumin maddesinden üretilen 9 serisi, 13.3 inç rahat ta??nabilir yap?s? ve ak?c? hatlar? ile bir spor araban?n aerodinamik tasar?mdan esinlenmi? gibi.
9 Serisi dizüstü bilgisayar?n batarya süresi ise s?radan dizüstü bilgisayar pillerinin üç kat?na ç?k?yor. Samsung’un optimize edilmi? batarya ?arj teknolojisi PowerPlus, dizüstü bilgisayar?n güç tasarruflu lityum-polimer piliyle uyum içinde pil ömrünü uzat?yor. Samsung Electronics Türkiye BT Ürünleri Sat?? ve Pazarlama Müdürü Bar?? Kestep yeni modelle ilgili aç?klamas?nda, “Samsung 9 Serisi ile birlikte pazardaki en ince ve en hafif ürünü yapt?k. Bu premium ürünle birlikte bir dizüstü bilgisayarda estetik duru?u, performans? ve hafifli?i biraraya getirdik. Bu yeni ürünümüzle de pazar liderli?ini korumaya devam edece?iz.” dedi
Profesyonelli?iyle gurur duyan ve en iyisini isteyenler için tasarland?
Samsung 9 Serisi dizüstü bilgisayarlar?n tasar?mc?s? Yeowan Yun, bu estetik mucizesi bilgisayar? anlat?rken ?elaler ve nehirler gibi ak?c? olan birçok elementten, ak?c? hatlar? olan mimari eserlere kadar birçok ?eyden esinlendi?ini söylüyor. ?yi bir tasar?m?n kullan?c?s?na ayn? zamanda iyi bir de hikaye anlatt???n? dü?ündü?ünü söyleyen Yun, bu serideki hikayenin h?z, ??kl?k ve bilgelik oldu?unu sözlerine ekliyor.
posta

Enhanced by Zemanta

Oscar’da bu yıl sürpriz yok

Oscar’da bu y?l sürpriz yokSon y?llar?n en kitab?na göre Oscar ödül törenini ya?ad?k. Sürpriz yoktu, beklenen filmler beklenen ödülleri ald?. “The King’s Speech”, geceyi ba?? dik, burnu kalkm?? ?ekilde tamamlad?. “Inception” ise teknik ödülleri toplad?.
Biz seyircilerin gözünde “Inception” ve “Social Network” tozu dumana katm?? olsa da Akademi yine hanedanl?k filmlerine olan ilgisine yenik dü?tü ve beklendi?i gibi en iyi film Oscar’?n? krala verdi. ?a??rt?c? olan, herkesin “en iyi yönetmen ödülünü en iyi filmin yönetmeni al?r” kural?na bir istisna olarak ödülün David “Social Network” Fincher’a verilece?i yönündeki beklentisine ra?men “The King’s Speech”in yönetmeni Tom Hooper’?n en iyi yönetmen ödülünü almas?yd?.
Colin Firth geçen y?l“A Single Man”de çok iyi olmas?na ra?men y?l?n “dünya Jeff Bridges y?l?” gibi kutlanmas?n?n etkisiyle kaç?rd??? Oscar’? bu y?l söke söke ald?. Natalie Portman’?n ise Black Swan’daki göz dolduran performans?yla alt?n adam? eve götürece?ine zaten kesin gözüyle bak?l?yordu.
Christian Bale’in en iyi yard?mc? erkek oyuncu seçilece?i herkes taraf?ndan biliniyordu ama bu kadar dokunakl? bir konu?may? kimse beklemiyor olmal?. Christopher Nolan, bizzat ödülü alamasa da sahnede bolca an?ld?. “Inception” görsel efekt ve ses dallar?nda iki ödül kazand?.
Oscar’da bu y?l sürpriz yokBu y?l Oscar konusunda kendimizle gurur duymuyoruz çünkü be? büyük daldan sadece üçünü bildik.
Kazananlar?n tam listesi ?öyle:
En ?yi Film: The King’s Speech
En ?yi Yönetmen: Tom Hooper (The King’s Speech)
En ?yi Erkek Oyuncu: Colin Firth (The King’s Speech)
En ?yi Kad?n Oyuncu: Natalie Portman (Black Swan)
En ?yi Yard?mc? Erkek Oyuncu: Christian Bale (The Fighter)
En ?yi Yard?mc? Kad?n Oyuncu: Melissa Leo (The Fighter)
En ?yi Uyarlama Senaryo: Aaron Sorkin (The Social Network)
En ?yi Orijinal Senaryo: David Seidler (The King’s Speech)
En ?yi Yabanc? Film: In a Better World
En ?yi Görüntü Yönetimi: Inception – Wally Pfister
En ?yi Sanat Yönetmeni: Alice in Wonderland – Robert Stromberg, Karen O’Hara
En ?yi Animasyon: Toy Story 3
En ?yi Belgesel: Inside Job
En ?yi Animasyon (K?sa Metraj): The Lost Thing
En ?yi Belgesel (K?sa): Strangers No More
En ?yi K?sa Film: God of Love
En ?yi Müzik: Trent Reznor ve Atticus Ross (The Social Network)
En ?yi ?ark?: Randy Newman, If I Rise (127 Hours)
En ?yi Görsel Efekt: Paul Franklin, Chris Corbould, Andrew Lockley ve Peter Bebb (Inception)
En ?yi Kurgu: Angus Wall ve Kirk Baxter (The Social Network)
En ?yi Ses Miksaj?: Lora Hirschberg, Gary A. Rizzo ve Ed Novick (Inception)
En ?yi Ses Montaj?: Richard King (Inception)
En ?yi Makyaj: Rick Baker ve Dave Elsey (The Wolfman)
En ?yi Kostüm: Colleen Atwood (Alice in Wonderland)

Radiohead’ın kırık dalı

Radiohead’?n k?r?k dal?“The King of Limbs”, bir önceki Radiohead albümleri “In Rainbows” ve “Hail to the Teaf”in bir kavanoza t?k?l?p üç y?l güne? alt?nda bekletilmi? hali gibi. Bu albümlerde “Ya Radiohead neler yap?yor böyle” dedirten ne varsa mayalan?p zehir zemberek hale gelecek kadar yo?unla?m??.
Ha yok, Radiohead’?n kafay? resetledikten sonraki deli i?i müzi?ini seviyorsan ?ansl?s?n. “The King of Limbs”, grubun ?imdiye kadarki en “bize ne dinleyicinin ne istedi?inden” albümü. Bir “Kid A” de?il ama grubun çizgisini bir “Kid A” kadar de?i?tiriyor. Tüm albüm 8 ?ark?dan olu?uyor ve 37 dakika sürüyor, ?imdiye kadarki en k?sa Radyokafas?. Thom bu konuda“Uzun bir albüm yapman?n yarat?c? buhran?n? bir daha çekemezdik” diyor. Belki de dijital ça??n dinleyicisine göz k?rp?yor, “okuldan dönerken yolda dinleyiver i?te” diyor, kim bilir? Gerçek ?u ki, Limbs’in mayas?n?n kula??nda tutmas? için defalarca dinlemen gerekiyor.
Radiohead, çok daha az gitar, çok daha az “Tescilli Thom Yorke inleyi?li” ?ark? ve daha fazla elektronik türlüye meyletmi?. Limbs, kendi içinde tutarl? ancak önceki Radiohead albümlerinin tümünden de?i?ik, tümünden daha zor.
Radiohead’?n k?r?k dal?Albümün en gitarl? ?ark?lar?ndan ‘Morning Mr. Magpie’da bile gitar ancak yedek melodiyi kurtarmaya çal???yor. Phil Selway ise davulu konu?turuyor. Bu kendini funk ?ark?s? sanan ufakl?k, albümün en iyilerinden. ‘Little by Little’, tersten çalan gizli mesajl? plaklar gibi gelen melodisi ve sa?l?kl? bas altyap?s? ile ilk dinleyi?te öne ç?k?yor, melodik ve sanki on y?l önce kaydedilmi? gibi. ‘Feral’, ?ngiltere’nin öz evlad?, bas delisi dubstep’in ba?ar?l? bir örne?i, davullar jiletten bile keskin. ?imdilik en çok öne ç?kan ?ark? ‘Lotus Flower’, bahsetti?imiz “Tescilli inleyi?”in mis gibi tiz tonlar?n? bar?nd?ran nadir parçalardan. Ayar?nda synth ve vokal efekti ile katmanl? bir ?ark? olsa da albümün en kolay ak?lda kalan?. ‘Give up the Ghost’ albümün tek akustik ve eski kafal? ?ark?s?, bize ‘Pyramid Song’u hat?rlat?yor. Albümün kapatan ‘Separator’, grubun 90’lardaki halini hat?rlatan, orta tempolu, belki de albümün en iyi ?ark?s?.
Hepsi ilgini hak eden sekiz ?ark?s? ile Limbs, Radiohead’in en ayk?r? albümü. Tek sorun al??t???n muhte?em ve eski Radiohead soundu ile al??man gereken yeni ve deneysel Radiphead soundu aras?ndaki dengeyi çizmek.

Seth Rogen: Ciddi rollerin adamı

Seth Rogen: Ciddi rollerin adam?Seth Rogen, 2007’de hayat?m?za giren en iyi iki ?eyden biri. Üç y?l içinde yedi ba?rol ve bir o kadar yan rolde kar??m?za ç?kt?. 18 ?ubat’ta ise “Green Hornet” ile kar??m?zda olacak. (Bu arada di?er iyi ?ey Twitter.)
Seth, 2007’deki bir röportaj?nda “Bu y?l o kadar çok film yapt?m ki art?k yüzümü görmekten nefret ediyorum” demi?ti. Gerçekten 2007’den bu yana Seth Rogen filmleri sa?anak gibi ya??yor. Bunda, Judd Apatow’un ba?ar?s?n?n etkisi yads?namaz. Judd Apatow kazan?nca Seth Rogen de kazanm?? say?ld? diyebiliriz.
?kilinin geçmi?i epey köklü. Seth’in ilk rolü, Judd Apatow’un ilk dizisi “Freaks and Geeks”teydi. Seth, o s?rada sadece 16 ya??ndayd? ve birkaç stand up gösterisi d???nda tecrübesi yoktu. “Freaks…” leziz bir diziydi ama ilk sezonunda iptal edildi. Judd Apatow, gözüne giren Seth’e; sonunda yine çuvallayacak olan bir ba?ka iyi dizi “Undeclared”de rol verdi. Oynad??? iki dizinin de iptal edilmesinin k?rg?nl???yla “Art?k ancak Judd Apatow filmi olursa oynar?m” dedi ve bu karar?na sad?k kald?.
Seth Rogen: Ciddi rollerin adam?Seth Rogen, uzun süre sadece Judd Apatow’un yazd??? / yönetti?i / yap?mc?s? oldu?u filmlerde oynad?. (bkz. “Anchorman: The Legend of Ron Burgundy”, “40 Year Old Virgin”, “Knocked Up”, senaryosunu kendi yazd??? “Superbad” , “Step Brothers”, “Pineapple Express”, “Funny Peaope”).
Seth’in kendi kanatlar? ile uçmaya ba?lamas?, bir Kevin Smith filminde oynama hayalinin gerçekle?mesi ile ba?lad?. “Kung Fu Panda”, “Observe and Report” ve “Green Hornet” derken sadece Judd Apatow’un tayfas? olmad???n? da gösterdi.
Gelelim Seth Rogen’in pek bilinmeyen yönlerine. Do?açlama yapmay? seviyor, “Pineapple Express” s?rf bu yüzden üç yüz bin metre filme çekilmi? ki bu komedi filmlerinde bir rekor. Judd Apatow için “O olmasayd? herhalde evsiz bir alkolik olurdum” diyor.”Green Hornet”teki rolü için on be? kilo verdi. Ayr?ca Adam Sandler’?n ya?ayan en komik aktör oldu?unu dü?ünüyor.
istegenc.com.tr

Enhanced by Zemanta

Yarıyıl Tatili

Yar?y?l TatiliYar?y?l tatili geldi, çatt?. Bu ?ahane tatili en e?lenceli ?ekilde de?erlendirmenizi elbette can?gönülden diliyoruz. K???n göbe?inde okula gitmek bir mesele, dönmekse daha büyük bir mesele. Yine de bu güzel tatil, okul ile ilgili bütün haf?za kay?tlar?m?z? bir anda s?f?rlam?yor mu? S?n?f, ders, ö?retmen, müdür yard?mc?s? gibi kelimeler 15 günlü?üne de olsa tamamen anlam?n? kaybetmiyor mu?
Ha hahaha, cevap EVET, ?u an bu kelimeleri hat?rlam?yoruz bile.
Neler yapal?m?
Yar?y?l TatiliHemen her tatilde oldu?u gibi bunda da seçenekler sonsuz. Haz?r k?? yüzünü göstermi?ken k?? sporlar? ile ilgilenmek iyi bir seçenek olabilir. Arkada?lar?n?zla bulu?up (okul ile ilgili olup da akl?m?zda kalan tek ?ey arkada?lar de?il mi?) sinemaya gitmek ise yar?y?l tatilinin ?an?ndand?r. Bu noktada sinema sayfam?za bak?p film seçmek ise kesinlikle do?ru bir karar olabilir.
?yi de karde?im hava so?uk d??ar? ç?kam?yoruz ki derseniz onun da çözümü var. Yapman?z gereken ?ey önce kendinize içecek s?cak bir ?ey yapmak, sonra da internete ba?lan?p e?lenmeye ba?lamak. Bizden size bir kaç da ipucu: Oyun sayfam?zdan ya kendinize e?lenceli bir oyun seçip oynayabilirsiniz pekala. Veya “?tinayla foto?raf bombalan?r!” yaz?m?zdan kendinize ba?ka bir u?ra? bulabilirsiniz.
Internet’e giresim yok diyorsan?z onun da çözümü var, ça??r?n arkada?lar?n?z? eve, beraber oyun oynay?n. Y?lba?? oyunlar? bu amaç için oldukça ideal olabilir. “E ama y?lba?? geçti” diyenlere de cevab?m?z haz?r: Y?lba?? geçer, oyunlar baki kal?r.
Ba?ka?
Yar?y?l TatiliDi?er alternatiflerin ço?u evde oturup dinlenmekten geçiyor arkada?lar. Oyun oynay?n, müzik dinleyin ve tabii ki kitap okuyun ve haz?r tatile girmi?ken dinlenmeye bak?n.
Peki sonras??
Maalesef tatil de bir çok güzel ?ey gibi sonsuza dek sürmek konusunda oldukça ba?ar?s?z. Ancak bu konuda yapabilece?iniz bir ?ey de yok.
Herkese iyi tatiller ve iyi e?lenceler! Hemen ko?up yar?y?l tatilinin keyfini ç?karmaya ba?lay?n.