Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Haline

Sony Ericsson, Xperia X10 Mini

Sony Ericsson hem ak?ll? hem de e?lenceli Xperia X10 mini modeliyle Android kolayl???n? cebinize getiriyor.

Android Market’in de yer ald??? Xperia X10 mini ile cep telefonunuzu be?endi?iniz uygulamalarla istedi?iniz gibi özelle?tirebilecek ve hassas dokunmatik ekran? sayesinde sadece tek elinizi kullanarak en sevdi?iniz sosyal medya araçlar?na kolayca eri?ebileceksiniz. Xperia X10 mini Mart ay? sonunda ilk olarak Turkcell ma?azalar?nda sat??a sunulacak.

Sony Ericsson Timescape, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya araçlar?n? üç boyutlu kayar pencerelerden olu?an ortak bir sosyal medya ekran?nda birle?tiriyor. Böylece, k?sa mesajlar?n?z?, e-postalar?n?z?, ça?r?lar?n?z?, Twitter mesajlar?n?z? ekranlar aras?nda geçi? yapmadan tek görünümde kullanabiliyorsunuz. Dilerseniz iletilerinizi tek dokunu?la Facebook, Twitter ve di?er sosyal medya araçlar?nda an?nda payla?abiliyorsunuz.

Üstelik Android taray?c?s?n?n geli?mi? dokunmatik daralt-geni?let özelli?i sayesinde web sayfalar?na yaz?y? ta??rmadan zum yapabiliyor, kendi zevkinize göre seçti?iniz ve en s?k kulland???n?z dört fonksiyona ekran?n?z?n dört kö?esinden birine dokunarak eri?ebiliyorsunuz. Sizin için önemli olan Widget’lar? ve uygulamalar? farkl? masaüstü gruplar?na istedi?iniz gibi serpi?tirmenizi sa?layan Xperia X10 mini, cep telefonu kullanmay? da bir sanat haline getiriyor.

Bütün bunlar yakla??k 6,5 cm’lik ekran, üstün ses geli?tirme seçenekleri ve istedi?iniz yüksek kaliteli kulakl??? seçmenize izin veren standart kulakl?k giri?iyle bir araya geldi?inde cep telefonunuz bir cep sinema sistemine dönü?üyor. Ancak, as?l sürprizimiz Xperia X10 mini’nin küçük tasar?m?na ra?men çoklu görev özelli?ine sahip olmas?: Bu telefonla internette gezerken Müzik dinleyebilir, programlar? kapatmadan uygulamalar aras?nda geçi? yapabilir, interaktif ortam yürütücünüzde müzik ma?azas? ve Youtube’dan ald???n?z ?ark?lar? tek dü?mede (infinity button) çekip dinleyebilir ve böylece sevdi?iniz sanatç?n?n parçalar?na kolayca ula?abilirsiniz. Çal??kan Xperia X10 mini ayn? anda birçok i?i yapar.

scroll

Sony Ericsson Xperia Turkcell
Sony Ericsson, Xperia X10 Mini
haber

Sony Ericsson, Xperia X10 Mini

Sony Ericsson hem ak?ll? hem de e?lenceli Xperia X10 mini modeliyle Android kolayl???n? cebinize getiriyor.

Android Market’in de yer ald??? Xperia X10 mini ile cep telefonunuzu be?endi?iniz uygulamalarla istedi?iniz gibi özelle?tirebilecek ve hassas dokunmatik ekran? sayesinde sadece tek elinizi kullanarak en sevdi?iniz sosyal medya araçlar?na kolayca eri?ebileceksiniz. Xperia X10 mini Mart ay? sonunda ilk olarak Turkcell ma?azalar?nda sat??a sunulacak.

Sony Ericsson Timescape, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya araçlar?n? üç boyutlu kayar pencerelerden olu?an ortak bir sosyal medya ekran?nda birle?tiriyor. Böylece, k?sa mesajlar?n?z?, e-postalar?n?z?, ça?r?lar?n?z?, Twitter mesajlar?n?z? ekranlar aras?nda geçi? yapmadan tek görünümde kullanabiliyorsunuz. Dilerseniz iletilerinizi tek dokunu?la Facebook, Twitter ve di?er sosyal medya araçlar?nda an?nda payla?abiliyorsunuz.

Üstelik Android taray?c?s?n?n geli?mi? dokunmatik daralt-geni?let özelli?i sayesinde web sayfalar?na yaz?y? ta??rmadan zum yapabiliyor, kendi zevkinize göre seçti?iniz ve en s?k kulland???n?z dört fonksiyona ekran?n?z?n dört kö?esinden birine dokunarak eri?ebiliyorsunuz. Sizin için önemli olan Widget’lar? ve uygulamalar? farkl? masaüstü gruplar?na istedi?iniz gibi serpi?tirmenizi sa?layan Xperia X10 mini, cep telefonu kullanmay? da bir sanat haline getiriyor.

Bütün bunlar yakla??k 6,5 cm’lik ekran, üstün ses geli?tirme seçenekleri ve istedi?iniz yüksek kaliteli kulakl??? seçmenize izin veren standart kulakl?k giri?iyle bir araya geldi?inde cep telefonunuz bir cep sinema sistemine dönü?üyor. Ancak, as?l sürprizimiz Xperia X10 mini’nin küçük tasar?m?na ra?men çoklu görev özelli?ine sahip olmas?: Bu telefonla internette gezerken Müzik dinleyebilir, programlar? kapatmadan uygulamalar aras?nda geçi? yapabilir, interaktif ortam yürütücünüzde müzik ma?azas? ve Youtube’dan ald???n?z ?ark?lar? tek dü?mede (infinity button) çekip dinleyebilir ve böylece sevdi?iniz sanatç?n?n parçalar?na kolayca ula?abilirsiniz. Çal??kan Xperia X10 mini ayn? anda birçok i?i yapar.

scroll

Sony Ericsson Xperia Turkcell
Sony Ericsson, Xperia X10 Mini
haber

iPhone’da Hızlı Yazmanın 5 Adımı

Dokunmatik ekrana al??makta zorluk çekiyorsan?z, jet h?z?nda SMS çekip, e-posta atman?n ve durum güncellemenin yolunu anlat?yoruz. Mobil bir fenomen haline gelen Apple’?n “sihirli” telefonlar?ndan birine sahip oldunuz. Ancak daha önce gerek QWERTY klavye, gerekse standart tu? tak?m? kulland???n?z için, dokunmatik arayüze al??makta zorlan?yorsunuz. Özellikle birine SMS atarken, e-posta yazarken veya yeni tweet gönderirken adeta çile dolduruyorsunuz.

Öncelikle rahatlay?n; zira tüm bu ya?ad?klar?n?z bir al??ma sürecinden ibaret ve hepsi geçecek. K?sa süre sonra, iPhone ile mesaj yazmaya al??acak ve hatta di?er tu? tak?mlar?n? yad?rgar hale geleceksiniz. E?er bu sürecin daha h?zl? i?lemesini istiyorsan?z, gelin yapman?z gerekenlere bir göz atal?m.
1. Ad?m: Yatay ekran? kullan?n
iPhone’un temel i?levlerinde ve pek çok ba?ar?l? uygulamas?nda yatay ekran(landscape mode) özelli?i bulunuyor. Yatay ekran özelli?i, sadece cihaz?n hareket alg?lay?c?s?n?n ne kadar güzel çal??t???n? göstermekle kalm?yor; özellikle klavyeyi kulland???n?z SMS, e-posta, Twitter gibi uygulamalarda daha büyük bir klavye ve tu?lar aras?nda daha fazla geni?lik sunuyor.

Yatakta uzand???n?zda veya telefonu yan yat?rman?n tuhaf kaçaca?? durumlarda belki zor olabilir; ancak mümkün olan her yerde yatay ekranda yazmaya kendinizi al??t?r?n. Emin olun ki bir süre sonra yatay ekran sayesinde büyük zaman tasarrufu sa?layacaks?n?z.

2. Ad?m: Ba?parmaklar?n?zla yaz?n
Telefonu ilk kulland???n?z gün, menülere al??mak için i?aret parma??n?z? tercih etmi? olabilirsiniz; ancak en k?sa zamanda her iki ba?parma??n?z? da kullanarak yazmaya al???n. Zira en etkin ve h?zl? yazma tarz? iPhone’u yatay ekrana al?p, ba?parmaklar?n?zla klavyeye giri?ti?iniz zaman ortaya ç?kar.

Yatay ekran?n sahip oldu?u klavye geni?li?i ve harfler aras? mesafe, ba?parmaklar?n?z?n büyüklü?ü nedeniyle yanl?? harfe basma riskini de ortadan kald?r?r.

3. Ad?m: Harflere de?il; yaz?ya odaklan?n
T?pk? bilgisayar klavyesinde oldu?u gibi; bast???n?z tu?lar yerine yaz?ya odaklanmak her zaman daha h?zl? yazman?z? sa?lar. Buna al??mak biraz zaman alabilir; ancak biraz emek vererek h?z?n?z?n ve isabet oran?n?z?n artt???n? görmek bu u?ra?a de?ecektir.

E?er kazara yanl?? bir tu?a bast???n?z? fark ederseniz, silip tekrar yazmak yerine, ekrandan parma??n?z? hiç kald?rmadan istedi?iniz tu?un üstüne getirin. iPhone, yaz?lacak karakter olarak sizin parma??n?z? ay?rd???n?z tu?u referans alacakt?r.

4. Ad?m: K?sayollar? unutmay?n
Klavyenin en s?k?c? yanlar?ndan biri, noktalama i?aretleri için sürekli geçi? yapman?z?n gerekiyor olmas?. Bu nedenle temel k?sayollar? ö?renmek de h?zl? yazman?n önemli püf noktalar? aras?nda yer al?yor. Örne?in yeni bir cümleye ba?lamak için nokta koyup; tekrar devam yerine, bo?luk tu?una iki kez basarak bir nokta ve bir bo?luk koyup, büyük harfle devam edebilirsiniz. Caps Lock’u açmak için Shift tu?una iki defa basman?z yeterli. Daha sonra tek bir dokunu?la eski hale dönebilirsiniz.

 

5. Ad?m: Klavyeler aras? geçi? hilesi
H?zl? yazman?n son ad?m? da, alfabetik ve nümerik klavyeler aras?nda h?zl? geçi?i ö?renmekten olu?uyor. Geçi? tu?una (üzerinde .?123 yazan tu?) bas?p, tek bir say? yazd?ktan sonra tekrar geçi? tu?uyla normal klavyeye dönmek fazlas?yla amatör i?i.

Bunun yerine, geçi? tu?una bas?l? tutup, parma??n?z? istedi?iniz noktalama i?areti veya say?ya getirdikten sonra ekrandan çekmeniz yeterli. Böylece tek bir hamleyle noktalama i?aretini koyup, tekrar harflerin bulundu?u klavyeye dönmü? olacaks?n?z.
 

Son Bir ?pucu:
Yatay ekran? özellikle yata?a uzand???n?zda kullanmak zor olabilir. Ancak cihaz?n otomatik olarak bu ekrana geçmesi bazen can s?k?c? bir hal alabiliyor. Bu gibi durumlarda iPhone’u dikey ekrana sabitlemek için Home tu?una iki defa bas?p altta ç?kan menüyü sa?a do?ru kayd?r?n. Kar??n?za gelecek olan iPod k?sayollar? bölümünde en solda Dü?ey Yön Kilidi tu?unu bulabilirsiniz. Bu tu?a bast???n?zda ekran?n otomatik olarak yatay geçi?e geçmesini önleyebilirsiniz.

Techno-Labs  

 


Enhanced by Zemanta

Samsung Galaxy Fit S5670

Haber, Galaxy Fit S5670

Galaxy Fit, geli?mi? teknik özellikleri ve güçlü yap?s?yla profesyonel hayat?n zorluklar?yla mücadele eden ve yo?un sosyal hayata sahip, profesyonel kullan?c?lar için geli?tirildi. ?? dünyas?n?n tempolu hayat? içinde yer alan tüketiciler, Galaxy Fit’in geli?mi? ofis programlar?, 5 megapiksel kameras? ve 600 MHZ web tarama i?lemcisiyle birlikte bütün beklentilerini tek bir cihazda bulacak. Güçlü donan?m?yla cep telefonu kullan?c?lar?n?n en önemli asistan? haline gelecek olan Galaxy Fit, i? dünyas?n?n h?zl? yap?s?na çok kolay adapte olacak

Samsung Galaxy Samsung
Samsung Galaxy Fit S5670
haber

Çift ekranlı telefon Kyocera Echo

Haber, Daha önceden üretece?i cihaz hakk?nda “sektörde bir ilk olacak” diyerek iddial? bir söz veren Sprint, verdi?i sözü tutarak dünyan?n ilk çift ekranl? Android telefonuna imzas?n? att?.

Kyocera ve Sprint i?birli?inin ürünü olan “Echo” ad?ndaki bu benzersiz telefon, 480 x 800 çözünürlükte iki adet dokunmatik ekrana sahip.

Piyasaya ç?kard??? bu ürünle birçok patenti elinde bulunduran firma, iki ayr? ekran? s?v? metal bir mente?eyle birbirine ba?lam??. Sürgü sistemiyle ekran? aç?ld???nda dizüstü benzeri bir görüntü olu?turan Echo, internette gezinme, e-posta, mesaj yazma gibi 7 hizmeti çift ekran vas?tas?yla gerçekle?tirebiliyor.

Çift ekran? olmas?na ra?men, üçüncü parti uygulamalarda iki ekran kullan?lmas?na destek vermeyen Echo, ayr?ca bir ekrandan mesaj yazarken di?er ekrandan video izleme gibi bir hizmet de vermiyor. Yani kullan?m alan?na ba?l? olarak çift ekran, geni?leyerek tek ekran haline geliyor.

Android 2.2 i?letim sistemiyle çal??an Echo, firman?n ikinci nesil ürünü olan 1 GHz’lik Snapdragon i?lemcisini kullan?yor. Ayr?ca 5 megapiksellik bir kameraya sahip olan cihaz, 720p video çekebiliyor.

Pil ömrü konusunda net bir bilgi verilmeyen Echo, önümüzdeki aylarda ABD’de anla?mal? olarak 199 dolardan sat??a ç?kacak

Android
Çift ekranl? telefon Kyocera Echo
haber

Türkler internette ne ile ilgileniyor?


IAB’ye göre say?lar? 24 milyona ula?an Türk internet kullan?c?lar?n?n profili ç?kar?ld?.

Türkiye’deki 24 milyon internet kullan?c?s?n?n yüzde 84’üne ula?an ara?t?rman?n üretti?i sosyo-demografik veriye göre, Türk internet kullan?c?lar?n?n büyük ço?unlu?unu, sat?n alma gücü yüksek, karar verici kitle olu?turuyor. Söz konusu kitlenin yüzde 42’si 25-44 ya? aral???nda, yüzde 53’ü ABC1 SES grubunda, yüzde 34’ü 25 ya? üstü ve hane al??veri?inden sorumlu ve yüzde 48’i internetten gazete ve haber okuyor.

Ara?t?rma sonucunda ç?kan Türkiye internet kullan?c? profili, internetin art?k bir kitle ileti?im mecras? haline geldi?ini ve bu mecran?n ni? kitlelere ula?ma gücünün çok yüksek oldu?unu gösteriyor.

Ara?t?rmaya göre, Türkiye’de internete ba?lananlar?n %57’si erkek.

Kullan?c?lar?n %86’s? her gün, %13’ü haftada birkaç kez internete ba?lan?yor.

Türkiye’deki internet kullan?c?lar?n?n %30’u ilkokul, %25’i ortaokul, %30’u lise ve %15’i üniversite ve üstü mezunu.

Üniversite ve üstü e?itimli kullan?c? say?s? 1,1 milyon gerçek ki?i iken, üniversite ve üstü e?itimli yönetici say?s? 838.362 gerçek ki?iyi buluyor.

Ara?t?rma sonuçlar?na göre, cep telefonundan internet kullananlar?n oran? %32.

875.297 gerçek ki?inin online al??veri? yapt??? Türkiye’deki internet kullan?c?lar? aras?nda 3,4 milyon gerçek ki?i kentsel bölgelerde ya??yor.

Jim Jarmusch Hollywood’a karşı

Jim Jarmusch Hollywood’a kar??Jim Jarmusch, bir punkç?d?r. Müzisyen olmay? isteyip becerememi?, sonunda sinemayla punk yapmakta karar k?lm?? bir punkç?d?r. Bu yüzden filmlerinde müzi?e önem verir, bu yüzden filmleri müzik gibidir. Bu yüzden filmlerinde aksiyon aramak, hayvanat bahçesinde ya?ayan iki pandan?n kendi kendine çiftle?mesini beklemek kadar saçmad?r.
Jim Jarmusch, Hollywood’a direnir. Hollywood patronlar?n?n tak?m elbiseleriyle stüdyoya gelip ne yapaca??n? söylemesinden ho?lanmaz. “Yukar?daki cümlede yap?lan hatay? bulunuz” dendi?inde verilecek cevap da “Jim Jarmusch stüdyoda film çekmez, sette film çeker” olmal?d?r. Filmlerin finansman? için stüdyo kap?lar?n? a??nd?rmaz, kendi finansman?n? kendi ayarlar, pa?a pa?a paras?n? bulur, bütçesini minimumda tutar, filmini satmaz. Zaten filminde oynayacak oyuncular dünden raz?d?r, para mara istemez, i?in prestijindedir. Ba??ms?z filmlerin bile asl?nda dev stüdyolarda “ba??ml?” filmler haline geldi?i günümüzde kendisine “ba??ms?z yönetmen” denmesine izin vermez, ba??na buyruk hikâyeler anlatmay? tercih eder.
Jim Jarmusch hikâye anlat?r. Ama ne hikâyeler… Sembollerle dolu hikâyeler. Ancak ö?üt veren ya da anla??lmaz olmaya çal??an hikâyeler de?ildir bunlar. Tamam, hepsini bir ç?rp?da anlayaca??n?z? iddia etmiyoruz ama en az?ndan hiçbiri anla??lmamak için yaz?lmam??t?r. Bir Jim Jarmusch filminde görkemli sahneler de?il, görkemli diyaloglar beklemelisiniz. Bu konuda “Ufak ?eyler beni en çok etkileyen ?eylerdir. Bir sohbet, biriyle payla??lan bir yürüyü?, a?açlar?n aras?ndan süzülen ???klar… Bütün bunlar, aksiyondan çok daha fazlas?n? anlat?r” der. Jim Jarmusch, günlük hayattan ilham?n? al?r. Öyle ölümcül bir diyalog ve hatta bazen bir monolog haz?rlar ki en aksiyonlu sahnelerin toplam?ndan fazla ?a?a kal?rs?n?z. ?nanmayanlar da hemen bulup bulu?turup “Down By Law”? izleyebilirler.
Jim Jarmusch filmleri yoruma aç?kt?r. Bu yüzden sizi etkileyen bir filmi ba?kas?n? daha az etkileyebilir. Konunun geli?imini takip edebilmeniz için dü?ünmeniz, diyaloglar?n keyfini ç?karabilmeniz için hep uyan?k olman?z gerekir. Merak edenler “Stranger Than Paradise”? izleyebilir, geleneksel sineman?n s?n?rlar? nas?l ufalan?p ba??ms?z yol filmi nas?l çekilirmi? görebilirler. Ancak bir Jim Jarmusch izleyicisi zaten tan?m olarak uyan?kt?r.
Jim Jarmusch Hollywood’a kar??Jim Jarmusch, Tom Waits ile kankad?r. Bunun aç?klanacak bir taraf? yok. Tek ba??na ?ahane bir hareket. Rol kesmek konusunda çok parlak olmasa bile Tom Waits’e rol verir. Çok da iyi yapar.
Jim Jarmusch yazar, yönetir ve oynar. Böyle komple bir sinemac?d?r. Bütün filmlerini kendisi yazm??, sonra da bir güzel yönetmi?tir. Hatta bazen filmlerinin prodüktörlü?ünü de yapar. ?lk filmlerinde zaten buna zorunludur ancak en büyük hitlerinden “Ghost Dog: The Way of the Samurai”nin de prodüktörü kendisidir. Ki mafyan?n tetikçili?ini yapan zenci bir samuray? anlatan ?ahane bir filmdir. Hatta Jim Jarmusch’a giri? filminiz olmal?d?r. Sonradan ba?yap?t “Dead Man”e geçilebilir.
Jim Jarmusch Hollywood’a kar??

Jim Jarmusch oyunculuk da yapar, hatta çok da iyi yapar. Ancak kendi filmlerinde oynamaz, dostlar?n?n filmlerinde görünür. Güzel örnekler “Blue in the Face”, “Sling Blade” ama özellikle “Blue in the Face” izlenmelidir. Hatta izlemediyseniz büyük kay?p, Jim olmasa da izlemeniz gereken iki süper filmden bahsediyoruz.
Jim Jarmusch, Neil Simon ile de kankad?r. Hatta bu sayede belgesel i?ine de bula?m??, Neil Simon’?n hayat?n? anlatan “Year of the Horse”u çekmi?tir. Hem de 8 mm ile.
Jim Jarmusch sanki Amerikal? de?ilmi? gibi film çeker. Amerikal? olmayan bir yönetmen nas?l Amerikan filmleri çekerse o da i?te öyle çeker. Amerikan ya?am tarz?n? hicveder, gözlem yetene?i kuvvetlidir. Tespitini yapar, duygu sömürüsünde tarz? Avrupal? yönetmenleri and?r?r ancak Amerikal? oldu?u bellidir. Bu yüzden Avrupa’da ülkesinden daha çok sevilir, ülkesinde fazla Avrupal? bulunur. Jim de az de?ildir, hatal? planlar kullan?p konusu kadar teknikleriyle de Hollywood sinemas?na ba? kald?r?r. “Belki bilmiyor da yap?yor hatay?, ne biliyorsun” da denmez. Jim, koskoca New York Üniversitesi’nin film bölümünü bitirmi?tir.
Jim Jarmusch’un dil ve ifade konusunda tak?nt?l? oldu?unu da “Ghost Dog”da görebiliriz. Frans?zca ve ?ngilizce konu?an iki ki?inin yak?n dost olmas? ba?ka ne anlama gelebilir. Yabanc?l?k konusuna takm?? i?te adam.
?imdi can?n?z Tarantino filmleri ve “Smoke” ile “Blue in the Face”ten sonra sinema tarihinin en güzel geyik muhabbetlerini bar?nd?ran “Coffee and Cigarettes”i izlemek istemedi demeyin sak?n bize!

Tekstili bitirecek buluş!

Bilim insanlar? spreyle vücuda s?karak olu?an k?yafetler üretti.
Spreyle uyguyanan ve vücudu saran yeni giysiler yak?n gelecekte moda haline gelebilir ve vazgeçilmez hale gelebilir. Pamuk liflerinden üretilen bir s?v? sayesinde ti?örtten elbiseye, pantolondan mayoya ve ?apkaya kadar bütün k?yafetleri yapmak mümkün.
Sprey olarak vücuda uygulanan bu yeni k?yafet tarz?n?n fikir babas? ?spanyol Dr. Manel Torres. Torres bu icat için tam on y?l çal??m??. Sprey vücuda uygulan?yor. Vücuda temas ederken kuruyor. Tamamen kuruduktan sonra ç?kar?l?p y?kanabiliyor ve yeniden giyilebiliyor. 15 dakikadan az süren bu i?lemle istenilen renk ve tarzda elbiseler üretme ?ans?na sahip olunuyor.
Profesör Paul Luckham ile Doktor Torres, pamuk lifler, polimer (lifleri bir arada tutmaya yarayan plastik) ve çözücü maddeden (s?v? halde tutmak amac?yla) olu?an “sprey-giysiyi” birlikte çal??arak geli?tirdi.
Yaratt???n?z giysiden s?k?l?rsan?z da hiç sorun de?il! Malzeme eriyip yeniden farkl? bir giysi tasarlamak ve eski tasar?mlar? tamir etmek üzere kullan?labiliyor.
Dr. Torres amac?n, herkesin üzerine mükemmel oturacak ucuz ve çok h?zl? üretilebilecek k?yafetler yaratmak oldu?unu söylüyor. Ürünün raflardaki yerini almas? için birkaç y?l? daha var.
Torres, herkesin vücut hatlar?n? bu kadar keskin bir ?ekilde göstermek istemeyece?ini dü?ünerek ürünü daha geli?mi? hale getirmeye çal???yor. Baz? ’spreyle ve giy’ Londra Moda Haftas?’nda görücüye ç?kacak.
dress,clothes,textile,science,body

Turkcell işbirliği devam

Haber; Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) ile Kuzey K?br?s Turkcell aras?ndaki 4277 BRT haber, 3035 anket-oylama ve 3040 izleyici görü? ve önerilerinden olu?an mobil SMS servislerini içeren sözle?me yenilendi.

BRTK Müdürü Özer Kanl?, konuyla ilgili aç?klamas?nda, Kuzey K?br?s Turkcell ile var olan i?birli?inin devam ettirilmesi amac?yla yeni bir sözle?me imzaland???n? belirtti.

Habercilikte, web veya mobil telefonlar arac?l???yla izleyici veya dinleyiciye ula?man?n gereklilik haline geldi?ine dikkat çeken Kanl?, BRTK olarak kurumun yeni yasas?nda ilk kez Web ve SMS Haber Amirli?i’ni olu?turduklar?n? belirtti.

Özer Kanl?, söz konusu bölümün yasan?n geçmesinin ard?ndan ba?layacak yeni dönemde, K?br?s Türk halk?na en yararl? ?ekilde ula??lmas?n?n hedeflendi?ini söyledi.

Kuzey K?br?s Turkcell Genel Müdürü Da?han Fellaho?lu da BRTK ile ikinci dönem anla?mas? yapt?klar?n? an?msatarak i?birli?inden duydu?u memnuniyeti dile getirdi.

kibrisgazetesi.com

Haber – LG den çevre dostu telefonlar

Haber, LG, 2012’den itibaren cep telefonlar?n?n içindeki konvansiyonel magnezyumun tamam?n?n, yeni bir tür çevre dostu magnezyum ala??m? olan eko-magnezyum’la de?i?tirilece?ini aç?klad?. Verilen bu kararla, nihai ürün kalitesi etkilenmeksizin, kal?ba döküm sürecindeki sera gaz? emisyonu yakla??k 24.000 kat azalacak.

Finansman? Kore devleti taraf?ndan sa?lanan eko-magnezyum, Kore Endüstriyel Teknoloji Enstitüsü taraf?ndan geli?tirildi. Eko-Magnezyum, üretim esnas?nda neredeyse hiç kükürt heksaflorit (SF6) ç?karm?yor. Hükümetler aras? ?klim De?i?ikli?i Paneli, kükürt heksafloritten, ?u ana kadar görülen en tesirli sera gazlar?ndan biri olarak bahsediyor. Cep telefonlar?ndaki konvansiyonel magnezyumun yerini eko-magnezyum’un almas?, karbondioksit emisyonlar?n? LG taraf?ndan üretilen her telefon ba??na dört kilogram azaltacak.

LG Electronics Ba?kan? ve Sorumlu Teknik Yöneticisi Dr. Skott Ahn, “Eko-Magnezyum, LG’yi, çevreye kar?? daha sorumlu üretimin liderlerinden biri haline getirmek için süregelen çabalar?m?z kapsam?ndaki ana stratejilerimizden biri. Eko-Magnezyum’a yap?lan bu geçi?, hem LG’nin, hem de mü?terilerimizin, dünyay? gelecek nesiller için daha temiz k?lma konusunda kayda de?er bir rol oynamas?n? sa?layacak.” dedi.

cnet türkiye

Haber – LG den çevre dostu telefonlar