Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Hayat

Turkcelle Hayat Daha Fazla Hayat Reklam Şarkısı Dinle İndir melodi

Turkcelle Hayat Daha Fazla Hayat Reklam ?ark?s?

Dinle ?ndir melodi

Download

10 bin Euro luk cep telefonu

Haber, Les Ottomans Otel’de düzenlenen tan?t?m toplant?s?nda konu?an Vertu Global Sat?? Direktörü Steve Amstutz, Ventu ürünlerinde teknoloji, tasar?m ve hizmetler olmak üzere 3 temel unsurun öne ç?kt???n? belirterek, ’’Constellation Quest gerçek anlamda ilk ak?ll? lüks telefon’’ dedi.

Constellation Quest’in mü?terilere en iyi, en güncel teknolojiyi vermek üzere tasarland???n?, telefonda e-mail çözümü bulundu?unu, internet üzerinden gezinme f?rsatlar? sunuldu?unu, pusulal? ve bölgeye göre önceden yüklenmi? harital? A-GPS bulundu?unu, EDOF ve çifte LED fla?l? 5 megapiksel kamera ve 40 GB dahili haf?za bulundu?unu belirten Amstutz, Vertu’nun son 10 y?lda tasar?m ve cep telefonu teknolojilerinde en son teknoloji ve olanaklar? kulland???n? söyledi.

Amstutz, ’’Ürünlerimiz ?ngiltere’de el yap?m? olarak tasarlan?yor ve üretiliyor. Lüks bir ürünün sahip olmas? gereken bütün özellikleri bar?nd?r?yor. ?çerik olarak da yeni hizmetler geli?tirmekten ve sunmaktan gurur duyuyoruz. Hizmetlerimiz içinde Vertu mü?terilerinin ya?am tarz? özetleniyor. Cihazlar?n içeri?i ve hizmeti, mü?terilerin hayat?n? kolayla?t?rmak ve daha iyi düzenlemek amac?yla planlan?yor. Vertu tasar?m?yla birlikte mü?teriye özel olarak sunulan asistan arac?l???yla iyi bir restoranda rezervasyon, iyi bir otelde konaklama, jet ile ula??ma kadar hayat en iyi ?ekilde düzenleniyor’’ dedi.

Vertu Concierge hizmetiyle özel bir tu?la sesli veya e-posta ile tüm dünyaya 7 gün 24 saat ula??labildi?ini, City Brief ile de dünyadaki 140 ?ehir hakk?ndaki bilginin yan? s?ra, yeme-içme, al??veri?, ziyaret yerleri, konaklama yerleri hakk?nda ki?iye özel bilgiler sunuldu?unu anlatan Amstutz, Concierge hizmetinin de 8 dilde verildi?ini, çal??ma saatleri içinde Türkçe hizmetin de oldu?unu belirtti.

Amstutz, Vertu’nun 10 y?l içinde ilk 10’a girmeyi ba?ard???n?, bu ürünün Türk mü?terilerine olabildi?ince güzel ?ekilde sunulmas? için ellerinden geleni yapt?klar?n? belirterek, ’’Tüm bu hizmetler mü?terilerimize üstün ya?am standard? sunuyor. Mü?teriler gittikleri ülkelere yak?n duruyor’’ diye konu?tu.

’’MÜCEVHER ÜRET?R G?B?’’

Sorular? Amstutz, Vertu için Türkiye’nin stratejik bir pazar oldu?unu ve Türkiye’de yat?r?m yapmaya devam edeceklerini, ürünlerini son kullan?c?ya daha yak?n hale getirmek için çal??acaklar?n? söyledi.

Amstutz, telefonlar?n?n fiyatlar?n?n da 4 bin ile 10 bin avro aras?nda de?i?ti?ini metal paslanmaz çelik olan Constellation Quest’in fiyat?n?n ise 5 bin 800 avro oldu?unu belirterek, ’’Constellation Quest en son üretti?imiz ürün. Hem teknoloji, hem hizmetler, hem de içerik bulunuyor. Dünyada böyle bir telefon bekleyen çok fazla mü?teri var. Fiyat aral??? içinde orta bir yerde…’’ dedi.

Amstutz, telefonlar?nda kullan?lan malzemelerin de çok kaliteli ve özel oldu?unu belirterek, ’’Adeta bir saat, mücevher üretir gibi telefon üretiyoruz. Her bir Vertu telefonu tek bir usta, mühendis taraf?ndan cihaz?n bütün parçalar? birle?tirilerek üretiliyor. Telefonun hangi ustan?n elinden ç?kt??? laser ile telefonun arkas?na i?lenir’’ dedi.

10 bin Euro luk cep telefonu
haber

Cep Telefonuyla Kan Tahliline Avea Desteği Hazırlanın

Kaliforniya Üniversitesi(University of California Los Angeles/UCLA)ve ayn? üniversiteden bioteknoloji ve nanoteknoloji alan?ndaki çal??malar?yla fark yaratan Dr.Aydo?an Özcan’?n sa?l?kta yeni bir dönem ba?latan çal??mas?,Avea’n?n ortakl??? ve katk?lar?yla Mobil Tahlil Projesi olarak hayat buluyor.
Mobil Tahlil Projesi,yak?n bir gelecekte zamandan ve büyük yat?r?mlardan tasarruf edilerek,kan say?m? gibi tahliller ile s?tma,AIDS,tüberküloz vb. hastal?klara cep telefonu kullan?larak uzaktan tan? ve te?his konulmas?n? mümkün k?lacak.Proje tamamland???nda,cep telefonu arac?l???yla baz? hastal?klar?n tetkiki için tahlil yap?labilecek,sonuçlar mobil ileti?im yoluyla sa?l?k merkezlerine an?nda iletilebilecek.
Projenin detaylar?n?n payla??ld??? bas?n toplant?s?,Ula?t?rma Bakan? Binali Y?ld?r?m’?n kat?l?mlar?yla,Avea CEO’su Erkan Akdemir ve Avea Ar-Ge Direktörü Egemen Kurdo?lu’nun ev sahipli?inde gerçekle?tirildi.Toplant?da,proje detaylar? Dr.Aydo?an Özcan taraf?ndan canl? demonstrasyon arac?l???yla payla??ld?.
Konu?mas?nda,sa?l?k alan? ile mobil teknolojileri birle?tirme yolunda ilk ad?m? att?klar?n?n alt?n? çizen Avea Ar-Ge Direktörü Egemen Kurdo?lu;“Mobil Tahlil Projesi’yle sa?l?kta yeni bir format?n yarat?lmas? için öncülük ediyoruz.Projemiz,7000’e yak?n sa?l?k oca??m?z?,merkezlerdeki geli?mi? sa?l?k kurulu?lar?na ba?layacak bir köprü olacak.Mobil Tahlil Projesi ile kan say?m? gibi tahliller,s?tma,AIDS ve tüberküloz vb.hastal?klara cep telefonu kullan?larak uzaktan tan? ve te?his konulmas?n? mümkün olabilecek.Bu daha bir ba?lang?ç..Yak?n bir gelecekte Avea’dan daha pek çok yenilik göreceksiniz’’dedi.

Toplant?da projenin detaylar?n? anlatan Dr.Aydo?an Özcan;“Kalifornia Üniversitesi’ndeki akademik çal??malar?m?zla,sa?l?k sektörünün en önemli sorunlar?ndan biri olan zaman?nda te?his ve zaman?nda müdahale konusuna çözüm bulmaya odaklanm??t?k.Bir tak?m hastal?klar?n uzaktan te?hisini mümkün k?lacak yerinde tahlil yöntemleri üzerinde epey mesafe kat ettik. Bu noktada Avea çal??mam?z?n de?erini takdir ederek gerçek hayata ta??man?n mümkün olabilece?i bir platformda teknolojisi ile destek vermeyi teklif etti.?u an çal??malar?m?z? Avea’n?n deneyimi paralelinde mobil ileti?im platformuna ta??ma yönünde sürdürüyoruz.Sa?l?k çözümleriyle mobilitenin bulu?tu?u bu proje,günlük ya?amda yeni bir ç???r açacak”dedi.
Kaynak:Noyan AYAN
ntvmsnbc

Haber – Sony Ericsson Naite

Sony Ericsson Naite, yo?un tempo içinde ya?ayanlar?n hayat?n? özel bir asistan eli de?mi?cesine organize ediyor. Favori uygulamalara, yüksek h?zda internet ba?lant?s?na, rehber, kamera ve mesajlara direkt giri? sa?layan model, kullan?c?lar?n günlük hayat içerisinde ihtiyaç duydu?u düzeni parmaklar?n?n ucuna ta??yor.

Naite, Sony Ericsson’un GreenHeart™ stratejisi do?rultusunda geli?tirerek sundu?u ilk telefonlardan birisi. Çevreci modelin kullan?m k?lavuzu ka??t olarak de?il, elektronik olarak cihaz?n içerisinde yüklü olarak bulunuyor. Böylece hem yüzde 90 ka??t tasarrufu sa?l?yor hem de telefonunuzdan istedi?iniz an istedi?iniz yerde ürünle ilgili bilgi alabilmenize imkan tan?yor. E-kullan?m k?lavuzu ürünü daha kompakt bir ambalaj içerisinde sunmay? da mümkün k?l?yor.

Yüzde 50 geri dönü?türülebilen plastikten üretilen Naite, pazardaki ilk dü?ük-güç sarfiyatl? ?arj cihaz? ile de çevreci yönünü güçlendiriyor. Tüm bu yenilikçi özellikleri sayesinde Naite’nin karbondioksit ayak izi yüzde 15 dü?ürülmü? oluyor.

Hayat?n?z sürekli olarak aile, i? ve arkada?lar?n?z aras?nda ko?turmakla m? geçiyor? Yeni Sony Ericsson Naite ile hayat?n?z?n patronu olun ve bu ko?u?turma içerisinde kaybolmaktan kurtulun. Model, hem gündelik i?lerinizi kolayca yönetmenizi sa?layan uygulamalara sahip hem de %50 geri dönü?ümlü materyaller kullan?larak haz?rlanan tasar?m?yla ??k ve çevreye duyarl?.

?nternet, mesaj, takvim veya kontaklar. Naite, en çok sevdi?iniz uygulamalara tek bir hareketle giri? sa?l?yor. Dilerseniz çiçek sipari?i verin, randevunuzun saatini de?i?tirin ya da tek bir dokunu?la arkada??n?za e-mail at?n. Nerede olursan?z olun; internette h?zl? dola??m ve Google’da arama yapmak için tek bir t?k yeterli. Görüntülü konu?ma fonksiyonu ise, aile ve arkada?lar?n?zla yüz yüze konu?ma f?rsat? sunuyor.

Sony Ericsson Pazarlama Müdürü Quentin Cordier ürünle ilgili ?unlar? söylüyor: “Naite, i? ve özel hayat? organize etmeye yard?mc? olurken, daha az ka??t tüketimi ve dü?ük-güçlü ?arj imkan?yla da çevrenin korunmas?na destek veriyor. Çevreye duyarl? olmak teknolojinin sundu?u özelliklerden ve tasar?mdan feragat etmek anlam?na gelmez. 3g ve Aktif Masaüstü gibi etkileyici özellikleriyle Naite hem gününüzü organize edecek kadar teknolojik hem de bir o kadar çevreci.”

Naite EcoMate™ uygulamas?yla da çevreci kimli?ini destekliyor. Uygulama sayesinde araba kullanmak yerine yürüyerek katetti?iniz mesafe boyunca ne kadar karbondioksit tasarrufu yapt???n?z? görebiliyorsunuz.

Sony Ericsson Naite • E-posta ve mesaj ile kesintisiz ileti?im

• HSDPA, yüksek h?zl? tarama yükleme

• Foto?raf çekimi ve payla??m? ya da görüntülü aramayla yüz yüze konu?ma

• Aktif masaüstü ve interaktif takvim

• Geri dönü?ümlü plastik, çevre dostu ambalaj ve dü?ük güç sarfiyatl? ?arj cihaz?.

chip online

Haber – Sony Ericsson Naite

Haber – Nokia nın Gelecek konseptini gördünüz mü?

Nokia gelece?i farkl? cep telefonlar? ile haz?rlan?yor. Nokia’n?n konseptleri hayat bulur mu bilinmez ama bu tasar?mlar çok konu?ulacakNokia gelece?i ?ekil verecek yeni modeller üzerinde çal???yor. Nokia’n?n hem i?levselli?i hem özellikleri ile dikkat çeken konsept modelleri gelecekte hayat bulur mu bilimez ancak cep telefonu endüstrisinin gelecek perspektifine yön verecekleri kesin.

Önce ?nsan Konsepti

Nokia bu konseptte insan hayat?ndaki üç ana kriter olan zaman, listeler ve ki?iler üzerine odaklanarak yeni arayüz fikirleri olu?turmaya çal???yor

 

’’/

 

S?f?r ?sraf ?arj Konsepti

Cep telefonlar?n?n ?arj i?lemi tamamland?ktan sonra ana prize ba?l? b?rak?lan ?arj cihazlar?n?n yaratt??? enerji israf?n? ortadan kald?rma amaçl? geli?tirilen ?arj ünitesi konsepti.

 

’’/

 

?çe do?ru geni?leme

Gelecekte cihazlar?n kullan?c? taraf?ndan sadece d?? görünü? yani fiziksel olarak de?il, dijital anlamda da geli?tirilebilmesini sa?lamay? amaçlayan konsept.

 

’’/

 

Morph

Nanoteknoloji konspeti Nokia Morph, nanoteknoloji sayesinde esnek, ?effaf elektronik cihazlar, kendi kendini temizleyebilen yüzeyler, çevre alg?lama ve enerji üretme gibi yeniliklerin mümkün olaca?? ipuçlar?n? veriyor.

’’/

Morph Bilek Modu

Nanoteknoloji konspeti Nokia Morph, nanoteknoloji sayesinde esnek, ?effaf elektronik cihazlar, kendi kendini temizleyebilen yüzeyler, çevre alg?lama ve enerji üretme gibi yeniliklerin mümkün olaca?? ipuçlar?n? veriyor.

’’/

Haber – Nokia n?n Gelecek konseptini gördünüz mü?

Uzayda hayat mümkün

universe,space,planet,life,alien,science,technology,astronomy 

Prof. Dr. Mazlan Otman, uzayda hayat olmas?n?n mümkün oldu?unu, ancak bunun ye?il derili uzayl?lar anlam?na gelmedi?ini söyledi.

BM Uzay ??leri Ofisi (UNOOSA) Ba?kan? Prof. Dr. Mazlan Otman, uzayda hayat olmas?n?n mümkün oldu?unu, ancak bunun ye?il derili uzayl?lar anlam?na gelmedi?ini söyledi.
Malezyal? astrofizikçi Otman BM’de düzenledi?i bas?n toplant?s?nda, merkezi Viyana’da bulunan UNOOSA’n?n BM Genel Kurulu taraf?ndan 1962 y?l?nda kuruldu?unu ve uzay?n bar??ç?l amaçlarla kullan?lmas? yönünde ara?t?rmalar yapt???n? aç?klad?.
Otman, bir soru üzerine uzayda hayat olmas?n?n mümkün olabilece?ini, ba?ka y?ld?zlar?n etraf?nda dönen yüzlerce yeni y?ld?z?n ke?fedildi?ini belirterek, “ama hayat derken ille de ye?il derili uzayl? yarat?klardan” söz etmedi?ini, bunun bakteriler de olabilece?ini, bu konular?n bilimsel olarak ara?t?r?ld???n? söyledi.
Kendisine ?srarla yöneltilen sorular üzerine Otman, geçen haftalarda ?ngiliz bas?n?nda ç?kan “uzayl?larla temas sa?layacak özel elçi olarak atanaca??na dair haberlerin” kesinlikle do?ru olmad???n? anlatt?.
Bu yöndeki haberleri kesin bir dille yalanlayan Otman, “Böyle bir ?ey yok, özel elçi olarak atand???m ya da atanaca??m do?ru de?il” dedi.
?ngiltere’de “The Royal Society” taraf?ndan düzenlenen bilimsel bir panele kat?ld???n? ve kendisiyle ilgili haberlerin belki bu toplant?dan kaynakland???n? belirten Otman, toplant?ya sadece BM yetkilisi olarak davet edildi?ini ve burada birçok konunun bilimsel düzeyde tart???ld???n?, ancak bir sonuç bildirisi ya da herhangi bir karar yay?mlanmad???n? anlatt?.
Uzayl?larla temas ya da uzayl?lar?n insanl?k için tehlike olup olmad??? yönündeki sorular üzerine de bu konularda uzman olmad???n? söyleyen Otman, “ancak uzayl?larla temasa geçilirse sürecin saydam tutulmas? gerekti?ini, bunun birkaç devletin bilgisi olarak görülmeden tüm devletlerin temsil edilece?i bir platform olu?turulmas? gerekti?ini” ifade etti.
BM’nin bu konuda da insanl??? ilgilendiren tüm konularda oldu?u gibi bir platform olabilece?ini söyleyen Otman, “Ama BM de tek platform de?il” diye konu?tu.
Otman, gökta?lar?n?n dünyaya çarpmas?n?n engellenmesi ve uzay çöplerinin azalt?lmas? gibi konular?n gündemlerinin ba? s?ralar?nda yer ald???n? sözlerine ekledi.

O?uzhan Yener – Zamerra.blogspot.com

Popüler kültürün kalıcı imajları

SupermanKimilerine göre ileti?imde kelimelerin yerini hiçbir ?ey tutamaz, ama baz? imgeler o kadar güçlü ki, onlara dair tek bir kelimeyle 3-4 cümlede anlatabilece?imiz bir ?eyi 4 saniyede anlat?yor ve anla??l?yoruz. Ortak imgelerle ileti?im kuruyor, onlar arac?l???yla ortak bir dili yakal?yoruz. Bir sabah kendinizi Çin’in en kalabal?k caddelerinden birinde bulsan?z, Çince ‘evet’ in nas?l telaffuz edildi?ini bile bilmeden, birkaç saat içinde karn?n?z? doyurmu? ve -hayal gücümüzü bu yaz? için biraz zorlayal?m- arkada? edinmi? olarak evinizin yolunu tutmu? olman?z i?ten bile de?il. Nas?l m?? Dünyan?n her yerinde, ortak bir dili payla?an bir kitlenin imgelerini kullanarak: McDonalds, James Bond, Mickey Mouse, Superman ve bunun gibi yüzlerce ortak kültürel imge. Bu kelimeler, pandomim sanat?ndaki yetene?inizin de birazc?k katk?s?yla her dilde a?a?? yukar? ayn? ?eyleri sembolize ediyor: yemek, macera, e?lence ve uçarak eve dönü?. Mutlu Son.
Yani e?er popüler kültürden bihaberseniz, tan?d?k topraklar d???nda eliniz kolunuz ba?l? demektir. Peki, böyle durumlarda bu kadar yararl? olan popüler kültür, sadece günlük ya?amda de?il, sanat dünyas?nda da bir ?eyleri ifade etmek için kullan?l?yor olabilir mi? Teneke kutular?, di? macunu tüplerini, Coca-Cola ?i?elerini, pop y?ld?zlar?n? ve magazin kültürü ikonlar?n? konu alan bol renkli resimler sanat m?, yoksa ait olduklar? yerde, reklam panolar?nda m? kalmal?lar?
Mc Donald’s“Sanat?n günlük hayat ile ilgisi yoktur, zaten her gün gördü?üm ?eylerin, tam da onlardan kaçmaya çal???rken kar??ma ç?kmas?ndan ho?lanm?yorum” diyorsan?z, siz de 60’l? 70’li y?lardaki ço?u sanat ele?tirmeniyle hemfikirsiniz. Size göre, kitlesel e?lenceyi ve tüketimi temel alan hareketlerin yüksek sanat kar??s?nda hiçbir de?eri yok. Ama ço?u insan art?k böyle dü?ünmüyor. Sanat hakk?ndaki fikirlerinizi gözden geçirmeniz gerekiyor. Beraber bakal?m:
 
Andy WarholEle?tirmenlerin sanat hakk?ndaki fikirlerini gözden geçirmeye ba?lamalar? 50’li-70’li y?llara denk geliyor.
Garip görünü?lü bir adam, 1962 senesinde New York’ta bir sergi aç?yor. Sergideki eserler, o zamana göre gayet ?a??rt?c?. Elvis Presley’in, Marilyn Monroe’nun ve daha birçok ünlünün portreleri sergi salonunun duvarlar?nda as?l?. Ama sergiyi ziyaret edenlere sunulan bu popüler ki?ilikler, Warhol’un eserlerine temel ald??? orijinal foto?raflar?ndaki gizem perdesinden s?yr?lm??, serigrafi tekni?iyle rengarenk ço?alt?lm??. ??te bu sergi, pop art’? ba?lat?yor deniyor; ama daha do?rusu pop art’?n babas? diye de bilinen Polonya as?ll? Andy Warhol’un ünlenme sürecini inan?lmaz derecede h?zland?r?yor.
Andy WarholAsl?nda pop art, zaten 50’li y?llar?n ba??nda ?ngiltere’de ba?layan ve daha sonra da Amerika’da yayg?nla?an bir sanat ak?m?. Pop art reklamc?l?ktan ve günlük tüketim mallar?n?n renkli paketlerinden, çizgi roman karakterlerinden, film y?ld?zlar?ndan ve pop ?ark?c?lar?ndan besleniyor. Tüketicinin arzular?n? yans?t?yor; özellikle Amerika’da uyguland??? haliyle hem tüketim kültürünü ele?tiriyor, hem de onu tekrar üreterek besliyor. Amerikal? sanat ele?tirmeni Harold Rosenberg, pop art’? ?öyle tan?ml?yor: Kendini reklamc?l?ktan nefret eden sanat ak?m? olarak lanse eden reklamc?l?k sanat?.
Bu derin cümleyi analiz etmeyi sonraya b?rak?p, Andy Warhol’a dönelim ve onun niçin pop art’?n en önemli temsilcisi olarak görüldü?ünü anlamak üzere kendisini me?hur eden serginin ard?ndan kariyerinin nas?l bir çizgide ilerledi?ine bir bakal?m. Warhol, 1962-1964 y?llar? aras?nda Factory isimli atölyesinde 2000 kadar resim üretiyor. 1963 senesinde 6 saat uzunlu?undaki Uyku isimli filmi, ertesi sene de 8 saatlik Empire’? çekiyor. 8 saatlik filmin yap?m a?amas? gayet basit: New York Empire State Building’in kar??s?na bir kamera yerle?tiriyor ve kaydetmeye b?rak?yor. Filmin ne bir senaryosu, ne de oyuncular? var. Filmin tek y?ld?z? Empire State Building ve temsil etti?i her ?ey.
Hemen hemen tüm eserlerinde art?k kan?ksanm?? yüzleri, markalar?, binalar? tekrar tekrar üreten ve sunan Warhol’un pop art’?n as?l temsilcisi olarak bilinmesinin nedeni belki kendisinin de zaman içinde bir pop kültür simgesine dönü?üvermi? olmas?. Warhol, 1987’de bir enfeksiyon yüzünden öldü?ünde New York’un ünlü gazetesi The Village Voice’un man?eti “Tanr? öldü mü?” idi.
GoogleElbette ki, pop art sadece Andy Warhol ismiyle, Warhol’un eserleri de Monroe’nun ve di?er ünlülerin portreleriyle s?n?rl? de?il. Ama, A?ustos’un ilk haftas? bu iki isim gayet ironik bir ?ekilde bir araya geliyor. 5 A?ustos’ta evinde ölü bulunan Monroe’nun serigrafik resimlerini de içeren sergisiyle büyük ün yakalayan Warhol’un 6 A?ustos’ta 78. do?um günüydü. Bizce en sa?lam arama motoru olan Google da ana sayfas?nda Monroe için bir incelik dü?ünmemi?ti ama, 6 A?ustos’ta Google aramalar?m?z? ?u simge üzerinden yaparak Warhol’un tekrar üretimine katk?da bulunmad?ysak bile, kafam?zdaki imaj?n? tazeledik ve pop dünyam?zda ya?atmaya devam ettik.

Turkcell bölgeye hayat verdi

Haber, F?rsat e?itli?i yaratt?, uzak diyarda hayatlar de?i?ti. Kimisi omurilik felçlisi, kimisi çoband?..

TURKCELL, 1.000 ki?iyi istihdam etti?i Diyarbak?r Ça?r? Merkezi ile bölgeye adeta hayat verdi. Fabrikalar?n kurulmad???, sanayicinin gitmedi?i bölgede ça?r? merkezlerinin, yüzde 40’? bulan i?sizli?in önüne geçmek için en iyi i? modellerinden biri olabilece?ini de herkese gösterdi.

Teknoloji kullanarak f?rsat e?itli?i yaratt???n?zda, Türkiye’nin uzak bir kö?esinde hayat nas?l de?i?ir? TURKCELL’in Diyarbak?r’da 2 y?l önce 12.3 milyon TL yat?r?mla kurdu?u ça?r? merkezi, bu soruya çarp?c? bir yan?t gibi.

Ülke gündemine hep kanla, gözya??yla, terörle, patlayan bombalarla gelen Diyarbak?r’da 1.000 genç, ?stanbul’un, ?zmir’in, Ankara’n?n en modern ofislerinin sundu?u imkanlar içinde çal???yor.

TURKCELL Genel Müdürü Süreyya Ciliv, “Spor salonu, kuaför, basketbol sahas?, bilardo, lang?rt oyunlar?, kafeterya gibi pek çok sosyal imkan? bar?nd?ran bir tesisimiz var. Çal??anlar?m?z izin günlerinde Diyarbak?r’da gidebilecek daha konforlu bir yer bulamad?klar? için, ailelerini, çocuklar?n? al?p buraya geliyorlar” diye konu?uyor.

1 milyon TL’lik katk?

Diyarbak?r TURKCELL Global Bilgi’de çal??anlar?n yar?s?ndan fazla kad?n. Ya? ortalamas? 26. Kad?n çal??an oran? yüzde 61. Hepsi üniversite ve lise mezunu. Tüm Türkiye’den TURKCELL Mü?teri Hizmetleri’ni arayanlar?n yüzde 21’ini cevapl?yorlar. Ayda cevaplad?klar? ça?r? say?s? 1 milyonu buluyor.

TURKCELL Genel Müdürü Süreyya Ciliv, Erzurum’dan sonra Do?u’daki ikinci ça?r? merkezini nas?l açt?klar?n? ?öyle anlat?yor: “Diyarbak?r denildi?inde akla ’k?rm?z?’ bir ?ehir geliyordu. Terör olaylar? ve alevler ile gazete man?etlerine k?pk?rm?z? foto?raflarla yans?yan bir ?ehirdi. Biz, Diyarbak?r’da kepenklerin kapand??? bir günde Global Bilgi Ça?r? Merkezi’nin aç?l?? kurdelas?n? kestik. Bu yat?r?m Ankara’n?n do?usundaki en büyük yat?r?mlardan biri. Diyarbak?r’?n en büyük i?vereni olduk… Ayda ?ehrin ekonomisine 1 milyon TL’lik ek katk? yap?yoruz.”
Do?u’ya yat?r?m?n referans? olduk

SÜREYYA Ciliv, TURKCELL’in do?uda yat?r?m yaparak istihdam sa?lamas?n?n di?er ?irketlerin yat?r?mlar? için de te?vik oldu?unu söylüyor ve ekliyor: “Erzurum ve Diyarbak?r’da kurdu?umuz ça?r? merkezlerinden sonra pek çok ?irket Erzincan, Gümü?hane, Malatya gibi illerde ça?r? merkezi kurdu. Diyarbak?rl? gençlerin bugün Türkiye’nin bat?s?ndakiler ile ayn? ?artlarda ve imkanlarda çal??abilmeleri Teknoloji sayesinde mümkün oluyor. Teknoloji insani ve ekonomik kalk?nman?n kald?rac?. Burada yapt???m?z da Teknoloji kullanarak f?rsat e?itli?i yaratmak. Türkiye’de ciddi potansiyel var. Teknolojiyle birle?tirirsek, dünya çap?nda oluruz…”
?n?aatlarda çal??t?m, çobanl?k yapt?m, ?imdi çok mutluyum

ÇALI?AN hikayeleri inan?lmaz. ??te 26 ya??ndaki Diyarbak?r do?umlu Mehmet Halil Pirinç. Harran Üniversitesi Bilgisayarl? Muhasebe Bölümü mezunu ama i? olmad??? için y?llarca ?stanbul’da in?aatlarda çal??m??. Babas? vefat edince dönmü?, çobanl?k yaparak annesi ve 3 karde?ine bak?yormu?. Halen Diyarbak?r’a 40 kilometre uzakta Karacada? K?rkkoyun Köyü’nde ya??yor. 2009’dan beri TURKCELL Global Bilgi’de çal???yor. Günde 80 kilometre yol yap?yor ama “??imi öyle seviyorum ki, çal??maya ba?lad???m günden beri telefonu memnuniyetsiz kapatan hiçbir mü?terim olmad?” diyor.

Hayat?mda ilk kez bir binan?n ikinci kat?na ç?kabildim

PERV?N Ayli omurilik felçlisi. Milli at?c?. Evinden çal???yor… Diyarbak?r do?umlu Gülten Ula? da bir engelli. “Bir gün i?e geldim ve benim için yurtd???ndan engelli asansörü getirttiklerini gördüm… Hayat?mda ilk kez bir binan?n ikinci kat?na ç?kt?m. Burada çal??maktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum” derken gözleri dolu dolu oluyor.
‘Birgün burada çal??aca??m dedim, hayallerim gerçekle?ti

D?YARBAKIR’DAK? ça?r? merkezinde 2 y?ld?r çal??an Zülfü Selçik’in hikayesi de farkl? de?il. KTÜ Ordu Meslek Yüksek Okulu Otomotiv Bölümü mezunu. “?n?aatlarda do?ramac?l?k yap?yordum. Bir gün do?ramalar? takarken tam kar??da büyük bir in?aat?n yap?ld???n? gördüm. Merak ettim, gittim. ‘TURKCELL binas? yap?yoruz’ dediler. O gün ’Bir gün ben de burada çal??aca??m’ dedim. Hayallerim gerçekle?ti” diyor.

Vatan Gazetesi