Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Nefes

Hangi kuçu sana göre?Hangi kuçu sana göre?Kaçan frizbileri yakalas?n, sevimli numaralar yaps?n, parkta size yeni arkada?lar bulsun diye ald???n kuçu, gecenin üçünde hal?n?n ortas?na ç?karmaya, DVD’lerini çi?nemeye ba?lad???nda ne olacak? Hâlâ köpek istiyor musun? O halde en az?ndan sana en uygununu bulman laz?m.
Yeni bir ili?kiye haz?r m?s?n?
Yeni köpe?inle arkada?lar?n aras?nda popüler olmay? amaçl?yorsan, gidip yeni bir ayakkab? almaya ne dersin? Köpek ya?ayan, nefes alan, duygular? olan canl? bir varl?kt?r, sekiz ayl?k olup soka?a at?ld???nda hissedeceklerini dü?ünsene. Köpek almak, bir biblo almaktan çok bir çocuk sahibi olmaya benzer. Sorumluluk a??r gelecekse bir bitki almaya ne dersin? Ayakkab? teklifimiz de hâlâ geçerli.
Evde gündüz kimse olmuyorsa, yaln?z, mutsuz bir köpe?in olacak demektir. Peki köpe?in mutsuz oldu?unu nas?l gösterir? “?lgilensene benle” diyemeyece?ine göre ders notlar?n?n üzerine çi?ini yaparak, sistematik olarak CD’lerini yiyerek ilgi çekmeye çal??acakt?r. Asl?nda bu onun de?il, onu minicik bir eve t?k?p saatlerce yaln?z b?rakan senin kabahatin. Diyelim ki sürekli ilgileneceksin, peki kuçu kakas? toplamaya, kuçu çi?i paspaslamaya haz?r m?s?n? Apartman?nda köpek beslenebiliyor mu? Mamas?d?r, ilac?d?r, a??s?d?r, oyunca??d?r derken ailen her türlü masraf? kar??layacak m?? Bu sorular?n birine bile hay?r diyorsan bence seni ayakkab? reyonuna do?ru alal?m.
Ki?ili?ine en uygun tür hangisi?
Köpek sahibi olmak, kendini ke?fetme yolunda ataca??n önemli bir ad?m asl?nda. Kendini bilmezsen senin için uygun olan köpe?i nas?l bileceksin? Örne?in spor yap?yorsan enerjik bir köpek sana uyar. Tembel tenekeler için m?ym?nt? köpekler uygundur. Sulu gözlü arkada?lar?m?z daha arkada? canl?s? köpeklerden ho?lan?rken pimpirikli okurlar fazla tüy dökmeyen köpekleri tercih edecektir.
Çok genel kurallar var. Elbette köpekten köpe?e özellikler de?i?ebilir ama ço?u zaman ?rklar?n özellikleri bellidir.
Kani?, Alman Kurdu, tüm çoban köpe?i ?rklar?, av köpekleri, taz?lar, özellikle de Keeshond çok zeki köpeklerdir.
Hangi kuçu sana göre?Masti, Griffon, Bulldog, Teriyer, fazla egzersiz istemeyen, evde bak?lmaya uygun türlerdir. Genel olarak tüm süs köpekleri için bu geçerlidir. Hiç ko?up z?playan bir Chihuahua ya da Pekin köpe?i gördünüz mü?
Pug, Cocker Spaniel, Beagle, Golden Retriever ve Labrador, çocuklarla çok iyi anla??r.
Pug, Basenji, Boston ve ?skoç teriyer, Bulldog ve Corgi, apartman dairelerinde ya?arken ac? çekmeyen cinslerdir.
Basenji, Rus taz?s?, Whippet, ç?t ç?karmayan cinslerdir.
Bichon Frise, Collie, Golden Retriever ve Labrador retriever en arkada? canl?s? ?rklard?r.
Tabii bu ?rklardan birini seçmek, bu özelliklere sahip olmay? garanti etmiyor. Köpe?i alaca??n?z veterinerden, arkada??n?zdan ya da evlat edinece?iniz bar?nak görevlisinden gözlemledi?i kadar?yla karakter özelliklerini mutlaka sormal?s?n.
Üstelik alaca??n köpek mutlaka safkan olmak zorunda de?il. Zaten safkan köpeklerin ufak bir gen havuzu içinde ço?almas? sonucu ki?ilik problemleri gösterdikleri art?k yayg?n bir kan?.

A male Golden Retriever named Tucker.Image via WikipediaHangi kuçu sana göre?Hayat?na en uygun tür hangisi?Tabii bu i?in bir de ev taraf? var. Collie’lerin tüyleri göz rengini ortaya ç?karabilir ancak o kuçuyu minik bir apartman dairesine t?k??t?rmak zalimliktir. Günde kaç kere yürüyü?e ç?karabilirsin? “Her gün mü?” diye soruyorsan ba?tan vazgeç zaten. Gelecekte seni ne gibi de?i?iklikler bekliyor, üniversiteye ba?ka bir ?ehre gitme ihtimalin var m? mesela? Bo? zamanlar?nda evde pineklemeyi mi seviyorsun, yoksa da? bay?r demez misin? Türleri seçmeden önce bunlar? mutlaka dü?ünmelisin.
Bütçen yeterli mi?Köpek sahibi olmak ucuz bir i? de?ildir. Köpe?in için hayat boyu harcayaca??n parayla 200 ekran bir plazma alabilirsin. Tabii karar senin, dev bir televizyon mu, yoksa kar??l?ks?z sevgi mi?
Köpe?in kendisi, di?er masraflar?n yan?nda devede kulak kal?yor, hatta bar?naktan ücretsiz de alabilirsin, hatta öyle yap. As?l masraf, mama k?sm?yla ba?lar. Veterinere uygun mamay? dan??mal?s?n. “Ne veterineri” mi? Seninle i?imiz var. Bunun check-up’? var, a??s? var, biti kenesi var, k?s?rla?t?r?lmas? var, di? bak?m? var… Sokakta arkada?lar?yla ko?u?turmuyorsa y?lda bir yeter. Ancak olur olmaz bir ?ey yutmas? durumunda yap?lacak operasyon için kenarda biraz paran olsa iyi olur.
Hangi kuçu sana göre?Su ve mama kaplar?, kaliteli bir tasma, yatak, tüy bak?m? aksesuarlar?, çi?neme oyuncaklar?, ta??mak için kaliteli bir kutu ve so?uk havalarda yürüyü?ler için bir kazak, ilk gün alman gereken ?eyler.
Nereden alaca??m??stedi?in yerden elbette. Bu i?in en ideali, yavrular? olmu? bir tan?d???n köpe?idir. Annesini, babas?n? bilmek, huyunu, suyunu, sa?l???n? bilmek demektir. Bar?naklar da çok iyi bir fikir. Safkan köpeklerden yavrulara kadar her türlü köpe?i, her ?rktan kuçuyu burada bulabilirsin. Üstelik bar?naktan bir köpek evlat edinerek çok hay?rl? bir i? yapm?? olursun. Ne kadar iyi yürekli insanlarca bak?lsalar da bar?naklar köpekler için çok iyi ya?am ko?ullar? sunam?yor. Hele belediye bar?naklar?ndaki köpeklerin halleri içler ac?s?. Bar?naktan alaca??n köpek hem bedava hem de onun hayat?n? kurtar?yorsun. Tek sorun, alaca??n köpe?in sa?l?k ya da ki?ilik problemleri olabilir, bunu da bar?nak görevlisiyle konu?arak ö?renebilirsin.
Kaç?nman gereken yer ise pet shop’lar. Küçük kafeslerde, kocaman ???klar alt?nda sergilenen o yavrular içi sadece “hay?r” deyin. O sat?lmayan yavrular?n sokaklara ya da bar?naklara terk edildiklerini biliyor musunuz? Hayvanlara zalimce davrand?klar? için fast food zincirlerini k?n?yorsan pet shop’lar?n yan?na bile yakla?maman gerekir. Pet shop’tan ald???n?z köpek ile bir yavruyu kurtarm?yorsunuz, sadece bu endüstriyi destekliyorsunuz.

Enhanced by Zemanta

Yeni Petrol Bags 3DM Mikro Fiber Havalandırmalı Kamera Kılıfı

Petrol Bags CamWraps k?l?flar?n üç boyutlu mikro fiber örgüsü kamera gövdesini koruyor ve toz ve çizilmeden olu?acak zararlar? önlüyor.Bu hafif ve nefes alan malzeme,donan?m? havaland?rmal? ve serin tutmak için hava dola??m?n? kolayla?t?r?yor ve buharla?may? art?r?yor.
Özel koruyucu vizör kol dahili bir raincover içerir.Arka pil kapa?? kablosuz al?c? ve vericiler için iki ç?kar?labilir torbas? ile donat?lm??t?r.http://www.petrolbags.com/

Teknik Özellikler:
Çift katmanl? 3D mikro fiber havaland?rmal? doku(3DM)
Çizik ve tozdan tam koruma
Tüm kamera özelliklerine h?zl? ve kolay eri?im
Kontrollerin iyi görünmesi için büyük boy saydam poliüretan(TPU)pencereler
Arka pil kapa??nda kablosuz al?c?lar ve vericiler için iki adet ç?kar?labilen kese
Özel koruyucu vizör k?l?f?
Dahili bir ya?murluk.

10 dakikada iPhone uygulaması hazırlayın

iPhone uygulaman?z? Phonsai ile haz?rlay?n, App Store’a u?ramadan SMS ile gönderin.

Kod yazmadan ve sadece birkaç dakika içinde piyasadaki tüm cep telefonlar?n?n %99’unda çal??an bir mobil uygulama geli?tirmeye imkan veren Phonsai, yeni iPhone deste?iyle dünyada bir ilke imza at?yor. Phonsai ile geli?tirilen iPhone uyumlu mobil uygulamalar, iPhone uygulama ma?azas? App Store’a yüklemeye gerek olmadan, sadece bir SMS mesaj? ile telefona kurulabiliyor. Phonsai, bu özelli?e sahip dünyadaki ilk ve tek mobil uygulama geli?tirme platformu olma özelli?ine sahip.

Büyük bir esneklik sa?layan bu özellik sayesinde kurumlar, mobil uygulamalar?n? do?rudan hedef kitlelerinin ya da mü?terilerinin cep telefonuna ula?t?rabilecek ve geli?tirdikleri uygulaman?n mü?teriler taraf?ndan indirilmesini beklemek zorunda kalmayarak çok daha fazla ki?iye ula?acak.

Temel düzeyde bilgisayar kullan?m bilgisine sahip herkesin sadece birkaç dakika içinde, kodla u?ra?mak gerekmeden kendi mobil yaz?l?m?n? geli?tirmesine imkan veren Phonsai, ki?i ve kurumlar?n çok dü?ük bir maliyetle, iPhone ve Android’den en basit cep telefonlar?na kadar her platformda çal??abilen mobil uygulamalar geli?tirmesine izin veriyor. Yaln?zca 5-10 dakika içinde istedi?iniz uygulamay? Phonsai ile haz?rlayabiliyorsunuz.

Firmalar Phonsai ile mobil katalog, mobil bro?ür, mobil kullan?m k?lavuzu, mobil ?irket tan?t?m?, mobil foto?raf albümü yapabiliyor ve hatta mobil ?ehir rehberi bile haz?rlayabiliyor. Dahas? firmalar geli?tirdikleri uygulamalar?n kim ve kaç ki?i taraf?ndan yüklendi?ini de her an takip edebiliyorlar.

Turkcell taraf?ndan “Uygulamalar Yar???yor” yar??mas?n?n uygulama geli?tirme platformu olarak ilan edilen, CeBIT 2010’un mobil uygulama sponsoru olarak fuara kat?lan firmalar?n mobil kataloglar?n?n gerçekle?tirildi?i ve Nefes müzik grubunun son albümlerini mobil formatta sunuldu?u Phonsai, ayr?ca pratik ?ngilizce, TOEFL egzersizleri, 2010 Astroloji yorumlar? ve domuz gribi bilgilendirme gibi uygulamalara da çoktan imza atm?? bulunuyor. Phonsai ile gerçekle?tirilen tüm uygulamalar ?u ana dek toplam 350.000 ki?i taraf?ndan cep telefonlar?na yüklenmi? bulunuyor.

Detayl? bilgi için http://www.phonsai.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

sony KDL-55NX810


KDL-55NX810

Süper ince tasar?m ve evde 3D izleme özellikleriyle herkesi etkileyin

Dynamic Edge LED, Monolithic Design ve dahili Wi-Fi® eri?imli 139 cm/55 inç, Full HD 1080, 3D LCD TV

 • Full High Definition 3D deneyimi için haz?r
 • Ultra ince minimalist Monolithic Design
 • Çevrimiçi içerik ve hizmetler için Wi-Fi®

  Özellikler KDL-55NX810

  • Full HD 3D kapasitesi – BRAVIA televizyonunuzu iste?e ba?l? Active Shutter gözlükler ve 3D verici ile yükselterek, ekrandaki sahneleri gerçek gibi görünen 3D görüntülerle size ula?t?ran harika Full High Definition 3D deneyimine haz?rlan?n
  • Minimalistik Monolithic Design – Seyretme keyfini art?ran, ekran kapal?yken dahi nefes kesici görünen zarif ve göz kama?t?r?c? ekran yüzeyi ile odan?za benzersiz bir tarz kazand?r?n
  • Dynamic Edge LED – Yerel karartmal? Edge LED teknolojisi, arka ????? en iyi ?ekilde ayarlayarak üstün görüntü kalitesi ile en aç?k beyaz ve en koyu siyah tonlar?n? bulu?turan çok yüksek kontrast oran?n? ince bir ekran tasar?m?nda birle?tiriyor
  • Dahili Wi-Fi® – Kablo karma?as? olmadan kablosuz ev a??n?za kolayca ba?lan?n
  • BRAVIA Internet Video – TV’nizi do?rudan ?nternet’e ba?layarak çevrimiçi hizmetlere eri?in, tam ekran video ak??? sa?lay?n ve kaç?rd???n?z TV programlar?n? izleyin (kullan?labilen hizmetler ülkeye göre de?i?ir)
  • BRAVIA Internet Widgets – Televizyon seyrederken en sevdi?iniz web sitelerini takip etmek için kullan??l? çevrimiçi araçlar? TV’nize indirin
  • Image Blur Reduction özellikli Motionflow 200Hz PRO – 50Hz TV’lere k?yasla dört kat fazla kare sunan ve yenilikçi arka ???k yan?p sönme özelli?ini kullanan teknolojiyle inan?lmaz ak?c? ve h?zl? aksiyon sahnelerinin tad?n? ç?kar?n
  • Full HD 1080 – 1920 x 1080 piksel görüntü çözünürlü?ü ile spor müsabakalar?n?n, filmlerin ve oyunlar?n tad?n? muhte?em High Definition ayr?nt?s?nda ç?kar?n
  • OptiContrast Panel – Yüksek kontrast oran?na, ayr?nt?l? siyah tonlar?na ve gerçek derinlik alg?s?na sahip ultra net sinematik görüntünün keyfini ç?kar?n; dü?ük yans?tmal? yüzey parlamay? azalt?r ve TV kapal?yken bile etkileyici bir görünüm sunar
  • BRAVIA ENGINE 3 – Görüntüleri etkileyici ayr?nt?lar, en iyi kontrast oran? ve gerçekçi renk tonlar?yla görüntüleyin
  • ?ste?e ba?l? özel tasar?m stand – E?siz bir tasar?ma sahip bu f?rçalanm?? alüminyum TV stand?yla oturma odan?za ??k bir tarz ve zengin ses kat?n
  • DLNA – Evin herhangi bir yerinde bulunan dizüstü bilgisayar, cep telefonu veya müzik çalar gibi uyumlu cihazlardan BRAVIA® televizyonunuza film, müzik ve foto?raf aktar?n
  • Live Colour™ – Kapal?, Dü?ük, Orta ve Yüksek modlar? aras?ndan seçim yaparak renk ayarlar?n?z? canl? resimler ve en iyi görüntü kalitesi için ayarlay?n
  • Görünmeyen Hoparlörler – TV tasar?m?na gizlenmi? ve sesi en uygun biçimde yükseltecek ?ekilde yerle?tirilmi? hoparlörler ile ses ve görüntünün mükemmel birle?imini yakalay?n
  • Cinema Mode – E?siz film benzeri dokulara, renk ve parlakl?k ayarlar?na sahip iki farkl? sinema modundan birini seçip gerçek sinema tecrübesini evde ya?ay?n
  • Scene Select – Seyretti?iniz ?eyin atmosferine en uygun, dinamik ve gerçekçi görüntü ve ses ayarlar?n?n tad?n? ç?karmak için uzaktan kumandadaki tek bir dü?meye dokunmak yeterli
  • Foto?raf Haritas? – GPS ile çekti?iniz foto?raflar?n yerlerini ekran üzerindeki bir dünya haritas?nda görün ve an?lar?n?z?n izini sürün
  • USB Media Player – USB’den oynatma özelli?iyle TV’nize bir USB cihaz? tak?p filmlerin, foto?raflar?n ve müzi?in tad?n? ç?kar?n
  • BRAVIA Sync – Tek bir dü?meye dokunarak uyumlu cihazlar? çal??t?rman?z? veya ayarlaman?z? sa?layan evrensel uzaktan kumanda seçene?iyle bütün ev e?lence sisteminizi kontrol edin
  • Favoriler – favori kanallar?n?z? ve ?nternet videolar?n?z? i?aretleyin, türe göre favorilerinize göz at?n ve tek bir dü?meye basarak favori içeri?inize gidin
  • HDMI® – 4 giri? (2 arkada, 2 yanda, tümü CEC’li), Blu-ray Disc™ ve PLAYSTATION®3 gibi High Definition kaynaklara ba?lanmay? daha da kolayla?t?r?r
  • Dahili dijital karasal TV tuneri – Dijital TV kanallar?na (veya analog TV’ye) eri?mek için dahili bir DVB-T tuner (MPEG2) oldu?undan set üstü cihazlara gerek kalmaz; analog TV kapal?yken dijitale geçi? yapman?n en kolay yoludur
  • Dahili MPEG-4 AVC HD TV tuneri – Set üstü cihaza gerek olmadan, HD TV kanallar? dahil tüm TV hizmetlerine MPEG4 AVC dekoderli dahili DVB-T ve DVB-C tuner ile eri?in (ülkeye ve hizmeti destekleyen operatörlere ba?l?d?r)
  • CI+ Ready – CI+ CAM ile kolayca ak?ll? kart takarak ücretli TV ve abonelik kanallar?na eri?in (CI Plus, Dijital Video Yay?n? – Ortak Arayüz ile tamamen uyumludur, böylece mevcut CAM’ler kullan?labilir)
  • My Sony – BRAVIA’n?z? kaydettirmek hiç bu kadar kolay olmam??t?; My Sony üyesi olarak derslere, özel tekliflere ve daha fazlas?na özel eri?im elde edin
  • Di?er özellikleri görmek için t?klay?n

  Ürün özellikleri ülkeden ülkeye de?i?iklik gösterebilir ve dönemsel olarak güncellenmektedir. Sony Eurasia Pazarlama A.? bilgilerin içeri?ini de?i?tirme hakk?n? sakl? tutar ve bu sitede yay?nlanan bilgilerin 3. ki?ilerce kullan?lmas? halinde sorumlu tutulamaz.

sony KDL-46NX710


KDL-46NX710

Süper ince tasar?m ve evde 3D izleme özellikleriyle herkesi etkileyin

Dynamic Edge LED, Monolithic Design ve dahili Wi-Fi® eri?imli 117 cm/46 inç, Full HD 1080, 3D LCD TV

 • Full High Definition 3D deneyimi için haz?r
 • Monolithic Design konseptiyle mekan?n?za benzersiz bir tarz kazand?r?n
 • Çevrimiçi içerik ve hizmetlere kolay Wi-Fi® eri?imi

  Oturma odan?z? 3D’ye aç?n

  ?nce tasar?m, güzel görünüm ve geni? e?lence seçenekleri… Bir TV’den daha ba?ka ne isteyebilirsiniz? Dynamic Edge LED teknolojisine sahip bu BRAVIA® oturma odan?za tarz katarak ve size 3D ev e?lencesi dünyas?n?n kap?lar?n? açarak fark?n? ortaya koyuyor.


  Yepyeni bir görüntüleme boyutuna haz?rlan?n

  Bulan?k görüntülere ve karton gözlüklere elveda deyin; bu TV size büyüleyici bir gerçekçi Full HD 3D deneyimi ya?atmaya haz?r. Sisteminizi sadece Sony Active Shutter gözlükler ve bir 3D verici aksesuar?yla yükseltti?inizde kendinizi etraf?n?z? saran aksiyonun kalbindeymi? gibi hissedeceksiniz.

 • Özellikler KDL-46NX710

  • Full HD 3D kapasitesi – BRAVIA televizyonunuzu iste?e ba?l? Active Shutter gözlükler ve 3D verici ile yükselterek, ekrandaki sahneleri gerçek gibi görünen 3D görüntülerle size ula?t?ran harika Full High Definition 3D deneyimine haz?rlan?n
  • Minimalistik Monolithic Design – Seyretme keyfini art?ran, ekran kapal?yken dahi nefes kesici görünen zarif ve göz kama?t?r?c? ekran yüzeyi ile odan?za benzersiz bir tarz kazand?r?n
  • Dynamic Edge LED – Yerel karartmal? Edge LED teknolojisi, arka ????? en iyi ?ekilde ayarlayarak üstün görüntü kalitesi ile en aç?k beyaz ve en koyu siyah tonlar?n? bulu?turan çok yüksek kontrast oran?n? ince bir ekran tasar?m?nda birle?tiriyor
  • OptiContrast Panel – Yüksek kontrast oran?na, ayr?nt?l? siyah tonlar?na ve gerçek derinlik alg?s?na sahip ultra net sinematik görüntünün keyfini ç?kar?n; dü?ük yans?tmal? yüzey parlamay? azalt?r ve TV kapal?yken bile etkileyici bir görünüm sunar
  • Dahili Wi-Fi® – Kablo karma?as? olmadan kablosuz ev a??n?za kolayca ba?lan?n
  • BRAVIA Internet Video – TV’nizi do?rudan ?nternet’e ba?layarak çevrimiçi hizmetlere eri?in, tam ekran video ak??? sa?lay?n ve kaç?rd???n?z TV programlar?n? izleyin (kullan?labilen hizmetler ülkeye göre de?i?ir)
  • BRAVIA Internet Widgets – Televizyon seyrederken en sevdi?iniz web sitelerini takip etmek için kullan??l? çevrimiçi araçlar? TV’nize indirin
  • Full HD 1080 – 1920 x 1080 piksel görüntü çözünürlü?ü ile spor müsabakalar?n?n, filmlerin ve oyunlar?n tad?n? muhte?em High Definition ayr?nt?s?nda ç?kar?n
  • Motionflow 100Hz PRO – Standard?n iki kat? kare h?z? ve arka ???k yan?p sönme teknolojisiyle, spor veya aksiyon filmleri gibi h?zl? hareket eden görüntüleri gerçekçi ak?c?l?k ve daha fazla netlikle görüntüleyin.
  • BRAVIA ENGINE 3 – Görüntüleri etkileyici ayr?nt?lar, en iyi kontrast oran? ve gerçekçi renk tonlar?yla görüntüleyin
  • ?ste?e ba?l? özel tasar?m stand – E?siz bir tasar?ma sahip bu f?rçalanm?? alüminyum TV stand?yla oturma odan?za ??k bir tarz ve zengin ses kat?n
  • DLNA – Evin herhangi bir yerinde bulunan dizüstü bilgisayar, cep telefonu veya müzik çalar gibi uyumlu cihazlardan BRAVIA® televizyonunuza film, müzik ve foto?raf aktar?n
  • Live Colour™ – Kapal?, Dü?ük, Orta ve Yüksek modlar? aras?ndan seçim yaparak renk ayarlar?n?z? canl? resimler ve en iyi görüntü kalitesi için ayarlay?n
  • Görünmeyen Hoparlörler – TV tasar?m?na gizlenmi? ve sesi en uygun biçimde yükseltecek ?ekilde yerle?tirilmi? hoparlörler ile ses ve görüntünün mükemmel birle?imini yakalay?n
  • BRAVIA Sync – Tek bir dü?meye dokunarak uyumlu cihazlar? çal??t?rman?z? veya ayarlaman?z? sa?layan evrensel uzaktan kumanda seçene?iyle bütün ev e?lence sisteminizi kontrol edin
  • USB Media Player – USB’den oynatma özelli?iyle TV’nize bir USB cihaz? tak?p filmlerin, foto?raflar?n ve müzi?in tad?n? ç?kar?n
  • Cinema Mode – E?siz film benzeri dokulara, renk ve parlakl?k ayarlar?na sahip iki farkl? sinema modundan birini seçip gerçek sinema tecrübesini evde ya?ay?n
  • Scene Select – Seyretti?iniz ?eyin atmosferine en uygun, dinamik ve gerçekçi görüntü ve ses ayarlar?n?n tad?n? ç?karmak için uzaktan kumandadaki tek bir dü?meye dokunmak yeterli
  • 24p True Cinema™ – Saniyede 24 kare ile gerçek sinema tecrübesini ya?ay?n ve filmlerin tad?n? yönetmenin tasarlad??? biçimiyle ç?kar?n
  • Favoriler – favori kanallar?n?z? ve ?nternet videolar?n?z? i?aretleyin, türe göre favorilerinize göz at?n ve tek bir dü?meye basarak favori içeri?inize gidin
  • HDMI® – 4 giri? (2 arkada, 2 yanda, tümü CEC’li), Blu-ray Disc™ ve PLAYSTATION®3 gibi High Definition kaynaklara ba?lanmay? daha da kolayla?t?r?r
  • Dahili dijital karasal TV tuneri – Dijital TV kanallar?na (veya analog TV’ye) eri?mek için dahili bir DVB-T tuner (MPEG2) oldu?undan set üstü cihazlara gerek kalmaz; analog TV kapal?yken dijitale geçi? yapman?n en kolay yoludur
  • Dahili MPEG-4 AVC HD TV tuneri – Set üstü cihaza gerek olmadan, HD TV kanallar? dahil tüm TV hizmetlerine MPEG4 AVC dekoderli dahili DVB-T ve DVB-C tuner ile eri?in (ülkeye ve hizmeti destekleyen operatörlere ba?l?d?r)
  • CI+ Ready – CI+ CAM ile kolayca ak?ll? kart takarak ücretli TV ve abonelik kanallar?na eri?in (CI Plus, Dijital Video Yay?n? – Ortak Arayüz ile tamamen uyumludur, böylece mevcut CAM’ler kullan?labilir)
  • My Sony – BRAVIA’n?z? kaydettirmek hiç bu kadar kolay olmam??t?; My Sony üyesi olarak derslere, özel tekliflere ve daha fazlas?na özel eri?im elde edin
  • Di?er özellikleri görmek için t?klay?n

  Ürün özellikleri ülkeden ülkeye de?i?iklik gösterebilir ve dönemsel olarak güncellenmektedir. Sony Eurasia Pazarlama A.? bilgilerin içeri?ini de?i?tirme hakk?n? sakl? tutar ve bu sitede yay?nlanan bilgilerin 3. ki?ilerce kullan?lmas? halinde sorumlu tutulamaz.