Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Nin

Sony Ericsson, Xperia X10 Mini

Sony Ericsson hem ak?ll? hem de e?lenceli Xperia X10 mini modeliyle Android kolayl???n? cebinize getiriyor.

Android Market’in de yer ald??? Xperia X10 mini ile cep telefonunuzu be?endi?iniz uygulamalarla istedi?iniz gibi özelle?tirebilecek ve hassas dokunmatik ekran? sayesinde sadece tek elinizi kullanarak en sevdi?iniz sosyal medya araçlar?na kolayca eri?ebileceksiniz. Xperia X10 mini Mart ay? sonunda ilk olarak Turkcell ma?azalar?nda sat??a sunulacak.

Sony Ericsson Timescape, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya araçlar?n? üç boyutlu kayar pencerelerden olu?an ortak bir sosyal medya ekran?nda birle?tiriyor. Böylece, k?sa mesajlar?n?z?, e-postalar?n?z?, ça?r?lar?n?z?, Twitter mesajlar?n?z? ekranlar aras?nda geçi? yapmadan tek görünümde kullanabiliyorsunuz. Dilerseniz iletilerinizi tek dokunu?la Facebook, Twitter ve di?er sosyal medya araçlar?nda an?nda payla?abiliyorsunuz.

Üstelik Android taray?c?s?n?n geli?mi? dokunmatik daralt-geni?let özelli?i sayesinde web sayfalar?na yaz?y? ta??rmadan zum yapabiliyor, kendi zevkinize göre seçti?iniz ve en s?k kulland???n?z dört fonksiyona ekran?n?z?n dört kö?esinden birine dokunarak eri?ebiliyorsunuz. Sizin için önemli olan Widget’lar? ve uygulamalar? farkl? masaüstü gruplar?na istedi?iniz gibi serpi?tirmenizi sa?layan Xperia X10 mini, cep telefonu kullanmay? da bir sanat haline getiriyor.

Bütün bunlar yakla??k 6,5 cm’lik ekran, üstün ses geli?tirme seçenekleri ve istedi?iniz yüksek kaliteli kulakl??? seçmenize izin veren standart kulakl?k giri?iyle bir araya geldi?inde cep telefonunuz bir cep sinema sistemine dönü?üyor. Ancak, as?l sürprizimiz Xperia X10 mini’nin küçük tasar?m?na ra?men çoklu görev özelli?ine sahip olmas?: Bu telefonla internette gezerken Müzik dinleyebilir, programlar? kapatmadan uygulamalar aras?nda geçi? yapabilir, interaktif ortam yürütücünüzde müzik ma?azas? ve Youtube’dan ald???n?z ?ark?lar? tek dü?mede (infinity button) çekip dinleyebilir ve böylece sevdi?iniz sanatç?n?n parçalar?na kolayca ula?abilirsiniz. Çal??kan Xperia X10 mini ayn? anda birçok i?i yapar.

scroll

Sony Ericsson Xperia Turkcell
Sony Ericsson, Xperia X10 Mini
haber

Sony Ericsson, Xperia X10 Mini

Sony Ericsson hem ak?ll? hem de e?lenceli Xperia X10 mini modeliyle Android kolayl???n? cebinize getiriyor.

Android Market’in de yer ald??? Xperia X10 mini ile cep telefonunuzu be?endi?iniz uygulamalarla istedi?iniz gibi özelle?tirebilecek ve hassas dokunmatik ekran? sayesinde sadece tek elinizi kullanarak en sevdi?iniz sosyal medya araçlar?na kolayca eri?ebileceksiniz. Xperia X10 mini Mart ay? sonunda ilk olarak Turkcell ma?azalar?nda sat??a sunulacak.

Sony Ericsson Timescape, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya araçlar?n? üç boyutlu kayar pencerelerden olu?an ortak bir sosyal medya ekran?nda birle?tiriyor. Böylece, k?sa mesajlar?n?z?, e-postalar?n?z?, ça?r?lar?n?z?, Twitter mesajlar?n?z? ekranlar aras?nda geçi? yapmadan tek görünümde kullanabiliyorsunuz. Dilerseniz iletilerinizi tek dokunu?la Facebook, Twitter ve di?er sosyal medya araçlar?nda an?nda payla?abiliyorsunuz.

Üstelik Android taray?c?s?n?n geli?mi? dokunmatik daralt-geni?let özelli?i sayesinde web sayfalar?na yaz?y? ta??rmadan zum yapabiliyor, kendi zevkinize göre seçti?iniz ve en s?k kulland???n?z dört fonksiyona ekran?n?z?n dört kö?esinden birine dokunarak eri?ebiliyorsunuz. Sizin için önemli olan Widget’lar? ve uygulamalar? farkl? masaüstü gruplar?na istedi?iniz gibi serpi?tirmenizi sa?layan Xperia X10 mini, cep telefonu kullanmay? da bir sanat haline getiriyor.

Bütün bunlar yakla??k 6,5 cm’lik ekran, üstün ses geli?tirme seçenekleri ve istedi?iniz yüksek kaliteli kulakl??? seçmenize izin veren standart kulakl?k giri?iyle bir araya geldi?inde cep telefonunuz bir cep sinema sistemine dönü?üyor. Ancak, as?l sürprizimiz Xperia X10 mini’nin küçük tasar?m?na ra?men çoklu görev özelli?ine sahip olmas?: Bu telefonla internette gezerken Müzik dinleyebilir, programlar? kapatmadan uygulamalar aras?nda geçi? yapabilir, interaktif ortam yürütücünüzde müzik ma?azas? ve Youtube’dan ald???n?z ?ark?lar? tek dü?mede (infinity button) çekip dinleyebilir ve böylece sevdi?iniz sanatç?n?n parçalar?na kolayca ula?abilirsiniz. Çal??kan Xperia X10 mini ayn? anda birçok i?i yapar.

scroll

Sony Ericsson Xperia Turkcell
Sony Ericsson, Xperia X10 Mini
haber

HTC den Android 3.0 lı tabletler

Dünya Mobil Kongresi’nde ilk tablet modeli Flyer’? tan?tan HTC, Honeycomb kod adl? Android 3.0 i?letim sisteminde çal??an yeni tablet modelleri ç?kartaca?? belirtildi.

Hardware.Fr’nin haberine göre htc tablet pazar?nda rakipleri, Samsung, LG, Motorola ve Apple’la rekabet etmek için Flyer modelinin d???nda, ürün gam?na 8.9 ve 10.1 inçlik iki yeni tablet modelini ekleyece?ini belirtti.

 

Haberde ayr?ca, HTC’nin Android 3.0’l? yeni tabletleri için farkl? bir arayüz kullanaca?? ifade edildi. HTC’nin yeni tabletlerinin ç?k?? tarihi ise 2011’in 3. çeyre?ini bulaca?? bekleniyor.

 

Geçti?imiz hafta Samsung’un 8.9 ve 10.1 inçlik Galaxy Tab serisine ekledi?i iki yeni modelde oldu?u gibi HTC de tablet modellerinde bu tarz bir konumland?rma yaparak, kullan?c?lar?n ihtiyac?na göre farkl? tablet modellerde pazardaki yerini almay? hedefliyor diyebilirz.

 

Üretti?i üst segmette ba?ar?l? ak?ll? telefonlar?yla, pazarda önemli bir yere sahip olan HTC, bakal?m i? tabletere gelince ayn? ba?ar?y? gösterebilecek mi?..

 

HTC Tablet
HTC den Android 3.0 l? tabletler
haber

HTC den Android 3.0 lı tabletler

Dünya Mobil Kongresi’nde ilk tablet modeli Flyer’? tan?tan HTC, Honeycomb kod adl? Android 3.0 i?letim sisteminde çal??an yeni tablet modelleri ç?kartaca?? belirtildi.

Hardware.Fr’nin haberine göre htc tablet pazar?nda rakipleri, Samsung, LG, Motorola ve Apple’la rekabet etmek için Flyer modelinin d???nda, ürün gam?na 8.9 ve 10.1 inçlik iki yeni tablet modelini ekleyece?ini belirtti.

 

Haberde ayr?ca, HTC’nin Android 3.0’l? yeni tabletleri için farkl? bir arayüz kullanaca?? ifade edildi. HTC’nin yeni tabletlerinin ç?k?? tarihi ise 2011’in 3. çeyre?ini bulaca?? bekleniyor.

 

Geçti?imiz hafta Samsung’un 8.9 ve 10.1 inçlik Galaxy Tab serisine ekledi?i iki yeni modelde oldu?u gibi HTC de tablet modellerinde bu tarz bir konumland?rma yaparak, kullan?c?lar?n ihtiyac?na göre farkl? tablet modellerde pazardaki yerini almay? hedefliyor diyebilirz.

 

Üretti?i üst segmette ba?ar?l? ak?ll? telefonlar?yla, pazarda önemli bir yere sahip olan HTC, bakal?m i? tabletere gelince ayn? ba?ar?y? gösterebilecek mi?..

 

HTC Tablet
HTC den Android 3.0 l? tabletler
haber

iPad 2’nin gizli sırrı!


apple,ipad 2,tablet pc,computer,hardware,technology 

 


iPad 2’nin ba?ar?s?n?n s?rr?: Denge.

iPad 2 teknolojik olarak en ileri cihaz olmayabilir ama rakiplerine toz yutturan önemli bir yan? var.

Apple, iPad ile yakalad??? ba?ar?y? iPad 2 ile bir ad?m daha ileri götürecek ve ç?tay? daha da yükseltecek gibi görünüyor. Yeni iPad’in ba?ar?s?n? ?imdiden garantileyen önemli nokta ise Apple’?n konuya rakiplerinden çok farkl? yakla??yor olmas?.
iPad 2 duyuruldu?undan beri herkes heyecan verici A5 i?lemcisini konu?uyor. Çift çekirdekli 1,2 GHz A5 i?lemcisi bir önceki iPad’e göre h?z? neredeyse iki kat artt?r?yor. Üstelik grafik anlam?nda da A5’in büyük etkileri var. Bu tip cihazlar?n ticari ba?ar?s?n? yak?ndan etkileyen oyun sektörünün iPad 2’ye özel bir ilgi gösterece?inden hiç ?üphe yok. Daha güzel grafiklere sahip, daha geli?mi? oyunlar iPad 2’nin di?er tüm özelliklerine önemli bir art? katacak.
Ama iPad 2’nin i?lemcisi asl?nda türünün tek örne?i de?il. Ta??nabilir cihazlar için Qualcomm ve Nvidia en az A5 kadar geli?mi? i?lemcilerini çoktan duyurdular. Peki bu alternatif i?lemcileri kullanan rakipleri iPad 2’den daha ba?ar?l? olacak ürünler piyasaya sürebilir mi? ??te bu konuda çok da emin de?iliz. Çünkü Apple’?n rakiplerinden farkl? olarak bildi?i s?r, can al?c? noktan?n son teknolojiyi kullanmak de?il, do?ru dengeyi bulmak oldu?u…

Son teknoloji de?il, gerekli teknoloji
iPad 2’nin A5 i?lemcisi daha geli?mi? özelliklere sahip oldu?u için do?al olarak daha çok enerjiye ihtiyaç duyuyor. Bu da daha geli?mi? bir pil kullan?lmas?na neden oluyor. Bu durumun asl?nda daha kal?n ve daha a??r bir cihaz?n ortaya ç?kmas?na yol açaca??n? dü?ünmek mümkün. Fakat Apple bu konuda kullan?c? deneyiminden taviz vermemi? ve hem daha hafif, hem de iPhone’dan bile daha ince bir iPad 2 üretmeyi ba?arm??.
Buradaki as?l kilit nokta “kullan?c? tecrübesi”. Daha önce bahsetti?imiz en az A5 kadar geli?mi? mobil i?lemcilerden birini veya daha geli?mi?ini tercih etmemi? olmas? asl?nda Apple’?n bunu yapamayacak olmas? de?il; tercih etmemi? olmas?. Çünkü daha da geli?mi? bir i?lemci ayn? zamanda kullan?c?ya yans?t?lmas? gereken ek bir maliyet anlam?na geliyor.
Özellikle ak?ll? telefon pazar?nda ?u anda k?yas?yla bir donan?m yar??? ya?an?yor. Her firma iPhone ile rekabet edebilmek için daha geli?mi? i?lemcilere ve di?er donan?m özelliklerine sahip cihazlar üretme pe?inde. Fakat Apple bu donan?m yar??? ç?lg?nl???n? uzaktan izleyerek, kullan?c?n?n ihtiyaç duydu?unun üzerine ç?kmayacak ama özenle bir araya getirilmi? ö?eleri tercih ediyor. Bunun sonucu olarak ta ortaya gereksiz detaylardan s?yr?lm??, fiyat? kabul edilebilir s?n?rlarda kalan ve kullan?c?n?n beklentileri hemen her alanda kar??layabilecek bir ürün ç?k?yor. iPad 2’nin gerçek rakipleri sadece bu basit s?rr? ke?feden firmalar aras?ndan ç?kacak gibi görünüyor…

  CHIP Online 

LG T315 Fiyatı ve Özellikleri

LG T315 Fiyatlar | LG T315 Özellikleri | LG T315 Yurtd??? Fiyat?

LG T315

lg t315

LG’ nin yeni modeli T315 ?u özellikleri ile dikkat çekiyor. Wi-Fi, 4GB’ a kadar microSD kart deste?i, 3.5 mm (evrensel) kulakl?k giri?i, Java deste?i, FM radyo ve 900 mAh batarya. ?sterseniz sizlerle LG T315 teknik detaylar?n? payla?al?m:

LG T315 Teknik Özellikler

Kamera & Görüntü

Kamera – 2.0 Megapiksel, 1600×1200 foto?raf çözünürlü?ü, (QVGA)Video
Ekran – 2.8 inç, 240×400 piksel ekran çözünürlü?ü
Renk – TFT rezitif dokunmatik ekran, 256 bin renk

Ba?lant?

Ba?lant? Ayarlar? – Bluetooth, Micro USB v2.0, Wi-Fi 802.11 b/g
Veri Modlar? – GPRS, EDGE, WAP 2.0/xHTML, HTML internet taray?c?

Haf?za

Dahili Haf?za – 20 MB
Geni?letilebilir Haf?za – 4 GB MicroSD/Kart yuvas?
Telefon Defteri – Rehber, resimli arama
Arama Kay?tlar? – Var

Batarya Gücü

900 mAh Li-Ion Standart Batarya

Telefon Boyutu ve Görünüm

Boyut – 123 x 63.2 x 10.9 mm
Renkler – Siyah

LG T315 Fiyat?

Yurtd??? fiyat?: 120 Euro (Yakla??k 270 TL). Tabi bu fiyat ülkemize gelene kadar kaça ç?kar kaça dü?er onu da bilemiyoruz.

LG T315 Yorumumuz

LG T315 alt s?n?f standart dokunmatik telefonlardan Wi-Fi özelli?i ile s?yr?lsa da pek ileri geçemiyor. E?er Wi-Fi özellikli ve dokunmatik bir telefon ar?yorsan?z öneririz.

Elektronikotin.com

Blogspot Yasağı Kalktı


Blogcular taraf?ndan çok yo?un bir tepki gören Blogspot kapatma karar?nda yanl??tan dönüldü. Diyarbak?r Cumhuriyet Savc?l???’n?n karar?yla yasak kalkt?.

Spor Toto Süper Lig maçlar?n?n internet üzerinden yasad??? olarak izlenmesi ile ili?kili olarak Digiturk’ün giri?imi ile eri?ime kapat?lan Blogspot.com tekrar eri?ime aç?ld?. Diyarbak?r 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 14.01.2011 tarih ve 2011/156 D i? say?l? karar? ile eri?ime kapat?lan Blogspot’u eri?ime açan ise Diyarbak?r Cumhuriyet Ba?savc?l???’n?n karar? oldu. Cumhuriyet Savc?s? Cihan ?ahin’in imzas?n? ta??yan kararda, 5846 say?l? Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Ek 4. maddesinin 3. f?kras?na göre ihlalin durdurulmas? halinde bilgi içerik sa?lay?c?s?na yeniden servis sa?lanaca?? hususuna at?fta bulunuldu. ?lgili karar?n servis sa?lay?c?lara tebli? edilmesinden sonra Blogspot yasa?? resmen kalkm?? olacak.

Firefox 4 RC hazır, İndirin!

Mozilla, yay?nlad??? 12 beta sürümün ard?ndan, Firefox 4’ün RC sürümünü kullan?c?larla bulu?turdu. Bu sürüm, Firefox 4 için gerçekten önemli bir sürüm; çünkü yeni taray?c? bekleyenler, art?k beta’lardan b?km??t?. Sürekli olarak ertelenen final sürüm, hesapta olmayan yeni beta’lar derken, galiba bu kez Firefox 4’ün final sürümüne çok yak?n?z. Aç?klamaya göre Firefox 4’ün final sürümü, Mart ay? içerisinde haz?r olacak ve indirilmeye sunulacak.

Firefox 4 RC sürümünün, final sürümde olmas? beklenen hemen her türlü detay? içeriyor. Beta a?amas?n? atlatan bir taray?c? oldu?u için, arama çubu?unun yan?ndaki “feedback” dü?mesi kald?r?lm?? durumda. Ama as?l heyecan verici detay, Firefox 4’ün ilk aç?l???nda gizli. Son sürümlerde hep geç aç?l?yor diye ele?tirilen taray?c?n?n bu sürümü, neredeyse 1 saniye içerisinde kullan?ma haz?r hale geliyor.

??te indirme ba?lant?s? ve bilmeniz gerekenlerFirefox tak?m?n?n lideri olan Mike Beltzner, RC sürümünün hemen ard?ndan yapt??? aç?klamad, final sürümü de Mrt ay? içerisinde sunacaklar?n? do?rulad?. Ayr?ca >Beltzner, daha önce s?k s?k dile getirildi?i gibi, her 3 ayda bir yeni bir Firefox ile kar??la?aca??m?z?n da alt?n? çizdi. Bu aç?klaman?n ?????nda, Haziran ay? ortas?nda Firefox 5’i, Eylül ay? ortas?nda Firefox 6’y? ve y?l sonunda da Firefox 7’yi görmek kimse için sürpriz olmamal?.

K?sacas? Mozilla, Firefox 4 ile birlikte yeni bir dönemin de ba?lad???n? müjdeliyor. Chrome gibi, Firefox da kullan?c?lar? yeni sürüm ya?muruna tutmakta kararl?. Ve görünü?e göre, bundan sonra ç?kacak tüm yeni Firefox sürümleri, Firefox 4’ün temeli üzerine in?a edilecek.

Firefox 4 RC’nin Windows sürümünü Türkçe olarak indirip denemek isteyenler, a?a??daki ba?lant?y? kullanabilir. Di?er dillerdeki sürümler ya da di?er i?letim sistemleri içinse buraya t?klayabilirsiniz

Download: Firefox 4 RC

HTML 5 deste?i, geli?tirilmi? donan?m h?zland?rma özelli?i ve çökmelere kar?? geli?mi? koruma, Firefox 4 RC’de dikkat çeken ba?l?ca yenilikler aras?nda say?labilir.

BlogSpot kapatıldı!

Blogger (service)Image via WikipediaSuperonline’?n aç?klamas?na göre Google’?n blog servisi Blogspot kapat?ld?

Google’?n kullan?c?lara ücretsiz olarak sundu?u blog hizmeti Blogspot’a eri?im, Diyarbak?r 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 14.01.2011 tarih ve 2011/156 D i? say?l? karar? ile engellendi.
?lk olarak Superonline kullan?c?lar?n? etkileyen engellemenin yak?nda di?er servis sa?lay?c?larda da etkili olmas? bekleniyor. Super Online’?n aç?klamas?na göre bu engelleme Google Analytics, Google Maps, Google Search vb. uygulamalar?n? kullanan sitelerin de yava? çal??mas?na neden olabilir.

Samsung Corby 2 S3850 Özellikleri

Samsung Corby 2 S3850

Samsung un en çok satan modellerinden olan Corby’ nin 2 si geliyor. Corby 2 S3850’ ?n Android olmamas? ve 3G desteklememesi büyük eksiklik. Fakat gençlere hitap eden bu modelde sosyal a?lar oldukça ön planda. Fazla uzatmadan Samsung Corby 2 S3850 özelliklerini verelim:

Samsung Corby 2 S3850 Cep Telefonu Teknik Özellikleri

GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800/1900 MHz ileti?im standartlar?
109.9 x 60.6 x 11.7 mm boyutlar?nda
102 gram a??rl???nda
3.14 inç 320×240 piksel dokunmatik ekran
2 megapiksel kamera
QVGA 15 fps video kayd?
MPEG-4 / H, 264 / H, 263 video oynatma
MP3, AAC, AAC +, EACC +, WMA, WAV müzik çalar
3.5 mm kualkl?k giri?i
RDS FM radyo
Bluetooth v3.0
microUSB 2.0
Wi-Fi 802.11 (b/g/n)
26 MB dahili haf?za
16 GB’a kadar microSD kart deste?i
1000 mAh batarya