Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Onu

Hangi kuçu sana göre?Hangi kuçu sana göre?Kaçan frizbileri yakalas?n, sevimli numaralar yaps?n, parkta size yeni arkada?lar bulsun diye ald???n kuçu, gecenin üçünde hal?n?n ortas?na ç?karmaya, DVD’lerini çi?nemeye ba?lad???nda ne olacak? Hâlâ köpek istiyor musun? O halde en az?ndan sana en uygununu bulman laz?m.
Yeni bir ili?kiye haz?r m?s?n?
Yeni köpe?inle arkada?lar?n aras?nda popüler olmay? amaçl?yorsan, gidip yeni bir ayakkab? almaya ne dersin? Köpek ya?ayan, nefes alan, duygular? olan canl? bir varl?kt?r, sekiz ayl?k olup soka?a at?ld???nda hissedeceklerini dü?ünsene. Köpek almak, bir biblo almaktan çok bir çocuk sahibi olmaya benzer. Sorumluluk a??r gelecekse bir bitki almaya ne dersin? Ayakkab? teklifimiz de hâlâ geçerli.
Evde gündüz kimse olmuyorsa, yaln?z, mutsuz bir köpe?in olacak demektir. Peki köpe?in mutsuz oldu?unu nas?l gösterir? “?lgilensene benle” diyemeyece?ine göre ders notlar?n?n üzerine çi?ini yaparak, sistematik olarak CD’lerini yiyerek ilgi çekmeye çal??acakt?r. Asl?nda bu onun de?il, onu minicik bir eve t?k?p saatlerce yaln?z b?rakan senin kabahatin. Diyelim ki sürekli ilgileneceksin, peki kuçu kakas? toplamaya, kuçu çi?i paspaslamaya haz?r m?s?n? Apartman?nda köpek beslenebiliyor mu? Mamas?d?r, ilac?d?r, a??s?d?r, oyunca??d?r derken ailen her türlü masraf? kar??layacak m?? Bu sorular?n birine bile hay?r diyorsan bence seni ayakkab? reyonuna do?ru alal?m.
Ki?ili?ine en uygun tür hangisi?
Köpek sahibi olmak, kendini ke?fetme yolunda ataca??n önemli bir ad?m asl?nda. Kendini bilmezsen senin için uygun olan köpe?i nas?l bileceksin? Örne?in spor yap?yorsan enerjik bir köpek sana uyar. Tembel tenekeler için m?ym?nt? köpekler uygundur. Sulu gözlü arkada?lar?m?z daha arkada? canl?s? köpeklerden ho?lan?rken pimpirikli okurlar fazla tüy dökmeyen köpekleri tercih edecektir.
Çok genel kurallar var. Elbette köpekten köpe?e özellikler de?i?ebilir ama ço?u zaman ?rklar?n özellikleri bellidir.
Kani?, Alman Kurdu, tüm çoban köpe?i ?rklar?, av köpekleri, taz?lar, özellikle de Keeshond çok zeki köpeklerdir.
Hangi kuçu sana göre?Masti, Griffon, Bulldog, Teriyer, fazla egzersiz istemeyen, evde bak?lmaya uygun türlerdir. Genel olarak tüm süs köpekleri için bu geçerlidir. Hiç ko?up z?playan bir Chihuahua ya da Pekin köpe?i gördünüz mü?
Pug, Cocker Spaniel, Beagle, Golden Retriever ve Labrador, çocuklarla çok iyi anla??r.
Pug, Basenji, Boston ve ?skoç teriyer, Bulldog ve Corgi, apartman dairelerinde ya?arken ac? çekmeyen cinslerdir.
Basenji, Rus taz?s?, Whippet, ç?t ç?karmayan cinslerdir.
Bichon Frise, Collie, Golden Retriever ve Labrador retriever en arkada? canl?s? ?rklard?r.
Tabii bu ?rklardan birini seçmek, bu özelliklere sahip olmay? garanti etmiyor. Köpe?i alaca??n?z veterinerden, arkada??n?zdan ya da evlat edinece?iniz bar?nak görevlisinden gözlemledi?i kadar?yla karakter özelliklerini mutlaka sormal?s?n.
Üstelik alaca??n köpek mutlaka safkan olmak zorunda de?il. Zaten safkan köpeklerin ufak bir gen havuzu içinde ço?almas? sonucu ki?ilik problemleri gösterdikleri art?k yayg?n bir kan?.

A male Golden Retriever named Tucker.Image via WikipediaHangi kuçu sana göre?Hayat?na en uygun tür hangisi?Tabii bu i?in bir de ev taraf? var. Collie’lerin tüyleri göz rengini ortaya ç?karabilir ancak o kuçuyu minik bir apartman dairesine t?k??t?rmak zalimliktir. Günde kaç kere yürüyü?e ç?karabilirsin? “Her gün mü?” diye soruyorsan ba?tan vazgeç zaten. Gelecekte seni ne gibi de?i?iklikler bekliyor, üniversiteye ba?ka bir ?ehre gitme ihtimalin var m? mesela? Bo? zamanlar?nda evde pineklemeyi mi seviyorsun, yoksa da? bay?r demez misin? Türleri seçmeden önce bunlar? mutlaka dü?ünmelisin.
Bütçen yeterli mi?Köpek sahibi olmak ucuz bir i? de?ildir. Köpe?in için hayat boyu harcayaca??n parayla 200 ekran bir plazma alabilirsin. Tabii karar senin, dev bir televizyon mu, yoksa kar??l?ks?z sevgi mi?
Köpe?in kendisi, di?er masraflar?n yan?nda devede kulak kal?yor, hatta bar?naktan ücretsiz de alabilirsin, hatta öyle yap. As?l masraf, mama k?sm?yla ba?lar. Veterinere uygun mamay? dan??mal?s?n. “Ne veterineri” mi? Seninle i?imiz var. Bunun check-up’? var, a??s? var, biti kenesi var, k?s?rla?t?r?lmas? var, di? bak?m? var… Sokakta arkada?lar?yla ko?u?turmuyorsa y?lda bir yeter. Ancak olur olmaz bir ?ey yutmas? durumunda yap?lacak operasyon için kenarda biraz paran olsa iyi olur.
Hangi kuçu sana göre?Su ve mama kaplar?, kaliteli bir tasma, yatak, tüy bak?m? aksesuarlar?, çi?neme oyuncaklar?, ta??mak için kaliteli bir kutu ve so?uk havalarda yürüyü?ler için bir kazak, ilk gün alman gereken ?eyler.
Nereden alaca??m??stedi?in yerden elbette. Bu i?in en ideali, yavrular? olmu? bir tan?d???n köpe?idir. Annesini, babas?n? bilmek, huyunu, suyunu, sa?l???n? bilmek demektir. Bar?naklar da çok iyi bir fikir. Safkan köpeklerden yavrulara kadar her türlü köpe?i, her ?rktan kuçuyu burada bulabilirsin. Üstelik bar?naktan bir köpek evlat edinerek çok hay?rl? bir i? yapm?? olursun. Ne kadar iyi yürekli insanlarca bak?lsalar da bar?naklar köpekler için çok iyi ya?am ko?ullar? sunam?yor. Hele belediye bar?naklar?ndaki köpeklerin halleri içler ac?s?. Bar?naktan alaca??n köpek hem bedava hem de onun hayat?n? kurtar?yorsun. Tek sorun, alaca??n köpe?in sa?l?k ya da ki?ilik problemleri olabilir, bunu da bar?nak görevlisiyle konu?arak ö?renebilirsin.
Kaç?nman gereken yer ise pet shop’lar. Küçük kafeslerde, kocaman ???klar alt?nda sergilenen o yavrular içi sadece “hay?r” deyin. O sat?lmayan yavrular?n sokaklara ya da bar?naklara terk edildiklerini biliyor musunuz? Hayvanlara zalimce davrand?klar? için fast food zincirlerini k?n?yorsan pet shop’lar?n yan?na bile yakla?maman gerekir. Pet shop’tan ald???n?z köpek ile bir yavruyu kurtarm?yorsunuz, sadece bu endüstriyi destekliyorsunuz.

Enhanced by Zemanta

LG T315 Fiyatı ve Özellikleri

LG T315 Fiyatlar | LG T315 Özellikleri | LG T315 Yurtd??? Fiyat?

LG T315

lg t315

LG’ nin yeni modeli T315 ?u özellikleri ile dikkat çekiyor. Wi-Fi, 4GB’ a kadar microSD kart deste?i, 3.5 mm (evrensel) kulakl?k giri?i, Java deste?i, FM radyo ve 900 mAh batarya. ?sterseniz sizlerle LG T315 teknik detaylar?n? payla?al?m:

LG T315 Teknik Özellikler

Kamera & Görüntü

Kamera – 2.0 Megapiksel, 1600×1200 foto?raf çözünürlü?ü, (QVGA)Video
Ekran – 2.8 inç, 240×400 piksel ekran çözünürlü?ü
Renk – TFT rezitif dokunmatik ekran, 256 bin renk

Ba?lant?

Ba?lant? Ayarlar? – Bluetooth, Micro USB v2.0, Wi-Fi 802.11 b/g
Veri Modlar? – GPRS, EDGE, WAP 2.0/xHTML, HTML internet taray?c?

Haf?za

Dahili Haf?za – 20 MB
Geni?letilebilir Haf?za – 4 GB MicroSD/Kart yuvas?
Telefon Defteri – Rehber, resimli arama
Arama Kay?tlar? – Var

Batarya Gücü

900 mAh Li-Ion Standart Batarya

Telefon Boyutu ve Görünüm

Boyut – 123 x 63.2 x 10.9 mm
Renkler – Siyah

LG T315 Fiyat?

Yurtd??? fiyat?: 120 Euro (Yakla??k 270 TL). Tabi bu fiyat ülkemize gelene kadar kaça ç?kar kaça dü?er onu da bilemiyoruz.

LG T315 Yorumumuz

LG T315 alt s?n?f standart dokunmatik telefonlardan Wi-Fi özelli?i ile s?yr?lsa da pek ileri geçemiyor. E?er Wi-Fi özellikli ve dokunmatik bir telefon ar?yorsan?z öneririz.

Elektronikotin.com

iPhone’ye Mp3 Atma

Merhaba arkada?lar bilmiyen arkada?lar için iphone’ye itunes yaz?l?m?n? kullanarak resimli mp3 atmay? anlat?ca??m.
Resimde gördü?ünüz gibi iphone bilgi ekran? kar??m?zdad?r.Summary info diye seçenekler ilerlemektedir.Oradan Music e gelelim.

Ard?ndan hangi ?ark? listesinin iphoneye yüklenmesini istiyorsan?z onu seçelim.Ben music diye bir playlist yapt?m kendime iphoneye onu at?yorum.Ard?ndan a?a??da SYNC var ona t?klayarak i?lemi sonland?r?yoruz.Yukar?da ?ark? bilgi bölümünden kaçta kaç? kopyalanm??t?r diye size göndermektedir.

Haber – Kontör devri bitiyor

Cep telefonu kullan?c?lar?n? can?ndan bezdien kontör hesaplamalar? art?k tarih oluyor. Bilgi Teknolojileri ve ?leti?im Kurumu’nun karar? uyar?nca art?k karma??k kontör hesaplar? yapmaktan kurtuluyoruz.

1 Nisan tarihinden itibaren cep telefonlar?m?za art?k kontör yerine ya dakika ya da para yükleyece?iz. Bütün operatörler için geçerli olan bu karar uyar?nca art?k kaç kontöre kaç dakika konu?abilece?imizi hesaplamak zorunda kalmayaca??z.

Mevcut kontörlü sistemde dakika ba??na dü?en kontör miktar?; konu?man?n türüne, zaman?na, hediye kontör olup olmamas?na, seçilen tarifeye, aranan ki?inin tarifisenine kadar pek çok farkl? kritere göre de?i?iyor.

Yeni sistemde de bu kriterler geçerli olacak olmas?na ra?men, hesab? kontör cinsinden de?il do?rudan dakika ya da para üzerinden yapaca??m?z için konu?ulan dakikay? kontöre çevirmek onu da seçilen tarifeye göre de?i?iklik gösteren kontör birim fiyat?yla çarpmak gibi karma??k hesaplara gerek kalmayacak.

Böylece kiminle ne kadar konu?tu?umuzun hesab?m?z? çok daha kolay tutabilece?iz.

Yeni sistem her türlü SMS ve MMS gönderiminde de geçerli olacak. Gönderilecek mesajlarda kontör hesab? yerine mesaj say?s? temel al?nacak.

Kontör hesab?yla çal??an ankesörlü telefonlar?n yeni sisteme geçi?inin sa?lanabilmesi için de y?lsonuna kadar süre tan?nd?.

Haber – Kontör devri bitiyor

ElectroHub Evrensel Kaplusuz Şarj istasyonu

?

electroHUB

?ElectroHub CES 2011 onun ba?lang?c?n? yapmak için planlanan yeni bir kablosuz ?arj istasyonu vard?r.Ne,ama ElectroHub benzersiz bir özel durum var cihaz gerektirmez k?lan asl?nda sa?lar hem de AA ve AAA boyutlarda gelir ElectroHub pil.bir ElectroHub pil cihaz?n orijinal batarya swapping olarak,sadece üst ElectroHub üzerine koyarak onu ?arj edebilirsiniz.Ölçme 9.2 inç x 6.1 inç x 0.8 inç ve sadece 11 gram a??rl???nda de,göbek ayn? anda alt? adede kadar cihaz? ?arj etmek için tasarlanm??t?r.ElectroHub ve 2011 y?l?n?n ilk çeyre?inde piyasaya ç?kmas? planlanan 39 $,Di?er pil seti yakla??k 10 $ için ayr? ayr? sat?n al?nabilir.[CNet]

David Lynch ve Sineması

David Lynch ve Sinemas?Rüyalar?m?z kimi zaman saçmad?r, olaylar kimi zaman kronolojik de?ildir. Ama bu görüntüler son derece çarp?c? ve etkileyicidir. Bizim bilinçalt?m?zda neler yatt???n?, fark?nda olmad???m?z endi?e ve kâbuslar?m?z?n neler oldu?unu bize anlat?r. Yönetmen de filmlerinde tüm zaman ve mekân s?n?rlar?n? a?arak, hikâyelerini bir rüya atmosferinde, karakterlerinin iç dünyas?na inerek anlat?r.
Sinemay? sadece bir hikâye sanat? olman?n ötesine ta??yan yönetmenlerden biridir David Lynch. Genellikle bir filmde önce senaryo karalan?r, sonra onu beyaz perdeye ta??yacak sahneler zihinde tasarlan?r, önce kâ??da sonra da film ?eridine dökülür. Bir David Lynch filminde ise, önce görselli?i olan sahneler yönetmenin hayal dünyas?nda ?ekillenir, daha sonra o sahneleri bar?nd?ran bir senaryo olu?turulur. Haz?rsan?z, yönetmenin filmleriyle biraz karanl?k, biraz karma??k bir yolculu?a ç?k?yoruz.
Eraserhead: Filmi görmü? birine, filmle ilgili dü?üncelerini sordu?unuzda yapaca?? ilk yorum “rahats?z edici” olabilir. Rivayete göre, yönetmen bir ara psikolojik tedavi almaya karar verir ve psikolo?a bunun yarat?c?l???n? öldürüp öldürmeyece?ini sorar. Doktorun “öldürebilir” yan?t? vermesi üzerine tedavi almaktan vazgeçer. David Lynch’in halim selim, matematik ö?retmeni görü?üne bakacak olursak bu hikâye ne kadar do?rudur bilinmez ama k?sa filmi “The Alphabet”in ard?ndan finansman sorunlar? yüzünden be? y?lda tamamlanan, 1977’de gösterime giren Eraserhead’i çekmek için bir sürü s?k?nt?ya girdi?i kesin. Pis kokulu, puslu bir sanayi kasabas?… Hayat?n? devam ettirmeye çal??an Henry Spencer ve onun bilinç alt?na itti?i babal?k üzerine korkular?, kâbuslar?… “Eraserhead” gösterildi?inde anla??lmaz, karma??k ve rahats?z bir film olarak görüldü ama bugün bir kült.
The Elephant Man: David Lynch, bir sonraki filmi “Elephant Man”de, bir önceki filmine göre daha anla??l?r bir ?ekilde gerçek hayattan bir karakter olan John Merrick’in hayat?n? i?liyor. Merrick, annesinin hamilelikte geçirdi?i bir kaza sonucu vücudu deforme olmu? bir bebek olarak dünyaya gelmi?tir. Büyüdü?ünde ise “Fil Adam” olarak bir sirkte, ac?mas?zca sergilenmektedir. Asl?nda ba?kalar?n?n korkunç olarak nitelendirdi?i, o görüntüsünün alt?nda son derece duyarl?, hassas bir beyefendi yatmaktad?r. Fil Adam’?n John Hurt, Freddie’nin de Anthony Hopkins taraf?ndan oynand??? film, sineman?n al???lagelmi? kurallar?na daha ba?l? oldu?u için ele?tirmenlerin de en be?endi?i Lynch filmleri aras?nda. Film, kimi insanlar?n kendilerinden farkl? olanlar? anlamak istememeleri ve ezmeye çal??malar? üzerine destans? bir a??t gibi.
David Lynch ve Sinemas?Blue Velvet: 1984 y?l?nda yönetmenin, Frank Herbert’in ünlü bilim-kurgu roman?ndan uyarlad??? Dune, yüksek bütçeli bir yap?md?r. Yönetmene kafas?ndakileri perdeye dökmek için fazla f?rsat tan?nmaz. Daha sonra, kendisi de bu durumdan duydu?u üzüntüyü dile getirecektir. Takvimler 1986 y?l?n? gösterdi?inde ba?ka bir önemli David Lynch filmi gösterime girecektir: Blue Velvet. Film mutlu bir Amerikan kasabas? görüntüleri e?li?inde ba?lar. Filmi izledikçe kasaban?n pek de sevgi dolu bir yer olmad???n? anlar?z. Jeffrey Beaumont babas?n?n geçirdi?i kalp krizi üzerine, uzun zamand?r u?ramad??? evine dönerken yolda kesik bir kulak bulur, yetkililerin bu olayla ilgilenmemesi üzerine, kendisi olay? ara?t?rmaya çal???r. Herkesin derdi, kendisi için derttir biraz da. Jeffrey dayak yerken, arkada?? araban?n içinde endi?e ile ba??rmaktad?r, ayn? anda ba?ka bir kad?n araban?n üzerinde dans etmektedir. Yönetmen, di?er filmlerde benzerleri abart?larak oynanan kimi karakterlerin, rollerini daha bir abartarak oynamas?n? sa?lam??, böylece ayn?la?t?r?lan karakterlerle dalgas?n? geçmeyi ihmal etmemi?tir.
David Lynch ve Sinemas?Twin Peaks: Yönetmen, Nicolas Cage’li, William Defoe’lu, Amerikan ta?lamas? “Wild At Heart”?n ard?ndan, hem dizisi hem de filmi bir klasik olacak “?kiz Tepeleri” çekmeye ba?lar. 1990 ve 1991 y?llar?nda yönetmen Mark Frost’la birlikte çekti?i dizi büyük bir be?eni toplar. Yirmi dokuz bölümlük büyük ilgi gören dizinin ard?ndan, yönetmen dizideki olaylar?n geçmi?ini “Twin Peaks – Fire Walks With Me” ad?yla filmle?tirecektir. Film, dizinin ana konusu olan Laura Palmer cinayetini ve Laura’n?n son bir haftas?n? anlat?yor. Kimi David Lynch hayranlar?n?n pek sevmedi?i film, dizinin takipçileri taraf?ndan gayet olumlu not ald?.
Lost Highway: Lost Highway’den önce de David Lynch’i tan?yanlar tan?yordu ama bu filmle birlikte yönetmen yeni bir izleyici kitlesi taraf?ndan kucakland?. Filmde Rammstein, Nine Inch Nails, Marilyn Manson gibi müzisyen ve gruplar?n müziklerinin kullan?lmas?, genç bir kitlenin yönetmeni takip edilenler listesine eklemesine vesile oldu. Yönetmen, en çok tan?nan filmlerinden olan Lost Highway’de her zaman oldu?u gibi alabildi?ine psikanalizci tak?l?yor ve yine her zaman oldu?u gibi filmde David Lynch’in iç dünyas?ndaki mekânlar beyaz perdeye ak?yor. ?çine do?ru yanan evler, ba?lang?c? ve sonu olmayan yollar, karanl?k dehlizler… Madison e?inin kendini aldatt???n? ima eden video kasetler almaktad?r. E?inin ölümü nedeni ile hapse at?l?r ama hiçbir ?ey hat?rlamamaktad?r. Ki?ili?inin di?er bir parças? olan Pete Dayton’a dönü?mesiyle olaylar, daha do?rusu kâbus içinde kâbuslar zinciri ba?lar.
David Lynch ve Sinemas?Mulholland Drive: 1999 y?l?nda “The Straight Story”i çeken David Lynch, bu filmle birlikte yine herkesi ?a??rtt?. Çünkü film, bir Lynch filminden beklenmeyecek ?ekilde (filmin ismi gibi) düz bir anlat?ma sahip, kronolojik ve anla??l?rd?. Bir çim biçme makinesi ile kilometrelerce yol kat ederek y?llard?r görmedi?i karde?ini bulmaya çal??an ya?l? bir ihtiyar?n öyküsüdür “The Straight Story”. Son vizyona giren David Lynch filmi ise Mulholland Drive. Betty, oyuncu olmak için Los Angeles’taki teyzesinin ya?ad??? apartman dairesine ta??n?r. Geldi?inde, orada saklanan ve haf?zas?n? kaybeden Rita ile tan???r. Her yapt??? takip edilen bir yönetmen olmak David Lynch’i sorunlardan kurtarmaz. Lynch senaryoyu “?kiz Tepeler” gibi ilgiyle takip edilecek bir dizi yapmak için kaleme alm?? fakat ABC televizyonu, çekilen bölümleri televizyon izleyicisi için fazla garip bulunca yönetmen projeyi sinema filmine çevirmi?.
Ayr?ca henüz vizyona girmeyen yeni David Lynch filmi Inland Empire, Venedik Film Festivali’nde prömiyerini yapt? ve o gün bu gündür çe?itli festivalleri turluyor. Filmde ba?rolleri Laura Dern, Jeremy Irons, Justin Theroux ve Harry Dean Stanton payla??yor. Çekimleri iki buçuk y?lda tamamlanan filmi izlemi? az say?daki izleyici, filme gayet olumlu notlar verdi. Bakal?m yeni filminde usta yönetmen ne gibi sürprizler yapacak.

Haber – En iyi 10 cep telefonu

 

 

 

 

 

 

 

1. O2 Cocoon

Beyaz parlak plastik kaplamal?. Mavi LED ???klar?yla size kimin arad???n? ve hangi ?ark? çald???n? söylüyor. Ayr?ca harika de?il ama makul olacak 2 Mega pikselllik kameras? mevcut.

 

’O2

 

 

2. Samsung G600

Samsung’un bu modelinde birçok dijital foto?raf makinesindeki gibi 5 Mega piksel kamera mevcut. Ayr?ca Zenon flash bulunan bu üründe panoramik çekim gibi birkaç tane de etkileyici özellik mevcut.

’samsung’/

 

 

 

3. Motorola RAZR 2 V8

?lk RAZR modeli geli?tirilen en iyi telefonlardan biriydi. Bu model ise bir harika. 3g özelli?i fonksiyonel olarak sunulan bu modelde h?zl? veri transferinin mümkün olaca?? söyleniyor.

’’/

 

 

4. Samsung U700v

Vodafone ile birlikte verilen bu ürün hem tu? hem de dokunmatik ekran?yla öne ç?k?yor. Otomatik odaklama özellikli 3.2 Mega Piksel kameras?n?n yan? s?ra nette h?zl? sörf yapabilme imkan? sa?l?yor.

’samsung

 

 

5. Nokia 8600 Luna

Dumanl? ön cam? ile etkileyici. Müzik çalar veya kamera gibi özellikleriyle olmasa da ??k d?? görünü?üyle onu almak isteyeceksiniz.

’nokia

 

 

6. Sony Ericsson W580i

Bu ince ve narin telefon stereo kulakl?k ve makul bir müzik çalara sahip. TrackID özelli?iyle bir hoparlöre yakla?t?rd???n?zda size ne dinledi?inizi söyleyebiliyor. Ayr?ca ko?arken h?z?n?z? da ölçebiliyor.

’sony

 

 

7. Sony Ericsson P1i

P1i’de dokunmatik ekran ve tu? tak?m? beraber bulunmakta, böylece kolayl?kla yaz? yazabiliyorsunuz. 3.2 Mega piksel kameras? güçlü. Ara yüzü çok kullan??l? olmamas?na ra?men hâlâ Sony Ericsson’un en iyi modellerinden biri.

’sony

 

 

8. LG KU990 Viewty

Dokunmatik ekranl? bu modelde 5 MP kamera bulunmakta. 3 inch’lik ekran? ile kullan?m? kolay ve rahat. Image Stabilisation ile foto?raflar?n?z daha sabit ve net. Kameras?nda manuel odaklama da mevcut. Önce ?ngiltere’de sat??a sunulacak bu ürün çekti?i videolar? direkt YouTube.com’a gönderebiliyor.

’’/

9. Motorola RIZR Z8

Bu sürgülü kapakl? model açt???n?zda sizi ?a??rt?yor. Yüzünüzün ?ekline göre ritim tutuyor. Küçük ama keskin görünü?lü bir model.

10. Nokia 6300

Fiyat-performans olarak en iyilerden. Sofistike bu telefonda art?k de?i?ik renklerde mevcut. ?nce ve etkileyici bir telefon.

Haber – En iyi 10 cep telefonu

Haber – Kim demiş Korsan kötü diye

Dedikodular aras?ndan hemen s?y?r?lan bir haber ABD’den geliyor. Motorola, dokunmatik ekranl? yeni cep telefonu Motorola Sparrow’u duyuruyor. Yeni telefonla ilgili ilk göze çarpan özellik ise yuvarlak bir tasar?ma sahip olmas?.

Birçok fonksiyona sahip olan Sparrow, kredi kart? okuyucu, taray?c? ve radyo frekanslar?n? tan?mlama gibi ak?ll? telefonlarda dahi görmedi?imiz fonksiyonlara sahip. Maalesef tek sorun Motorola Sparrow’un tasar?mc?s? Rinat Aruh’un telefonla ilgili ekstra ayr?nt? vermek istememesi.

Sparrow ismi ise hala gizemini koruyor ve telefonun Müzik odakl? m? olaca?? yoksa ismiyle Karayip Korsanlar?’ndan Jack Sparrow’a bir gönderme mi, onu da zaman gösterecek

Haber – Kim demi? Korsan kötü diye

Bu programla daha hızlı oyun oynayın!

Oyunlar? çal??t?r?rken PC’nizin can? m? ç?k?yor? Bu bedava araçla onu oyun canavar?na çevirin!

planda çal??an programlar?n oyunlar?n performans?n? dü?ürdü?ünü dü?ünüyorsan?z sizin için güzel bir program?m?z var; Game Booster.

Tamamen bedava olan uygulamay? kurdu?unuzda, oyun oynarken fazladan RAM yiyen programlardan kurtulabiliyorsunuz. Çal??madan önce size birkaç seçenek sunan programda, ayarlar?n?z? yapt?ktan sonra tek bir tu?la “oyun modu”na geçebiliyorsunuz. Oyun keyfiniz bitti?inde ise yine tek tu?la kald???n?z yerden masaüstünüze geri dönebiliyorsunuz.

Program ayr?ca, sürücü ve oyun güncellemelerini de sizin için ar?yor. Bedava olan <a href=”http://www.iobit.com/gamebooster2beta.html” target=”_blank”>Game Booster’a buradan ula?abilirsiniz. Ancak yaln?zca Windows i?letim sistemi için çal??t???n? hat?rlatal?m.

O?uzhan Yener – Zamerra.blogspot.com

Efsane Kaptan Artık Tek Adam…

Efsane Kaptan Art?k Tek Adam...Kimi UEFA Kupas? finalinde ç?k?k omzuna ra?men sarg?lar içinde oynarken hat?rl?yor onu, kimi hakemlere itiraz edi?iyle… Kimi Galatasaray kaptan? olarak kald?rd??? onlarca kupayla kimi rakiplerine göz açt?rmayan sa?lam bir savunma oyuncusu olarak. Sonu nereye var?r bilinmez ancak her durumda Galatasaray tarihinin en çok lig maç? oynayan futbolcusu olarak zaten tarihe geçen Bülent Korkmaz art?k sar?-k?rm?z?l?lar?n teknik direktörü olarak da tarihe ad?n? yazd?rm?? durumda.
24 Kas?m 1968’de ?stanbul’da ikinci erkek çocuklar? dünyaya gelen Nevin ve Osman Korkmaz çifti çocuklar?na “Cesur” ad?n? koymaya karar verir. Ne var ki “nüfus memuru” engeline tak?l?rlar ve çocu?un ad? Cesur de?il Bülent olur. Küçüklü?ünden itibaren Vefa Stad?’n?n yak?n?ndaki okulunun bahçesinde, sokaklarda, bo? arsalarda arkada?lar?yla top pe?inde ko?an Bülent, ailesinin Florya’ya ta??nmas?yla Galatasaray’?n antrenman tesislerinin dibine gelir. Zaten futbolcu olmay? arzulayan küçük çocu?un hayallerinde art?k futbolculuk ve bir gün o kap?dan içeriye girip sar?-k?rm?z?l? formay? giymek birlikte yer al?r.
Bülent’in rüyas? 11 ya??nda gerçe?e dönü?ür: Mahallede arkada?lar?yla top oynarken seyrettikleri çocuktaki yetene?i fark eden Galatasaray altyap? hocalar?n?n “Hemen yar?n antrenmana geliyorsun” demeleri Galatasaray’la geçirece?i bir ömrün ba?lang?ç noktas?d?r. K?sa sürede kendini gösteren, di?er çocuklar aras?nda sivrilen Bülent, Galatasarayl? miniklerin yakalad?klar? ba?ar?larda önemli pay sahibi olur ve Genç Tak?m’a yükselir. Burada da yine Türkiye ?ampiyonlu?u gibi ciddi ba?ar?lara imza atan ekibin içindedir.
Bülent Korkmaz’?n Genç Tak?m’da gösterdi?i üst düzey performans A Tak?m hocalar? Derwall ve Mustafa Denizli’nin de dikkatini çeker. Böylece 1987-88 sezonunda A Tak?m’la idmanlara ç?kmaya ba?layan Korkmaz, ayn? y?l profesyonel sözle?meye imza atarak Galatasaray altyap?s?ndan yeti?ip A Tak?m’a kadar yükselir. Ertesi sezondan itibaren tak?m?n de?i?mez isimleri aras?na giren genç futbolcu ya??na ra?men özellikle Avrupa Kupas? maçlar?nda gösterdi?i büyük mücadele ile gittikçe ön plana ç?kar.
Efsane Kaptan Art?k Tek Adam...Sonras?n? uzun uzun anlatmaya gerek yok zaten; tam bir istikrar ve zafer öyküsü: 2004-05 sezonuna kadar aral?ks?z olarak Galatasaray formas? giyen kaptan Bülent, sar?-k?rm?z?l?lar?n sembol isimlerinden birisi haline gelir. Bu süre boyunca 6 Türkiye, 5 Cumhurba?kanl???, 2 Ba?bakanl?k, 6 TSYD Kupas? kazan?r. 8 lig ?ampiyonlu?u ya?ayarak sadece Galatasaray tarihinde de?il Türkiye futbol tarihinde de eri?ilmesi güç bir rekora imza atar. Ancak elbette kariyerinin zirve noktas? 2000 May?s’?nda Danimarka’n?n Kopenhag Parken Stad?’nda ?ngiltere’nin en güçlü tak?mlar?ndan Arsenal’i yenmi? Galatasaray’?n kaptan? olarak UEFA Kupas?’n? kald?rd??? gündür. O kar??la?mada omzundan sakatlanmas?na ra?men sahada yap?lan tedaviyle, bandajla maça devam eden Bülent’in görüntüsünü Türkiyeli futbolseverler hiçbir zaman unutamaz. 2000 A?ustos’unda ise bu sefer bir ba?ka dünya devi Real Madrid’i yenerek Süper Kupa’y? alan tak?m?n kaptan? da yine Bülent Korkmaz’d?r.Efsane Kaptan Art?k Tek Adam...2004-05 sezonunda kendisi futbol oynamaya devam etmek istemesine ra?men yönetim taraf?ndan kadroda dü?ünülmedi?i için Galatasaray’dan kopan Korkmaz, daha sonra hiçbir tak?mla anla?mayarak sessiz sedas?z bir ?ekilde ye?il sahalara veda eder. Ne var ki dönü?ü yine muhte?em olacakt?r: K?sa bir süre teknik direktör Mesut Bakkal’?n yard?mc?l???n? yaparak saha kenar?na ?s?nan Korkmaz, 2006-07 sezonunun ikinci yar?s?ndan itibaren ligde dü?me hatt?nda bulunan Kayseri Erciyesspor’a teknik direktör olarak “tek adaml?k” gömle?ini üstüne geçirir. Tak?m?n?n ligdeki kötü durumuna ra?men hemen hemen hiç ?ans verilmeyen Kayseri ekibine Türkiye Kupas?’nda final oynatmay? ba?ararak bir büyük i?e daha imza atar. Bu ba?ar?s?ndan sonra Bursaspor ve Gençlerbirli?i tak?mlar?n? da çal??t?r?r. Ancak beklenilen sonuçlar? yakalayamaz.
“Avrupa Kupalar?’nda 100 maç oynama” baraj?n? a?an ilk Türk futbolcu olan Bülent Korkmaz, görevine son verilen Alman teknik adam Skibbe’nin yerine ?imdi bir kez daha sevdal?s? oldu?u sar?-k?rm?z?l? tak?ma, Florya’ya geri döndü. Ç?kt??? ilk maç?n yine bir Avrupa Kupas? maç? olmas? belki de kaderin bir cilvesiydi. Fakat kötü günler geçiren Galatasaray’?n Bordeaux’yu 4-3 yenerek UEFA Kupas?’nda yoluna devam etmesini sa?layarak iyi bir ba?lang?ç yapt?. Dedi?imiz gibi bundan sonras? ne olur bilinmez. Ama bilinen onca sene ba?ka hiçbir tak?mda oynamayan, Galatasaray’la özde?le?en Korkmaz’?n özellikle kendisini çok seven taraftar nezdinde büyük bir kredisi oldu?u. Kim bilir belki de Fatih Terim’den sonra yeni bir teknik direktör efsanesinin daha do?u?una tan?kl?k ederiz, kazanan Türk futbolu olur…