Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Reklam

Fiat Punto Evo Reklam Müziği Dinle İndir Bedava Melodi

Fiat Punto Evo Reklam Müzi?i
Dinle ?ndir Bedava Melodi
alors on dance -Stromae

Download

Facebook tasarımı yine değişecek

Tasar?m?n? de?i?tirmek konusunda hiç çekinmeyen Facebook, bu y?l da büyük bir de?i?ikli?e imza atacak.

Facebook s?k s?k tasar?m de?i?ikli?ine gitmeyi tercih ediyor. Her ne kadar her seferinde “eski Facebook’u geri istiyoruz” tarz? gruplar aç?lsa da görünen o ki birçok ki?i yeni tasar?ma yak?n zamanda al???p sorunsuzca konu?maya devam edebiliyor. Facebook’un ticari direktörü Stephen Haines de bu de?i?ikliklerin sürece?ini söylerken yeni tasar?mlarla ilgili birkaç ipucunu da a?z?ndan kaç?r?yor. 

Haines “?imdiye kadar Facebook’un ana tasar?m?nda 8 kere de?i?iklik yap?ld?, ve bir sene içinde de yine farkl? görünüyor olacak. Ortalama Facebook kullan?c?s? 130 arkada?a sahip ve günde 28 dakikas?n? Facebook’ta geçiriyor.” dedikten sonra firmalar için Facebook’un ne kadar önemli oldu?una dikkat çekerek “Starbucks’?n resmi Facebook grubunun 21.1 milyon üyesi varken web sitelerinin 1.8 milyon ziyaretçisi var. Coca-Cola’n?n da Facebook’ta sayfas?n? be?enen 20.5 milyon ki?iye kar??l?k sitesini ziyaret eden ayl?k kullan?c? say?s? 270.000. Sosyal reklamlar sayesinde firmalar?n reklamlardan ald?klar? geri dönü?ler %68 oran?nda artt?.” dedi. Rakamlar da bu sözleri do?rular nitelikte. ?statisikler Facebook’un reklam gelirlerinin, toplam gelirlerinin %22.6’a yükselece?ini söylüyorlar. 

Haines aç?klamalar?nda Facebook’un en h?zl? artan kitlesinin 35 ya? üstü kullan?c?lar oldu?unu vurgulad?. Genç diyebilece?imiz kesimin hepsinin çoktan Facebook hesab? ald???n? dü?ünecek olursak bu normal kar??lanabilecek bir istatistik. Ancak esas ?a??rt?c? olan an itibariyle Facebook’un 40 ya? üstü kullan?c? say?s?n?n 13-18 ya? aral???ndaki kullan?c? say?s?ndan fazla olmas?. Bu bilgiyi vererek Haines, reklamc?lara da güzel bir ipucu vermi? oldu. 

Haines’in aç?klamalar? kullan?c?lar? biraz tedirgin edebilir çünkü Facebook, reklamlar üzerine yo?unla?m?? gibi görünüyor. Önümüzdeki dönemde yap?lacak olan de?i?ikliklerin de ba? aktörü reklamlar olabilir. Umar?z Facebook kullan?c?lar?n? reklama bo?up rahats?z edecek ?ekilde de?i?iklikler yaparak kullan?c?lar?n? kar??s?na almaz.

Vodafone 945 Fiyatı

Vodafone 945 Fiyat

Vodafone 945 fiyat? gerçekten 1 TL mi bu yaz?m?zda cevab?n? bulacaks?n?z. Vodafone ilginç ve bir o kadar da güzel reklam stratejileri ile son günlerden öne ç?kan reklam-verenlerden. (Örnek: Vodafone “uçan adam: Sabri” reklam?). Vodafone, Turkcell’ in Android i?letim sistemli T10’ una rakip bir Android’ li sat??a sunuyor. Vodafone’ un, Turkcell’ e rakip bu Android’ lisinin kod ad?: Vodafone 945. Biz özelliklerini inceledik, oldukça iyi özelliklere sahip bir cihaz (?n?allah en k?sa sürede Vodafone 945 özellikleri Elektronikotin.com’ da olacak). Cihaz bu iyi özelliklerinin yan?nda “ayda sadece 1 TL” diye ortaya ç?k?nca millette bir afallama oldu. ?imdi Vodafone 945 gerçekten ayda 1 lira m? ona bakal?m:

Vodafone 945 Fiyat?

Vodafone 945’ e ayda 1 TL’ ye sahip olabilmeniz için a?a??daki tarifelerden birine abone olup 24 ay kullanaca??n?z? taahhüt etmeniz gerekiyor. Yani 24 ay boyunca ayda en az 55+1: 56 TL ödeyeceksiniz.

vodafone 945 fiyat?

Haber – Reklam SMS lerini engellemenin yolu

Haber, Kullan?c?lar?n cep telefonu ve e-posta adreslerine gelen reklam mesajlar?, zaman zaman kullan?c?lar? can?ndan bezdirebiliyor. Bu noktada Elekrtonik Ticaretin Düzenlenmesi Hakk?nda Kanun Tasar?s?, TBMM Ba?kanl???’na sunuldu ve tasar? kabul edildi?i taktirde ticari elektronik iletiler, al?c?lara sadece önceden onaylar? al?nmak suretiyle gönderilebilecek. Aksi taktirde bu iletileri atanlara a??r cezalar verilecek.

E-posta adreslerine gelen bu tür istenmeyen mesajlar? kullan?c?lar, “spam” veya “junk” olarak da bilinen kutulara do?rudan gönderebilirken, i? cep telefonuna geldi?inde bu mesajlar? engellemek o kadar da kolay olmuyor.

Cep telefonlar?na gelen “Kol saati kazand?n?z”, “Bedava check-up yapt?rma hakk? kazand?n?z” türü SMS’leri, ?irketlerin kampanya iletilerini veya bankalardan gelen mesajlar? engellemek isteyen kullan?c?lar?n bir noktaya kadar bu içeri?i bloke edebilmesi mümkün.

Bankalardan veya herhangi bir firmadan gelen servis mesajlar?n? engellemek için kullan?c?n?n kendi operatörünün mü?teri hizmetlerini aramas? ve bu yönde bir talepte bulunmas? gerekiyor. Bu ad?m izlendi?inde bu tür mesajlarla art?k kullan?c?lar bo?u?mak durumunda kalm?yor.

Ancak “bireysel cep telefonlar?”ndan gelen içeri?i bu ?ekilde engellemek mümkün de?il. Di?er bir deyi?le bireysel numaralardan gönderilen ve servis mesaj? olmayan mesajlar? operatörler engelleyemiyor. Fakat kullan?c?lar, telefonlar?n? kullanarak numaralar? kendi ba??na tek tek bloke edebiliyor. Elbette bunun için kullan?c?n?n telefonunun bu özelli?i desteklemesi gerekiyor

Haber – Reklam SMS lerini engellemenin yolu
haber

Axe Bloggerlar için Parti Yapsa

Dedorant markas? olan ve reklamlar?yla kendinden söz ettiren AXE anla??lan Gillette blog reklam kampanyas?ndan etkilenmi? ki Gillette oldu?u gibi Bloggerlar arac?l???yla reklam?n? yapt?r?yor.Ürün yollam?yorlar ancak seçilen blogcular?(ben de var?m)davet ediyorlar.Gillette’den daha farkl? olaca?? belli.Ürün yollanmad???n? da tan?t?m ilan?nda belirtiyor.Yollanan blogcular Gillette kampanyas?na

Avea’dan Guguklu Saat

Uzun bir s?nav döneminden sonra tekrar merhaba.Avea’n?n ?u kafay? yemi? ku?unu görmü?sünüzdür reklamlarda :) …Her yöne sallan?p durup her yöne 2 dakikas? 1 kontör diyen ku?…Sevimli olu?u yan?nda kula?a pek ho? gelmeyen o itici sesi sayesinde reklam isteneni rakamsal olarak bilemesem de markaya,tarifeyi güçlendirdi.Bu tür kampanyalar?n hatta her türlü reklam?n kendine özgü bir websitesi

Haber – Cep telefonu uygulamalarına dikkat!

Haber, Ak?ll? telefonlar?n?zla beraber kulland???n?z uygulamalar asl?nda pek de göründükleri kadar masum de?iller. Wall Street Journal’?n ara?t?rmas?na göre; 101 popüler ak?ll? telefon uygulamalar?ndan 56’s? telefonun özel ID numaras?n? di?er ?irketlere kullan?c?n?n bilgisi d???nda yolluyor. 46 tanesi telefonun bulundu?u yeri ba?ka ki?ilere bildirirken 5 tanesi telefon kullan?c?s?n?n ya??n? cinsiyetini ve di?er özel bilgilerini ba?ka yerlere yolluyor.

iPhone uygulamalar? bu konuda Android uygulamalar?ndan daha fazla kurallar? çi?niyor. Örne?in TextPlus 4 isimli iPhone uygulamas?, kullan?c?n?n bilgililerini, ya??n? cinsiyetini sekiz ayr? reklam firmas?na gönderiyor. Apple’?n aç?klamas?na göre, hiçbir uygulama kullan?c?n?n izni olmadan bilgileri ba?ka yerlere gönderemez. Ancak Wall Street Journal’?n haberine göre test edilen birçok uygulama bu kural? rahatl?kla çi?niyor. Android uygulamalar?nda da ayn? durum söz konusu ama iPhone uygulamalar?nda durum biraz daha ciddi…

Nas?l korunurum?

Resimlerle: En gereksiz 10 iPhone uygulamas?

Bilgilerinizi saklamak çok önemli…?ncelenen 101 uygulamadan 45’inin gizlilik sözle?mesi bulunmuyor. Apple ya da Google da uygulamay? ma?azalar?na al?rken böyle bir ?art ko?muyorlar. Üçüncü ?ah?slarla en çok payla??lan bilgi de telefonlar?n özel ID numaralar?.

Peki ama kullan?c?lar bu olaydan kaçmak için ne yapabilir? Asl?na bakarsan?z yapabilece?iniz pek bir ?ey yok. Journal’a göre yapabilece?iniz en iyi ?ey uygulamalar?n istedi?i bilgilere göz atmak. Hangi uygulamalar?n ki?isel bilgilerinize girdi?ini ya da buna izin verip vermede?inizi kontrol edebilirsiniz.

Güvenmedi?iniz uygulamalar?n, sizin nerede oldu?unuzu ya da telefonunuzun baz? bölümlerine eri?mesine izin vermeyin. Bunlar?n d???nda, telefonun konum özelli?ini kapatabilirsiniz ancak bu sizin de zarar?n?za olur. Yerinizi ö?renemeyen uygulamalar, sizin de harita gibi uygulamalar? kullanamaman?za neden olur.

Chip Online

Haber – Cep telefonu uygulamalar?na dikkat!

Güneş enerjisiyle çalışan bisiklet

Antalya’da, as?l i?i reklamc?l?k olan ki?i, üç tekerlekli bisikleti güne? enerjisiyle çal???r hale getirdi.

Reklamc? Abdullah K?ldan, as?l i?inin reklamc?l?k oldu?unu, kentteki tüm ilan panolar?n?n Büyük?ehir Belediyesince ihaleyle bir ?irkete verilmesinin ard?ndan yeni reklam alan? aray???na girdi?ini söyledi.

Üç tekerlekli bisikletin arkas?na kabin koyup bu kabinin arka ve yan yüzeylerine reklam alabilece?ini dü?ündü?ünü, ard?ndan bisikletin güne? enerjisiyle çal???p çal??mayaca??n? ara?t?rd???n? ifade eden K?ldan, ?öyle konu?tu:

’’Güne? enerjisi paneli konusunda uzman, Gazipa?a’da ya?ayan ?rfan Polat adl? ustaya bisikletin üzerine güne? paneli yerle?tirip yerle?tiremeyece?ini sordum. Olumlu yan?t al?nca üç tekerlekli bisiklete Antalya Sanayi Çar??s?’nda ?eyba adl? ?irkete fiberglastan kabin yapt?rd?m. Mekanik aksam?n? da Antalya’da uzun y?llard?r bisikletçilik yapan ?dris Bozer düzenledi. Gazipa?a’daki usta da kabinin üzerine güne? enerjisi panelleri koydu ve elektrik aksam?n? yapt?. Bisiklete ayr?ca 100’er amperlik 2 akü monte ettik. Aküler 220 voltluk elektrikle ?arj edilebildi?i gibi, güne? enerjisini de paneller arac?l???yla elde edilen elektrik enerjisini de depoluyor. Tamamen ?arj olan akülerle bisiklet günde 65 kilometre yol yapabiliyor. Akü, gün içinde de güne?ten ?arj olmaya devam ediyor. 18 vitesli bisiklet saatte azami 15 kilometre h?z yapabiliyor. Bisiklet kullan?c?s?, elektrikle çal??an bisiklete pedal çevirerek takviye yapabiliyor.’’

Abdullah K?ldan, bisikletin a??rl???n?n 135 kilogram oldu?unu, 3 yeti?kin insan? rahatl?kla ta??yabildi?ini ifade etti.

K?ldan, elektrik enerjisiyle yoku?u da ç?kabilen bisikletin tarihi Kaleiçi sokaklar?nda yaz s?ca??nda turist ta??mada da kullan?labilece?ine dikkati çekti.

Bisikletin kabinine aküden enerji alan mini buzdolab? koymay? planlad???n? belirten K?ldan, buzdolab?nda turistlere ikram edilmek üzere so?uk içecek bulundurulaca??n? söyledi.

Bisiklete müzik seti de yerle?tirilebilece?ini ifade eden K?ldan, bisikletin kabininin arka ve yan yüzeylerine reklam almay? amaçlad???n? bildirdi.

Güne? enerjisiyle çal??an bisikletin ’’icat’’ olmad???n?, bu konuda benzer denemelerin çe?itli ülkelerde yap?ld???n? duydu?unu ifade eden K?ldan, bir süre daha geli?tirmeyi planlad??? bisikleti için ’’faydal? model’’ (Türkiye’de ve dünyada yeni olan ve sanayiye uygulanabilen bulu?lar?n sahiplerine belirli bir süre bu bulu? konusu ürünü üretme ve pazarlama hakk?n?n tan?nmas?) ba?vurusunda bulunmak istedi?ini sözlerine ekledi.

Haber – Cep te mobil reklam

Cep telefonlar?na yüklenecek k?sa bir yaz?l?mla ekrana mobil reklam gelebilecek. Görü?menin ard?ndan telefonun ekran?nda gelecek reklamlardan ilgisini çekmeyeni kapatabilecek olan kullan?c?lar, be?endi?i reklam?n hedef linkini “t?k”layabilecek.

Kullan?c?lar, reklamlar? takip durumlar?na göre ödüllendirilebilecek. AA muhabirinin derledi?i bilgilere göre, MyScreen taraf?ndan geli?tirilen uygulama, özellikle “ak?ll? cep telefonu” olarak da adland?r?lan, Windows Mobile, Symbian, Palm ve RIM yaz?l?m? yüklü “Smartphone” türü cep telefonlar? üzerinde çal???yor.

SMS’le kurulan bir sistem

Kullan?c?ya gönderilen bir SMS ile uygulama cep telefonuna yüklenebiliyor. Kullan?c? bu yaz?l?ma ilgi duydu?u alanlar? i?aretliyor ve daha sonra uygulama o alana yönelik reklam görüntülerini konu?ma bittikten sonra ekrana yans?t?yor.

Reklam, kullan?c?n?n ilgisini çekerse üzerinde bulunan linke “t?klanarak” ilgili ürünün internet sitesine de ula??labiliyor. Buradan al??veri? yap?ld??? takdirde de kullan?c?ya çe?itli promosyon hediyeler veriliyor.

Bu hediyeler yak?n bir gelecekte nakit paraya dönü?türülebilecek ve kredi kart?na yat?r?labilecek ya da hay?r i?leri için ba??? olarak da kullan?labilecek. Yurt d???nda kullan?lan uygulama, Türkiye’de de Turkcell taraf?ndan, belirli bir kullan?c? kitlesiyle test ediliyor.

Haber – Cep te mobil reklam

Firefox 2.0 Çıktı.


Dünyan?n bir numaral? yaz?l?m ?irketi Microsoft’un en büyük rakibi Mozilla’n?n “aç?k kaynak” internet taray?c?s? Firefox’un yeni sürümü bugün ç?k?yor.

Microsoft’un geçen hafta ?nternet Explorer’?n 7. sürümünü ç?karmas?ndan sonra bugün kullan?c?lar?n hizmetine giren Firefox 2.0, online h?rs?zl??? önlemek için “anti-phishing teknolojisi”, yaz?m k?lavuzu ve arama motoruyla donat?ld?.

Mozilla firmas?, Firefox’un yeni sürümü için bir milyondan fazla kullan?c?n?n yard?mc? oldu?unu belirtirken, yeni sürümde özellikle, online bankac?l?k veya di?er mali i?lemler s?ras?nda kullan?c?y? kand?rmaya çal??an bir web sitesine girildi?inde uyar?da bulunan anti-phishing teknolojisi göze çarp?yor. Benzer özellik, IE 7’de de bulunuyor.

Firefox 2.0’deki bir ba?ka yenilik, imla hatalar?n? tarayarak bulan yaz?m k?lavuzu ile yeni arama motoru ve reklam engelleme düzenleyicisi olarak göze çarp?yor.

Yeni sürüm ayr?ca, bilgisayar?n kendili?inden veya kazara kapanmas? ya da yeniden ba?lamas? durumunda, kal?nan oturumdan devam etme olana?? sa?l?yor.

Mozilla yöneticileri, 40 dilde kullan?ma uygun Firefox’un yeni sürümünün IE 7 ile ayn? tarihlerde ç?kmas?n?n tesadüf oldu?unu savunarak, yeni sürümü ç?karmak için özel bir tarih belirlemediklerini söylüyor.

Onestat’?n son istatistiklerine göre, a?ustosta bir puan kay?pla Firefox yüzde 11, IE yüzde 86, Opera da yüzde 1 oran?nda tercih edildi.

Firefox Google araç çubu?unu indirmek için t?klay?n.