Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Renk

Dedolight DLH1200D 1.200W Daylight

Bu yeni ???k sistemi Dedolight’?n önceki jenerasyon projektörlerinden elde etti?i tecrübeleri yans?tmaktad?r.Performans art?r?m?,yüksek verimli konveksiyonel so?utma sistemi,servis kolayl??? gibi yeni konseptler içerir.
E?siz Optik Sistem
Çift lens sistemi Dedolight’? di?er markalardan ay?ran en büyük özelliklerden biri olmu?tur.Bu sistem ayn? zamanda firman?n ilk patentlerinden biridir.Patentli ve ödüllü olan“double aspheric”teknolojisi mükemmel bir yumu?akl?kta ???k ve renk yay?l?m? sa?lamaktad?r.ikili hareket oda?? al???lmad?k bir odak sa?lar.Bu özellikler bir araya geldi?inde..

Daha yüksek ???k ç?k???,Daha yüksek odaklama kapasitesi,Her odak pozisyonunda mükemmel ???k ve renk da??l?m? sa?lar.Temiz ???n konsepti(parazit ???nlardan ar?nm??),sadece odaklanan yeri ayd?nlat?r,parazit ???nlar? engeller ve geni? bir odaklama aral??? sa?lar.Bu sayede uzak at?m ve yüksek kontrol sa?lanarak istenmeyen gölgeler engellenmi? olur.
Yüksek Verimli So?utma
Projektörün alt k?sm?ndan komple hava giri?i.?ç ve d?? gövde aras?nda ekstra hava sirkülasyonu.
Ön lens etraf?nda hava bo?lu?u.Önden alt hava giri?i,iki lens aras?nda hava ak?m? sa?lar(özellikle flood pozisyonu için çok önemlidir).Ampul s?cakl???n?n sabit kalmas?;renk ?s?s? ve yo?unlu?un kararl?l???n? sa?lar.
Su Geçirmezlik

Yo?un ara?t?rmalar sonucu geli?tirilen hava giri?leri sayesinde elde edilen sonuç yüksek bir IP(su geçirmezlik)katsay?s?d?r(projektör ve balast için).
Servis Kolayl???

Özel tasar?ml? yap?s? iki saniyede aç?lmas?n? sa?lar.Böylece,h?zl? ampul de?i?imi ve servis imkan? teknisyenlere büyük kolayl?k sa?lar.
Renk Is?s? De?i?meden Dimleme
Renk ?s?s? de?i?meden Daylight ampullerin dimlenme aral??? çok s?n?rl?d?r. Dedolight 400/575W projektörlerden elde etti?i tecrübeyle dimleme aral???n? geli?tirdi.Yap?lan hesaplamalar ve testler do?rultusunda ampul ömrünü k?saltmadan ve renk ?s?s?n? de?i?tirmeden ampulün gücü artt?r?ld?.Renk ?s?s?n? de?i?tirmeden mümkün olan en geni? aral?kta dimleme sa?land?.Bu kombinasyon geni? aral?kl? ???k yo?unlu?u kontrolü sa?lar.
Ultraviyole
DLH1200D di?er Dedolight ???klarda oldu?u gibi, çok dü?ük UV de?erine sahiptir.Sektörde bulunan di?er projektörlere oranla,1/20 daha dü?ük UV de?eri vermektedir.Dü?ük dalga boyundaki UV tehlikelerini hafife almamak gerekir.Zira Dedolight projektörlerde çift UV korumas? bulunmaktad?r.
DEB 1200D Elektronik Balast
Balast en son teknoloji elektronik sistemler içermektedir.Güç devrelerinde kullan?lan özel ekipmanlar sayesinde az ?s? üretir.Sisteme sessiz bir fan dahil edilmi?tir fakat normal ?artlar alt?nda aktif olmayacakt?r.Ancak balast anormal ?s?lara ula??rsa sistemi korumak amac?yla sessizce çal??acakt?r….

Teknik Bilgi:DLH1200D Daylight Projektör
Odaklama Yo?unlu?u :1:18
A??rl?k:10.5 kg
Ampul:DL1200/800HR 800 W (S?cak ate?leme özellikli)
Montaj:16 mm(5/8 “)ve 28 mm(1 1/8″)pim
Güvenlik:Güvenlik kilidi kapak aç?kken çal??mas?n? engeller.
UV:Son derece dü?ük UV de?eri
On/Off:On/Off dü?meleri kullan?m kolayl??? için hem projektör üzerinde hem de balast üzerinde bulunmaktad?r.

Motorola FLIPOUT Türkiye de

Motorola FLIPOUT çarp?c? görünümü ve geli?mi? yetenekleriyle, çevresinde modernlik ve ilginçlik isteyenleri kesinlikle ba?tan ç?karacak. Android 2.1 i?letim sistemi üzerinde çal??an ve yenilikçi kare tasar?m? ile dikkat çeken Motorola FLIPOUT’un çoklu dokunmatik ekran? döndürüldü?ünde, ortaya be? s?ral? bir QWERTY tu? tak?m? ç?k?yor. Say?lar için ayr?lm??  özel tu? s?ras? sayesinde numaralar da daha h?zl? ve kolay biçimde girilebiliyor.

FLIPOUT’un  Motorola’n?n tasar?m gelene?i ile Android’i bir araya getirdi?ini belirten Motorola Mobilite Çözümleri Sat?? Müdürü Güngör Gündo?an, sözlerini ?öyle sürdürüyor: “Motorola FLIPOUT benzersiz kare biçimi sayesinde elde rahatça tutulan Motorola FLIPOUT cebe ve çantaya da rahatça yerle?ebiliyor.”

Motorola FLIPOUT Türkiye’de Siyah, K?rm?z?, Ye?il ve Mor olmak üzere dört ayr? renk seçene?iyle sat??a sunuluyor.

Kullan?c?lar?n ayn? anda tam yedi ana sayfa ekran? kullan?p, canl? duvar ka??tlar? yükleyebildi?i Motorola FLIPOUT, Exchange sever kullan?c?lar?na ek güvenlik olanaklar? sunuyor. Özellikleri kolayca aç?p kapama için k?sayollar sunan “widget”lar ile ana sayfa ekranlar?n?n kolayca ki?iselle?tirilebildi?i telefonda ayr?ca foto-takvim ve yap??kan not gibi widget’lar?n boyutu ekran kullan?m? tercihlerine göre arzu edildi?i gibi büyütülüp küçültülebiliyor.

Kullan?m al??kanl?klar?na uygun pil profil seçenekleri ve en çok enerji tüketen özelliklerin görüntülenebilmesi sayesinde FLIPOUT’ta güç tüketiminin kontrolü çok daha ileri boyutlara ta??n?yor. Veri kullan?m miktarlar?n?n görüntülenip daha iyi biçimde yönetilebilmesi de kullan?c?lar?n?n bütçelerini kontrol edebilmelerini kolayla?t?r?yor.

’’

Motorola FLIPOUT’un sat?? fiyat? KDV dahil 499 TL. Scroll olarak Flipout incelememizi çok yak?nda yay?nlayaca??z.

scroll

Motorola
Motorola FLIPOUT Türkiye de
haber

Motorola FLIPOUT Türkiye de

Motorola FLIPOUT çarp?c? görünümü ve geli?mi? yetenekleriyle, çevresinde modernlik ve ilginçlik isteyenleri kesinlikle ba?tan ç?karacak. Android 2.1 i?letim sistemi üzerinde çal??an ve yenilikçi kare tasar?m? ile dikkat çeken Motorola FLIPOUT’un çoklu dokunmatik ekran? döndürüldü?ünde, ortaya be? s?ral? bir QWERTY tu? tak?m? ç?k?yor. Say?lar için ayr?lm??  özel tu? s?ras? sayesinde numaralar da daha h?zl? ve kolay biçimde girilebiliyor.

FLIPOUT’un  Motorola’n?n tasar?m gelene?i ile Android’i bir araya getirdi?ini belirten Motorola Mobilite Çözümleri Sat?? Müdürü Güngör Gündo?an, sözlerini ?öyle sürdürüyor: “Motorola FLIPOUT benzersiz kare biçimi sayesinde elde rahatça tutulan Motorola FLIPOUT cebe ve çantaya da rahatça yerle?ebiliyor.”

Motorola FLIPOUT Türkiye’de Siyah, K?rm?z?, Ye?il ve Mor olmak üzere dört ayr? renk seçene?iyle sat??a sunuluyor.

Kullan?c?lar?n ayn? anda tam yedi ana sayfa ekran? kullan?p, canl? duvar ka??tlar? yükleyebildi?i Motorola FLIPOUT, Exchange sever kullan?c?lar?na ek güvenlik olanaklar? sunuyor. Özellikleri kolayca aç?p kapama için k?sayollar sunan “widget”lar ile ana sayfa ekranlar?n?n kolayca ki?iselle?tirilebildi?i telefonda ayr?ca foto-takvim ve yap??kan not gibi widget’lar?n boyutu ekran kullan?m? tercihlerine göre arzu edildi?i gibi büyütülüp küçültülebiliyor.

Kullan?m al??kanl?klar?na uygun pil profil seçenekleri ve en çok enerji tüketen özelliklerin görüntülenebilmesi sayesinde FLIPOUT’ta güç tüketiminin kontrolü çok daha ileri boyutlara ta??n?yor. Veri kullan?m miktarlar?n?n görüntülenip daha iyi biçimde yönetilebilmesi de kullan?c?lar?n?n bütçelerini kontrol edebilmelerini kolayla?t?r?yor.

’’

Motorola FLIPOUT’un sat?? fiyat? KDV dahil 499 TL. Scroll olarak Flipout incelememizi çok yak?nda yay?nlayaca??z.

scroll

Motorola
Motorola FLIPOUT Türkiye de
haber

Samsung Galaxy Mini S5570 Fiyatı ve Özellikleri

Samsung Galaxy Mini S5570 | Samsung Galaxy Mini S5570 Teknik Özellikler | Samsung Galaxy Mini S5570 Teknosa Fiyat? | En Ucuz Samsung Galaxy Mini S5570 Fiyatlar? | Samsung Galaxy Mini S5570 Akakçe | Samsung Galaxy Mini S5570 Fiyat

Samsung Galaxy Mini S5570

samsung 5570

samsung-galaxy-mini-s5570-ozellikleri

Samsung Electronics orta düzeyde kullan?c?lar için üretti?i telefonlara ara vermiyor. ?imdiki model: Galaxy Mini S5570. Orta ve giri? düzey kullan?c?lar için iyi bir fiyat/performans oran?na sahip bu ürün oldukça al?nabilir bir fiyata sahip. ?sterseniz laf? fazla gevelemeden sizleri Samsung Galaxy Mini S5570 özellikleri ile kar?? kar??ya b?rakal?m:

Samsung Galaxy Mini S5570 Teknik Özellikler

?ebeke: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – HSDPA 900 / 2100
Boyutlar: 110.4 x 60.8 x 12.1 mm
A??rl?k: 105 gram
??letim Sistemi: Android 2.2 Froyo
??lemci: 600 MHz
Ekran: 3.14 inç, 240 x 320 piksel, TFT, kapasitif, dokunmatik, 256 bin renk deste?i
Kamera: 3.15, 2048×1536 piksel, QVGA@15fps video kayd?
Bellek: 160 MB dahili, 32 GB’a kadar microSD kart deste?i, s?n?rs?z rehber kayd?, s?n?rs?z arama kayd?
Mesajlar: SMS, MMS, Email, Push Email, IM
Taray?c?: HTML
Küresel Veri Aktar?m?: GPRS, EDGE, 3G HSDPA, 7.2 Mbps
Yerel Veri Aktar?m?: Bluetooth 2.1 + A2DP, microUSB v2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n
Müzik/Video: MP3/WAV/eAAC+ müzik çalar, MP4/H.264/H.263 video oynat?c?, RDS Stereo FM radyo
Di?er: TouchWiz v3.0 arayüzü, Swype metin giri?i, yak?nl?k sensörü, ivme sensörü, A-GPS deste?i, dijital pusula, resim/video düzenleyici, 3.5 mm kulakl?k giri?i, Google uygulamalar?, ak?ll? metin giri?i, sosyal a? uygulamalar?
Batarya: Li-Ion 1200 mAh
Batarya Ömrü: (2G) 570 saat bekleme, 9 saat 50 dakika konu?ma / (3G) 440 saat bekleme, 7 saat 33 dakika konu?ma

En Ucuz Samsung Galaxy Mini S5570 Fiyatlar?

Akakce.com’ da: 450-500 TL Aras? >> T?klay?n

Ucuzu.com’ da: 460-560 TL Aras? >> T?klay?n

Efiyat.com’ da: 470-550 TL Aras? >> T?klay?n

LG T315 Fiyatı ve Özellikleri

LG T315 Fiyatlar | LG T315 Özellikleri | LG T315 Yurtd??? Fiyat?

LG T315

lg t315

LG’ nin yeni modeli T315 ?u özellikleri ile dikkat çekiyor. Wi-Fi, 4GB’ a kadar microSD kart deste?i, 3.5 mm (evrensel) kulakl?k giri?i, Java deste?i, FM radyo ve 900 mAh batarya. ?sterseniz sizlerle LG T315 teknik detaylar?n? payla?al?m:

LG T315 Teknik Özellikler

Kamera & Görüntü

Kamera – 2.0 Megapiksel, 1600×1200 foto?raf çözünürlü?ü, (QVGA)Video
Ekran – 2.8 inç, 240×400 piksel ekran çözünürlü?ü
Renk – TFT rezitif dokunmatik ekran, 256 bin renk

Ba?lant?

Ba?lant? Ayarlar? – Bluetooth, Micro USB v2.0, Wi-Fi 802.11 b/g
Veri Modlar? – GPRS, EDGE, WAP 2.0/xHTML, HTML internet taray?c?

Haf?za

Dahili Haf?za – 20 MB
Geni?letilebilir Haf?za – 4 GB MicroSD/Kart yuvas?
Telefon Defteri – Rehber, resimli arama
Arama Kay?tlar? – Var

Batarya Gücü

900 mAh Li-Ion Standart Batarya

Telefon Boyutu ve Görünüm

Boyut – 123 x 63.2 x 10.9 mm
Renkler – Siyah

LG T315 Fiyat?

Yurtd??? fiyat?: 120 Euro (Yakla??k 270 TL). Tabi bu fiyat ülkemize gelene kadar kaça ç?kar kaça dü?er onu da bilemiyoruz.

LG T315 Yorumumuz

LG T315 alt s?n?f standart dokunmatik telefonlardan Wi-Fi özelli?i ile s?yr?lsa da pek ileri geçemiyor. E?er Wi-Fi özellikli ve dokunmatik bir telefon ar?yorsan?z öneririz.

Elektronikotin.com

Nokia C7 Türkiye de Satışa Çıktı

Cep telefonu üreticisi Nokia’n?n merakla beklenen yeni ürünü C7 ülkemizde de sat??a sunuldu. Peki, bu ürünün özelliklerineler olacak ve firman?n sat?? plan? nedir?11/03/2011 11:30Nokia’?n popüler kültür sevenlere hitap eden yeni ürünü C7 ülkemizde de sat??a sunuldu.  Renkli bir tasar?m  sahip olan ürünün kasas? ise paslanmaz çelikten yap?lm??.

3,5 inçlik tamamen dokunmatik AMOLED cam ekrana sahip olan C7 sosyal a?lara uyumlu özelliklere sahip. 8 MP kameras? ve özelle?tirilebilen üç ana ekran? bulunan ürün, buzlu metal, kömür siyah? ve maun renk alternatifleriyle  sat?l?yor.

Cihaz?n tasar?mc?s? Tomas Ivaškevi?ius, telefonun yurtd???ndaki tan?t?m gecesinde ürünün ekran?na özellikle dikkat etiklerini böylece kullan?c?lar?n sosyal a?lara aç?lan bir pencere kullan?yor gibi hissedeceklerini aç?klam??t?.

’’

Kaynak: shiftdelete.net

Nokia C7 Nokia
Nokia C7 Türkiye de Sat??a Ç?kt?
haber

En İyi Tasarım, Samsung 9 Serisi

Image representing Samsung Electronics as depi...Image via CrunchBase

En iyi tasar?m ödülü alan Samsung 9 Serisi dizüstü bilgisayarlar?; tasar?m? ve inceli?i ile görenleri büyülüyor

2010 y?l?nda IDEA Awards ve International Forum Design’dan ‘en iyi tasar?m’ ödülü alan Samsung 9 Serisi; teknik ve estetik birçok özelli?i ile teknoloji tutkunlar?n?n yeni gözdesi olaca?a benziyor. 0.64 inch inceli?i, 13 inç ekran? ve 1,31 kg. a??rl??? ile Samsung 9 serisi ?u ana kadar dünyada kendi kategorisinde var olan en ince ürün olma özelli?ine sahip.
?kinci nesil Intel i?lemci ve H?zl? Ba?latma özelli?i, kullan?c?lar?n 12 saniye içinde çal??maya ba?layabilmelerini, Windows’a 20 saniyeden daha k?sa bir sürede eri?imlerini ve gerçek bir mobil ya?am tarz?na sahip olmalar?n? sa?l?yor. 16 milyon renk veren, 400 nit parlakl??a sahip ‘SuperBright Plus’ ekran? ile Samsung 9 Serisi dizüstü bilgisayar, görüntüleri gerçek hayattaki ile ayn? kalitede yans?t?yor.
Dizüstü bilgisayar?n canl? renk üretimi ve Süper Kontrast oran?n?n (1.300:1) yan? s?ra, bilinen ekranlar?n iki kat? olan bu ekran özelli?i, onu piyasadaki en güzel ekranlardan biri yap?yor. Tüm bu özelliklerinin yan? s?ra, Samsung 9 serisi çok da dayan?kl? bir dizüstü bilgisayar. Alimunyumun iki kat? daha güçlü olan ve çok geli?mi? uçaklar?n yap?m?nda kullan?lan Duralumin maddesinden üretilen 9 serisi, 13.3 inç rahat ta??nabilir yap?s? ve ak?c? hatlar? ile bir spor araban?n aerodinamik tasar?mdan esinlenmi? gibi.
9 Serisi dizüstü bilgisayar?n batarya süresi ise s?radan dizüstü bilgisayar pillerinin üç kat?na ç?k?yor. Samsung’un optimize edilmi? batarya ?arj teknolojisi PowerPlus, dizüstü bilgisayar?n güç tasarruflu lityum-polimer piliyle uyum içinde pil ömrünü uzat?yor. Samsung Electronics Türkiye BT Ürünleri Sat?? ve Pazarlama Müdürü Bar?? Kestep yeni modelle ilgili aç?klamas?nda, “Samsung 9 Serisi ile birlikte pazardaki en ince ve en hafif ürünü yapt?k. Bu premium ürünle birlikte bir dizüstü bilgisayarda estetik duru?u, performans? ve hafifli?i biraraya getirdik. Bu yeni ürünümüzle de pazar liderli?ini korumaya devam edece?iz.” dedi
Profesyonelli?iyle gurur duyan ve en iyisini isteyenler için tasarland?
Samsung 9 Serisi dizüstü bilgisayarlar?n tasar?mc?s? Yeowan Yun, bu estetik mucizesi bilgisayar? anlat?rken ?elaler ve nehirler gibi ak?c? olan birçok elementten, ak?c? hatlar? olan mimari eserlere kadar birçok ?eyden esinlendi?ini söylüyor. ?yi bir tasar?m?n kullan?c?s?na ayn? zamanda iyi bir de hikaye anlatt???n? dü?ündü?ünü söyleyen Yun, bu serideki hikayenin h?z, ??kl?k ve bilgelik oldu?unu sözlerine ekliyor.
posta

Enhanced by Zemanta

BlackBerry Bold 9780 Turkcell le Satışta

Haber, Turkcell, RIM’in en yeni ak?ll? telefonu Blackberry Bold 9780’i siyah ve beyaz olarak iki renk alternatifiyle özel avantajlarla mü?terilerinin be?enisine sunuyor.

Elektronik haber Ajans? (e-ha) muhabirinin edindi?i bilgiye göre, Türkiye’nin lider ileti?im ve teknoloji ?irketi Turkcell, siyah ve beyaz olarak iki renk alternatifiyle, BlackBerry® BoldT82; 9780’i 10 ?ubat’tan itibaren bireysel mü?terilerine ayda 77TL’den, kurumsal mü?terilerine ise ayda 65 TL’den ba?layan fiyatlarla sunuyor. Üstelik, Turkcell’in BlackBerry Bold 9780 kampanyas?na her ay 4GB Mega internet Paketi de dahil. Turkcel mü?terileri Mega ?nternet Paket’lerini BlackBerry servisinin yan? s?ra; wap ve internet ba?lant?s? için de kullanabiliyor.

BlackBerry Bold serisi ak?ll? telefonlara son kat?lan BlackBerry Bold 9780, kolay kullan?ml? klavyesi ve optik trackpad’i ile mükemmel ve ikonik bir tasar?ma sahip. Yeni BlackBerry® 6 i?letim sistemine sahip ilk BlackBerry Bold olan 9780, üstün özellikleri, performans? ve tasar?m? heyecan verici bir biçimde harmanlayan kompakt ve ??k bir ak?ll? telefon.

Tüm dünyadaki 3g ?ebekelerini destekleyen cihaz, operatör destekli Wi-Fi aramalar?n? (varsa UMA) destekleyen Wi-Fi® özelli?inin yan? s?ra lokasyon bazl? uygulamalar ve co?rafi etiketleme için kendi GPS donan?m?na sahip. 5 megapiksellik kameras? sürekli otomatik netlik ayar?, sars?nt? etkisini önleme, ve yak?nla?t?rma özellikleriyle ola?anüstü foto?raflar çekmenin yan?nda video kayd? da yapabiliyor. BlackBerry Bold 9780’in 512 MB’l?k flash belle?i, haf?za kart? yuvas? sayesinde 32 GB’a kadar artt?r?labiliyor.

BlackBerry 6, BlackBerry markas?n? di?erlerinden ay?ran tan?d?k ve güvenilir özellikleri muhafaza ederken; yeni ve e?lenceli bir deneyim sunan güçlü ve kolay kullan?ml? bir i?letim sistemi. Sistemde HTML web sayfalar?n? ekranda h?zla olu?turarak internette keyifle gezinme deneyimi sa?layan WebKit tabanl? yeni bir taray?c? var. Optik trackpad sayesinde ak?c? bir navigasyon olana?? sa?layan taray?c?da birden fazla siteye ayn? anda eri?meye izin veren sekmeler mevcut. Metinlerin sat?rlar?n? ekrana s??acak ?ekilde otomatikman düzenleyen yak?nla?t?rma özelli?i sayesinde sayfalar?n temel yap? unsurlar?n?n yerleri de?i?meden metinler sütun halinde görüntülenerek daha rahat okunabiliyor.

BlackBerry 6, güçlendirilmi? mesajla?ma yetene?iyle sosyal ileti?im a?lar?n?n ve RSS yay?nlar?n?n yönetimini kolayla?t?r?rken BBMT82; (BlackBerry® Messenger), Facebook®, TwitterT82;, MySpaceT82; ve çe?itli an?nda mesajla?ma uygulamalar?na da eri?im sa?l?yor. Zenginle?tirilmi? multimedya deneyimi sunan BlackBerry 6, Youtube’a özel bir uygulama da içeriyor. Tasar?m? yenilenmi? Müzik ve Resim uygulamalar?n?n yan? s?ra çok amaçl? arama özelli?i sayesinde kullan?c?lar ak?ll? telefon üzerinde daha etkin biçimde içerik aramas? yapabildikleri gibi aramalar?n? ?nternet ortam?na da geni?letebiliyor veya BlackBerry App World’de mevcut uygulamalar? ke?fedebiliyorlar.

Ayl?k 4GB Mega Internetli BlackBerry Bold 9780 Bireysel ve Kurumsal Mü?teriler için Teklifler:

Teklif süresi Ayl?k ödenecek taksit tutar? ( KDV ve Ö?V Dahil)

24 ay 77 TL

12 ay 119 TL

Ayl?k 1GB Internetli BlackBerry Bold 9780 Kurumsal Mü?terilere özel Esnek Kontratl? Teklifler:

Teklif süresi Ayl?k ödenecek taksit tutar? ( KDV ve Ö?V Dahil)

30 ay 65 TL

15 ay 95 TL

*Esnek Kontratl? Teklif: 15 ayl?k teklifte 12. Aydan, 30 ayl?k teklifte 24. Aydan sonra cihaz yenileme ya da paket de?i?ikli?i yapabilme hakk? sa?lamaktad?r.

Ayr?nt?l? bilgi almak için Turkcell Mü?teri Hizmetlerini arayabilirsiniz 444 0 532.

BlackBerry Bold ailesinin en yenisi BlackBerry Bold 9780 ve Turkcell kampanyas? hakk?nda daha fazla bilgi için: www.turkcell.com.tr

(e-ha)

BlackBerry Bold BlackBerry Turkcell
BlackBerry Bold 9780 Turkcell le Sat??ta
haber

Samsung Wave 2

Samsung Wave II, tasar?m itibariyle ayn? Wave I gibidir. Yinede Donan?msal de?i?iklikleri görebilirsiniz. Samsung’un yeni kral?n? daha iyi tan?mak için dilerseniz ?imdi de teknik detaylara bir göz atal?m.

Bada OS v1.2 ten kareler

Samsung Wave 2 (II) [S8530] Temel Özellikleri

 • Ekran: 3.7″ inç büyüklü?ünde 16M-renk Super Clear LCD dokunmatik ekran, WVGA (480 x 800 piksel), çoklu dokunmatik giri?i, çizilmeye dayan?kl? cam yüzey.
 • Tasar?m: Ince ve sa?lam metal gövde.
 • ??letim Sistemi: Samsung Uygulamalar? ile Bada OS 1.2.
 • ??lemci: ARM Cortex A8 1GHz i?lemci tabanl?
 • ?ebeke: Çift bant ile Quad-band GSM deste?i, HSPA.
 • Kablosuz A?: WPS deste?i ile Wi-Fi 802.11 b / g ba?lant?s?, Wi-Fi tethering.
 • Yol Haritas?: Dahili A-GPS deste?i, dijital pusula ile GPS al?c?s?, Samsung LBS ROUTE 66 taraf?ndan desteklenmektedir.
 • Kamera: 5 MP otomatik odakl? kamera, dokunmatik odaklama ve LED fla?l?, geotagging, yüz, gülümseme ve göz k?rpma alg?lama.
 • Video: 30fps’de 720p video kayd?.
 • Haf?za: 2GB dahili bellek, microSD kart yuvas?.
 • Ba?lant? Giri?leri: Standart microUSB portu ve A2DP destekli Bluetooth v3.0.
 • Giri?ler: Standart 3.5mm kulakl?k giri?i, TV ç?k???.
 • Radyo: RDS ile Stereo FM radyo, FM kay?t.
 • ?nternet Taray?c?s?: Flash ile Webkit tabanl? Samsung Dolphin Browser 2.0 deste?i.
 • Sosyal A?lar: YouTube istemcisi, Facebook ve Twitter entegrasyonu.
 • Oynat?c?: DivX / XviD video oynatma deste?i.
 • Hoparlörler: Iyi ses kalitesi.
Samsung Wave 2 Videosu

Aynen ilk Wave’de oldu?u gibi Wave II serisinde de özellikleri etkileyici. Bir telefonda görmek istedi?iniz her ?ey var. Böyle bir telefon, tüm çoklu medya ihtiyaçlar?n?z? kar?layabilecek güçte oldu?unu dü?ünüyorum. Özellikler bunu kan?tl?yor. En belirgin özelliklerden söz edecek olursak, 3.7″ inç büyüklü?ünde ekran, ARM Cortex A8 1GHz i?lemci tabanl?, WPS deste?i ile Wi-Fi, 5 MP otomatik odakl? kamera ve Bada’n?n son sürüm i?letim sistemi ile göz kama?t?r?yor. ?ncelemelerimizde her zamanki gibi yine telefonlar?n eksik yönlerini ele al?yoruz. Her iki Wave telefonlar?n ortalama olarak eksik yönleri ayn? ?ekildedir. Detaylar için listeye bir göz atal?m.


(Super Clear LCD, SuperAMOLED kar??la?t?rmas?)

Samsung Wave 2 (II) [S8530] Eksikleri ve Dezavantajlar?

 • Bada’n?n mevcut uygulamalar?n s?n?rl? say?da.
 • Super Clear LCD, SuperAMOLED ile ayn? kalitede de?il.
 • MicroSD yuvas? pilin alt?nda.
 • Kamera Lensi korumas? yok.
 • Satnav yaz?l?m? sadece 30 günlük deneme sürümü.
 • Ortam ?????na göre ekran parlakl???n? ayarlamak için sensör yok.

Yazd???m?z eksikler ayn? zamanda beklentilerimizin de kar??l???d?r. Wave 2 de bekledi?imiz en zarif özelliklerden biri de Ortam ?????na göre ekran parlakl???n? ayarlamak için sensör koyulmas?yd? ama biz bunu Wave 2 de görmedik. ayr?ca di?er eksiklere bak?ld???nda kamera lensinin kirlenmemesi için herhangi bir koruma kapa?? bulunmuyor. Wave 2 de Super Clear LCD ekran kullan?lm??, görüntü kalitesi hernekadar iyi olsa da SuperAMOLED ile ayn? kalitede de?il. Eksikler hakk?nda söyleyebileceklerimiz bu kadar.

Orijinal Wave ile Wave II kar??la?t?rmas?

 • Son Bada 1.2 OS i?letim sistemi.
 • Swype gibi T9 Trace metin giri?i bulunuyor.
 • Büyük 3.7 ” inç dokunmatik ekran.

Göründü?ü gibi üç büyük de?i?im görünüyor. Orjinal Wave sat?? rekoru k?rd? ve üretilen miktar bitti. Bunu farkeden Samsung, di?er alternatif olarak h?zl? bir ?ekilde Wave 2 modelini piyasaya snmak zorunda kald?. ??te Yebi Wave’niz.

Samsung S8530 Wave II

Be?enin veya be?enmeyin, Samsung S8530 Wave II, Orjinal Wave’nin piyasalarda patlayan sat??lar?ndan sonra zorunlu bir ?eçimdi. Samsung yine güzel bir i? ç?kard? ve Geli?mi? Wave versiyonunu dinya pazar?na sundu. Dileriz Wave 2 alaca??n?z veya ald???n?z için pi?man olmaman?zd?r. Ve bana göre piyasadaki en iyi telefonlardan birdir. Bu incelememizinde sonuna geldik. Ba?ka bir incelemede görü?mek üzere, Ho?çakal?n.

Nokia C7 Detaylı İnceleme

Nokia C7 Fiyat, Video, Foto?raf (Detayl? ?nceleme)

nokia c7

Nokia C7 özellikleri, Nokia C7 video incelemesi ve Nokia C7’ den kareler (foto?raflar), Nokia C7 en ucuz fiyatla nerede sat?l?yor Elektronikotin.com’ un bu yaz?s?nda…

Nokia’ n?n orta seviye kullan?c?lar için haz?rlay?p, sat??a sundu?u C7 fiyat/performans oran?yla dikkat çekiyor. ?sterseniz ilk önce Nokia C7’ nin özelliklerini sizlerle payla?al?m:

- Dahili haf?za: 8 GB
- MicroSD haf?za kart? yuvas?, 32 GB’a kadar art?r?labilir (maks. toplam 40 GB)
- Ekran boyutu: 3.5″
- Çözünürlük: 16:9 nHD (640 x 360 piksel) AMOLED
- 16,7 milyon renk
- Kapasitif dokunmatik ekran
- 8 megapiksel kamera
- 3. nesil çift LED fla?
- Yüz tan?ma yaz?l?m?
- Yönlendirme sensörü (?vmeölçer)
- Pusula (Manyetometre)
- Yak?nl?k sensörü
- Ortam ????? dedektörü
- Boyut:117,3 x 56,8 x 10,5 mm
- A??rl?k (batarya dahil): 130 gr
- GPRS/EDGE B s?n?f?, çoklu yuva s?n?f? 33
- HSDPA Cat9, 10.2 Mbps’e kadar maksimum h?z, HSUPA Cat5 2.0 Mbps
- WLAN IEEE802.11 b/g/n
- TCP/IP deste?i
- Bluetooth 3.0
- Yüksek H?zl? USB 2.0 (mikro USB konektör)
- 3,5 mm AV konektör
- FM Radyo
- FM Vericisi

Nokia C7 Art?lar?

- Malzeme Kalitesi
- Dokunmatik Kalitesi (Kapasitif)
- Çizilmez Parlak Ekran
- HD Video Kay?t
- Pil Tasarruf Modu
- Sarj Süresi
- Pil Ömrü
- Menü (Oldukça Kullan??l?)
- Ovi Store, Maps
- D?? Ses Gücü

Nokia C7 Eksileri

- Symbian^3 ??letim Sistemi
- Titre?im
- Klavye Arayüzü

Nokia C7 Video ?nceleme

Mobilhat.com:

PhoneArena.com:

Nokia C7 Foto?raflar?

nokia c7 kutu

nokia c7

Nokia C7 Fiyat

Akakce.com’ da: 780 – 1000 TL aras?

Akillifiyat.com’ da: 769 – 974 TL aras?