Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

samsung cep telefon modelleri

Sony Ericsson, Xperia X10 Mini

Sony Ericsson hem ak?ll? hem de e?lenceli Xperia X10 mini modeliyle Android kolayl???n? cebinize getiriyor.

Android Market’in de yer ald??? Xperia X10 mini ile cep telefonunuzu be?endi?iniz uygulamalarla istedi?iniz gibi özelle?tirebilecek ve hassas dokunmatik ekran? sayesinde sadece tek elinizi kullanarak en sevdi?iniz sosyal medya araçlar?na kolayca eri?ebileceksiniz. Xperia X10 mini Mart ay? sonunda ilk olarak Turkcell ma?azalar?nda sat??a sunulacak.

Sony Ericsson Timescape, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya araçlar?n? üç boyutlu kayar pencerelerden olu?an ortak bir sosyal medya ekran?nda birle?tiriyor. Böylece, k?sa mesajlar?n?z?, e-postalar?n?z?, ça?r?lar?n?z?, Twitter mesajlar?n?z? ekranlar aras?nda geçi? yapmadan tek görünümde kullanabiliyorsunuz. Dilerseniz iletilerinizi tek dokunu?la Facebook, Twitter ve di?er sosyal medya araçlar?nda an?nda payla?abiliyorsunuz.

Üstelik Android taray?c?s?n?n geli?mi? dokunmatik daralt-geni?let özelli?i sayesinde web sayfalar?na yaz?y? ta??rmadan zum yapabiliyor, kendi zevkinize göre seçti?iniz ve en s?k kulland???n?z dört fonksiyona ekran?n?z?n dört kö?esinden birine dokunarak eri?ebiliyorsunuz. Sizin için önemli olan Widget’lar? ve uygulamalar? farkl? masaüstü gruplar?na istedi?iniz gibi serpi?tirmenizi sa?layan Xperia X10 mini, cep telefonu kullanmay? da bir sanat haline getiriyor.

Bütün bunlar yakla??k 6,5 cm’lik ekran, üstün ses geli?tirme seçenekleri ve istedi?iniz yüksek kaliteli kulakl??? seçmenize izin veren standart kulakl?k giri?iyle bir araya geldi?inde cep telefonunuz bir cep sinema sistemine dönü?üyor. Ancak, as?l sürprizimiz Xperia X10 mini’nin küçük tasar?m?na ra?men çoklu görev özelli?ine sahip olmas?: Bu telefonla internette gezerken Müzik dinleyebilir, programlar? kapatmadan uygulamalar aras?nda geçi? yapabilir, interaktif ortam yürütücünüzde müzik ma?azas? ve Youtube’dan ald???n?z ?ark?lar? tek dü?mede (infinity button) çekip dinleyebilir ve böylece sevdi?iniz sanatç?n?n parçalar?na kolayca ula?abilirsiniz. Çal??kan Xperia X10 mini ayn? anda birçok i?i yapar.

scroll

Sony Ericsson Xperia Turkcell
Sony Ericsson, Xperia X10 Mini
haber

HTC den Android 3.0 lı tabletler

Dünya Mobil Kongresi’nde ilk tablet modeli Flyer’? tan?tan HTC, Honeycomb kod adl? Android 3.0 i?letim sisteminde çal??an yeni tablet modelleri ç?kartaca?? belirtildi.

Hardware.Fr’nin haberine göre htc tablet pazar?nda rakipleri, Samsung, LG, Motorola ve Apple’la rekabet etmek için Flyer modelinin d???nda, ürün gam?na 8.9 ve 10.1 inçlik iki yeni tablet modelini ekleyece?ini belirtti.

 

Haberde ayr?ca, HTC’nin Android 3.0’l? yeni tabletleri için farkl? bir arayüz kullanaca?? ifade edildi. HTC’nin yeni tabletlerinin ç?k?? tarihi ise 2011’in 3. çeyre?ini bulaca?? bekleniyor.

 

Geçti?imiz hafta Samsung’un 8.9 ve 10.1 inçlik Galaxy Tab serisine ekledi?i iki yeni modelde oldu?u gibi HTC de tablet modellerinde bu tarz bir konumland?rma yaparak, kullan?c?lar?n ihtiyac?na göre farkl? tablet modellerde pazardaki yerini almay? hedefliyor diyebilirz.

 

Üretti?i üst segmette ba?ar?l? ak?ll? telefonlar?yla, pazarda önemli bir yere sahip olan HTC, bakal?m i? tabletere gelince ayn? ba?ar?y? gösterebilecek mi?..

 

HTC Tablet
HTC den Android 3.0 l? tabletler
haber

Haber – Samsung CES 2011 de 4G rüzgarı estirdi

Haber, 6-9 Ocak 2011 tarihleri aras?nda, Las Vegas’ta düzenlenen CES 2011 fuar?nda tan?tt??? 4G destekli güçlü ürünleriyle dikkat çeken Samsung, Infuse 4G isimli, Android 2.2 i?letim sistemli yeni ak?ll? telefonunu duyurdu.

1.2 GHz i?lemciye sahip ve AT T deste?iyle çal??an Infuse 4G, 4.5 inç Super Amoled Plus ekran?yla en ince tasar?mda en geni? ekran özelli?i sunuyor. Bu ekran?n özelli?i, daha yüksek kontrastta daha çok piksel gösterebilmesi…

Infuse 4G’nin ayn? zamanda 1.3 megapiksel ön kameras? ve fla? ve otomatik odaklama sunan fla? özellikli 8 megapiksel kameras? bulunuyor.

Samsung’un 4G rüzgar?na dahil olan bir di?er ak?ll? telefonu ise, Android 2.2 i?letim sistemi ile çal??an Samsung 4G LTE; içeri?indeki Google Mobile, Google Search, Google Maps, Gmail, Youtube servisleriyle kusursuz bir mobil deneyim vaat ediyor. 4.3 inç Super AMOLED Plus dokunmatik ekran?, 1 GHz i?lemcisi ve HTML 5 web taray?c?s? ile 4G yüksek ba?lant? h?z?n? sunuyor. Fla? destekli 8 megapiksel kameras?n?n yan? s?ra, ön yüzünde bulunan 1.3 megapiksel kameras? ile görüntülü konu?ma olana?? sa?l?yor.

Samsung ayn? zamanda, Verizon Wireless’la beraber, sat??lar? 1.5 milyonu geçen Galaxy Tab’in 4G-LTE uyumlu modellerini de duyurdu. 7 inç TFT ekran ile üretilen Galaxy Tab, 1.2 GHz i?lemciye sahip ve arka yüzünde 5 megapiksel, ön yüzünde ise 1.3 megapiksel kameras? ile görüntülü konu?ma olana?? sunuyor.

CES 2011’de tan?t?lan bir di?er 4G’li Samsung modeli ise Sprint destekli Samsung Epic 4G. Kayar kapa??, QWERTY klavyesi ve 4 inç Super AMOLED dokunmatik ekran? ile dikkat çeken Epic 4G, Sprint’in ilk 4G kablosuz telefonu olma özelli?i ta??yor

Samsung CES 2011
Haber – Samsung CES 2011 de 4G rüzgar? estirdi
haber

Haber – HTC EVO Shift 4G

Haber, Son günlerde üretti?i ak?ll? cep telefonu modelleriyle birlikte kendinden s?kça söz ettirmeyi ba?aran htc firmas?, Amerika’n?n en büyük telefon operatörlerinden Sprint ile yapt??? anla?ma do?rultusunda haz?rlad??? yeni ak?ll?s? EVO Shift 4G’yi tan?tt?. Yeni nesil kablosuz ileti?im teknolojisi için haz?rlanan bu model, dokunmatik ekran?n?n alt?na gizlenilen QWERTY klavye ile birlikte tüm i?lemleri çok daha kolay bir ?ekilde yapman?z? mümkün k?l?yor.

 ’’

 

 HTC EVO Shift 4G

HTC’nin geli?tirdi?i EVO Shift 4G’ye ait teknik özellikler;

• 3.6 inç geni?li?inde WVGA çözünürlü?ünde çoklu dokunmatik özellikli ekran,

• Qualcomm taraf?ndan haz?rlanan 800MHz h?z?nda ki Snapdragon MSM7630 i?lemcisi,

• 512 Megabayt kapasitesindeki RAM bellek,

• 2 Gigabayt kapasitesindeki ROM bellek,

• 32GB’a kadar MicroSD kart deste?i, 

• 5.0 Megapiksel çözünürlü?ünde kamera,

• 720p HD video kayd? ve oynatabilme,

• Dijital Pusula, G-Sensörü ve yak?nl?k sensörü,

• 802.11n WiFi ile kablosuz a?lara ba?lanabilme,

Amerika sat??? 9 Ocak’ta ba?layacak HTC EVO Shift 4G’nin, 2 y?ll?k sözle?me kar??l??? 150$’dan sunulmas? bekleniyor.

maxicep

 

 

 

Haber – HTC EVO Shift 4G

Haber – 10 Milyon Samsung Star

Sat??lar? 10 milyon adeti geçen Samsung S5233 Star; dokunmatik ekranl? telefonlara olan ilginin boyutlar?n? gösterirken; mobil cihaz sektöründeki de?i?imin de sinyallerini veriyor.

Samsung Electronics popüler dokunmatik ekranl? cep telefonu Samsung S5233 Star’?n sat??lar?n?n 6 ayda 10 milyon adedi geçti?ini duyurdu. Samsung S5233 Star, bu sat?? rakam?na ?irketin tarihindeki di?er tüm cep telefonlar?ndan daha h?zl? ula?t?.

?çinde bulundu?umuz ay itibariyle 10 milyondan fazla sat?lan alt?nc? Samsung cep telefonu modeli olan Samsung S5233 Star, E250 modelinin Kas?m 2006’da sat??a sunulmas?n?n ard?ndan 10 ayda yakalad??? sat?? rekorunu, sadece 6 ayda k?rd?.

Haber – 10 Milyon Samsung Star

“Beni baştan yarat!”

Yaz?l?m ile yap?labilenler hiç de küçümsenecek gibi de?il! ??te yaz?l?mla yeniden do?an bir cihaz…

Samsung çok yak?nda dokunmatik ekranl? cep telefonu I8910 HD için JB1 isimli firmware güncelle?tirmesini yay?mlayacak.

Yeni firmware arac?l???yla üretici daha iyi bir performans vaat ediyor. Art?k menü listelerinde veya web taray?c?da sayfa kayd?rma eylemi çok daha ak?c? bir ?ekilde (kinetik kayd?rma) gerçekle?iyor. Ayr?ca taray?c? aç?ld???nda direkt tam ekran modunda beliriyor. Üreticinin verdi?i bilgiye göre kamera menüsündeki ayarlarda bulunan birçok hata da düzeltildi.

Yeni firmware Samsung PC Suite üzerinden I8910 HD’ye aktar?labiliyor. Lâkin güncelleme yüklenme a?amas?nda çok yer kapl?yor ve bu yüzden mevcut tüm kullan?c? verilerini siliyor. Dolay?s?yla güncellemeden önce her halükarda yedekleme yap?lmas? öneriliyor.

Bilgi için: Samsung
Telefon: (212) 288 56 38

Haber – Samsung Jet S8000

Omnia’n?n tasar?m?n? and?ran çizgilere sahip olan Jet, 3.1 inç (480×800 piksel) AMOLED dokunmatik bir ekran, 800 MHz güçlü bir i?lemci, Samsung TouchWiz arayüz, 5 Megapiksel kamera, GPS, divx ve Xvid deste?i gibi fonksiyonlara sahip.

S8000 olarak da tan?mlanan Samsung Jet’in, FM radyo, 2 GB dahili bellek ve 16 milyon renk deste?ine sahip ekran gibi özellikleri bulunuyor.

Samsung Jet smartphone ak?ll? cep telefonu görüntü teknolojisi ve performans h?z? konusunda dünyada bir ilki temsil ediyor. Telefonun 3.1 inç büyüklü?ündeki öncü nitelikli 16M WVGA AMOLED ekran? WQVGA ekranlara k?yasla dört kat daha yüksek çözünürlük sunuyor. Cihaz?n 800MHz i?lemcisi ise sa?lad??? göz al?c? h?z ve çarp?c? performans ile Samsung Jet cep telefonunu piyasada mevcut en h?zl? dokunmatik ekranl? model haline getiriyor.

Göz al?c? parlak ekran ile Samsung’un en son TouchWiz 2.0 kullan?c? arayüzü e?siz bir kullan?c? deneyimi sunuyor. Yeni TouchWiz 2.0 kullan?c? arayüzünde hareketli kullan?c? arayüzleri, ak?ll? kilit, ki?iselle?tirilebilir widget ekran? gibi kendine özgü yeni özellikler bulunuyor. Tüm bu özellikler kullan?c?lar?n ki?isel ve i? ya?amlar?n? daha kontrol edilebilir hale getirerek daha h?zl? bir ?ekilde kolayla?t?r?yor.

’samsung

Haber – Samsung Jet S8000

SAMSUNG

SAMSUNG CEP TELEFONU MARKALARI

SAMSUNG B SER?S? CEP TELEFONU MODELLER?
SAMSUNG B100
SAMSUNG B130
SAMSUNG B200
SAMSUNG B220
SAMSUNG B300
SAMSUNG B500
SAMSUNG B510
SAMSUNG B520

SAMSUNG C SER?S? CEP TELEFONU MODELLER?
SAMSUNG C260
SAMSUNG C300
SAMSUNG C450

SAMSUNG D SER?S? CEP TELEFONU MODELLER?
SAMSUNG D600
SAMSUNG D830
SAMSUNG D840
SAMSUNG D880 DuoS
SAMSUNG D900i

SAMSUNG E SER?S? CEP TELEFONU MODELLER?
SAMSUNG E200
SAMSUNG E250
SAMSUNG E251
SAMSUNG E370
SAMSUNG E490
SAMSUNG E770
SAMSUNG E840
SAMSUNG E890
SAMSUNG E950

SAMSUNG F SER?S? CEP TELEFONU MODELLER?
SAMSUNG F210
SAMSUNG F250
SAMSUNG F300
SAMSUNG F400
SAMSUNG F480

SAMSUNG G SER?S? CEP TELEFONU MODELLER?
SAMSUNG G400
SAMSUNG G600
SAMSUNG G800
SAMSUNG G810
SAMSUNG Giorgi Armani

SAMSUNG i SER?S? CEP TELEFONU MODELLER?
SAMSUNG i450
SAMSUNG i550
SAMSUNG i560
SAMSUNG i8510 INNOV8
SAMSUNG i900 Omnia

SAMSUNG J SER?S? CEP TELEFONU MODELLER?
SAMSUNG J150
SAMSUNG J700

SAMSUNG L SER?S? CEP TELEFONU MODELLER?
SAMSUNG L760
SAMSUNG L770

SAMSUNG M SER?S? CEP TELEFONU MODELLER?
SAMSUNG M140
SAMSUNG M300
SAMSUNG M310
SAMSUNG M600
SAMSUNG M620

SAMSUNG N SER?S? CEP TELEFONU MODELLER?
SAMSUNG N710

SAMSUNG U SER?S? CEP TELEFONU MODELLER?
SAMSUNG U100
SAMSUNG U600
SAMSUNG U700
SAMSUNG U800 Soul
SAMSUNG U900 Soul

SAMSUNG X SER?S? CEP TELEFONU MODELLER?
SAMSUNG X210
SAMSUNG X300
SAMSUNG X540
SAMSUNG X620
SAMSUNG X640
SAMSUNG X650
SAMSUNG X660
SAMSUNG X670

SAMSUNG C3303


Samsung dokunmatik cep telefonu pazar?ndaki rekabati artt?ran en büyük firma desek yeri olur. Firma gün geçmiyor ki yeni bir dokunmatikle kar??m?za ç?kmas?n. Samsung’un son bombas? C3303 Champ uygun fiyat? ve güçlü özellikleriyle Temmuz ay? sonunda Türkiye pazar?nda sat??a sunulacak. Firma dokunmatik cep telefonlar? serisinin fiyat-performans ba?ar?s?yla Samsung Star S5233?ün grafi?ini bu telefonla daha da yükseltmeyi dü?ünüyor.Samsung C3303 Champ’in ilk bak??ta öne ç?kan özellikleri ise ?öyle;Samsung Star’da da önce ç?kan bir özellik olan uzun pil ömrü Champ’de de devam ediyor. Telefon 3D ses efektleri, entegre radyosu dual hoporlörü ile kullan?c?s?na tam anlam?yla müzik ?öleni ya?at?yor. 8 GB’a kadar yükseltilebilir haf?zas?, Bluetooth özelli?i de yine öne ç?kan özellikleri aras?nda. Benim en çok ho?uma giden özelli?i ise art?k telefonlarda yava? yava? standart haline gelen 3,5 mm’lik kulakl?k giri?i. Bu giri? sayesinde telefonlar?m?zda diledi?imiz müzik kulakl???n? kullanma imkan?m?z oluyor. Champ’in di?er özellikleri ise ?u ?ekilde.2,4 inch ekran, 1,3 MP kamera, 30 MB dahili haf?za, USB 2.0 ba?lant?, 1000 mAh pil, 12 saat konu?ma, 666 saat bekleme süresi.

Samsung S5233W Star Wi-Fi Soft Pink

ÖZELL?KLER

 • Kamera Çözünürlü?ü : 3,00 Mp
 • ??letim Sistemi : Standart
 • Wi-Fi : Evet/Var
 • GPS / Navigasyon : Hay?r/Yok
 • Bluetooth : Var
 • Video Oynatma : Evet/Var
 • Video Kay?t : Var
 • Ekran Çözünürlü?ü : 240 x 400 px
 • Ekran Renk Deste?i : 256 K
 • MP3 : Evet/Var
 • MPEG4 : Var
 • Entegre Radyo : Var
 • GSM Frekanslar? : 850 MHz,900 MHz,1800 MHz,1900 MHz
 • EDGE : Evet/Var
 • GPRS : Evet/Var
 • WAP : Evet/Var
 • E-mail Deste?i : Evet/Var
 • Java Deste?i : Evet/Var
 • Ekran Türü : TFT-VGA
 • Ekran Boyutu : 3 “
 • Dokunmatik Ekran : Var
 • Kart Yuvalar? : microSD
 • Max. Bekleme Süresi : 700 s
 • Max. Konu?ma Süresi : 10 s
 • Pil Teknolojisi : Lityum Ion
 • Renk : Pembe
 • Ajanda : Evet/Var
 • Resimli Telefon Defteri : Evet/Var
 • A??rl?k : 92,00 g
 • Boyutlar (GxDxY) : 104 x 53 x 11,9 mm
 • Kutu ?çeri?i : 2 GB MicroSD Haf?za Kart? Hediyeli


Fiyat?:
405,93 TL + KDV
?imdi:
365,33 TL + KDV **
KDV Dahil:
431,09 TL *