Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Sony

Sony Ericsson, Xperia X10 Mini

Sony Ericsson hem ak?ll? hem de e?lenceli Xperia X10 mini modeliyle Android kolayl???n? cebinize getiriyor.

Android Market’in de yer ald??? Xperia X10 mini ile cep telefonunuzu be?endi?iniz uygulamalarla istedi?iniz gibi özelle?tirebilecek ve hassas dokunmatik ekran? sayesinde sadece tek elinizi kullanarak en sevdi?iniz sosyal medya araçlar?na kolayca eri?ebileceksiniz. Xperia X10 mini Mart ay? sonunda ilk olarak Turkcell ma?azalar?nda sat??a sunulacak.

Sony Ericsson Timescape, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya araçlar?n? üç boyutlu kayar pencerelerden olu?an ortak bir sosyal medya ekran?nda birle?tiriyor. Böylece, k?sa mesajlar?n?z?, e-postalar?n?z?, ça?r?lar?n?z?, Twitter mesajlar?n?z? ekranlar aras?nda geçi? yapmadan tek görünümde kullanabiliyorsunuz. Dilerseniz iletilerinizi tek dokunu?la Facebook, Twitter ve di?er sosyal medya araçlar?nda an?nda payla?abiliyorsunuz.

Üstelik Android taray?c?s?n?n geli?mi? dokunmatik daralt-geni?let özelli?i sayesinde web sayfalar?na yaz?y? ta??rmadan zum yapabiliyor, kendi zevkinize göre seçti?iniz ve en s?k kulland???n?z dört fonksiyona ekran?n?z?n dört kö?esinden birine dokunarak eri?ebiliyorsunuz. Sizin için önemli olan Widget’lar? ve uygulamalar? farkl? masaüstü gruplar?na istedi?iniz gibi serpi?tirmenizi sa?layan Xperia X10 mini, cep telefonu kullanmay? da bir sanat haline getiriyor.

Bütün bunlar yakla??k 6,5 cm’lik ekran, üstün ses geli?tirme seçenekleri ve istedi?iniz yüksek kaliteli kulakl??? seçmenize izin veren standart kulakl?k giri?iyle bir araya geldi?inde cep telefonunuz bir cep sinema sistemine dönü?üyor. Ancak, as?l sürprizimiz Xperia X10 mini’nin küçük tasar?m?na ra?men çoklu görev özelli?ine sahip olmas?: Bu telefonla internette gezerken Müzik dinleyebilir, programlar? kapatmadan uygulamalar aras?nda geçi? yapabilir, interaktif ortam yürütücünüzde müzik ma?azas? ve Youtube’dan ald???n?z ?ark?lar? tek dü?mede (infinity button) çekip dinleyebilir ve böylece sevdi?iniz sanatç?n?n parçalar?na kolayca ula?abilirsiniz. Çal??kan Xperia X10 mini ayn? anda birçok i?i yapar.

scroll

Sony Ericsson Xperia Turkcell
Sony Ericsson, Xperia X10 Mini
haber

Sony Ericsson, Xperia X10 Mini

Sony Ericsson hem ak?ll? hem de e?lenceli Xperia X10 mini modeliyle Android kolayl???n? cebinize getiriyor.

Android Market’in de yer ald??? Xperia X10 mini ile cep telefonunuzu be?endi?iniz uygulamalarla istedi?iniz gibi özelle?tirebilecek ve hassas dokunmatik ekran? sayesinde sadece tek elinizi kullanarak en sevdi?iniz sosyal medya araçlar?na kolayca eri?ebileceksiniz. Xperia X10 mini Mart ay? sonunda ilk olarak Turkcell ma?azalar?nda sat??a sunulacak.

Sony Ericsson Timescape, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya araçlar?n? üç boyutlu kayar pencerelerden olu?an ortak bir sosyal medya ekran?nda birle?tiriyor. Böylece, k?sa mesajlar?n?z?, e-postalar?n?z?, ça?r?lar?n?z?, Twitter mesajlar?n?z? ekranlar aras?nda geçi? yapmadan tek görünümde kullanabiliyorsunuz. Dilerseniz iletilerinizi tek dokunu?la Facebook, Twitter ve di?er sosyal medya araçlar?nda an?nda payla?abiliyorsunuz.

Üstelik Android taray?c?s?n?n geli?mi? dokunmatik daralt-geni?let özelli?i sayesinde web sayfalar?na yaz?y? ta??rmadan zum yapabiliyor, kendi zevkinize göre seçti?iniz ve en s?k kulland???n?z dört fonksiyona ekran?n?z?n dört kö?esinden birine dokunarak eri?ebiliyorsunuz. Sizin için önemli olan Widget’lar? ve uygulamalar? farkl? masaüstü gruplar?na istedi?iniz gibi serpi?tirmenizi sa?layan Xperia X10 mini, cep telefonu kullanmay? da bir sanat haline getiriyor.

Bütün bunlar yakla??k 6,5 cm’lik ekran, üstün ses geli?tirme seçenekleri ve istedi?iniz yüksek kaliteli kulakl??? seçmenize izin veren standart kulakl?k giri?iyle bir araya geldi?inde cep telefonunuz bir cep sinema sistemine dönü?üyor. Ancak, as?l sürprizimiz Xperia X10 mini’nin küçük tasar?m?na ra?men çoklu görev özelli?ine sahip olmas?: Bu telefonla internette gezerken Müzik dinleyebilir, programlar? kapatmadan uygulamalar aras?nda geçi? yapabilir, interaktif ortam yürütücünüzde müzik ma?azas? ve Youtube’dan ald???n?z ?ark?lar? tek dü?mede (infinity button) çekip dinleyebilir ve böylece sevdi?iniz sanatç?n?n parçalar?na kolayca ula?abilirsiniz. Çal??kan Xperia X10 mini ayn? anda birçok i?i yapar.

scroll

Sony Ericsson Xperia Turkcell
Sony Ericsson, Xperia X10 Mini
haber

Sony z13V9E Core I7-640M

Sony z13V9E Core I7-640M fiyat?:

Kdv dahil toplam fiyat? : 6.580 TL

Sony z13V9E Core I7-640M özellikleri :

??lemci Teknolojisi Intel® Core™ i7
??lemci H?z? 2.80GHz Turbo ?le 3.46GHz
??lemci Numaras? 640M
??lemci Ön Bellek 4 MB
Haf?za (RAM) Kapasitesi 6 GB
Haf?za (RAM) Tipi DDR3
Sabit Disk Kapasitesi 256 GB SSD
??lemci Markas? INTEL
Ekran Kart? Haf?zas? 1024 Mb
VGA Chipset Markas? NVIDIA
VGA Chipset Modeli GT 330M
Ekran Boyu(inch) 13.1″
Monitör Tipi X Black
Maksimum Çözünürlük 1600 x 900
Optik Sürücü DVD±RW
Mobil Özellikler 3G, Kart Okuyucu, Wireless, Ent parmak izi okuma, BlueTooth, Kamera
??letim Sistemi Win 7 Pro
A??rl?k 1.4 Kg
Ekran Kart? Tipi Payla??ms?z Haf?za

Sony z13V9E Core I7-640M resimleri :
Sony z13V9E Core I7-640M sat?nal :

http://www.vatanbilgisayar.com/sony-z13v9ex-z13v9ex-core-i7-640m-2.8ghz-6gb-256gb-ssd-dvdrw-1024mb-gt330m-13.1-w7pro/productdetails.aspx?I_ID=48731

Oyna, yarat, tüm dünya ile paylaş

LittleBigPlanet 2Image via Wikipedia

Sony, herkese en ç?lg?n rüyalar?n? gerçekle?tirebilecekleri gücü veriyor.

Yeni y?la, PlayStation®3’te LittleBigPlanet™2 oyunu ile ba?lamak için haz?r m?s?n?z? Hayal gücünüzü toplay?n ve küçük ama güçlü Sackboy’un dönü?ünü kutlay?n. Sackboy, geçen sefer geldi?inde, Craftworld’ün yamal? gezegenindeki maceralar? için ’Y?l?n En ?yi 15 Oyunu Ödülü’nü kazanm??t?. Üstelik, o zaman, oyuncular henüz oyuna ba?lamam??lard?. Sadece, etraflar?ndaki dünyan?n her yönünü ?ekillendirmeye ba?lam?? ve dünyan?n her yerindeki di?er insanlar?n oynamas? için tüm seviyeleri yaratm??lard?. Bu kez, Sackboy öyle bir geri geldi ki; istedi?iniz herhangi bir deneyimi gerçekle?tirmenize güç ve destek verecek. Olanaks?z m?? Hiç de de?il… Siz, arkada??n?z ve aileniz, Sackboy’un sunduklar?n? ke?federken harika vakit geçireceksiniz.

Bir ekip olu?turun, bir Sackboy’u ki?iselle?tirin ve yepyeni bir macerada Craftworld’de kendi yolunuzu olu?turmaya ba?lay?n. Gezegen, dev ve yarat?c? bir emici elektrik süpürgesi olan korkunç Negativitron’un tehdidi alt?nda ve sadece sizin ekibiniz onu koruyabilir. Üzerinde ko?aca??n?z, z?playaca??n?z engeller, kancalar ve yol boyunca size yard?m edecek Grabinator eldivenleri, çözmek için bulmacalar ve toplanacak ödüller bulacaks?n?z. E?er oynad???n?z oyunun çok aktif olmas?ndan ho?lan?yorsan?z, yeni PlayStation Move Controller için özel olarak tasarlanm?? on seviye tam size göre.

??te size asla eskimeyecek bir oyun!
Bitirdiniz mi? Hay?r. ?lk LittleBigPlanet oyuncular? taraf?ndan yarat?lm?? ve yüklenmi? üç milyondan fazla seviyeye geçin. Bu oyuncular?n hepsi online dünyada ve her gün, her saat yükleme yaparak sizinle oynamaya haz?r. Burada; kad?nlar, erkekler, gençler veya sadece ruhu genç olanlar için mutlaka bir ?ey var. Her zaman yeni bir deneyimin keyfini ç?karabilirsiniz ve hatta ailenizdeki en ate?li oyuncu bile bu oyunu çabucak bitiremez. Asl?nda hiçbir zaman oyunun sonuna ula?amaz.

?imdi, yarat?c? olma zaman?
LittleBigPlanet 2, oyun oynaman?n çok daha ötesinde bir ?ey. Size, tüm oyunlar? yeniden olu?turmadan tutun da yarat?c?l???n?z? konu?turmaya dek pek çok ?ey yapma ?ans? sunuyor. Bir araba yar??? veya uçu? simülatörü yaratabilirsiniz. Çocuklar için onlar?n kitaplar?ndan esinlenerek yap-bozlar olu?turabilirsiniz. Sevdi?iniz biri için romantik bir tekne gezisi, kafa dengi bir arkada??n?z için satranç temal? bir düello veya gürültücü bir e?li grup için e?lenceli bir rock müzik ortam?… Hareketli mekanizmalar icat etmenize, yeni vah?i ya?amlar? ke?fetmenize, duman makineleri olu?turman?za ve hatta otomatikle?mi? karakterleri programlaman?za izin veren Sackboy’un araç çantas? Popit ile bunlar?n hepsi mümkün. Yapmas? e?lenceli ve kolay, oynad?kça bu konuda daha da geli?eceksiniz.

Kendinizi bir oyun yarat?yormu? gibi hissetmiyor musunuz?
Öyle, de?il mi? Ekip olu?turun ve dünyaya zevkinizi göstermek için bir moda ?ovu düzenleyin. Bir müzik klibi yap?n, gözden geçirebilece?iniz bir aile foto?raf albümü veya sanal bir evcil hayvan için muhte?em bir yuva olu?turun. Çocuklar?n?z? yar??maya ça??r?n ve nas?l dü?ündüklerini görün. ?nteraktif bir do?um günü kart? haz?rlay?n. Gördü?ünüz her ?eyle etkile?im içinde olabilirsiniz ve etiketlere, boyalara, metale, süngerlere, balonlara, yaylara, motorlara, plazma dizilerine, elektri?e, duman makinelerine ve PlayStation 3’ünüze yükledi?iniz her foto?rafa sahip olabilirsiniz. Sonuçta her ?ey planlad???n?z gibi olmayabilir, ancak tüm bunlar? yaparken süper vakit geçirece?iniz garanti!

PlayStation®Network dünyas?nda e?lenin
?yi i?: Bir mola verdiniz. Evden ayr?lmadan dünyay? biraz gezmenin tam zaman?. Dünyan?n her yerinden insan, yeni deneyimler yarat?yor ve sizin ke?fetmeniz için PlayStation®Network’e yüklüyor. Birlikleri toplay?n veya online dünyada kar??la?t???n?z insanlarla ekip olu?turun ve i?e giri?in. Sevdi?iniz seviyeleri bulman?za ve payla?man?za yard?mc? olan yepyeni bir sosyal site olan LittleBigplanet.com yoluyla LittleBigPlanet macerac?s? arkada?lar?n?za ba?lanabilirsiniz.

LittleBig Planet 2, 129 TL fiyatla sat?l?yor.

CNET Türkiye

Sony memleketine kıyak geçti


Oyun konsolunda ata?a kalkan Sony, ?imdi de PlayStation Slim’e yeni bir karde? getirdi.

Japon men?eili Sony, 5 y?l aradan sonra PlayStation 3 ad?na yeni bir hamle yapt?. PlatStation 3 Slim’i standart siyah renginden kurtaran Sony, sadece Japonya’da sat??a sunulacak gümü? rengindeki yeni konsolunu tan?tt?.

Rengiyle fark yaratan ve Avrupa’da sat??a sunulmayacak olan yeni PlayStation 3 Slim’in özellik bak?m?ndan orjinalinden hiçbir fark? olmayacak.

S?n?rl? say?da üretilen ve 10 Mart’ta Japonya’da sat??a sunulacak “saten gümü?” rengindeki PlayStation 3 Slim’in 160 GB’l?k modeli 365 dolardan, 320 GB’l?k modeli ise 427 dolardan sat?lacak.

Her yönüyle yeni Sony NGP


Sony’nin NGP ad?n? verdi?i yeni ikinci nesil PSP’nin bütün özellikleri burada.

Uzun zamand?r beklenen PSP 2, sizlere de haberini verdi?imiz gibi geçti?imiz hafta NGP ad? ile tan?t?ld?. Uzun süredir oyun konsolu ç?karmayarak rakiplerine kar?? bir ad?m geride kalan Sony, yeni oyunca??ndaki özelliklerle tarafl? tarafs?z herkesi heyecanland?rd?.

Y?llard?r suskun kalan Sony’nin yeni ürünü NGP’nin öne ç?kan 10 özelli?ini sizler için bir araya getirdik.

SONY NGP’nin (PSP 2’nin) en önemli 10 özelli?ini görmek için buraya t?klay?n 

Sony Ericsson Experia Arc

Haber, Sony Ericsson, yeni ç?kacak ak?ll? telefonu Experia Arc üzerinde çok farkl? bir dokunmatik ekran teknolojisi uygulamay? planl?yor.

Cypress TrueTouch adl? teknoloji uygulanacak olan Xperia Arc’ta 32 noktaya duyarl? multi-touch dokunmatik ekran olaca??na dair bilgi verildi.

Peki 10 parma??m?z?n bile yetmedi?i kadar fazla noktadan dokunu?u alg?layabilecek bu ekran teknolojisi ne i?e yarayacak?

Techradar’?n haberine göre bu özellik baz? oyunlarda ekstra isabet sa?layabilir. Ayr?ca yaz? yazarken daha keskin dokunma özelli?i sunabilece?ine dair bir varsay?m da mevcut.

 

Sony Ericsson Dokunatik Ekran
Sony Ericsson Experia Arc
haber

PS Move ile herkes harekete geçecek

Oyun oynama ?eklini yeniden tan?mlayan PlayStation (PS) Move, art?k Türkiye’de. ..

Oyunculara, bir kameran?n kar??s?na geçip, gerçeklik hissini art?ran
hareket kumandas?yla oyun oynama f?rsat? vererek, içinde okçuluk, gladyatör ve plaj voleybolu gibi çok zevkli oyunlar?n bulundu?u
Sports Champions adl? oyun ile ç?k?? yapan PS Move, kad?nlar ba?ta olmak üzere evdeki çocuklar? ve pek çok farkl? ya? grubundan kesimleri de oyunun içine dahil edecek. Merak uyand?r?c? tan?t?m kampanyas?n?n “Çok Tuhaf Hareketler Bunlar” konsepti ile BKM Mutfak’ta pi?ti?i PS Move, çok yak?nda gelecek Türkçe oyunlar ile tüm Türkiye’yi harekete geçirecek.

BKM Mutfak “Çok Güzel Hareketler Bunlar” ekibinin sokakta ve al??veri? merkezi gibi çe?itli yerlerde, birdenbire ortaya ç?k?p yapt??? ve Facebook ba?ta olmak üzere çe?itli sosyal a? platformlar?nda videolar? izlenen tuhaf hareketlerinin sebebi aç??a ç?kt?. Bütün tuhaf hareketlerin arkas?ndan, dünyan?n merakla bekledi?i PlayStation® (PS) Move Türkiye’de sat??a sunuldu. PS Move harekete duyarl?, son derece hassas ve kablosuz kumandas?yla oyuncuyu, gerçek bir oyun deneyiminin içine dahil ediyor. ?lk ç?k?? oyunu Sports Champions ba?ta olmak üzere, çok farkl? ya? grubundan tüm aileye hitap edecek tarzdaki EyePet, Sing Star, Start The Party: Parti Ba?las?n! Ve Fight gibi yeni gelecek oyunlar? ile PS Move, özellikle erkek egemen bir oyuncu kitlesi ile an?lan PlayStation®’?n yüzünü yenileyerek, kad?nlar? da harekete geçirecek.

10 günde yakla??k 4 milyon ki?iye ula?t?

10 günde yakla??k 4 milyon ki?iye ula?t?
PS Move ile hedef 2011’e kadar pazar? yüzde 50 büyütmek
PS Move ile oyun pazar?nda yepyeni bir dönem ba?lad???n? vurgulayan Sony Eurasia Ki?isel E?lence Ürün Grup Müdürü Özgür Kirazc?, “Türkiye’de PlayStation olarak 2007 – 2011 y?llar? aras?nda 6 kat büyüme kaydettik. PlayStation®3 gerek adet gerekse gelir baz?nda pazar?n lideri ve ?imdi PlayStation® Move ile bu liderli?i peki?tirecek. Çünkü PlayStation® Move, yenilikçi oyun konsepti ve içerikleri ile kad?nlar ba?ta olmak üzere yeni kitlelere ula?acak, yeni kitlelerin oyuna olan ilgisinin artmas?n? ve bu sayede oyun pazar?n?n da büyümesini sa?layacak. Hedefimiz herkesi harekete geçirmek ve pazar?, 2011’e kadar yüzde 50 oran?nda büyütmek” dedi.

“Harekete geç” slogan?yla tüm Türkiye’yi oyuna dahil eden PS Move’un, merak uyand?r?c? tan?t?m kampanyas? BKM Mutfak’ta pi?ti. BKM Mutfak Ekibi’nin, Be?ikta?’ta ellerinde herhangi bir malzeme olmaks?z?n birbirlerine ok att??? ya da bir al??veri? merkezinin içinde, kalabal???n ortas?nda birden bire sanki ellerinde k?l?çlar varm?? gibi dövü?meye ba?lad??? tuhaf videolar?, 10 günde yakla??k 4 milyon ki?i izledi. Tam anlam?yla birer PlayStation® tutkunu olduklar?n? dile getiren ekip, “PlayStation®, zaten bizim gündelik hayat?m?z?n bir parças?. Oynamaktan büyük keyif ald???m?z bu konsol, ?imdi PS Move ile yepyeni bir hareket ve e?lence ba?lat?yor. Biz de bu hareketin içinde olmaktan çok keyifliyiz” dedi.

 

Killzone 3, 3 boyutlu olarak sunulacak!

Killzone 3, 3 boyutlu olarak sunulacak!

Oyun oynama ?eklini yeniden tan?mlayan PS Move, sürprizleri ile birlikte geldi. PS tutkunlar?n?n en favori oyunlar?ndan biri olan KillZone 3’ün 3 boyutlu olarak, oyunculara sunulaca??n? belirten Özgür Kirazc?, ?unlar? dile getirdi: “PS Move, çok farkl? ilkler ile birlikte geliyor. Oyuncular, 3 boyutlu oyun deneyiminin ayr?cal???n? 3D Kill Zone 3 ile ya?ayacak. Ayr?ca, çok yak?nda ilk Türkçe oyun olan Start The Party – Parti Ba?las?n piyasada olacak. Özetle, PS Move ile tüm ailenin evde birlikte oynay?p, e?lenece?i yepyeni bir dönem ba?l?yor.”

Hassasiyeti, HD görüntü kalitesi, muazzam grafikleri, geni? oyun gam?, 3D’nin ya?att??? e?siz oyun deneyimi ve zengin ürün yelpazesi ile rakipsiz olan PS Move Starter Pack’ ( 1adet PS Move hareket kumandas?, 1 adet Eyecam ve 1 adet Demo Disc)’?n sat?? fiyat? 149,90 TL.

Bas?n bülteninden derlenmi?tir

Bilgi için: Sony Eurasia
Telefon: (216) 633 98 00

DxO Optics Pro 100 Lens Düzeltme Modülleri Ekliyor

DxO Labs 100 lens ve Canon,Nikon,Olympus ve Sony kullan?c?lar? için kamera kombinasyonlar? ile DxO Optics Pro ham dönü?türme yaz?l?m? güncelledi.Bu yeni lens düzeltme modülü kombinasyonlar? mevcut.modülleri ?irketin web sitesinden hemen yüklenebilir.Buradan yeni DxO Optik hakk?nda daha fazla bilgi için modüller

JVC GY-HM700 Macworld Ödülü Aldı

Bu y?l Macworld ödüllerinde JVC GY-HM700 ProHD omuz kameras?n?n Y?l?n Profesyonel Kameras? seçildi?ini duyurdu.
Hafif,elde ta??nmas? kolay GY-HM100 kamera da GY-HM700 ile birlikte Y?l?n Profesyonel Kameras? ödülüne aday gösterildi.GY-HM700 bants?z kamera Canon,Panasonic ve Sony gibi rakipleriyle yar??t?.

JVC’nin GY-HM serisi,Final Cut Pro için Apple QuickTime(mov)dosya format?nda kay?t yapan dünyan?n ilk profesyonel kameralar?. Böylece dosyalar do?rudan Apple’?n yayg?n kurgu sistemine okunabiliyor,ve di?er NLE sistemleriyle uyumluluk için her iki kamera da MP4 dosya format?n? destekliyor.

On y?ldan fazla süredir Macworld ödülleri Mac dünyas?ndaki en yenilikçi ve ba?ar?l? ürünlere ve firmalara,endüstriye yapt?klar? katk?lar nedeniyle veriliyor.