Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

sony ericsson dokunmatik telefon modelleri

Sony Ericsson, Xperia X10 Mini

Sony Ericsson hem ak?ll? hem de e?lenceli Xperia X10 mini modeliyle Android kolayl???n? cebinize getiriyor.

Android Market’in de yer ald??? Xperia X10 mini ile cep telefonunuzu be?endi?iniz uygulamalarla istedi?iniz gibi özelle?tirebilecek ve hassas dokunmatik ekran? sayesinde sadece tek elinizi kullanarak en sevdi?iniz sosyal medya araçlar?na kolayca eri?ebileceksiniz. Xperia X10 mini Mart ay? sonunda ilk olarak Turkcell ma?azalar?nda sat??a sunulacak.

Sony Ericsson Timescape, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya araçlar?n? üç boyutlu kayar pencerelerden olu?an ortak bir sosyal medya ekran?nda birle?tiriyor. Böylece, k?sa mesajlar?n?z?, e-postalar?n?z?, ça?r?lar?n?z?, Twitter mesajlar?n?z? ekranlar aras?nda geçi? yapmadan tek görünümde kullanabiliyorsunuz. Dilerseniz iletilerinizi tek dokunu?la Facebook, Twitter ve di?er sosyal medya araçlar?nda an?nda payla?abiliyorsunuz.

Üstelik Android taray?c?s?n?n geli?mi? dokunmatik daralt-geni?let özelli?i sayesinde web sayfalar?na yaz?y? ta??rmadan zum yapabiliyor, kendi zevkinize göre seçti?iniz ve en s?k kulland???n?z dört fonksiyona ekran?n?z?n dört kö?esinden birine dokunarak eri?ebiliyorsunuz. Sizin için önemli olan Widget’lar? ve uygulamalar? farkl? masaüstü gruplar?na istedi?iniz gibi serpi?tirmenizi sa?layan Xperia X10 mini, cep telefonu kullanmay? da bir sanat haline getiriyor.

Bütün bunlar yakla??k 6,5 cm’lik ekran, üstün ses geli?tirme seçenekleri ve istedi?iniz yüksek kaliteli kulakl??? seçmenize izin veren standart kulakl?k giri?iyle bir araya geldi?inde cep telefonunuz bir cep sinema sistemine dönü?üyor. Ancak, as?l sürprizimiz Xperia X10 mini’nin küçük tasar?m?na ra?men çoklu görev özelli?ine sahip olmas?: Bu telefonla internette gezerken Müzik dinleyebilir, programlar? kapatmadan uygulamalar aras?nda geçi? yapabilir, interaktif ortam yürütücünüzde müzik ma?azas? ve Youtube’dan ald???n?z ?ark?lar? tek dü?mede (infinity button) çekip dinleyebilir ve böylece sevdi?iniz sanatç?n?n parçalar?na kolayca ula?abilirsiniz. Çal??kan Xperia X10 mini ayn? anda birçok i?i yapar.

scroll

Sony Ericsson Xperia Turkcell
Sony Ericsson, Xperia X10 Mini
haber

Türkiye’de en çok satan telefonlar


Türkiye’de en çok sat?lan cep telefonu modeli; en çok tercih edilen markalar: Hepsi burada…

Ara?t?rma ?irketi GfK, yay?nlad??? raporla Türkiye’nin cep telefonu pazar?n? gözler önüne serdi. Raporda yer alan sonuçlar aras?nda en dikkat çekici olan k?s?m, Nokia ve Samsung’un sat?? rakamlar? ile Türkiye pazar?n? tek kelime ile domine ediyor olmas?.

Nokia, Temmuz ay? çerisinde, Türkiye’de 457 bin adet telefon satarak pazar?n yüzde 51.3’ünü elinde tutmay? ba?ard?. Nokia’y? 250 bin adet telefon sat???yla Samsung izliyor. Bu rakam, pazar?n yüzde 28.1’i anlam?na geliyor. ?ki marka bir arada dü?ünüldü?ünde, toplam pazar paylar? yüzde 79.4’e kadar ç?k?yor.

Türkiye pazar?n?n üçüncü ismi ise, özellkle çift hatl? ceplerle büyük ç?k?? yakalayan General Mobile. General Mobile’?n pazar pay?, 23 binlik telefon sat???yla yüzde 2.6 seviyesinde. Dördüncü s?radaki LG’nin pazar pay? yüzde 1.9 (16 bin sat??), be?inci s?radaki Sony Ericsson’un pay? ise yüzde 1.7 (15 bin sat??).

Di?er markalar ise, toplam 130 bin telefon sat???yla, pazar?n yüzde 14.4’lük k?sm?n? payla??yor.

TÜRK?YE B?R YANA, DÜNYA D??ER YANA…

Türkiye pazar?n? global pazarla kar??la?t?r?rsak, ortada büyük bir uyumsuzluk oldu?u söylenebilir. Nokia global pazarda yüzde 36’l?k paya sahipken, Türkiye’de bu oran yüzde 51.3. Samsung ise global pazarda yüzde 19’luk paya sahip ancak Türkiye’deki pay? yüzde 28.1.

As?l ilgi çekici rakamlar ise; LG, Sony Ericsson ve Motorola cephesini i?aret ediyor. LG dünyada yüzde 10 pazar pay?na sahipken, Türkiye’de sadece yüzde 1.9’luk paya sahip. Sony Ericsson ise global pazarda yüzde 6.2’lik oran yakalrken, Türkiye’de yüzde 1.7’de kal?yor.

Motorola içinse i?ler oldukça kötü. Dünya çap?nda yüzde 6.2’lik paya sahip olan Motorola, Türkiye’de ancak Di?er markalar kategorisinde kendine yer bulabiliyor.

TÜRK?YE’DE EN ÇOK SATAN 3G DESTEKL? TELEFONLAR

Yak?n geçmi?te hayat?m?za giren 3G teknolojisi, hiç ku?kusuz cep telefonu üreticileri için büyük bir f?rsat oldu. 3G destekli cep telefonu pazar?nda da Nokia liderli?ini hiç kimseye b?rakmad?. Nokia’n?n bu alandaki pazar pay? yüzde 65. ?kinci s?radaki Samsung Nokia’y? yüzde 13 ile takip ediyor, üçüncü s?rada ise, yüzde 11 ile Apple var.

Dördüncü s?ran?n sahibi, yüzde 5 ile Sony Ericsson. Di?er markalar ise, geriye kalan yüzde 6’l?k dilimi payla??yor.

Peki ama görüntülü görü?me yapanlar?n en çok tercih ettikleri modeller hangileri? ?lk 5’te yer alan modellerin hepsi Nokia markas?n? ta??yor:

1. Nokia 3120
2. Nokia 6500
3. Nokia 6220
4. Nokia 5800
5. Nokia N73

TÜRK?YE’DE EN ÇOK SATAN DOKUNMAT?K CEPLER

Nokia’n?n dokunmatik cep telefonu pazar?na geç girmesi, kendisi ad?na, belki de en büyük bozgun anlam?na geliyor. ?lk 5’te Nokia imzas?n? ta??yan tek telefon 5800 XpressMusic. ??te en çok satan ilk 5 dokunmatik cep telefonu:

1. Samsung S5233
2. Nokia 5800
3. Apple iPhone 3G 8GB
4. Apple iPhone 3G 16GB
5. LG KP500 Cookie

TÜM TELEFONLAR: EN ÇOK SATAN ?LK 10…

Tüm cep telefonlar? hesaba kap?ld???nda, en çok satanlar listesinin sadece Nokia ve Samsung’dan olu?mas? pek de ?a??rt?c? olmasa gerek. Listede 6 Nokia modeli ve 4 Samsung modeli bulunuyor. 10 modelin de ortak özelli?i, hiç birinin 500 TL’den daha pahal? olmamas?. ??te Türkiye’nin en çok satan ilk 10’u ve yakla??k fiyatlar?:

1. Nokia 1203 90 TL
2. Nokia 6300 300 TL
3. Samsung E250 185 TL
4. Samsung M620 205 TL
5. Nokia 2630 180 TL
6. Samsung c260 95 TL
7. Nokia 5130 300 TL
8. Samsung S5233 480 TL
9. Nokia 3600 360 TL
10. Nokia 2680 190 TL