Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

telefon modelleri ve fiyatları 2011

Sony Ericsson, Xperia X10 Mini

Sony Ericsson hem ak?ll? hem de e?lenceli Xperia X10 mini modeliyle Android kolayl???n? cebinize getiriyor.

Android Market’in de yer ald??? Xperia X10 mini ile cep telefonunuzu be?endi?iniz uygulamalarla istedi?iniz gibi özelle?tirebilecek ve hassas dokunmatik ekran? sayesinde sadece tek elinizi kullanarak en sevdi?iniz sosyal medya araçlar?na kolayca eri?ebileceksiniz. Xperia X10 mini Mart ay? sonunda ilk olarak Turkcell ma?azalar?nda sat??a sunulacak.

Sony Ericsson Timescape, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya araçlar?n? üç boyutlu kayar pencerelerden olu?an ortak bir sosyal medya ekran?nda birle?tiriyor. Böylece, k?sa mesajlar?n?z?, e-postalar?n?z?, ça?r?lar?n?z?, Twitter mesajlar?n?z? ekranlar aras?nda geçi? yapmadan tek görünümde kullanabiliyorsunuz. Dilerseniz iletilerinizi tek dokunu?la Facebook, Twitter ve di?er sosyal medya araçlar?nda an?nda payla?abiliyorsunuz.

Üstelik Android taray?c?s?n?n geli?mi? dokunmatik daralt-geni?let özelli?i sayesinde web sayfalar?na yaz?y? ta??rmadan zum yapabiliyor, kendi zevkinize göre seçti?iniz ve en s?k kulland???n?z dört fonksiyona ekran?n?z?n dört kö?esinden birine dokunarak eri?ebiliyorsunuz. Sizin için önemli olan Widget’lar? ve uygulamalar? farkl? masaüstü gruplar?na istedi?iniz gibi serpi?tirmenizi sa?layan Xperia X10 mini, cep telefonu kullanmay? da bir sanat haline getiriyor.

Bütün bunlar yakla??k 6,5 cm’lik ekran, üstün ses geli?tirme seçenekleri ve istedi?iniz yüksek kaliteli kulakl??? seçmenize izin veren standart kulakl?k giri?iyle bir araya geldi?inde cep telefonunuz bir cep sinema sistemine dönü?üyor. Ancak, as?l sürprizimiz Xperia X10 mini’nin küçük tasar?m?na ra?men çoklu görev özelli?ine sahip olmas?: Bu telefonla internette gezerken Müzik dinleyebilir, programlar? kapatmadan uygulamalar aras?nda geçi? yapabilir, interaktif ortam yürütücünüzde müzik ma?azas? ve Youtube’dan ald???n?z ?ark?lar? tek dü?mede (infinity button) çekip dinleyebilir ve böylece sevdi?iniz sanatç?n?n parçalar?na kolayca ula?abilirsiniz. Çal??kan Xperia X10 mini ayn? anda birçok i?i yapar.

scroll

Sony Ericsson Xperia Turkcell
Sony Ericsson, Xperia X10 Mini
haber

HTC den Android 3.0 lı tabletler

Dünya Mobil Kongresi’nde ilk tablet modeli Flyer’? tan?tan HTC, Honeycomb kod adl? Android 3.0 i?letim sisteminde çal??an yeni tablet modelleri ç?kartaca?? belirtildi.

Hardware.Fr’nin haberine göre htc tablet pazar?nda rakipleri, Samsung, LG, Motorola ve Apple’la rekabet etmek için Flyer modelinin d???nda, ürün gam?na 8.9 ve 10.1 inçlik iki yeni tablet modelini ekleyece?ini belirtti.

 

Haberde ayr?ca, HTC’nin Android 3.0’l? yeni tabletleri için farkl? bir arayüz kullanaca?? ifade edildi. HTC’nin yeni tabletlerinin ç?k?? tarihi ise 2011’in 3. çeyre?ini bulaca?? bekleniyor.

 

Geçti?imiz hafta Samsung’un 8.9 ve 10.1 inçlik Galaxy Tab serisine ekledi?i iki yeni modelde oldu?u gibi HTC de tablet modellerinde bu tarz bir konumland?rma yaparak, kullan?c?lar?n ihtiyac?na göre farkl? tablet modellerde pazardaki yerini almay? hedefliyor diyebilirz.

 

Üretti?i üst segmette ba?ar?l? ak?ll? telefonlar?yla, pazarda önemli bir yere sahip olan HTC, bakal?m i? tabletere gelince ayn? ba?ar?y? gösterebilecek mi?..

 

HTC Tablet
HTC den Android 3.0 l? tabletler
haber

General Mobile Diamond

General Mobile’?n bayanlara özel tasar?m? DST Diamond modeli, ?imdi Sawarovski ta?l? kalpli gümü? kolye hediyeli. Yani sevgililer gününde, sevdi?inizi hem cep telefonu ile hem de gümü? bir kolye ile mutlu edebilirsiniz. Telefonun ortalama sat?? fiyat? 400 TL.

Detayl? bilgi için:
General Mobile DST Diamond

Öbür Dünya’ 2011’de bulunacak!

Bugüne dek ke?fedilen Güne?-d??? gezegen verilerini derleyen bilimciler, Dünya’ya çok benzeyen ve üzerinde ya?anabilir ikinci bir gezegenin her an bulunabilece?i kan?s?nda.
ABD’li iki bilimci, Dünya’ya çok benzeyen ve üzerinde ya?anabilir ilk Güne?-d??? gezegenin May?s 2011’de bulunaca?? kan?s?nda. Profesörler, tespitlerini çok karma??k matematiksel olas?l?k hesaplar?na dayand?r?yor.
Harvard ve California üniversitelerinde ara?t?rmalar yapan Samuel Arbesmans ile Gregory Laughlins, son y?llarda Dünya ile benzerlikler ta??yan gezegen ke?iflerinin h?zla artt???n?, elde edilen verilerle matematiksel olas?l?k hesaplar?n? bir arada kullanarak, ‘Dünya-gibi’ bir gezegen ke?finin san?ld???ndan çok daha yak?n oldu?unu tespit ettiklerini aç?klad?.
?kili çal??malar?nda a??rl?kl? olarak Kepler Uzay Teleskobu’ndan elde edilen görüntü ve verileri kulland?. Verilerden bir ‘ya?anabilirlik oran?’ olu?turan ikili, bilinen tüm Güne?-d??? ve Dünya benzeri cisimleri bununla s?n?fland?rmaya ba?lad?.

Olas?l?k hesaplar? da ç?karan ikiliye göre ‘ya?anabilirlik oran?’ 1’de 1’e yak?n olan bir gezegenin Güne? Sistemi d???nda bulunma olas?l??? 2013’e kadar yüzde 66, 2020’ye kadarsa yüzde 75 düzeyinde. Ancak medyan (ortanca) de?erin çok daha yak?n bir tarihe i?aret etti?ini söyleyen bilimciler, bunun May?s 2011 civar?nda olabilece?i sonucuna vard?.
Elbette Dünya’ya benzer nitelikler ta??yan ve ya?anabilir bir gezegenin ke?fi, insano?lunun oraya ula?abilece?i anlam? ta??m?yor. Zira bu gezegenlerin ço?u Dünya’dan yüzlerce ???k y?l? uzakta bulunuyor.
space,sun system,planet,science,technology
Haber dünyan?n en çok satan popüler bilim dergisi Popular Science’ta yer ald?.

2011 Laptop Modelleri Fiyatları Önerileri

2011 laptop tavsiyeleri, 2011 yeni laptop fiyatlar?, 2011 laptop kampanyalar?, laptop önerisi forum, 2011 en iyi oyun laptopu, 2011 en iyi laptop modelleri, 2011 en ucuz laptoplar nereden al?n?r, 2011 en iyi laptoplar, en güzel ve en ucuz dizüstü bilgisayarlar hepici?ini bu yaz?m?zda bulacaks?n?z in?allah. Elektronikotin.com

2011 Laptop Modelleri Fiyatlar? Önerileri

2011 laptop

Evet malum daha 2011 e girmedik. 25 saat 14 dakika sonra 2011 e merhaba diyece?iz. Peki 2011’ de nas?l laptoplar bizi bekliyor en ucuzu hangisi, en kalitelisi, dayan?kl?s?, küçü?ü, hafifi hangisi ?imdilik biz de bilmiyoruz. Muhtemelen 2011 y?l?na girdikten 1-2 ay sonra bilgisayar ?irketleri 2011 y?l? için haz?rlad?klar? güzel notebooklarla bizleri tan??t?r?rlar. ?imdilik konu böyle kals?n (haz?rda beklesin.). Dedi?im gibi bilgisayar ?irketleri fiyatlar? ve yeni modelleri aç?klay?nca biz de buraya yazaca??z.

2011 Dizüstü Bilgisayar Modelleri

Bilgisayar ?irketlerinin 2011 için haz?rlad?klar? modelleri aç?klamalar?n? bekliyoruz.

2011 Dizüstü Bilgisayar Fiyatlar?

Dizüstü bilgisayar ?irketlerinin 2011 için haz?rlayacaklar? modellere fiyat biçmeleri bekleniyor.

2011 Dizüstü Bilgisayar Önerileri

Size önerilerde bulunmak için ilk önce laptop modellerini görüp inceleme miz gerekiyor, bu yüzden de biraz -en az?ndan laptop ?irketleri fiyatlar? ve modelleri aç?klayana kadar- zamana ihtiyac?m?z var. Anlay???n?z için te?ekkürler.

NOKIA 7210 SUPERNOVA


Ürün Özellikleri :
Renk PEMBE
Çift Hatl? ? Yok
Genel Özellikleri
Boyutlar 106 x 45 x 10.6 mm
A??rl?k 69,8 g
?ebeke 900 / 1800 / 1900
Ajanda ? Var
Alarm Var
Titre?im ? Var
Hesap Makinesi Var
Java Deste?i Var
HandsFree (Eller Serbest) Var
Resimli Telefon Defteri ? Var
Ses Kay?t ? Var
Sesli Arama Var
Ortam Sesleri Kay?t ? Var
Kronometre Yok
Bas Konu? ? Yok
??letim Sistemi Standart
Zil Tipi Polifonik , MP3
Telefon Tipi Bar Tipi
Güç Özellikleri
Bekleme Süresi ? Maks. 250 saat
Konu?ma Süresi ? Maks 2 saat
Pil Türü Li-Ion
Pil Gücü 860 mAh
Ba?lant? Özellikleri
Bluetooth ? Var
Wi-Fi. ? Yok
Ba?lant? Özellikleri
Dahili Modem Yok
GPRS ? Class 32
GPRS ? Var
GPS ? Yok
Assisted GPS ? Yok
EDGE ? Var
3G ? Yok
Ba?lant? Özellikleri
Push E-mail Yok
E-mail Deste?i Yok
WAP ? Versiyon 2.0
Infra Red (K?z?l Ötesi) ? Yok
PC Senkronizasyonu ? Var
Kamera Özellikleri
Görüntülü Konu?ma Yok
Entegre Kamera Var
Kamera Çözünürlü?ü ? 2.0 Megapixel
Video Kay?t Var
Sesli Video Kay?t Var
Video Oynatma Var
Entegre Fla? Yok
E?lence
MP3 Çalma Var
TV Özelli?i ? Yok
Radyo Var
MMS Var
Melodi Programlama Yok
Oyun var
Haf?za Özellikleri
Telefon Haf?zas? 30 mb
Telefon Rehberi Haf?zas? 2000 adet
Artt?r?labilir Haf?za ? Var
Haf?za Kart? Tipi Micro SD
Ekran Özellikleri
Ekran Tipi TFT
Dokunmatik Ekran Yok
Ekran Çözünürlü?ü 240 x 320 Piksel
Ekran Renk Çözünürlü?ü 256K Renk

Yıldızlı Projeler 2011 başlıyor

Sadece derse girerek mühendis olunmaz!

Y?ld?z Teknik Üniversitesi IEEE Ö?renci Kulübünün vizyon sahibi üniversite ö?rencilerini te?vik etmek ve onlar?n çal??malar?na destek vermek amac?yla 2009 y?l?ndan beri düzenledi?i “YILDIZLI PROJELER” yar??mas?n?n üçüncüsü için start veriliyor.


Y?ld?zl? Projeler 2011 tan?t?m etkinli?i program?

Yar??maya kabul edilen projelere ilgi duyacak ki?i ve kurumlarla ba?lant? kurulmas? aç?s?ndan da üniversite-sanayi i?birli?ine örnek te?kil eden Y?ld?zl? Projeler’de bu sene ilk defa dan??manl?k sistemi de devreye al?n?yor.

Dan??manlar sayesinde yar??mac?lar?n kendilerini e?itmeleri ve projelere uzman bir gözle bak?larak tasar?m a?amas?nda ortaya daha iyi fikirlerin ç?kmas? amaçlan?yor.

Finale kalmaya hak kazanm?? proje ekiplerine, finale kadar projelerini geli?tirmeleri konusunda YTÜ IEEE Ö?renci Kulübü’nün arac?l???yla periyodik olarak önerilerde bulunan akademisyen ve sanayicilerden seçilmi? tecrübeli ve gönüllü ki?iler dan??manl?k yapacak.

Finale kalan ilk 20 proje, 26 Eylül 2011 tarihinde Bilim Kurulu ve Sanayi Kurulu’nun ayr? ayr? de?erlendirmelerinden geçecek ve kazanan projelerin sahipleri ödüllerini alacak. Birinci olan yar??mac? 5000 TL, ikinci 3000 TL ve üçüncü de 2000 TL’lik para ödülünün sahibi olacak.       

Yar??ma takvimi:

•YPY’11 Tan?t?m Etkinli?i: 02 Kas?m2010
•Proje Ba?vurusu Al?m Tarihi: 06 Aral?k 2010
•Projeye son kat?l?m tarihi: 29 Nisan 2011
•?lk 40 Projenin Aç?klanmas?: 09 May?s 2011
•Raporlar?n Teslim edilmesi: 27 May?s 2011
•Yar??ma için ilk 20’ye kalan projelerin ilan?: 13 Haziran 2011
•Dan??manlar?n Aç?klanmas?: 20 Haziran 2011
•Projenin teslim tarihi: 05 Eylül 2011
•Ödül Töreni ve Kokteyl: 26 Eylül 2011