Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

telefon vitrinleri

Haber – Vitrinlerini Hurda Telefonlarla Süsledi

Haber, Bu Çerçevede Kanyon, Capitol ve Ba?dat Caddesi’ndeki Turkcell Ma?azalar?n?n Y?lba?? Temal? Vitrinleri Yakla??k 3 Bin 500 Adet Hurda Telefon ve 6 Bine Yak?n ?arj Cihaz? Kullan?larak Süslendi.

 

Mobil ileti?im firmas? Turkcell, toplumda çevre bilincini art?rmak ve eski telefonlar? de?erlendirmek ad?na s?ra d??? bir projeye imza att?. Bu çerçevede Kanyon, Capitol ve Ba?dat Caddesi’ndeki Turkcell Ma?azalar?n?n Y?lba?? temal? vitrinleri yakla??k 3 bin 500 adet hurda telefon ve 6 bine yak?n ?arj cihaz? kullan?larak süslendi. Vitrinlerin yap?m? için 15 ki?ilik bir ekip tam 13 gün boyunca aral?ks?z çal??t?.

Y?lba?? sezonu boyunca vitrinde kalacak bu s?ra d??? görsel ?ölen ziyaretçiler taraf?ndan da büyük ilgiyle kar??lan?yor.

Kanyon, Capitol ve Ba?dat Caddesi’ndeki Turkcell Ma?azalar?nda yer alan Y?lba?? konseptli vitrinler, dünyada bir ilke de imza at?yor. Daha önce geri dönü?üm malzemelerinden in?a edilmi? vitrin tasar?mlar? bulunuyor ama bu proje, dünyada eski cep telefonlar? kullan?larak yap?lan ilk vitrin tasar?m? olma özelli?ini ta??yor. Üç vitrin için Turkcell cep telefonu Geri Dönü?üm Projesi kapsam?nda toplanan 3 bin 500 adet telefon ve 6 bine yak?n ?arj cihaz?n?n yan? s?ra 100 kilogram elektronik devre kullan?ld?. Tüm bu malzemeler Y?lba?? sezonunun ard?ndan geri dönü?üm i?lemine tabi tutulacak.

’Çevreye de?er veriyoruz çünkü gelecek nesillere de?er veriyoruz’ anlay???yla yola ç?kan Turkcell, çevreci politikalar? bir sosyal sorumluluk bilinciyle hayata geçirerek do?aya olan etkisini de?erlendirmeye, ölçmeye ve azaltmak için gerekli ad?mlar? atmaya devam ediyor. Cihaz Geri Dönü?üm Projesi de Turkcell’in bu yönde att??? ad?mlardan biri.

Toplam bin 50 noktada cep telefonlar?n?n do?aya sayg?l? yöntemlerle geri dönü?ümünü sa?lamak amac? ile Cihaz Geri Dönü?üm Kutular? yer al?yor. Dileyenler kullanmad??? cep telefonlar?n? bu kutuya atabiliyor. Cihazlar ilk olarak s?n?fland?r?l?yor, daha sonra test edilerek kullan?labilir k?s?mlar? yeniden de?erlendiriliyor, kullan?lmayacak parçalar? ise metal dönü?ümü i?lemine tabi tutuluyor.

(Cihan haber Ajans?)

Haber – Vitrinlerini Hurda Telefonlarla Süsledi