Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Uygun

3G Dizüstü Bilgisayarların diğer dizüstü bilgisayarlardan farkı nedir?

Kullan?c?lar ekstra bir cihaza, ADSL ya da wi-fi network’e ihtiyaç duymadan bu dizüstü bilgisayar ile internete kolayca ba?lanabilecek toplu bir data çözümüne sahip olmaktad?r. Her an, Turkcell 3G kapsama alan? içindeki her yerden 3G h?z?nda internet eri?imi mümkündür.

Wi-fi networklere göre çok daha güvenilir bir yöntemle internet ba?lant?s? sa?lanmaktad?r. Her kullan?c? kendi hatt?n? kullanmaktad?r ve w-lan benzeri havuz sistemi kullan?lmad??? için birçok sisteme göre çok daha güvenlidir.

Zaman kayb?n? azaltan bu çözüm sayesinde özellikle mobil çal??anlar?n verimlilikleri artmaktad?r. Ofis içinde ve d???nda iken gelen talepleri an?nda kar??lamak mümkün olmaktad?r. Mü?teri ihtiyaçlar? h?zl?ca kar??lan?p rekabet avantaj? sa?lanmaktad?r.

Uygun ödeme ko?ullar? ile sahip olunabilecek bu paket maliyet aç?s?ndan da avantaj sa?lamaktad?r.

Haber – Turkcell in Cep Telefonu: T10

Haber,   

Turkcell, 2010 üçüncü çeyrek raporlar?n? kamuoyuyla payla?t??? bas?n toplant?s?nda bir sürpriz yaparak yeni telefonu T10’u tan?tt?.

Turkcell’in kendi telefonu T10, Google’?n geli?tirdi?i Android i?letim sistemini kullan?yor. Huawei firmas?n?n üretti?i T10, Turkcell markas?yla ç?kacak olan ilk telefon.

 

Uygun fiyatla mobil interneti kullan?c?lar?na sunacak olan T10, Türkçe Sesli Arama Motoru özelli?inin yüklü olarak geldi?i ilk telefon olmas?yla da büyük önem ta??yor.

 

Toplant?da ayr?ca Turkcell’in 9.4 milyon kay?tl? 3g abonesi oldu?u da belirtildi.

 

techno-labs

Haber – Turkcell in Cep Telefonu: T10

Haber – Turkcell Çin de ofis açıyor

Haber, Turkcell Genel Müdür Yard?mc?s? Koray Öztürkler, 2011 y?l?nda Çin’e bir ofis açacaklar?n? ve Türkiye’ye özel cihazlar üretilmesi için çal??acaklar?n? söyledi. Öztürkler, dünyadaki teknolojik geli?meleri ve trendleri yak?ndan takip ettiklerini belirterek, Çinli bir üretici ile Turkcell’e özel 3g uyumlu T10 modeli cep telefonu ürettiklerini ve bu cihaz?n büyük ilgi gördü?ünü bildirdi.

Karaman’a ça?r? merkeziÖztürkler, yeni y?lda da cihaz üzerinde çal??maya devam edeceklerini kaydederken “2011 y?l?nda Çin’de ofis açaca??z. Oradaki cihazlar? yönlendirerek Türkiye’ye daha yarar halde, teknolojisi yüksek cihazlar? Turkcell markas? ile getirece?iz. Böylece Turkcell mü?terileri, çok daha iyi cihazlara çok daha uygun fiyatlarla sahip olacak” dedi.

2010 y?l?n?n bir de?erlendirmesini yapan Öztürkler, 796 milyon TL yat?r?m yapt?klar?n?, kullan?lan dakika ba??na fiyatlar?n geçen y?la oranla yüzde 30 dü?mesine ra?men abone ba??na ayl?k konu?ma süresinin yüzde 33 artt???n? bildirdi.

Numara ta??ma ve tarife çe?itlili?i dolay?s?yla çift SIM ta??man?n azald???na dikkat çeken Öztürkler, mobil hat doygunluk oran?nda “?imdilik” durgunluk ya?and???n?, çift SIM ta??ma oran?n?n da son bir y?lda yüzde 17’den yüzde 13’e geriledi?ini bildirdi.

Ça?r? merkezi yat?r?mlar?n?n devam edece?ini belirten Koray Öztürkler, Karaman’da kurulacak ça?r? merkezi’ndeki personelin yar?s?n?n engellilerden olu?aca?? bilgisini verdi.

 

Haber – Turkcell Çin de ofis aç?yor

Galatasaray cep telefonu kılıfı

Cep telefonu aksesuar marketi MobilCadde.com’da çok yak?nda Galatasaray lisansl? taraftar k?l?flar? yer alacak. Apple iPhone, Samsung, Nokia ve di?er cep telefonlar?na uygun yüksek kaliteli lisansl? deri k?l?flar birbirinden harika tasar?mlarla MobilCadde.com’da sat??a sunulacak.

MobilCadde.com
MobilCadde.com’da 12 ana kategori alt?nda yakla??k 1500 aksesuar çe?idi bulabilirsiniz. Cep telefonunuza uygun aksesuarlara kolayca ula?mak için Telefon Seçme Arac? kullanabilirsiniz. Bu sayede ürünler telefonunuza uygun ?ekilde listelenir.

Galatasaray Cep telefonu k?l?f?

Fenerbahçe cep telefonu kılıfı

Cep telefonu aksesuar marketi MobilCadde.com’da çok yak?nda Fenerbahçe lisansl? taraftar k?l?flar? yer alacak. Apple iPhone, Samsung, Nokia ve di?er cep telefonlar?na uygun yüksek kaliteli lisansl? deri k?l?flar birbirinden harika tasar?mlarla MobilCadde.com’da sat??a sunulacak.

MobilCadde.com
MobilCadde.com’da 12 ana kategori alt?nda yakla??k 1500 aksesuar çe?idi bulabilirsiniz. Cep telefonunuza uygun aksesuarlara kolayca ula?mak için Telefon Seçme Arac? kullanabilirsiniz. Bu sayede ürünler telefonunuza uygun ?ekilde listelenir.

Fenerbahçe Cep telefonu k?l?f?

Beşiktaş cep telefonu kılıfı

Cep telefonu aksesuar marketi MobilCadde.com’da çok yak?nda Be?ikta? lisansl? taraftar k?l?flar? yer alacak. Apple iPhone, Samsung, Nokia ve di?er cep telefonlar?na uygun yüksek kaliteli lisansl? deri k?l?flar birbirinden harika tasar?mlarla MobilCadde.com’da sat??a sunulacak.

MobilCadde.com
MobilCadde.com’da 12 ana kategori alt?nda yakla??k 1500 aksesuar çe?idi bulabilirsiniz. Cep telefonunuza uygun aksesuarlara kolayca ula?mak için Telefon Seçme Arac? kullanabilirsiniz. Bu sayede ürünler telefonunuza uygun ?ekilde listelenir.

Be?ikta? Cep telefonu k?l?f?

Haber – Skype dan yeni rekor

Haber, ?nternet üzerinden görüntülü ve sesli görü?me programlar?n?n en popüleri Skype ayn? anda çevrimiçi bulunan kulan?c? say?s?nda yeni bir kilometre ta??na ula?t?: 25 milyon kullan?c?! Yaz?l?m? kullanan di?er kullan?c?larla ücretsiz olarak görü?me yapabildi?iniz ve normal sabit hatlar? ve cep telefonlar?n? da çok uygun fiyatlarla arayabildi?iniz Skype’?n yeni sürümü Facebook entegrasyonu ile de büyük ilgi toplam??t?.

Gittikçe popülerle?en Skype’? kullanan kullan?c?lar geçen sene tam 113 milyar dakika Skype’tan Skype’a ücretsiz sesli ve görüntülü görü?me yapt?lar. Bu y?l?n ilk alt? ay?nda ise Skype’tan Skype’a dakikalar?n %40’? video görü?meleriydi.

Nisan-May?s-Haziran 2010 döneminde say?lar? ayda ortalama 124 milyona eri?en çevrimiçi Skype kullan?c?lar?, 2010’un ilk yar?s?nda Skype üzerinden toplam 95 milyar dakika boyunca görü?me gerçekle?tirdi.

Haber – Skype dan yeni rekor

Haber – Turkcell fiyat düşürdü

Bilgi Teknolojileri ve ?leti?im Kurumu (BTU), 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere araba?lant? ücret tarifelerini yeniden belirledi. Yeni tarifelerle ara ba?lant? ve ça?r? sonland?rma ücretlerinde yüzde 50 civar?nda indirime gidildi.

Turkcell’den araba?lant? ücretlerine ili?kin yap?lan yaz?l? aç?klamada, Bilgi Teknolojileri ve ?leti?im Kurumu taraf?ndan 1 Nisan 2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere belirlenen araba?lant? ücret tarifelerine göre, Turkcell ?leti?im Hizmetleri A.?. için daha önce 0,0655 lira olan GSM ?ebekelerinde ça?r? sonland?rma ücretinin 0,0313 lira olarak belirlendi?i kaydedildi.

Aç?klamada, Kurul karar?nda belirtilen araba?lant? ücretlerindeki dü?ü?ün, sektör beklentisinin üzerinde gerçekle?ti?i, yap?lan bu indirim sonras?nda araba?lant? ücretlerinin mobil pazarda AB ortalamalar?n?n 7 kat alt?na inerken, sabitte AB ortalamas?n?n üzerinde kalmaya devam etti?i belirtildi.

“MOB?L ?LET???M, SAB?TE GÖRE DAHA ÇEK?C? HALE GELD?”

Söz konusu kararda “i?letmelerin operasyon maliyetlerinin yeterince dikkate al?nmad???” savunulan aç?klamada, yine ayn? kararla sabitte fiyatlar?n dü?medi?i göz önüne al?nd???nda mobil ileti?imin sabite göre daha da “çekici” hale geldi?i ifade edildi.

Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, karara ili?kin “Kullan?m oranlar?n?n artaca??na ve bunun sonucunda Turkcell’in, bugüne kadar yapt??? altyap? yat?r?mlar? sayesinde kalite ve kapsama farkl?l???nda yine aç?k ara lider olmaya devam edece?ine inan?yorum. Mü?terilerimiz, Turkcell kalitesinden ve teknolojisinden daha da uygun fiyatlarla faydalanabilecek” de?erlendirmesi yapt?.

Ciliv, finansal anlamda etkileri olabilecek bu karar?n sektörde ?artlar? de?i?tirdi?i için f?rsatlar bar?nd?raca??n? dü?ündü?ünü dile getirdi.

Haber – Turkcell fiyat dü?ürdü

Haber – Yeni Nokia C5

Nokia, sosyal a?lar ve payla??m için özel olarak tasarlanm?? bir ak?ll? telefon olan Nokia C5’i duyurdu. Kompakt cihaz Nokia’n?n ücretsiz navigasyon gibi çe?itli mobil servislerine tek bir paketle uygun bir fiyata eri?im olana?? sunuyor.

Cihaz?n ana ekran?ndan en s?k aranan ki?ilere do?rudan eri?im ve Facebook durum güncellemelerinin telefon defterinde görünür olmas? sayesinde Nokia C5 insanlar?n birbiriyle istedikleri gibi ba?lant? halinde olmalar?n? sa?l?yor.

Facebook ve MySpace gibi sosyal a? sitelerine eri?imin çok kolay ve h?zl? oldu?u Nokia C5’te an?nda mesajla?ma ve Ovi Posta’n?n yan? s?ra di?er e-posta sa?lay?c?lardan al?nan e-posta hesaplar?na eri?im de Nokia Mesajla?ma servisi sayesinde mümkün oluyor.

3,2 MP kamera ve 2 GB bellek kart?n?n yan? s?ra çe?itli online topluluklara zahmetsizce foto?raf ve video yüklemek için yüksek h?zl? veri ba?lant?s? da sunan Nokia C5 ola?anüstü bir payla??m deneyimi ya?at?yor.

Nokia C5 Facebook arkada?lar?yla lokasyon payla??m?n?n yan? s?ra ücretsiz yaya ve sürücü navigasyonu içeren en son Ovi Harita sürümünü de sunuyor.

Nokia C5 ayr?ca en s?k kullan?lan internet sitelerine, Ovi Müzik servisine ve Ovi Ma?aza içinde çok çe?itli uygulamalara h?zl? eri?ime olanak tan?yan h?zl? bir web tarama özelli?i de bar?nd?r?yor.

Nokia C5’in 2010’un ikinci çeyre?inde pazara sunulmas? bekleniyor.

cnet türkiye

Haber – Yeni Nokia C5

Hangi Cep Telefonunu Almalıyım 2011?

2011 Hangi Cep Telefonu

2011 hangi cep telefonu

2011 hangi cep telefonunu almal?y?m, 2010 hangi cep telefonu al?n?r, hangi cep telefonu 2011, 2011 hangi ak?ll? telefon ?ekillerinde arayacabilece?iniz 2011 cep telefonu seçme rehberini bu yaz?m?zda bulabilirsiniz.

Bütçenizi Belirleyin!

E?er bir cep telefonu almay? dü?ünüyorsan?z i?e kesinlikle bütçenizi belirlemek ile ba?lay?n. E?er tam donan?ml? üstün özellikli bir telefon almay? dü?ünüyorsan?z bütçenizi yüksek tutmal?s?n?z.

Telefonda Olmas? Gereken Özellikler

E?er s?rf sa?lamd?r diye üstün özellikli telefon istiyorsan?z bundan vazgeçin. Sadece paran?z bo?a gider. ?lk önce istedi?iniz özellikleri belirleyin. Mesela; alaca??n?z telefonun ?arj?n?n uzun süre idare etmesini ve sa?lam olmas?n? istiyorsan?z; Samsung ve Nokia’ n?n bu ?ekilde oldukça güzel telefonlar? var hem de çok uygun fiyatlarda.

Aktif Bir Telefon Kullan?c? M?s?n?z?

E?er, gününüzün büyük bölümünü mobil cihazlarla geçiriyorsan?z mobil cihaz?n?z?n birçok özelli?i olmas? gerekecek. Bu da iyi bir paray? gözden ç?karman?z gerekti?i anlam?na geliyor.

Amac?n?z Oyun Oynamak M??

E?er, oyun için bir ak?ll? telefon istiyorsan?z seçiminiz kesinlikle iPhone olmal?d?r. Çünkü üçüncü nesil yaz?l?m geli?tiricilerin en çok yo?unla?t??? Apple’ d?r ama sizlerde benim gibi iPhone’ dan ho?lanmayan biriyseniz ve çok fazla para harcamak istemiyorsan?z size Symbian i?letim sistemli bir telefon alman?z? öneririm. Bu hem fiyat bak?m?ndan hem de uygulama ve oyun bak?m?ndan oldukça uygun olacakt?r.

Iv?r Z?v?r ?le U?ra?mak ?stemiyor Musunuz?

Baz? kullan?c?lar telefon seçerken hangisi için yaz?l?m (uygulama) fazla ise o telefonu seçer. Çünkü bu onlar için zevktir. Telefonlar?n? yaz?l?mlar ile özelle?tirmek isterler. Bu durum telefonu ald??? gibi sim kart?n? tak?p kullanmak isteyen kullan?c?lar?n ho?una gitmeyebilir.E?er onlardansan?z Symbian ve BlackBerry’ i öneririz.

Yazar: Emre Koral
Elektronikotin.com