Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

X10

Sony Ericsson, Xperia X10 Mini

Sony Ericsson hem ak?ll? hem de e?lenceli Xperia X10 mini modeliyle Android kolayl???n? cebinize getiriyor.

Android Market’in de yer ald??? Xperia X10 mini ile cep telefonunuzu be?endi?iniz uygulamalarla istedi?iniz gibi özelle?tirebilecek ve hassas dokunmatik ekran? sayesinde sadece tek elinizi kullanarak en sevdi?iniz sosyal medya araçlar?na kolayca eri?ebileceksiniz. Xperia X10 mini Mart ay? sonunda ilk olarak Turkcell ma?azalar?nda sat??a sunulacak.

Sony Ericsson Timescape, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya araçlar?n? üç boyutlu kayar pencerelerden olu?an ortak bir sosyal medya ekran?nda birle?tiriyor. Böylece, k?sa mesajlar?n?z?, e-postalar?n?z?, ça?r?lar?n?z?, Twitter mesajlar?n?z? ekranlar aras?nda geçi? yapmadan tek görünümde kullanabiliyorsunuz. Dilerseniz iletilerinizi tek dokunu?la Facebook, Twitter ve di?er sosyal medya araçlar?nda an?nda payla?abiliyorsunuz.

Üstelik Android taray?c?s?n?n geli?mi? dokunmatik daralt-geni?let özelli?i sayesinde web sayfalar?na yaz?y? ta??rmadan zum yapabiliyor, kendi zevkinize göre seçti?iniz ve en s?k kulland???n?z dört fonksiyona ekran?n?z?n dört kö?esinden birine dokunarak eri?ebiliyorsunuz. Sizin için önemli olan Widget’lar? ve uygulamalar? farkl? masaüstü gruplar?na istedi?iniz gibi serpi?tirmenizi sa?layan Xperia X10 mini, cep telefonu kullanmay? da bir sanat haline getiriyor.

Bütün bunlar yakla??k 6,5 cm’lik ekran, üstün ses geli?tirme seçenekleri ve istedi?iniz yüksek kaliteli kulakl??? seçmenize izin veren standart kulakl?k giri?iyle bir araya geldi?inde cep telefonunuz bir cep sinema sistemine dönü?üyor. Ancak, as?l sürprizimiz Xperia X10 mini’nin küçük tasar?m?na ra?men çoklu görev özelli?ine sahip olmas?: Bu telefonla internette gezerken Müzik dinleyebilir, programlar? kapatmadan uygulamalar aras?nda geçi? yapabilir, interaktif ortam yürütücünüzde müzik ma?azas? ve Youtube’dan ald???n?z ?ark?lar? tek dü?mede (infinity button) çekip dinleyebilir ve böylece sevdi?iniz sanatç?n?n parçalar?na kolayca ula?abilirsiniz. Çal??kan Xperia X10 mini ayn? anda birçok i?i yapar.

scroll

Sony Ericsson Xperia Turkcell
Sony Ericsson, Xperia X10 Mini
haber

Sony Ericsson, Xperia X10 Mini

Sony Ericsson hem ak?ll? hem de e?lenceli Xperia X10 mini modeliyle Android kolayl???n? cebinize getiriyor.

Android Market’in de yer ald??? Xperia X10 mini ile cep telefonunuzu be?endi?iniz uygulamalarla istedi?iniz gibi özelle?tirebilecek ve hassas dokunmatik ekran? sayesinde sadece tek elinizi kullanarak en sevdi?iniz sosyal medya araçlar?na kolayca eri?ebileceksiniz. Xperia X10 mini Mart ay? sonunda ilk olarak Turkcell ma?azalar?nda sat??a sunulacak.

Sony Ericsson Timescape, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya araçlar?n? üç boyutlu kayar pencerelerden olu?an ortak bir sosyal medya ekran?nda birle?tiriyor. Böylece, k?sa mesajlar?n?z?, e-postalar?n?z?, ça?r?lar?n?z?, Twitter mesajlar?n?z? ekranlar aras?nda geçi? yapmadan tek görünümde kullanabiliyorsunuz. Dilerseniz iletilerinizi tek dokunu?la Facebook, Twitter ve di?er sosyal medya araçlar?nda an?nda payla?abiliyorsunuz.

Üstelik Android taray?c?s?n?n geli?mi? dokunmatik daralt-geni?let özelli?i sayesinde web sayfalar?na yaz?y? ta??rmadan zum yapabiliyor, kendi zevkinize göre seçti?iniz ve en s?k kulland???n?z dört fonksiyona ekran?n?z?n dört kö?esinden birine dokunarak eri?ebiliyorsunuz. Sizin için önemli olan Widget’lar? ve uygulamalar? farkl? masaüstü gruplar?na istedi?iniz gibi serpi?tirmenizi sa?layan Xperia X10 mini, cep telefonu kullanmay? da bir sanat haline getiriyor.

Bütün bunlar yakla??k 6,5 cm’lik ekran, üstün ses geli?tirme seçenekleri ve istedi?iniz yüksek kaliteli kulakl??? seçmenize izin veren standart kulakl?k giri?iyle bir araya geldi?inde cep telefonunuz bir cep sinema sistemine dönü?üyor. Ancak, as?l sürprizimiz Xperia X10 mini’nin küçük tasar?m?na ra?men çoklu görev özelli?ine sahip olmas?: Bu telefonla internette gezerken Müzik dinleyebilir, programlar? kapatmadan uygulamalar aras?nda geçi? yapabilir, interaktif ortam yürütücünüzde müzik ma?azas? ve Youtube’dan ald???n?z ?ark?lar? tek dü?mede (infinity button) çekip dinleyebilir ve böylece sevdi?iniz sanatç?n?n parçalar?na kolayca ula?abilirsiniz. Çal??kan Xperia X10 mini ayn? anda birçok i?i yapar.

scroll

Sony Ericsson Xperia Turkcell
Sony Ericsson, Xperia X10 Mini
haber

SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI PRO CEP TELEFONU

SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI PRO CEP TELEFONUBa?lant? Özellikleri : Bluetooth – Gprs – Edge – 3G – Wlan – Usb – Wap
Konu?ma Süresi : 210 Dakika
Bekleme Süresi : 360 Saat
Dijital Kamera Çözünürlü?ü : 5.0 MP
Telefon Özellikleri : Android OS ??letim Sistemi – Eller serbest – Titre?im – Ses Kayd? – Qwerty Klavye
Multimedya Özellikleri : Entegre Dijital Kamera – Polifonik Zil – MP3 – Medya Oynat?c? – Döküman Görüntüleyici – Gps
Teknik Özellikler
Video Kay?t : Var
Video Oynatma : Var
Sesli Video Kay?t : Var
Ekran
Ekran Ölçüsü : 240 x 320 Piksel
Ekran Tipi : TFT – 256K Renk Dokunmatik
Haf?za
Telefon Haf?zas? : 128 MB
Artt?r?labilir Haf?za : Var
Görünüm
Boyutlar : 90 x 52 x 17 mm
A??rl?k : 120 gr
Telefon Tipi : K?zakl?
Di?er Özellikler
Mesajla?ma Sistemi : SMS – MMS – E-Mail
Organizer Özellikleri : Alarm – Saat – Takvim – Ajanda

Xperia X10

Xperia™ X10 dokunmatik ekran telefonunuzu ç?kar?n, sonsuz dü?mesine bas?n ve hepsinin arkada?lar,sanatç?lar ve daha fazlas?n?n keyfini sürün.

Sony Ericsson Timescape™ bir ki?iyle olan tüm ileti?iminizin tek bir alanda toplanmas?n? sa?lar. Facebook™, Twitter™, e-postalar, foto?raflar, metin mesajlar? – tümü tek bir alanda toplan?r, böylece neler olup bitti?ini görmek için birçok farkl? uygulamay? bir arada açman?za gerek kalmaz.

Xperia™ X10 bir foto?raftaki yüzlerden be?ini tan?r ve bunlar? otomatik olarak telefonunuzdaki arkada?lar?n?z alan? alt?nda saklar.

Kamera – 8.1 Megapixel
Özel anlar? yakalay?n ve payla??n.
Dijital zum – 16x’e kadar
Hedefinize yakla??n.
Otofocus
kendi kendine odaklama.
Yüz tan?ma
Telefonunuz resminizdeki yüzlerden be? tanesini otomatik olarak tan?r.
Görüntü dengeleyici
Hafif el hareketlerinin neden oldu?u bulan?kl?ktan kurtulun.
Fla? / ???k türü – Foto?raf ?????
I??kland?rma ko?ullar? zay?f olsa da resminiz hala iyi görünebilir.
Resimli blog
Telefonunuzla çekti?iniz resimleri birkaç saniyede ?nternet’te yay?mlay?n.
Video kaydetme
Olay? olurken yakalay?n.
Video ?????
Video çekerken daha fazla ???k.
Co?rafi etiketleme
Foto?raf?n?za çekildi?i yer bilgilerini içeren etiket ekleyin.
Gülümseme alg?lama
Foto?raf?n? çekti?iniz ki?i gülümsedi?inde kameran?z otomatik olarak çekimi yaps?n.

Müzik

TrackID™
?ark?n?n birkaç saniyesini kaydedin, parça, sanatç? ve albüm bilgileri birkaç saniyede telefonunuza gönderilsin.
Medya çalar
Sevdi?iniz müzi?i sanatç?, albüm ve parçaya göre s?ralay?p keyfini ç?kar?n. Kendi müzik listelerinizi olu?turun.
Albüm kapa??
CD albüm kapaklar?na veya di?er görüntülere göz atarak müzik seçin
Bluetooth™ stereo (A2DP)
Kablosuz ba?lant? üzerinden telefondan kulakl??a müzik.
PlayNow™
Telefonunuza müzik ve oyunlar yükleyin.
Müzik tonlar?n? destekler – MP3, AAC
Zil sesi olarak orijinal sanatç? kay?tlar?n? kullan?n.

?nternet

Döndür ve yakla?t?r
Web sayfalar?n? diledi?iniz gibi görüntüleyin, detaylar? büyütün veya h?zl?ca göz at?n.
Bookmark’lar
S?k kullan?lan web sitelerinize h?zl? eri?im
Google™ arama
“Google™ arama” i?levi sayesinde tüm arad?klar?n?z? bulun.
Web yay?nlar?
Haberler an?nda telefonunuza gelsin
Web taray?c?s? – WebKit
Standart protokolleri, görüntüleri ve videoyu destekleyen tam ?nternet taray?c?.

E?lence

Media
Media content in one place for fast and easy access.
3 boyutlu oyunlar
Tam renkli ve derinlikli kaliteli oyunlar?n zevkini ç?kar?n.
YouTube™
YouTube™ uygulamas? kolayl???n?n sa?lad??? eri?im olana??yla, favori YouTube™ videolar?n?z? izleyin veya kendi videolar?n?z? kar??ya yükleyin.
Gerçek zamanl? video
Videoyu al?rken izleyin. Depolama gerekmez.
Video izleme
Video klipleri telefonunuzun ekran?nda izleyin.
Sony Ericsson Mediascape
Tüm içeri?inize an?nda eri?im ve mükemmel bir genel bak?? sa?lay?n.

Ba?lant?

Mikro USB ba?lant?
Bilgisayar?n?za ve di?er ayg?tlara ba?lay?n.
3,5 mm ses jak?
Ekstra jakla müzi?inizi payla??n. 3,5 mm standart boy konektörle her kulakl??? kullan?n.
Wisepilot™ turn-by-turn dola??m*
Gidece?iniz yere nas?l ula?aca??n?z? ö?renmek için e? zamanl? talimatlar al?n – ve yolculu?unuza e?lence kat?n.
aGPS
GPS ile güçlendirilmi? konum tabanl? hizmetler.
Google Maps™
Gitmek istedi?iniz yerin adresini bulun.
Bluetooth™ teknolojisi
Di?er Bluetooth™ ayg?tlar?na kablosuz ba?lan?n.
USB deste?i
Telefonunuzu bilgisayar?n?za ba?lay?n.
WiFi™ sertifikal?
Utilise high-speed Internet at Wi-Fi™ hotspots at airports and other facilities.

Mesajlar

Sohbetler
Söylemek istediklerinizi sohbet havas?ndaki mesajlar ile iletin.
E-posta
E-posta gelen kutunuzu bulundu?unuz her yerden denetleyin.
Metin mesaj? (SMS)
Dünyan?n her yerine metin mesajlar? gönderin.
Resimli mesaj (MMS)
Renkli multimedya mesajlar?.
Otomatik metin giri?i
H?zl? ve kolay metin mesaj?.

?leti?im

Twitter™ – Timescape™ integration
Ne dü?ündü?ünüzü ve nas?l hissetti?inizi tweet’lerle dünyaya duyurun.
Facebook™ uygulamas?
Telefonunuzun Facebook™ uygulamas?yla arkada?lar?n?zdan hiç kopmay?n!
Hoparlör
Aramalarda kulakl?k rahatl???.
Titre?im uyar?s?
Telefonunuz sessiz moddayken, arama veya mesaj geldi?inde haberiniz olur.
Sony Ericsson Timescape™
Bir ki?iyle olan tüm ileti?iminiz tek bir alanda toplans?n.

Tasar?m

Klavye – QWERTY ekran klavyesi
Kolay metin giri?i.
Otomatik döndürme
Telefonu döndürerek dikey moddan yatay moda geçin. Bakt???n?z görüntü buna uyacak ?ekilde döner.
Resim duvar ka??d?
En sevdi?iniz resmi bekleme modunda ekranda görün.
Dokunmatik ekran
Sezgisel gezinme – ekrana dokunun yeter.

Ajanda

Çalar saat
Telefonunuzun çalar saatini istedi?iniz zaman çalacak ?ekilde ayarlay?n.
Takvim
Randevu bilgilerini depolay?n ve uyar?c?lar ayarlay?n.
Hesap Makinesi
?htiyac?n?z oldu?unda tam fonksiyonlu hesap makinesi.
Uçu? modu
Di?er i?levleri güvenle kullanabilmek için telefonunuzdaki radyo al?c? ve vericilerini devre d??? b?rak?n.
Telefon defteri
Arkada?lar?n?z ve sevdiklerinizle haberle?mek için gereken bilgiler.
Sonsuz dü?mesi
Bir kez bast???n?zda arkada?lar?n?z hakk?ndaki her ?eye veya ihtiyac?n?z olan sanatç? bilgisinin tamam?na eri?ebilirsiniz.


Sony Ericsson X10’da son gelişmeler

Sony Ericsson ilk olarak X10’u duyurdu?unda, güçlü donan?m? ve s?ra d??? özellikleri ile tüm dünyada büyük heyecan uyand?rm??t?. Ortalaman?n üzerine ç?kan fiyat çizgisine ra?men Avrupa’da yo?un ilgi gören cihaz, X10 Mini ve X10 Mini Pro modelleri ile de her amaca ve her zevke hitap eden farkl? tasar?mlarla ve donan?mlara sahip. Android 1.6 Donut i?letim sistemine sahip olan cihaz hakk?nda en çok merak edilen konulardan biri de Android 2.1 Eclair güncellemesi hakk?nda.

Bir süredir bu konuda sessiz kalmay? tercih eden Sony Ericsson, sonunda resmi blogu üzerinden kesin bir aç?klama yay?nlad?. Buna göre y?l?n son çeyre?inde Android 2.1 güncellemesine kavu?acak olan Xperia X10 bunun yan? s?ra, daha ba?ar?l? HD video kayd? özelli?i, DLNA ile güçlü kablosuz ev a?? yetene?i, hata düzeltmeleri ve sistem üzerinde bir tak?m iyile?tirmelere sahip olacak. Sony Ericsson’un yeni nesil ak?ll? telefonlar?n? ülkemizde ne zaman sat??a sunaca??na dair yap?lm?? kesin bir aç?klama bulunmuyor.