Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Ya

Firefox 4 RC hazır, İndirin!

Mozilla, yay?nlad??? 12 beta sürümün ard?ndan, Firefox 4’ün RC sürümünü kullan?c?larla bulu?turdu. Bu sürüm, Firefox 4 için gerçekten önemli bir sürüm; çünkü yeni taray?c? bekleyenler, art?k beta’lardan b?km??t?. Sürekli olarak ertelenen final sürüm, hesapta olmayan yeni beta’lar derken, galiba bu kez Firefox 4’ün final sürümüne çok yak?n?z. Aç?klamaya göre Firefox 4’ün final sürümü, Mart ay? içerisinde haz?r olacak ve indirilmeye sunulacak.

Firefox 4 RC sürümünün, final sürümde olmas? beklenen hemen her türlü detay? içeriyor. Beta a?amas?n? atlatan bir taray?c? oldu?u için, arama çubu?unun yan?ndaki “feedback” dü?mesi kald?r?lm?? durumda. Ama as?l heyecan verici detay, Firefox 4’ün ilk aç?l???nda gizli. Son sürümlerde hep geç aç?l?yor diye ele?tirilen taray?c?n?n bu sürümü, neredeyse 1 saniye içerisinde kullan?ma haz?r hale geliyor.

??te indirme ba?lant?s? ve bilmeniz gerekenlerFirefox tak?m?n?n lideri olan Mike Beltzner, RC sürümünün hemen ard?ndan yapt??? aç?klamad, final sürümü de Mrt ay? içerisinde sunacaklar?n? do?rulad?. Ayr?ca >Beltzner, daha önce s?k s?k dile getirildi?i gibi, her 3 ayda bir yeni bir Firefox ile kar??la?aca??m?z?n da alt?n? çizdi. Bu aç?klaman?n ?????nda, Haziran ay? ortas?nda Firefox 5’i, Eylül ay? ortas?nda Firefox 6’y? ve y?l sonunda da Firefox 7’yi görmek kimse için sürpriz olmamal?.

K?sacas? Mozilla, Firefox 4 ile birlikte yeni bir dönemin de ba?lad???n? müjdeliyor. Chrome gibi, Firefox da kullan?c?lar? yeni sürüm ya?muruna tutmakta kararl?. Ve görünü?e göre, bundan sonra ç?kacak tüm yeni Firefox sürümleri, Firefox 4’ün temeli üzerine in?a edilecek.

Firefox 4 RC’nin Windows sürümünü Türkçe olarak indirip denemek isteyenler, a?a??daki ba?lant?y? kullanabilir. Di?er dillerdeki sürümler ya da di?er i?letim sistemleri içinse buraya t?klayabilirsiniz

Download: Firefox 4 RC

HTML 5 deste?i, geli?tirilmi? donan?m h?zland?rma özelli?i ve çökmelere kar?? geli?mi? koruma, Firefox 4 RC’de dikkat çeken ba?l?ca yenilikler aras?nda say?labilir.

İsrail, Göktürk projesini durdurma peşinde!

?srail, Türkiye için hayati önem ta??yan Göktürk ke?if ve gözetleme uydusu projesinin durdurulmas? için lobi faaliyetlerine ba?lad?.

Uydu ile kendi topraklar?ndan da görüntü al?nacak olmas?ndan endi?elenen ?srail, Türkiye’nin geri ad?m atmas? için uydunun üretimini yapan ?talya ve Fransa’n?n üzerinde yo?un bask? uyguluyor. ?srail, bu giri?imlerinin sonuçsuz kalma ihtimalini de dü?ünerek, Ankara’da kulislerini de sürdürüyor.
Göktürk uydu sistemi, özellikle Avrupa, Kafkaslar ve Ortado?u co?rafyas?nda askerî istihbarat amaçl? yüksek çözünürlüklü görüntü elde edilmesine imkân tan?yacak. PKK’yla mücadelede Türkiye’nin elini güçlendirecek. Göktürk uydusunun uzaya f?rlat?lmas?n?n ard?ndan, Türkiye elde etti?i görüntüleri ticari amaçl? olarak ba?ka ülkelere de satabilecek. ?srail, kendi topraklar?na ait görüntülerin ba?ka ülkelere sat?lmamas? için Ankara ile anla?ma masas?na oturmaya çal???yor. “Hassas bilgilerimiz teröristlerin eline geçer.” gerekçesini öne süren ?srailli yetkililere Türk taraf? net bir cevap verdi: “Kendi uydumuzun elde edece?i görüntülerin nas?l de?erlendirilece?ine biz karar veririz.”
Zaman’a konu hakk?nda bilgi veren üst düzey savunma yetkilileri, “Y?llard?r ?srail kendi uydular?yla bizim topraklar?m?zdan görüntü al?yor. Uluslararas? ili?kilerde mütekabiliyet esast?r. Onlar Türk topraklar?n? gözetliyorsa, Türkiye’nin de ayn? hakk? vard?r.”
Mühendisler fransa’da e?itim al?yor
Türkiye’nin ilk ke?if gözetleme uydusu Göktürk-1 için 2009’da ?talyan Telespazio ?irketiyle sözle?me imzaland?. ?haleye ?srail de IAI ?irketiyle girmi?ti ancak en ba??ndan ’Uydu topraklar?m?z? görüntülemesin’ ?art? koyunca Türkiye taraf?ndan elenmi?ti. Telespazio’ya bu projede Frans?z dev savunma ?irketi Thales e?lik ediyor. Türkiye’den de yakla??k 50 ki?ilik bir mühendis grubu Fransa’daki fabrikada e?itim al?yor. Yetkililer, Göktürk-1 uydusunun üzerinde ?srail’e ait herhangi bir parçan?n da yer almayaca??n? ifade ediyor.
270 milyon Euro’luk Göktürk-1 projesinde yerli i? ortaklar? ise Aselsan, Tübitak ve Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Ara?t?rma Enstitüsü (UEKAE). Göktürk uydusu aktif hale geldi?inde teröristlerin izlenmesinde kullan?lacak. Orman alanlar?n?n kontrolü ve kaçak yap?la?man?n takibi gibi pek çok sivil faaliyet alan?nda da görüntü ihtiyac?n? kar??layacak. Göktürk-1 projesinde kazan?lan birikimle Türkiye ikinci uydusunu kendisi üretecek. Bunun için Türk Havac?l?k ve uzay Sanayii’nde (TAI) özel bir ekip ve tesis olu?turulacak.

HTC ile Facebook ve Twitter

Haber, HTC ChaCha ve htc Salsa isimleri gibi renkli tasar?mlar? ile do?rudan internet müptelalar?n? hedefliyor. Her iki telefon da Android Gingerbread 2.3 yüklü. Ancak fiyat? henüz belli de?il. 2011’in bahar aylar?nda piyasada olacaklar.

’’HTC ChaCha

HTC’den gelen bas?n bültenini aynen yay?nl?yoruz:

Mobile World Congress’te (Mobil Dünya Kongresi) tan?t?lan HTC Sense temelli alt? yeni cihaz aras?nda yer alan HTC ChaCha ve HTC Salsa, sosyal payla??m a?? Facebook’un kilit uygulamalar?na tek dokunu?la eri?im sa?layan, HTC Sense deneyimine entegre, özel bir tu?a sahip.

HTC Corporation CEO’su Peter Chou, “HTC her zaman farkl? insanlar?n, farkl? istekleri olabilece?ini bildi. Bu anlay??la tasarlanan HTC ChaCha ve HTC Salsa Facebook’a mobil bir cihazdan ula?mak için farkl? yollar sunuyorlar. Facebook dünya çap?nda 500 milyonu a?k?n aktif kullan?c?s?yla herkes için sosyal payla??m ile e? anlaml? hale geldi. Biz de muazzam bir cazibesi olan bu sosyal a?la ba?lant?l? en üst düzey telefonlar yaratmak istedik.” dedi.

Geli?tirilen yeni uygulama hakk?nda konu?an Facebook Mobile Business Ba?kan? Henri Moissinac, “HTC ile uzun y?llard?r Facebook’u telefonlar?na ta??mak için çal???yoruz; HTC ChaCha ve HTC Salsa bu çal??malar?n sonucudur. HTC, Facebook’u yeni cihazlar?na inovatif bir eri?im yolu ile ta??rken herkesin istedi?i yerde ve istedi?i zaman kolayl?kla bilgi payla?abilmesini sa?l?yor.” dedi.

’’HTC SalsaHTC ChaCha ve HTC Salsa üzerinde, içeri?e duyarl? tasarlanan Facebook tu?u, içerik payla??m?nda ya da güncellemeler oldu?unda ???kla hafifçe uyar? veriyor. Tu?a tek dokunu?la durumunuzu güncelleyebiliyor, foto?raf yükleyebiliyor, websitesi payla?abiliyor, dinledi?iniz parçalar? gönderebiliyor, bulundu?unuz yeri i?aretleyebiliyor ve çok daha fazlas?n? yapabiliyorsunuz. Örne?in, telefonunuzla arkada?lar?n?z?n foto?raflar?n? çekip sadece tek tu?a basarak an?nda Facebook’a yükleyebiliyorsunuz. Veya telefonunuzla dinledi?iniz müzi?i tek tu?la arkada?lar?n?zla payla?abiliyorsunuz. Uygulama arac?l??? ile dinledi?iniz ?ark? Facebook üzerinde otomatik olarak tan?mlanarak payla??l?yor.

En son sürüm Android Gingerbread 2.3.3’e sahip bu cihazlar, ayr?ca HTC Sense deneyimi arac?l??? ile Facebook mobil deneyimini ya?amak için en son HTC Sense özelliklerine sahipler. Telefonla arama yapt???n?zda ekran arkada??n?z?n statüsünü ve foto?raflar?n? görebiliyor, hatta yakla?an do?um gününü bile haber alabiliyorsunuz. Ayn? güncellemeler bir Facebook arkada??n?zdan telefon geldi?inde de görüntüleniyor. Ayr?ca telefon rehberinizde bulunan ki?ilere Facebook üzerinden ula?man?z veya yeni Facebook markal? k?sayollar ile cihaz?n?z? ki?ile?tirmeniz sa?lan?yor.

HTC ChaCha ve HTC Salsa, Facebook Chat ve Mesaj kullan?m? ile arkada?lar?n?zla ba?lant?da kalman?z? kolayla?t?r?yor. Facebook mesajlar?n?z ve sohbetleriniz telefonunuzla uyum sa?l?yor ve normal mesajlar?n?z ve e-postalar?n?z ile birlikte gelen kutunuzda görünüyor.

Facebook nesline özel ak?ll? telefon ile ba?lant?da kal?n – HTC ChaCha

Arkada?lar?n?zla her zaman her yerde temas halinde olman?za olanak tan?yan HTC ChaCha, kusursuz sosyal ba?lant?l? bir deneyim sa?lamak için tasarland?. Benzersiz e?ik tasar?m?, ekran? ve fiziki QWERTY klavyeyi ?ekillendirerek izlemesi kolay, yazmas? rahat bir kullan?m sunuyor. Otofokuslu ve LED fla?l? 5 megapiksel renkli kamera ile ön VAG kamera içeren HTC ChaCha’n?n çift kameras?yla özel anlar? canl?, yüksek çözünürlüklü ayr?nt?lar ile yakalay?n ve arkada?lar?n?zla görüntülü sohbet edin. Ayr?ca ChaCha 480 x 320 çözünürlü?e sahip 2.6” inç dokunmatik ekran? ile ?nternet’i de parmaklar?n?z?n ucuna getiriyor.

Facebook arkada?lar?n?z sizi hiç bu kadar yak?nlar?nda hissetmediler – HTC Salsa

HTC ChaCha gibi kapsaml? Facebook uygulamas? özelli?iyle öne ç?kan HTC Salsa, h?zl? ve yüksek performansl? ak?ll? telefon deneyimi sunuyor. 5 megapiksel kamera ile yüksek çözünürlüklü foto?raf ve video çekerek 480 x 320 çözünürlü?e sahip, 3.4” inç, dokunmatik ekranda an?nda arkada?lar?n?zla payla??n. Tek tu?a dokunarak foto?raflar?n?z? Facebook’a yükleyin. Yüz yüze sohbet için öne bakan VGA kameras?, yüksek kaliteli görüntülü konu?maya olanak tan?yor.

Ula??labilirlikHTC ChaCha ve HTC Salsa 2. çeyrek itibariyle belli ba?l? Avrupa ve Asya pazarlar?nda geni? ölçüde eri?ilebilir olacak. HTC, bu benzersiz kullan?c? deneyimini, Amerika’da y?l?n sonuna do?ru AT A ile markete sunmay? planl?yor.

pcextra

HTC Facebook Twitter
HTC ile Facebook ve Twitter
haber

Fransızca aşk başkadır

Frans?zca a?k ba?kad?rFrans?zca ?ark?lar? sever misiniz? Frans?zcay? duydu?unuz zaman sizin de içiniz bir ho? olur mu? Siyasi tart??ma program? olsa, sosyal bilgiler dersi anlat?l?yor olsa bile çok romantik, çekici bir ?eyden bahsediliyor, hatta ?iir okunuyor gibi gelmez mi? Tabii Frans?zca biliyorsan?z ba?ka mesele, biz bilmedi?imiz için böyle söylüyoruz. O yüzdendir ki Frans?zca ?ark?lar dinlerken mest oluyoruz.
Frans?zcada “?ark?” kelimesi, “?anson” sözcü?üne denk dü?üyor. “Klasik Frans?z ?ansonlar?” ifadesine denk gelmi? olman?z muhtemel. ??te acayip bir ?eyden de?il, bildi?imiz ?ark?dan bahsediliyor orada. Yine de dilimizde “?anson” denildi?i zaman klasik, söz üzerine kurulu ?ark?lar?n kastedildi?ini de belirtmeliyiz.
Söz üzerine kurulu dedik ya, ?ansonlar?n hep bir öyküsü vard?r. Melodileri rahatça ak?lda kal?r, karma??k de?ildir. Sözler ise bu melodiye e?lik eden hikâyelerdir.
?anson kavram?n?n kökeni asl?nda Rönesans ve Orta Ça? sonlar?na kadar uzan?r. Erken dönem ?ansonlar?n?n baz?lar? sadece insan sesi kullanarak olu?turulurdu. ??in içine enstrüman girmesi için biraz zaman geçmesi gerekti. Guillaume de Machaut, 14. yüzy?lda ilk üç sesli ?ansonlar?n bestecisi olarak ün yapt?. Zamanla ?ansonlar?n pek çok alt türü olu?tu. Solo Frans?z ?ark?lar?n?n geli?mesi 16. yüzy?l? buldu. 18. yüzy?lda ise operan?n etkileri vokal müzik üzerinde görülür oldu. 19. yüzy?l?n en me?hur ?anson bestecileri Ernest Chausson, Emmanuel Chabrier gibi isimler, bu gelene?i bozmadan ya?at?p 20. yüzy?la ta??yan isimler oldular. Bu dönemde anar?i ve ba?kald?r?, ?anson liriklerinin en önemli unsuru haline geldiyse de a?k, romantizm ve insan ili?kileri her daim bir numaradaki yerini korudu. Günümüzde pop etkisini hafifçe hissettirse de Frans?z ?ansonlar?n?n tad? hâlâ bozulmu? de?ildir.
Daha yak?n tarihten birkaç bilinir isme bakarak konuya biraz daha hakim olabiliriz:
Frans?zca a?k ba?kad?rCharles Trenet: 20. yüzy?l?n en önemli ?anson yazar ve yorumcular?ndan biridir. Hatta kendisine Frans?z ?ansonunu günümüze uyarlayan insan bile deniliyor. Müzik ele?tirmenleri Trenet’nin 20’li ya?lar?nda ba?lad??? sahne maceras?n? bir basamak olarak kabul ediyor. ?anson tarz?n? caz ile harmanlayan “kaptan” lakapl? müzisyen, ?ark? sözlerinde gerçek üstü ögelere yer vermesiyle de ünlü. Canavarlar, Tanr?’ya götürülen mektuplar gibi mistik konulara ?ansonlar?nda yer veren Trenet’nin hayal dünyas?n?n geni?li?i ?anson tarihini direkt olarak etkilemi?. Kimler etkilenmedi ki onun tarz?ndan? ?smini bildi?imiz pek çok Frans?z ?ark?c? var bu listede: Edith Piaf, Jacques Brel, Charles Aznavour…
?ark?lar? elbette pek çok dilde yorumland? Trenet’nin. 2001 y?l?nda öldü?ünde, Fransa’da âdeta milli yas ya?and?. Ömrü boyunca imzas?n? att??? her çal??ma azalmayan bir ilgiyle kar??lanan müzisyenin ölümünden sonra da bu ilgi ve sevgi eksilmedi, hatta artt?. Hayattayken yay?mlanmam?? parçalar? “Je n’irai pas a Notre-Dame” albümünde topland?.
Frans?zca a?k ba?kad?rEdith Piaf: Gerçek bir efsane var kar??m?zda. 1915 do?umlu müzisyen, çileli ve k?sa bir hayat sürdükten sonra 1963’te öldü. Bu kadarc?k zamanda bile ad?n? müzik dünyas?n?n tepesine yazd?rmay?, günümüzdeki Frans?z müzi?i sevenlerin bile vazgeçemedi?i isimlerden biri olmay? ba?ard?. Bu küçücük kad?n, Fransa’n?n sembollerinden biri desek yalan olmaz.
Sokaklarda ?ark? söylerken bir kabare sahibi taraf?ndan ke?fedilmesiyle hayat? de?i?mi?ti Piaf’?n. Ona Piaf diyoruz ama bu soyad?n? sahneye ç?kmaya ba?lad?ktan sonra ald?. II. Dünya Sava??’nda halka ve askerlere ?ark?lar?yla moral veren müzisyenin özel hayat? hiçbir zaman mutluluklara sahne olmad?ysa da ?imdi onun ?ark?lar? mutlu ve romantik anlara fon oluyor. “La Vie En Rose” ?ark?s?n? bilmeyen var m??
Jacques Brel: ??te bir sembol isim daha. 1929’da Belçika’da do?an Brel, son derece özel bir müzisyen olmas?na ra?men ?ark? yorumculu?unu kendisine pek uyduramad???n? söylüyordu. Nitekim 1966’da sahne maceras?ndan vazgeçti ve kendini sinemaya, tiyatroya, denizcili?e verdi. Zaten ömrünün son y?llar?n? bir adada ya?ayarak geçirdi. 1978’de Paris’te öldü?ünde geride “Ne Me Quitte pas”, “Les Bonbons”, “Les Vieux”, “Amsterdam” gibi ölümsüz ?ark?lar ve milyonlarca hayran b?rakm??t?. ?ark?lar?nda as?l ülkesi Belçika’ya s?k s?k yer veren Brel’i tan?m?yorsan?z kendisiyle mutlaka tan???n deriz.
Frans?zca a?k ba?kad?rYves Montand: 1921 do?umlu sanatç? asl?nda ?talyan olmas?na kar??n Frans?z müzi?inin önemli temsilcilerinden biri olmu?tur. Çok küçükken ailesi ile birlikte Fransa’ya yerle?mi? ve orada büyümü?tür. Çok fakir bir çocukluk süren sinema dü?künü bu genç, sahnelere stand-up gösterileri yapmak için ad?m atm?? olsa da Edith Piaf ile tan??t?ktan sonra müzisyen taraf? a??r basar. 1991’de ölene kadar pek çok ünlü ?iiri ?anson tarz?nda yorumlad?. ?ark? yazarl??? onun güçlü taraf? olmam??t?r hiçbir zaman ama üstün bir sese ve yorum yetene?ine sahip olmas? onu Frans?z müzi?inin efsane isimleri aras?na sokmaya yetmi?tir. “A Paris”, “Chant des Partisans” gibi unutulmaz ?ark?lar?n? bir an önce dinlemeye bak?n.
Charles Aznavour: Sanatç? bir ailenin o?lu olarak sanat?n be?i?i Paris’te dünyaya gelince, müzisyen ve oyuncu bir ki?i olarak yeti?mesi belki de do?ald? Aznavour’un. Edith Piaf dokunu?uyla hayat? de?i?enler kervan?ndand? o da. Onunla birlikte turnelere kat?ld?. Hep a?ktan bahseden ?ark?lar söyledi, a?k filmlerinde rol ald?. ?ngilizce’ye ve birkaç dile daha hakimdi, hatta yazd??? en ünlü ?ark? da ?ngilizce’ydi: “She”. Frans?z yeni dalga sinemas?nda arka fon olarak s?k s?k onun ?ark?lar?n?n kullan?ld???n? da eklememiz gerek.
Frans?zca a?k ba?kad?rGilbert Becaud: 1927’de do?an Frans?z müzisyen, sahnedeki inan?lmaz enerjisi nedeniyle “monsieur 100.000 volts” takma ad?yla an?l?r. Piyanoyu hem çald??? hem üzerine ç?k?p z?plad??? dü?ünülürse bu lakab?n ne kadar uygun oldu?u görülür. Aznavour ve Piaf ile birlikte söylemi?, James Brown ve Bob Dylan gibi isimler ile de çal??m?? olan Becaud, 2001’de bu dünyadan ayr?ld?ysa da geride “Nathalie” ve “C’est en Septembre” gibi unutulmaz ?ark?lar b?rakt?.
Georges Moustaki: Yunan as?ll? Frans?z ?ark? – ?iir yazar?, yorumcu ve oyuncu, Piaf, Dalida gibi birçok ünlü sanatç? taraf?ndan el üstünde tutuldu, eserleri seslendirildi. Küçüklü?ünü M?s?r’da, gençli?ini Fransa’da geçiren sanatç?, böylelikle farkl? kültürleri bir araya getirip hepsinden ilham alabildi. Müzik hayat?na as?l giri?ini Edith Piaf için ?ark?lar yazarak yapan müzisyen, bir süre sonra kendi ?ark?lar?n? kendisi seslendirmeye ba?lad?. “Le Meteque”, “Ma Solitude”, “Le Fecteur” en bilinen parçalar?ndan birkaç?d?r.

Enhanced by Zemanta

Yarıyıl Tatili

Yar?y?l TatiliYar?y?l tatili geldi, çatt?. Bu ?ahane tatili en e?lenceli ?ekilde de?erlendirmenizi elbette can?gönülden diliyoruz. K???n göbe?inde okula gitmek bir mesele, dönmekse daha büyük bir mesele. Yine de bu güzel tatil, okul ile ilgili bütün haf?za kay?tlar?m?z? bir anda s?f?rlam?yor mu? S?n?f, ders, ö?retmen, müdür yard?mc?s? gibi kelimeler 15 günlü?üne de olsa tamamen anlam?n? kaybetmiyor mu?
Ha hahaha, cevap EVET, ?u an bu kelimeleri hat?rlam?yoruz bile.
Neler yapal?m?
Yar?y?l TatiliHemen her tatilde oldu?u gibi bunda da seçenekler sonsuz. Haz?r k?? yüzünü göstermi?ken k?? sporlar? ile ilgilenmek iyi bir seçenek olabilir. Arkada?lar?n?zla bulu?up (okul ile ilgili olup da akl?m?zda kalan tek ?ey arkada?lar de?il mi?) sinemaya gitmek ise yar?y?l tatilinin ?an?ndand?r. Bu noktada sinema sayfam?za bak?p film seçmek ise kesinlikle do?ru bir karar olabilir.
?yi de karde?im hava so?uk d??ar? ç?kam?yoruz ki derseniz onun da çözümü var. Yapman?z gereken ?ey önce kendinize içecek s?cak bir ?ey yapmak, sonra da internete ba?lan?p e?lenmeye ba?lamak. Bizden size bir kaç da ipucu: Oyun sayfam?zdan ya kendinize e?lenceli bir oyun seçip oynayabilirsiniz pekala. Veya “?tinayla foto?raf bombalan?r!” yaz?m?zdan kendinize ba?ka bir u?ra? bulabilirsiniz.
Internet’e giresim yok diyorsan?z onun da çözümü var, ça??r?n arkada?lar?n?z? eve, beraber oyun oynay?n. Y?lba?? oyunlar? bu amaç için oldukça ideal olabilir. “E ama y?lba?? geçti” diyenlere de cevab?m?z haz?r: Y?lba?? geçer, oyunlar baki kal?r.
Ba?ka?
Yar?y?l TatiliDi?er alternatiflerin ço?u evde oturup dinlenmekten geçiyor arkada?lar. Oyun oynay?n, müzik dinleyin ve tabii ki kitap okuyun ve haz?r tatile girmi?ken dinlenmeye bak?n.
Peki sonras??
Maalesef tatil de bir çok güzel ?ey gibi sonsuza dek sürmek konusunda oldukça ba?ar?s?z. Ancak bu konuda yapabilece?iniz bir ?ey de yok.
Herkese iyi tatiller ve iyi e?lenceler! Hemen ko?up yar?y?l tatilinin keyfini ç?karmaya ba?lay?n.

En ince akıllı telefonu NEC Medias N-04C

Haber, Japon elektronik markas? NEC “dünyan?n en ince ak?ll? telefonu” olarak lanse etti?i Medias N-04C ile pazara sert bir giri? yapmaya haz?rlan?yor.

Japonya’da yay?n yapan bir internet sitesinde yay?nlanan resimlerde görülen cihaz?n kal?nl??? ise 7.7 mm. 4 inç ekran, NFC deste?i ve Japonya’ya has mobil TV sistemi 1Seg deste?i gibi özellikler sunacak olan cihazla ilgili görüntüler s?z?nt? yoluyla internette yer alm??. Android 2.2 yüklü olarak gelecek olan cihaz?n resmi tan?t?m?n?n ise 24 ?ubat’ta yap?laca?? ileri sürülüyor. Android’i destekleyen ilk cihaz üreticilerinden olan NEC, tablet ve di?er cihazlardan sonra ?imdi de ak?ll? telefon i?ine giri? yap?yor.

Computerworld Türkiye

Medias Ak?ll? Telefon NEC
En ince ak?ll? telefonu NEC Medias N-04C
haber

Profesyonel Fotoğrafcılar ve Güzel Sanatlar için Epson Stylus Photo R3000 13 inç Printer

Epson sadece profesyonel foto?rafç?lar ve güzel sanatç?lar için yeni bir 13-inç yaz?c?,Stylus Photo R3000,tan?tt?.yeni yaz?c? sergi kaliteli üretmek için Vivid Magenta mürekkep teknolojisi ve geli?mi? bir MicroPiezo AMC bask? kafas? ile Epson UltraChrome K3 kullanan geni? geli?mi? ortam yetenekleri i?leme kullanarak parlak,mat ve güzel geni? bir yelpazede kadar 13-inç bask?lar.

R3000 ayr?ca yumu?ak renk geçi?leri ve daha iyi vurgulamak ve gölge detay sa?lamak için AccuPhoto HD2 görüntü teknolojisi içerir.,s?cak nötr,serin, ya da sepya nötr veya tonlu siyah-beyaz bask?lar için-profesyonel bir yaz?c? kullan?c?lar?n?n dört önceden ayarlanm?? modlar birini seçmelerini sa?lar siyah-beyaz foto?raf modu geli?mi? özellik sunuyor.Ayn? zamanda otomatik olarak parlak,mat veya ince sanat ortam?na derin siyahlar ve zengin renk üretimi Foto?raf ve Mat siyah mürekkep aras?nda geçi? yapar.
Mart 2011 y?l?nda yay?nlanacak olan Epson Stylus Photo R3000 849 $ fiyatl? olacak.Epson

Türkçe bilen, şirketinizle ilgili soruların yanıtını bilen, zamanın değerini bilen bilgitabanı uygulaması: BirBilen

?K’dan, ürün yönetiminden ya da pazarlamadan aylar önce e-posta ile gelen bir dosyay? ar?yor, ya da intranet’te bulundu?undan emin oldu?unuz bir PDF’e ula?maya çal???yorsunuz. Do?ru anahtar sözcü?ü ’bulamad?kça’ dosyay? bulman?z imkans?z! Buldu?unuz bir dosya var, ama eski tarihli. Peki neden hala orada duruyor?

Doküman arama-indeksleme çözümlerinin yayg?n bir handikap? var: Türkçe bilmemeleri. Peki bir yaz?l?m?n Türkçe bilmesi neyi sa?lar? Örne?in ’kart’ sözcü?ü ile ’kartlar’ sözcü?ünün ayn? köke sahip oldu?unu bilmesini… Dolay?s?yla, sözcü?ün en temel hali olan ’kart’ sözcü?üyle arama yapars?n?z, oysa dosyada bu sözcük ’kartlar’ ?eklinde geçiyor. Bu yüzden bulam?yorsunuz.

B?rak?n nas?l arama yapman?z gerekti?ini bilmenizi gerektirmeyi, imla hatalar?n?z? bile tolere eden, girdi?iniz sözcüklerin e?anlaml?lar?n? da içeren sonuçlar getiren bir bilgitaban? uygulamas? geli?tirildi: BirBilen.

A?a??daki iki ekran görüntüsü fikir verecektir, daha fazla bilgi için lütfen BirBilen sitesini ziyaret edin ya da http://bit.ly/Bir-Bilen adresinden tan?t?m dosyas?n? indirin.

BirBilen imla hatalar?n?z? görmezden gelip do?ru sonucu öneriyor:

Türkçe bilen BirBilen, araç-ta??t-vas?ta ile tür-çe?it sözcüklerinin ayn? anlamla kullan?ld???n? biliyor ve yazd???n?z terimlere ba?l? kalm?yor:

Android 3.0 Honeycomb görüntüleri burada…

Honeycomb’dan özel görüntüler!Android 3.0 Honeycomb hakk?nda bilmeniz gereken her ?ey ve özel ekran görüntüleri… Hepsi içeride!

Google’?n yeni ç?kacak Android i?letim sistemi sürümü 3.0 Honeycomb’la ilgili ekran görüntüleri internette payla??ld?. Ekran görüntülerine göre, özellikle tabletler için piyasada olacak i?letim sistemi oldukça geli?mi? görünüyor.

Android 3.0’?n en farkl? yan?, kullan?c? arayüzünün genel görünümü. Özellikle tabletler için tasarland???ndan, tablet ekranlar?nda daha çok ikona ve kullan?c? uygulamas?na izin verebilmek için yer aç?lm??.

Yukar?daki ekran görüntüsünde de görebildi?iniz üzere, bildiri çubu?u ekran?n alt?na yerle?tirilmi?. Ayr?ca Android telefonlardaki birkaç dü?menin yerini alabilmesi için de çubu?a, “geri, ana ekran ve son kullan?lan uygulamalar” gibi dü?meler eklenmi?.
Android robot logo.Image via Wikipedia

Hareket çubu?u...Seçenekleri görebilece?iniz ana ekran Android’in önceki sürümlerine oldukça benziyor. Bu ekrana uygulamalar?n k?sa yollar?n? ekleyebiliyor ve istedi?iniz ?ekilde yerle?tirebiliyorsunuz. Ayr?ca görünüm aç?s?ndan da üç boyutlu bir özellik kazanan ana ekran, tabletlerin donan?m? üstesinden geldi?i sürece kullan?c?n?n gözünü de ho? tutaca?a benziyor.

Honeycomb’un en büyük de?i?ikliklerinden biri de Google’?n “Action Bar(Hareket Çubu?u) olarak adland?rd??? yeni özelli?i. Bu sayede yukar?da da ekran görüntüsünü görebildi?iniz ?ekilde, ekran?n üst taraf? yönlendirme, ve uygulamalara özel seçenekler için ayr?lm?? durumda. Örne?in bir mesaj seçti?inizde yukar?daki hareket çubu?unda; okundu, sil ya da i?aretle gibi seçenekler beliriyor. Yani art?k Android 2.0’daki gibi menü tu?una t?klay?p seçeneklerin içinde kaybolmayacaks?n?z.

Klavye, kopyala ve yap??t?r!
Bir ba?ka yeni özellik ise büyük klavye. Asl?nda herkesin a?ina oldu?u dokunmatik ekranlardaki bu klavyeler biraz daha geli?tirilmi?. Rahat yaz?m? sa?lamak için tu?lar?n aras?nda bo?luklar verilmi? ve normal klavyelerden hat?rlad???m?z “tab” gibi tu?lar klavye düzene?ine eklenmi? durumda.

Ayr?ca kopyala ve yap??t?r seçenekleri de Honeycomb’la beraber oldukça basitle?iyor. Bir yaz?n?n üzerine uzunca bast???n?zda o k?sm? seçiyorsunuz ve önceki sayfalarda anlatt???m?z hareket çubu?unda kopyala ve yap??t?r seçenekleri beliriyor. Bu ?ekilde çok zaman harcamadan rahatça kopyalay?p yap??t?rabiliyorsunuz.

Bunun d???nda Android’in içerisindeki normal uygulamalar da geli?mi? durumda. Taray?c?, kamera, arkada?lar ve e-posta gibi mobil i?letim sisteminin içerisinde olan uygulamalarda da ufak yeniliklere gidilmi?.

iPad Taşınabilir Prompter Autocue Starter Serisi

Bu çözüm,Bir iPad ya da tablet PC kullanarak kamera üstü bir teleprompter olu?turman?z? sa?layan eksiksiz bir donan?m paketidir(iPad dahil de?ildir ve tablet PC Autocue taraf?ndan belirtilmelidir).
iPad,kendisini cam?n alt?ndaki yerinde s?k?ca tutacak özel üretim bir montaj plakas?na yerle?ir.Bu montaj yatay ya da dikey modda tak?labilir.Autocue Master ve Professional serisinden ileri düzey yap?land?rma için tamamen esnek,küçük ve geni? aç?l? ba?l?k,cam ve alt?n kaplama montaj.Apple Store’dan indirilebilecek her türlü teleprompting uygulamas? ile kullan?lacak ?ekilde tasarlanm??t?r.

(Lütfen,alaca??n?z bu yaz?l?m?n Autocue taraf?ndan tasarlanmad???na ya da lisanslanmad???na dikkat edin.)Paketin içindekiler,iPad ya da di?er tablet PC’ler için montaj plakas? (lütfen gereken montaj? belirtin)Ayarlanabilir,küçük,geni? aç?l? ba?l?k ve aparat seti,DV ve ENG kameralar için ideal,Tam esneklik için kayan kamera ve tripod montajl? alt?n kaplama ba?lant?.Yay?n kalitesinde prompter s?n?f?(70:30),en net yans?t?lan görüntüyü ve kamera için optimum ????? üretecek ?ekilde tasarlanm??t?r.A??rl?k: 3.0kgs(£6,6) Fiat?:799,00£
AutoCue Prompter