Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Yeni

Nokia Astound

Nokia, Symbian yüklü ak?ll? telefonu Astound’u duyurdu.

Nokia Astound adl? 3.5 inç 360 x 640 çmzünürlük sunan AMOLED ekrana sahip yeni ak?ll? telefonunu duyurdu. Symbian OS yüklü cihazda USB 3.0, Wireless N, micro-USB konnektörü, standart Nokia 3.5mm AV ba?lant?s? ve 8 MP kamera özellikleri dikkat çekiyor. 8 GB dahili depolama kapasitesi de öne ç?kan bir özellik olarak göze çarparken, telefonun 720p HD video kay?t yapabildi?ini de söylemek gerekiyor. telefon Nisan ay?nda ABD’de 80 dolardan ba?layan ve kontrata gören de?i?en fiyatlarla sat??a sunulurken; Hindistan’da kontrats?z olarak 490 dolara sat??ta olacak. 

kaynak: computerworld

Nokia
Nokia Astound
haber

Dedolight DLH1200D 1.200W Daylight

Bu yeni ???k sistemi Dedolight’?n önceki jenerasyon projektörlerinden elde etti?i tecrübeleri yans?tmaktad?r.Performans art?r?m?,yüksek verimli konveksiyonel so?utma sistemi,servis kolayl??? gibi yeni konseptler içerir.
E?siz Optik Sistem
Çift lens sistemi Dedolight’? di?er markalardan ay?ran en büyük özelliklerden biri olmu?tur.Bu sistem ayn? zamanda firman?n ilk patentlerinden biridir.Patentli ve ödüllü olan“double aspheric”teknolojisi mükemmel bir yumu?akl?kta ???k ve renk yay?l?m? sa?lamaktad?r.ikili hareket oda?? al???lmad?k bir odak sa?lar.Bu özellikler bir araya geldi?inde..

Daha yüksek ???k ç?k???,Daha yüksek odaklama kapasitesi,Her odak pozisyonunda mükemmel ???k ve renk da??l?m? sa?lar.Temiz ???n konsepti(parazit ???nlardan ar?nm??),sadece odaklanan yeri ayd?nlat?r,parazit ???nlar? engeller ve geni? bir odaklama aral??? sa?lar.Bu sayede uzak at?m ve yüksek kontrol sa?lanarak istenmeyen gölgeler engellenmi? olur.
Yüksek Verimli So?utma
Projektörün alt k?sm?ndan komple hava giri?i.?ç ve d?? gövde aras?nda ekstra hava sirkülasyonu.
Ön lens etraf?nda hava bo?lu?u.Önden alt hava giri?i,iki lens aras?nda hava ak?m? sa?lar(özellikle flood pozisyonu için çok önemlidir).Ampul s?cakl???n?n sabit kalmas?;renk ?s?s? ve yo?unlu?un kararl?l???n? sa?lar.
Su Geçirmezlik

Yo?un ara?t?rmalar sonucu geli?tirilen hava giri?leri sayesinde elde edilen sonuç yüksek bir IP(su geçirmezlik)katsay?s?d?r(projektör ve balast için).
Servis Kolayl???

Özel tasar?ml? yap?s? iki saniyede aç?lmas?n? sa?lar.Böylece,h?zl? ampul de?i?imi ve servis imkan? teknisyenlere büyük kolayl?k sa?lar.
Renk Is?s? De?i?meden Dimleme
Renk ?s?s? de?i?meden Daylight ampullerin dimlenme aral??? çok s?n?rl?d?r. Dedolight 400/575W projektörlerden elde etti?i tecrübeyle dimleme aral???n? geli?tirdi.Yap?lan hesaplamalar ve testler do?rultusunda ampul ömrünü k?saltmadan ve renk ?s?s?n? de?i?tirmeden ampulün gücü artt?r?ld?.Renk ?s?s?n? de?i?tirmeden mümkün olan en geni? aral?kta dimleme sa?land?.Bu kombinasyon geni? aral?kl? ???k yo?unlu?u kontrolü sa?lar.
Ultraviyole
DLH1200D di?er Dedolight ???klarda oldu?u gibi, çok dü?ük UV de?erine sahiptir.Sektörde bulunan di?er projektörlere oranla,1/20 daha dü?ük UV de?eri vermektedir.Dü?ük dalga boyundaki UV tehlikelerini hafife almamak gerekir.Zira Dedolight projektörlerde çift UV korumas? bulunmaktad?r.
DEB 1200D Elektronik Balast
Balast en son teknoloji elektronik sistemler içermektedir.Güç devrelerinde kullan?lan özel ekipmanlar sayesinde az ?s? üretir.Sisteme sessiz bir fan dahil edilmi?tir fakat normal ?artlar alt?nda aktif olmayacakt?r.Ancak balast anormal ?s?lara ula??rsa sistemi korumak amac?yla sessizce çal??acakt?r….

Teknik Bilgi:DLH1200D Daylight Projektör
Odaklama Yo?unlu?u :1:18
A??rl?k:10.5 kg
Ampul:DL1200/800HR 800 W (S?cak ate?leme özellikli)
Montaj:16 mm(5/8 “)ve 28 mm(1 1/8″)pim
Güvenlik:Güvenlik kilidi kapak aç?kken çal??mas?n? engeller.
UV:Son derece dü?ük UV de?eri
On/Off:On/Off dü?meleri kullan?m kolayl??? için hem projektör üzerinde hem de balast üzerinde bulunmaktad?r.

HTC den Android 3.0 lı tabletler

Dünya Mobil Kongresi’nde ilk tablet modeli Flyer’? tan?tan HTC, Honeycomb kod adl? Android 3.0 i?letim sisteminde çal??an yeni tablet modelleri ç?kartaca?? belirtildi.

Hardware.Fr’nin haberine göre htc tablet pazar?nda rakipleri, Samsung, LG, Motorola ve Apple’la rekabet etmek için Flyer modelinin d???nda, ürün gam?na 8.9 ve 10.1 inçlik iki yeni tablet modelini ekleyece?ini belirtti.

 

Haberde ayr?ca, HTC’nin Android 3.0’l? yeni tabletleri için farkl? bir arayüz kullanaca?? ifade edildi. HTC’nin yeni tabletlerinin ç?k?? tarihi ise 2011’in 3. çeyre?ini bulaca?? bekleniyor.

 

Geçti?imiz hafta Samsung’un 8.9 ve 10.1 inçlik Galaxy Tab serisine ekledi?i iki yeni modelde oldu?u gibi HTC de tablet modellerinde bu tarz bir konumland?rma yaparak, kullan?c?lar?n ihtiyac?na göre farkl? tablet modellerde pazardaki yerini almay? hedefliyor diyebilirz.

 

Üretti?i üst segmette ba?ar?l? ak?ll? telefonlar?yla, pazarda önemli bir yere sahip olan HTC, bakal?m i? tabletere gelince ayn? ba?ar?y? gösterebilecek mi?..

 

HTC Tablet
HTC den Android 3.0 l? tabletler
haber

HTC den Android 3.0 lı tabletler

Dünya Mobil Kongresi’nde ilk tablet modeli Flyer’? tan?tan HTC, Honeycomb kod adl? Android 3.0 i?letim sisteminde çal??an yeni tablet modelleri ç?kartaca?? belirtildi.

Hardware.Fr’nin haberine göre htc tablet pazar?nda rakipleri, Samsung, LG, Motorola ve Apple’la rekabet etmek için Flyer modelinin d???nda, ürün gam?na 8.9 ve 10.1 inçlik iki yeni tablet modelini ekleyece?ini belirtti.

 

Haberde ayr?ca, HTC’nin Android 3.0’l? yeni tabletleri için farkl? bir arayüz kullanaca?? ifade edildi. HTC’nin yeni tabletlerinin ç?k?? tarihi ise 2011’in 3. çeyre?ini bulaca?? bekleniyor.

 

Geçti?imiz hafta Samsung’un 8.9 ve 10.1 inçlik Galaxy Tab serisine ekledi?i iki yeni modelde oldu?u gibi HTC de tablet modellerinde bu tarz bir konumland?rma yaparak, kullan?c?lar?n ihtiyac?na göre farkl? tablet modellerde pazardaki yerini almay? hedefliyor diyebilirz.

 

Üretti?i üst segmette ba?ar?l? ak?ll? telefonlar?yla, pazarda önemli bir yere sahip olan HTC, bakal?m i? tabletere gelince ayn? ba?ar?y? gösterebilecek mi?..

 

HTC Tablet
HTC den Android 3.0 l? tabletler
haber

JBL On Air Wireless AirPlay Speaker Dock

JBL AirPlay yeni Wireless ile geni?letir,onun On Air dock iPhone/iPod hoparlör.Sadece a? ev Kablosuz Air üzerinden ba?lanmak,AirPlay Play Müzik kablosuz iTunes kütüphane,iPhone,iPod Touch veya büyük JBL ses ile iPad evinizdeki ev a??n?zda ve müzik yay?n?,Air Kablosuz Aç?k JBL ba?lay?n.
iPhone,iPad veya iPod Touch kablosuz iPhone,iPad veya iPod touch On Air JBL için müzik aktar?n(IOS 4.2 veya sonras? gereklidir).Albüm kapa?? Görüntüler albüm kapa?? ve ?ark? tam renkli ekran?nda iTunes 10/sanatç? bilgileri.

oynatma ula??m kontrolü(çal/duraklat/ileri geri atlama).Üç JBL ® 360 derecelik HALO akusti?e sahip dönü?türücüler,Ayr? stereo görüntüleme,ama ço?u zaman masaüstü ses sistemleri ile ideal daha az Air e?siz HALO(yatay akustik seviye optimizasyonu)tasar?m? geni? bir müzik alan? boyunca,e?it zengin,tam spektrumlu JBL® ses sunar.Çift alarml? saat programa.iPhone,FM radyo veya zil sesiyle sesi için.RDS ve 10 istasyon haf?zal? Dijital FM radyo Sizin en sevdi?iniz müzik,haber ve tart??ma programlama kolay eri?im var ve renkli LCD ekranda sanatç?,albüm ve parça bilgilerini görürsünüz.USB ba?lant? noktas? kolay firmware güncellemeleri sa?lar.JBL

GeForce GTX 590 Çıkış Tarihi Ertelendi

GeForce GTX 590 Yeni Ç?k?? Tarihi | Geforce GTX 590 Ne Zaman Ç?kacak

Nvidia’ n?n merakla beklenen kart? GeForce GTX 590’ ?n ç?k?? tarihi ertelendi. Peki bu ertelemenin sebebi ne ve kart ne zaman ç?kacak?

GeForce GTX 590 Ç?k?? Tarihi Ertelendi

gtx 590 yeni ç?k?? tarihi

XFastest adl? internet sitesine göre GTX 590’ ?n ç?k?? tarihi ertelendi ve bunun sebebi sürücülerde ç?kan bir uyu?mazl?k. Bu nedenle Crysis 2 ile ayn? gün ç?kacak ve bedavadan büyük reklam yapacak olan GTX 590 hakk?n? kaybetti :) .

Kart?n yeni ç?k?? tarihinin 24 Mart oldu?u belirtildi.

Yeni Roland GR-55 Gitar Synthesizer

Roland yeni geli?tirilen zifiri alg?lama teknolojisi ile yeni GR-55 gitar synthesizer ba?latt?.GR-55 özellikleri gitar,bas,amfi ve synth modellerinin sanal bir hazine sahip,iki PCM synthesizer ve COSM gitar modelleme içeren bir üç çekirdekli motoru.Onunla birlikte piyano,vintage synths,ve çok daha fazlas? düzenlenebilir,PCM ses,900 üzerinde.h?z aç?s?ndan,?imdiye kadar en h?zl?’s.Sahnede veya stüdyoda,an?nda rock ve ötesinde,h?zl? eri?im kategori butonlar? ile pop,haz?r kullan?ml? seslerin GR-55 dev ar?ivine eri?ebilirsiniz.

•gitar sentezi ve güçlü COSM bir devrimci füzyon®gitar modelleme
•Bir seferde en fazla dört ses kaynaklar?:?ki PCM synth sesleri,art? COSM gitar modelleme ve normal gitar girdi
•Kullan?m? kolay ve kolay rock veya pop gitaristler için büyük,haz?r kullan?ml? sesler yüzlerce oynamak için
•Ileri teknoloji Roland üstün ses kalitesi ve ???k h?z?nda i?leme sa?lar.
•piyano,organlar,dizeleri,vintage synths dahil Roland son tamamen düzenlenebilir PCM ses,900,ve çok daha fazlas?
•COSM gitar ve amfi modelleme
•çok etkiler motorlar?,art? global reverb,koro ve gecikme etkileri iki çe?it ve bir onboard lüper
•ayak kontrolü ile dahili USB ses çalar
•veya GK-3 Bölünmü? Pickup olmadan Temin
[Roland]

iPad 2’nin gizli sırrı!


apple,ipad 2,tablet pc,computer,hardware,technology 

 


iPad 2’nin ba?ar?s?n?n s?rr?: Denge.

iPad 2 teknolojik olarak en ileri cihaz olmayabilir ama rakiplerine toz yutturan önemli bir yan? var.

Apple, iPad ile yakalad??? ba?ar?y? iPad 2 ile bir ad?m daha ileri götürecek ve ç?tay? daha da yükseltecek gibi görünüyor. Yeni iPad’in ba?ar?s?n? ?imdiden garantileyen önemli nokta ise Apple’?n konuya rakiplerinden çok farkl? yakla??yor olmas?.
iPad 2 duyuruldu?undan beri herkes heyecan verici A5 i?lemcisini konu?uyor. Çift çekirdekli 1,2 GHz A5 i?lemcisi bir önceki iPad’e göre h?z? neredeyse iki kat artt?r?yor. Üstelik grafik anlam?nda da A5’in büyük etkileri var. Bu tip cihazlar?n ticari ba?ar?s?n? yak?ndan etkileyen oyun sektörünün iPad 2’ye özel bir ilgi gösterece?inden hiç ?üphe yok. Daha güzel grafiklere sahip, daha geli?mi? oyunlar iPad 2’nin di?er tüm özelliklerine önemli bir art? katacak.
Ama iPad 2’nin i?lemcisi asl?nda türünün tek örne?i de?il. Ta??nabilir cihazlar için Qualcomm ve Nvidia en az A5 kadar geli?mi? i?lemcilerini çoktan duyurdular. Peki bu alternatif i?lemcileri kullanan rakipleri iPad 2’den daha ba?ar?l? olacak ürünler piyasaya sürebilir mi? ??te bu konuda çok da emin de?iliz. Çünkü Apple’?n rakiplerinden farkl? olarak bildi?i s?r, can al?c? noktan?n son teknolojiyi kullanmak de?il, do?ru dengeyi bulmak oldu?u…

Son teknoloji de?il, gerekli teknoloji
iPad 2’nin A5 i?lemcisi daha geli?mi? özelliklere sahip oldu?u için do?al olarak daha çok enerjiye ihtiyaç duyuyor. Bu da daha geli?mi? bir pil kullan?lmas?na neden oluyor. Bu durumun asl?nda daha kal?n ve daha a??r bir cihaz?n ortaya ç?kmas?na yol açaca??n? dü?ünmek mümkün. Fakat Apple bu konuda kullan?c? deneyiminden taviz vermemi? ve hem daha hafif, hem de iPhone’dan bile daha ince bir iPad 2 üretmeyi ba?arm??.
Buradaki as?l kilit nokta “kullan?c? tecrübesi”. Daha önce bahsetti?imiz en az A5 kadar geli?mi? mobil i?lemcilerden birini veya daha geli?mi?ini tercih etmemi? olmas? asl?nda Apple’?n bunu yapamayacak olmas? de?il; tercih etmemi? olmas?. Çünkü daha da geli?mi? bir i?lemci ayn? zamanda kullan?c?ya yans?t?lmas? gereken ek bir maliyet anlam?na geliyor.
Özellikle ak?ll? telefon pazar?nda ?u anda k?yas?yla bir donan?m yar??? ya?an?yor. Her firma iPhone ile rekabet edebilmek için daha geli?mi? i?lemcilere ve di?er donan?m özelliklerine sahip cihazlar üretme pe?inde. Fakat Apple bu donan?m yar??? ç?lg?nl???n? uzaktan izleyerek, kullan?c?n?n ihtiyaç duydu?unun üzerine ç?kmayacak ama özenle bir araya getirilmi? ö?eleri tercih ediyor. Bunun sonucu olarak ta ortaya gereksiz detaylardan s?yr?lm??, fiyat? kabul edilebilir s?n?rlarda kalan ve kullan?c?n?n beklentileri hemen her alanda kar??layabilecek bir ürün ç?k?yor. iPad 2’nin gerçek rakipleri sadece bu basit s?rr? ke?feden firmalar aras?ndan ç?kacak gibi görünüyor…

  CHIP Online 

Philips müzik severler için yeni Harmony 8000 serisi DVD HiFi sistemi duyurdu

Philips müzik severler için yeni Harmony 8000 serisi DVD bile?eni HiFi sistemi duyurdu.Yeni ClariSound hoparlörler ile birlikte gelir,yeni HiFi ses ve araçlar?n do?al üretimini sa?lamak için,bu hoparlörler Philips’in kullan?m cam elyaf woofer konisi”do?al ses,ayr?nt?l? hassasiyet ve gergin bas.aras?ndaki en iyi dengeyi”sunuyor.Harmony 8000 dijital amplifikatör 2x80W RMS D s?n?f? ile tasarlanm?? ve USB depolama ayg?tlar?na kadar müzik çalma için iPad,iPod ve iPhone ve USB ba?lant? noktas? için bir CD/DVD oynat?c?,entegre yuva içerir..philips.com

LG T315 Fiyatı ve Özellikleri

LG T315 Fiyatlar | LG T315 Özellikleri | LG T315 Yurtd??? Fiyat?

LG T315

lg t315

LG’ nin yeni modeli T315 ?u özellikleri ile dikkat çekiyor. Wi-Fi, 4GB’ a kadar microSD kart deste?i, 3.5 mm (evrensel) kulakl?k giri?i, Java deste?i, FM radyo ve 900 mAh batarya. ?sterseniz sizlerle LG T315 teknik detaylar?n? payla?al?m:

LG T315 Teknik Özellikler

Kamera & Görüntü

Kamera – 2.0 Megapiksel, 1600×1200 foto?raf çözünürlü?ü, (QVGA)Video
Ekran – 2.8 inç, 240×400 piksel ekran çözünürlü?ü
Renk – TFT rezitif dokunmatik ekran, 256 bin renk

Ba?lant?

Ba?lant? Ayarlar? – Bluetooth, Micro USB v2.0, Wi-Fi 802.11 b/g
Veri Modlar? – GPRS, EDGE, WAP 2.0/xHTML, HTML internet taray?c?

Haf?za

Dahili Haf?za – 20 MB
Geni?letilebilir Haf?za – 4 GB MicroSD/Kart yuvas?
Telefon Defteri – Rehber, resimli arama
Arama Kay?tlar? – Var

Batarya Gücü

900 mAh Li-Ion Standart Batarya

Telefon Boyutu ve Görünüm

Boyut – 123 x 63.2 x 10.9 mm
Renkler – Siyah

LG T315 Fiyat?

Yurtd??? fiyat?: 120 Euro (Yakla??k 270 TL). Tabi bu fiyat ülkemize gelene kadar kaça ç?kar kaça dü?er onu da bilemiyoruz.

LG T315 Yorumumuz

LG T315 alt s?n?f standart dokunmatik telefonlardan Wi-Fi özelli?i ile s?yr?lsa da pek ileri geçemiyor. E?er Wi-Fi özellikli ve dokunmatik bir telefon ar?yorsan?z öneririz.

Elektronikotin.com