Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Yeni Bir

Hangi kuçu sana göre?Hangi kuçu sana göre?Kaçan frizbileri yakalas?n, sevimli numaralar yaps?n, parkta size yeni arkada?lar bulsun diye ald???n kuçu, gecenin üçünde hal?n?n ortas?na ç?karmaya, DVD’lerini çi?nemeye ba?lad???nda ne olacak? Hâlâ köpek istiyor musun? O halde en az?ndan sana en uygununu bulman laz?m.
Yeni bir ili?kiye haz?r m?s?n?
Yeni köpe?inle arkada?lar?n aras?nda popüler olmay? amaçl?yorsan, gidip yeni bir ayakkab? almaya ne dersin? Köpek ya?ayan, nefes alan, duygular? olan canl? bir varl?kt?r, sekiz ayl?k olup soka?a at?ld???nda hissedeceklerini dü?ünsene. Köpek almak, bir biblo almaktan çok bir çocuk sahibi olmaya benzer. Sorumluluk a??r gelecekse bir bitki almaya ne dersin? Ayakkab? teklifimiz de hâlâ geçerli.
Evde gündüz kimse olmuyorsa, yaln?z, mutsuz bir köpe?in olacak demektir. Peki köpe?in mutsuz oldu?unu nas?l gösterir? “?lgilensene benle” diyemeyece?ine göre ders notlar?n?n üzerine çi?ini yaparak, sistematik olarak CD’lerini yiyerek ilgi çekmeye çal??acakt?r. Asl?nda bu onun de?il, onu minicik bir eve t?k?p saatlerce yaln?z b?rakan senin kabahatin. Diyelim ki sürekli ilgileneceksin, peki kuçu kakas? toplamaya, kuçu çi?i paspaslamaya haz?r m?s?n? Apartman?nda köpek beslenebiliyor mu? Mamas?d?r, ilac?d?r, a??s?d?r, oyunca??d?r derken ailen her türlü masraf? kar??layacak m?? Bu sorular?n birine bile hay?r diyorsan bence seni ayakkab? reyonuna do?ru alal?m.
Ki?ili?ine en uygun tür hangisi?
Köpek sahibi olmak, kendini ke?fetme yolunda ataca??n önemli bir ad?m asl?nda. Kendini bilmezsen senin için uygun olan köpe?i nas?l bileceksin? Örne?in spor yap?yorsan enerjik bir köpek sana uyar. Tembel tenekeler için m?ym?nt? köpekler uygundur. Sulu gözlü arkada?lar?m?z daha arkada? canl?s? köpeklerden ho?lan?rken pimpirikli okurlar fazla tüy dökmeyen köpekleri tercih edecektir.
Çok genel kurallar var. Elbette köpekten köpe?e özellikler de?i?ebilir ama ço?u zaman ?rklar?n özellikleri bellidir.
Kani?, Alman Kurdu, tüm çoban köpe?i ?rklar?, av köpekleri, taz?lar, özellikle de Keeshond çok zeki köpeklerdir.
Hangi kuçu sana göre?Masti, Griffon, Bulldog, Teriyer, fazla egzersiz istemeyen, evde bak?lmaya uygun türlerdir. Genel olarak tüm süs köpekleri için bu geçerlidir. Hiç ko?up z?playan bir Chihuahua ya da Pekin köpe?i gördünüz mü?
Pug, Cocker Spaniel, Beagle, Golden Retriever ve Labrador, çocuklarla çok iyi anla??r.
Pug, Basenji, Boston ve ?skoç teriyer, Bulldog ve Corgi, apartman dairelerinde ya?arken ac? çekmeyen cinslerdir.
Basenji, Rus taz?s?, Whippet, ç?t ç?karmayan cinslerdir.
Bichon Frise, Collie, Golden Retriever ve Labrador retriever en arkada? canl?s? ?rklard?r.
Tabii bu ?rklardan birini seçmek, bu özelliklere sahip olmay? garanti etmiyor. Köpe?i alaca??n?z veterinerden, arkada??n?zdan ya da evlat edinece?iniz bar?nak görevlisinden gözlemledi?i kadar?yla karakter özelliklerini mutlaka sormal?s?n.
Üstelik alaca??n köpek mutlaka safkan olmak zorunda de?il. Zaten safkan köpeklerin ufak bir gen havuzu içinde ço?almas? sonucu ki?ilik problemleri gösterdikleri art?k yayg?n bir kan?.

A male Golden Retriever named Tucker.Image via WikipediaHangi kuçu sana göre?Hayat?na en uygun tür hangisi?Tabii bu i?in bir de ev taraf? var. Collie’lerin tüyleri göz rengini ortaya ç?karabilir ancak o kuçuyu minik bir apartman dairesine t?k??t?rmak zalimliktir. Günde kaç kere yürüyü?e ç?karabilirsin? “Her gün mü?” diye soruyorsan ba?tan vazgeç zaten. Gelecekte seni ne gibi de?i?iklikler bekliyor, üniversiteye ba?ka bir ?ehre gitme ihtimalin var m? mesela? Bo? zamanlar?nda evde pineklemeyi mi seviyorsun, yoksa da? bay?r demez misin? Türleri seçmeden önce bunlar? mutlaka dü?ünmelisin.
Bütçen yeterli mi?Köpek sahibi olmak ucuz bir i? de?ildir. Köpe?in için hayat boyu harcayaca??n parayla 200 ekran bir plazma alabilirsin. Tabii karar senin, dev bir televizyon mu, yoksa kar??l?ks?z sevgi mi?
Köpe?in kendisi, di?er masraflar?n yan?nda devede kulak kal?yor, hatta bar?naktan ücretsiz de alabilirsin, hatta öyle yap. As?l masraf, mama k?sm?yla ba?lar. Veterinere uygun mamay? dan??mal?s?n. “Ne veterineri” mi? Seninle i?imiz var. Bunun check-up’? var, a??s? var, biti kenesi var, k?s?rla?t?r?lmas? var, di? bak?m? var… Sokakta arkada?lar?yla ko?u?turmuyorsa y?lda bir yeter. Ancak olur olmaz bir ?ey yutmas? durumunda yap?lacak operasyon için kenarda biraz paran olsa iyi olur.
Hangi kuçu sana göre?Su ve mama kaplar?, kaliteli bir tasma, yatak, tüy bak?m? aksesuarlar?, çi?neme oyuncaklar?, ta??mak için kaliteli bir kutu ve so?uk havalarda yürüyü?ler için bir kazak, ilk gün alman gereken ?eyler.
Nereden alaca??m??stedi?in yerden elbette. Bu i?in en ideali, yavrular? olmu? bir tan?d???n köpe?idir. Annesini, babas?n? bilmek, huyunu, suyunu, sa?l???n? bilmek demektir. Bar?naklar da çok iyi bir fikir. Safkan köpeklerden yavrulara kadar her türlü köpe?i, her ?rktan kuçuyu burada bulabilirsin. Üstelik bar?naktan bir köpek evlat edinerek çok hay?rl? bir i? yapm?? olursun. Ne kadar iyi yürekli insanlarca bak?lsalar da bar?naklar köpekler için çok iyi ya?am ko?ullar? sunam?yor. Hele belediye bar?naklar?ndaki köpeklerin halleri içler ac?s?. Bar?naktan alaca??n köpek hem bedava hem de onun hayat?n? kurtar?yorsun. Tek sorun, alaca??n köpe?in sa?l?k ya da ki?ilik problemleri olabilir, bunu da bar?nak görevlisiyle konu?arak ö?renebilirsin.
Kaç?nman gereken yer ise pet shop’lar. Küçük kafeslerde, kocaman ???klar alt?nda sergilenen o yavrular içi sadece “hay?r” deyin. O sat?lmayan yavrular?n sokaklara ya da bar?naklara terk edildiklerini biliyor musunuz? Hayvanlara zalimce davrand?klar? için fast food zincirlerini k?n?yorsan pet shop’lar?n yan?na bile yakla?maman gerekir. Pet shop’tan ald???n?z köpek ile bir yavruyu kurtarm?yorsunuz, sadece bu endüstriyi destekliyorsunuz.

Enhanced by Zemanta

Firefox 4 RC hazır, İndirin!

Mozilla, yay?nlad??? 12 beta sürümün ard?ndan, Firefox 4’ün RC sürümünü kullan?c?larla bulu?turdu. Bu sürüm, Firefox 4 için gerçekten önemli bir sürüm; çünkü yeni taray?c? bekleyenler, art?k beta’lardan b?km??t?. Sürekli olarak ertelenen final sürüm, hesapta olmayan yeni beta’lar derken, galiba bu kez Firefox 4’ün final sürümüne çok yak?n?z. Aç?klamaya göre Firefox 4’ün final sürümü, Mart ay? içerisinde haz?r olacak ve indirilmeye sunulacak.

Firefox 4 RC sürümünün, final sürümde olmas? beklenen hemen her türlü detay? içeriyor. Beta a?amas?n? atlatan bir taray?c? oldu?u için, arama çubu?unun yan?ndaki “feedback” dü?mesi kald?r?lm?? durumda. Ama as?l heyecan verici detay, Firefox 4’ün ilk aç?l???nda gizli. Son sürümlerde hep geç aç?l?yor diye ele?tirilen taray?c?n?n bu sürümü, neredeyse 1 saniye içerisinde kullan?ma haz?r hale geliyor.

??te indirme ba?lant?s? ve bilmeniz gerekenlerFirefox tak?m?n?n lideri olan Mike Beltzner, RC sürümünün hemen ard?ndan yapt??? aç?klamad, final sürümü de Mrt ay? içerisinde sunacaklar?n? do?rulad?. Ayr?ca >Beltzner, daha önce s?k s?k dile getirildi?i gibi, her 3 ayda bir yeni bir Firefox ile kar??la?aca??m?z?n da alt?n? çizdi. Bu aç?klaman?n ?????nda, Haziran ay? ortas?nda Firefox 5’i, Eylül ay? ortas?nda Firefox 6’y? ve y?l sonunda da Firefox 7’yi görmek kimse için sürpriz olmamal?.

K?sacas? Mozilla, Firefox 4 ile birlikte yeni bir dönemin de ba?lad???n? müjdeliyor. Chrome gibi, Firefox da kullan?c?lar? yeni sürüm ya?muruna tutmakta kararl?. Ve görünü?e göre, bundan sonra ç?kacak tüm yeni Firefox sürümleri, Firefox 4’ün temeli üzerine in?a edilecek.

Firefox 4 RC’nin Windows sürümünü Türkçe olarak indirip denemek isteyenler, a?a??daki ba?lant?y? kullanabilir. Di?er dillerdeki sürümler ya da di?er i?letim sistemleri içinse buraya t?klayabilirsiniz

Download: Firefox 4 RC

HTML 5 deste?i, geli?tirilmi? donan?m h?zland?rma özelli?i ve çökmelere kar?? geli?mi? koruma, Firefox 4 RC’de dikkat çeken ba?l?ca yenilikler aras?nda say?labilir.

Bilgisayarınızda kesinlikle olması gerekenler

Windows Ba?lang?ç Paketi 2011Windows Ba?lang?ç Paketi 2011

Windows’u yeni kurdunuz ama i? bu kadarla bitmiyor. CHIP Online’?n ba?lang?ç paketi emrinizde…

Bilgisayar?n?za yeni format m? att?n?z? Yada yeni bir bilgisayar m? ald?n?z? Chip Online bilgisayar?n?z için en uygun programlar? sizin için buldu. Format sonras? kesinlikle yüklemeniz gereken ücretsiz programlar? makalemizin ilerleyen sayfalar?nda bulabilirsiniz.

Herkes bir gün bunu tadacakt?r : Windows’unuzu seneler boyunca kulland?ktan sonra i?letim sisteminiz anlams?z hatalar vermeye ba?layabilir. ?nternette sörf yapmak, oyun oynamak yada çal??malar?n?z? yapmak neredeyse imkans?z hale gelir. Tek çözüm format atmakt?r. Yeni bir sistem kurman?n birçok faydas? vard?r. Ama i?letim sisteminizi yeniden eskisi gibi verimli kullanmadan önce, bilgisayar?n?z? yeniden hayata döndürecek do?ru yaz?l?mlar? yüklemeniz gerekir.

Taray?c?, anti-virüs program? veya anl?k mesajla?ma arac? : Bu programlar olmadan Windows’unuzda fazla bir ?ey yapamazs?n?z. Chip Online yeni bir sistem kurmu? birinin ihtiyaç duyabilece?i ücretsiz programlar? sizin için ara?t?rd?.

Güvenlik : Virüs ve solucanlara kar?? korunmaGüvenlik : Virüs ve solucanlara kar?? korunma

Virüslerin ve casus yaz?l?mlar?n en sevdi?i hedef Windows kullan?c?lar?d?r. Sisteminizi bu davetsiz misafirlere kar?? korumak için güvenlik yaz?l?mlar?n?n yüklenmesi ?artt?r.

avast Free Antivirus
E?er karma??k araçlar ve güvenlik detaylar? ile u?ra?mak istemiyorsan?z, avast Free Antivirus tam size göre.

Bu tam te?ekküllü virüs taray?c?s? bir çok koruma modülüyle bilgisayar?n?z? e? zamanl? olarak korur. E-posta kontrolü, dosya payla??m araçlar? korumas?, messenger taray?c?s? ve bildirim hizmeti gibi birçok özelli?i vard?r. Her bile?eni en verimli olacak ?ekilde kendisi ayarlar. Test merkezi olarak özellikle Avast’?n performans?ndan etkilendik.

?ndirme linki : avast Free Antivirus

Spybot – Search & Destroy
Virüs taray?c?n?z için mükemmel bir eklenti olan “Spybot – Search & Destroy” tek bir tu? t?klamas?yla Windows’unuzu casus yaz?l?mlara kar?? koruyor. E?er program bilgisayar?n?zda zararl? bir yaz?l?m bulursa, sadece yaz?l?m?n reklam ve casusluk bölümünü yok ediyor, bu ?ekilde gerçek program hala çal??maya devam edebiliyor.

Ayr?ca Spybot bilgisayar?n?zdaki “çevrimiçi kullan?m izleri”ni silep, bilgisayar?n?zdan bilgi çalmak isteyen casuslar?n i?ini daha da zorla?t?rabilir. Örne?in ziyaret etti?iniz web siteleri, aç?lm?? dosyalar?n?z, ba?lat?lm?? programlar?n?z veya çerezleri silebilir. Bu program tüm taray?c?lar? desteklemektedir.

?ndirme Linki : Spybot – Search & Destroy

 

Sistem&?nce ayar : Olmazsa olmaz araçlarBu programlar ile eksik Windows fonksiyonlar?n? tamamlayan pratik araçlara sahip oluyorsunuz.

CCleaner
CCleaner sayesinde bilgisayar?n?z çok daha h?zl? çal???r, çünkü istedi?iniz bölümleri analiz eder, taray?c? çerezleri gibi ihtiyaç duyulmayan ve kullan?lmayan dosyalar? siler.
Program ayarlar?ndan her ba?lang?çta temizlenmesi gereken dosyalar? seçebilirsiniz. Ayr?ca CCleaner her önyüklemede otomatik komple temizlik gibi birçok farkl? ayar sunar.

?ndirme linki : CCleaner

CDBurnerXP
Ev kullan?m? için pahal? Nero paketleri yerine CDBurnerXP gibi ücretsiz yaz?l?mlar tamamen yeterli olacakt?r. Bu program sayesinde ses ve veri CD/DVD’leri olu?turabilirsiniz. Ayr?ca Blu-ray ve HD-DVD’leri gibi tüm önemli ses formatlar?n? destekliyor.

?ndirme linki : CDBurnerXP

7-Zip

7-Zip ar?ivleme ve dosyalar? ç?karmada sadece en iyi çözüm olarak kalmay?p ayr?ca bu hizmetini ücretsiz olarak veriyor.

Bu bedava araç internette kullan?lan ZIP, RAR, GZIP, BZIP2, TAR, CAB, ISO, ARJ, RPM ve DEB gibi tüm önemli dosya formatlar?n? destekliyor. Ama en yüksek s?k??t?rma h?z?na kendine ait olan 7z format?nda ula??yor. Ayr?ca 7z format?yla kendi kendine ay?klanan ar?ivler olu?turabilirsiniz.

?ndirme linki : 7-Zip

Multimedya : Bilgisayar?n?zda daha fazla e?lence

Microsoft, Windows Media Player ile zaten güçlü bir yaz?l?m sunuyor, ama internet a?lar?n? ve videolar? kesintisiz bir ?ekilde oynatmak için ba?ka yaz?l?mlara ihtiyac?n?z var.

VLC Media Player
VLC Media Player her türlü kullan?c?n?n bilgisayar?nda olmas? gereken bir yaz?l?m. Bu aç?k kaynak kodlu program tüm önemli dosya formatlar?n? oynatabiliyor. Örne?in DVD, VCD, MPEG ve DivX’leri oynatmakta hiçbir s?k?nt? geçmiyor. Ayn? zamanda bu oynat?c? “MPEG- ve DivX-streaming” dosyalar?n? da destekliyor, bu ?ekilde videolar?n?z? daha indirme a?amas?ndayken izleyebiliyorsunuz.

Yeni versiyonu ile birlikte yeni bir görünüme kavu?an program ayn? zaman yeni özellikler de sunuyor. Bir video veya ses dosyas?n?n sesinin k?s?k olma ihtimaline kar??n teorik olarak yüzde 200’e kadar açabiliyorsunuz. Ayr?ca iste?iniz do?rultusunda “VLC Media Player” albüm kapa?? aramas? yapabiliyor.

?ndirme linki : VLC Media Player

Adobe Flash Player
E?er internetinizin keyfini tam anlam?yla sürmek istiyorsan?z, “Adobe Flash Player” bilgisayar?n?zda kesinlikle olmas? gereken bir program. Ancak bu bedava araç ile internette bulunun her türlü fla? animasyonunu taray?c?n?zdan oynatabilirsiniz.

Ses ve video dosyalar?, fla? animasyonlar veya taray?c? oyunlar?… Bu içerikteki hiçbir internet sitesi bu yaz?l?m olmadan tam anlam?yla görüntülenmiyor. Bunun için bilgisayar?n?zda “Adobe Flash Player”?n son versiyonu yüklü olmal?.

?ndirme linki : Adobe Flash Player

Online : Her zaman internet

Online : Her zaman internetSörf yapmak, chat yapmak veya telefon görü?meleri yapmak : Bu yaz?l?mlar olmadan internet dünyas?nda bunlar? yapmak çok zor…

Firefox
?nternet Explorer’?n en büyük rakibi olan Mozilla Firefox, Windows ile birlikte gelen ?nternet Explorer’dan birçok yönüyle daha üstün. Daha güvenli, daha iyi donan?ml? ve en önemlisi geni?letilebilir özellikler sunuyor.

Bu aç?k kaynakl? proje belli bir grup taraf?ndan sürekli geni?letiliyor ve yeni özellikler kazand?r?l?yor. Firefox’un bu kadar popüler olmas?ndaki di?er bir neden ise ?üphesiz fonksiyonlar?n?n say?s?z eklenti ile desteklemesi.

?ndirme linki : Firefox

Skype
Ücretsiz telefonla görü?me yaz?l?m? Skype geçti?imiz birkaç sene içinde internet telefonu ve videolu görü?me konusunda standart bir araç haline geldi.

Bu ücretsiz program ile kar??l?kl? olarak veya bir konferansta 25 ki?iyle ayn? zamanda görü?ebilirsiniz. Telefon görü?meniz s?ras?nda ayn? zamanda mesaj gönderebilir veya dosya al??veri?i yapabilirsiniz.

Skype Linux, Mac OS i?letim sistemlerinde çal??t??? gibi ayn? zamanda baz? cep telefonlar?nda da çal??abiliyor. Bizim dü?üncemize göre Skype, Windows’un standart programlar? aras?nda yer almal?.

?ndirme linki : Skype

 Office : Büronuz için ücretsiz yaz?l?mlar

Office : Büronuz için ücretsiz yaz?l?mlarMektup yazmak, belgelerinizi okumak veya PDF dosyalar? olu?turmak.. Bu ücretsiz araçlar ile her türlü büro i?iniz için en iyi ?ekilde donat?lm?? olacaks?n?z.

OpenOffice
E?er Microsoft Office’e o kadar para vermek istemiyorsan?z size alternatif bir yaz?l?m olan OpenOffice’i öneriyoruz. Bu ücretsiz Office program? gün geçtikçe daha da popüler oluyor. Sadece özel olarak de?il bir çok ?irkette bu ücretsiz Office paketini kullan?yor.

OpenOffice metin düzenleme, tablo-i?lem, sunum, çizim,veritaban? yönetimi ve denklem düzenleyicisi gibi bir Office paketinden beklenecek tüm özellikleri sunuyor.

?ndirme linki : OpenOffice

PDFCreator

E?er kendi PDF dosyan?z? olu?turmak istiyorsan?z, dönü?türme hatalar?n? en aza indiren bu ücretsiz yaz?l?m tam size göre.

Bu ücretsiz yaz?l?m ile herhangi bir program?n yazd?rma fonksiyonu ile kendi PDF dosya?n?z? olu?turabilirsiniz. Program kendisini Windows’a yaz?c? olarak tan?tt??? için dokümanlar?n?z? otomatik olarak PDF dosyas? halinde kaydedebilirsiniz.

Nerdeyse tüm platformlarda kalite kayb? olmadan görüntülenebilen PDF dosyalar?; ba?kalar?na gönderilen ara?t?rma yaz?lar?, sunumlar veya di?er önemli belgeler için mükemmel bir format.

?ndirme linki : PDFCreator

 Foto?raflar & Resimler

Foto?raflar & ResimlerSabit diskinizin çekti?iniz foto?raflarla veya internetten indirdi?iniz resimlerle yeniden dolmas? sadece birkaç hafta al?r. Bu ücretsiz yaz?l?mlar ile bu yükü hafifletebilirsiniz.

Paint.NET
Paint.NET özellikle Windows XP ve üstü için geli?tirilmi? bir resim düzenleme arac?d?r. Washington State Üniversite’si ve Microsoft ile ortak haz?rlanm?? bu program “MS Paint” uygulamas?n?n bir alternatifi olarak dü?ünülmü?tür.

Pahal? yaz?l?mlar?n sundu?u birçok özelli?i sunan bu program ayn? zamanda birden çok katmanda çal??ma deste?i de sunar.

?ndirme linki : Paint.NET

Picasa
Picasa sabit diskinizdeki resim ve videolar? çekim tarihine göre otomatik olarak s?ralar. Bilgisayar?n?za bir dijital kamera ba?lad???n?zda, yeni foto?raflar? Picasa ile tek bir maus t?klamas?yla düzenleyebilirsiniz.

?stedi?iniz foto?raflar? e-posta ile gönderebilir, yazd?rabilir veya d??a aktarabilirsiniz. Do?rudan yaz?l?m üzerinden foto?raflar?n?z? CD’ye basabilir veya internete yükleyebilirsiniz.

Güncel sürümünün yenilikleri aras?nda “Sync to Web” özelli?i ve “Retouch” arac? bulunuyor. Bir hesab?n?z oldu?u takdirde tüm dosyalar? Picasa web albümü ile e? zamanlayabilirsiniz. “Retouch” arac? ile foto?raflar?nda çizikler gibi kalite kusurlar?n? giderebilirsiniz.

?ndirme linki : Picasa

Kaynak: Chiponline

 

Oyna, yarat, tüm dünya ile paylaş

LittleBigPlanet 2Image via Wikipedia

Sony, herkese en ç?lg?n rüyalar?n? gerçekle?tirebilecekleri gücü veriyor.

Yeni y?la, PlayStation®3’te LittleBigPlanet™2 oyunu ile ba?lamak için haz?r m?s?n?z? Hayal gücünüzü toplay?n ve küçük ama güçlü Sackboy’un dönü?ünü kutlay?n. Sackboy, geçen sefer geldi?inde, Craftworld’ün yamal? gezegenindeki maceralar? için ’Y?l?n En ?yi 15 Oyunu Ödülü’nü kazanm??t?. Üstelik, o zaman, oyuncular henüz oyuna ba?lamam??lard?. Sadece, etraflar?ndaki dünyan?n her yönünü ?ekillendirmeye ba?lam?? ve dünyan?n her yerindeki di?er insanlar?n oynamas? için tüm seviyeleri yaratm??lard?. Bu kez, Sackboy öyle bir geri geldi ki; istedi?iniz herhangi bir deneyimi gerçekle?tirmenize güç ve destek verecek. Olanaks?z m?? Hiç de de?il… Siz, arkada??n?z ve aileniz, Sackboy’un sunduklar?n? ke?federken harika vakit geçireceksiniz.

Bir ekip olu?turun, bir Sackboy’u ki?iselle?tirin ve yepyeni bir macerada Craftworld’de kendi yolunuzu olu?turmaya ba?lay?n. Gezegen, dev ve yarat?c? bir emici elektrik süpürgesi olan korkunç Negativitron’un tehdidi alt?nda ve sadece sizin ekibiniz onu koruyabilir. Üzerinde ko?aca??n?z, z?playaca??n?z engeller, kancalar ve yol boyunca size yard?m edecek Grabinator eldivenleri, çözmek için bulmacalar ve toplanacak ödüller bulacaks?n?z. E?er oynad???n?z oyunun çok aktif olmas?ndan ho?lan?yorsan?z, yeni PlayStation Move Controller için özel olarak tasarlanm?? on seviye tam size göre.

??te size asla eskimeyecek bir oyun!
Bitirdiniz mi? Hay?r. ?lk LittleBigPlanet oyuncular? taraf?ndan yarat?lm?? ve yüklenmi? üç milyondan fazla seviyeye geçin. Bu oyuncular?n hepsi online dünyada ve her gün, her saat yükleme yaparak sizinle oynamaya haz?r. Burada; kad?nlar, erkekler, gençler veya sadece ruhu genç olanlar için mutlaka bir ?ey var. Her zaman yeni bir deneyimin keyfini ç?karabilirsiniz ve hatta ailenizdeki en ate?li oyuncu bile bu oyunu çabucak bitiremez. Asl?nda hiçbir zaman oyunun sonuna ula?amaz.

?imdi, yarat?c? olma zaman?
LittleBigPlanet 2, oyun oynaman?n çok daha ötesinde bir ?ey. Size, tüm oyunlar? yeniden olu?turmadan tutun da yarat?c?l???n?z? konu?turmaya dek pek çok ?ey yapma ?ans? sunuyor. Bir araba yar??? veya uçu? simülatörü yaratabilirsiniz. Çocuklar için onlar?n kitaplar?ndan esinlenerek yap-bozlar olu?turabilirsiniz. Sevdi?iniz biri için romantik bir tekne gezisi, kafa dengi bir arkada??n?z için satranç temal? bir düello veya gürültücü bir e?li grup için e?lenceli bir rock müzik ortam?… Hareketli mekanizmalar icat etmenize, yeni vah?i ya?amlar? ke?fetmenize, duman makineleri olu?turman?za ve hatta otomatikle?mi? karakterleri programlaman?za izin veren Sackboy’un araç çantas? Popit ile bunlar?n hepsi mümkün. Yapmas? e?lenceli ve kolay, oynad?kça bu konuda daha da geli?eceksiniz.

Kendinizi bir oyun yarat?yormu? gibi hissetmiyor musunuz?
Öyle, de?il mi? Ekip olu?turun ve dünyaya zevkinizi göstermek için bir moda ?ovu düzenleyin. Bir müzik klibi yap?n, gözden geçirebilece?iniz bir aile foto?raf albümü veya sanal bir evcil hayvan için muhte?em bir yuva olu?turun. Çocuklar?n?z? yar??maya ça??r?n ve nas?l dü?ündüklerini görün. ?nteraktif bir do?um günü kart? haz?rlay?n. Gördü?ünüz her ?eyle etkile?im içinde olabilirsiniz ve etiketlere, boyalara, metale, süngerlere, balonlara, yaylara, motorlara, plazma dizilerine, elektri?e, duman makinelerine ve PlayStation 3’ünüze yükledi?iniz her foto?rafa sahip olabilirsiniz. Sonuçta her ?ey planlad???n?z gibi olmayabilir, ancak tüm bunlar? yaparken süper vakit geçirece?iniz garanti!

PlayStation®Network dünyas?nda e?lenin
?yi i?: Bir mola verdiniz. Evden ayr?lmadan dünyay? biraz gezmenin tam zaman?. Dünyan?n her yerinden insan, yeni deneyimler yarat?yor ve sizin ke?fetmeniz için PlayStation®Network’e yüklüyor. Birlikleri toplay?n veya online dünyada kar??la?t???n?z insanlarla ekip olu?turun ve i?e giri?in. Sevdi?iniz seviyeleri bulman?za ve payla?man?za yard?mc? olan yepyeni bir sosyal site olan LittleBigplanet.com yoluyla LittleBigPlanet macerac?s? arkada?lar?n?za ba?lanabilirsiniz.

LittleBig Planet 2, 129 TL fiyatla sat?l?yor.

CNET Türkiye

Haber – Cep telefonunda çığır açacak buluş!

Haber, O?uzhan Özcan’?n dünyamobilve ileti?im teknolojileri devi ?sveç’te büyük yank? bulan çal??mas?, cep telefonlar? arac?l???yla 2 boyutlu ’’hayalet görüntülerin’’ görüntülenmesi ve mekanla ili?kilendirilerek bu görüntülerin hareketlendirilmesine imkan sa?l?yor.

Teknolojinin ilk prototipi, bu y?l?n sonunda ?sveç’teki ünlü Vastmanlandas Müzesi’nde dünyaya tan?t?lacak.

Teknoloji, sa?l?ktan, e?lence ve oyun sektörüne, güvenlik uygulamalar?na kadar pek çok sektörde yeni grafik uygulamalar? yap?lmas?na da olanak tan?yacak.

AA muhabirine çal??malar?na ili?kin bilgi veren Prof. Dr. Özcan, küçük bilgisayarlar?n cep telefonlar?na adaptasyonuyla cep telefonlar?yla her türlü bilgi, ileti?im vemedyauygulamalar?n?n yap?labilir hale geldi?ini ifade etti.

Özcan, bir fizik profesörü ve birbilgisayarmühendisi profesörünün yer ald??? ve ba?kanl???n? yürüttü?ü ekiplerinin mobil cihazlarda mekanla 2 boyutlu görüntü aras?ndaki ili?kiye yeni bir boyut kazand?ran bir teknoloji geli?tirdiklerini aç?klad?.

Özcan, teknolojinin uygulamalar?n? ?öyle anlatt?:

’’Söz konusu teknolojide, cep telefonu içindeki bilgisayar yaz?l?m? ve 2 boyutlu görselleri bar?nd?ran üç boyutlu bilgisayar modeli, bulunan mekanla çak??t?r?l?yor ve kullan?c? cep telefonunu hareket ettirdi?i zaman mekan içindeki iki boyutlu imgeleri hayalet görüntüler olarak görmeye ba?l?yor. Cep telefonu, çak??t??? iki boyutlu görseller cep telefonu penceresinden bakarak o hayalet görüntülerin bir parças?n? görebiliyor.

Ortaya koydu?um tasar?mda, bir mekan içinde yatay ve dü?ey halde hayalet resimler ve videolar bulundu?u varsay?ls?n. Cep telefonunu elde bir büyüteç gibi tutularak hayalet 2 boyutlu görüntülere bu görseller gözle görülebilir bir hale geliyor.

Ayn? ?ekilde bir metre ötedeki bir ba?ka hayalet imgeye cep telefonunuzu ilerletti?inizde onu da görme ?ans?na sahip oluyorsunuz. Bugüne kadar bu senaryo teknik olarak yap?lam?yordu. Bir fizik profesörü ile bir bilgisayar mühendisi profesörü ortaya koydu?um bu tasar?m fikrini dört ayl?k bir çal??ma yaparak gerçekle?tirmeyi ba?ard?.’’

-’’CEPTE YEN? B?R ÇI?IR AÇILIYOR’’-

Geli?tirilen teknolojide, kullan?c?n?n, mekan?n ortas?nda duran video görüntülerine nas?l ula?abilece?ini, ula?t???nda bu video görüntülerini makinenin nas?l alg?layabilece?ine dair bugüne kadar yap?lm?? bir grafik arayüz çözümünün bulunmad???n? aktaran Özcan, ’’Biz bu çal??mam?zla beklenen grafik arayüz çözümlerini ortaya koyduk. Bu olay cep telefonu uygulamalar?nda bir ç???r aç?yor’’ diye konu?tu.

Uygulaman?n sa?l?ktan, ticarete, e?lence ve oyun sektörüne ve güvenlik uygulamalar?na kadar pek çok alanda fonksiyonel çözümler getirilmesini de sa?layaca??n? kaydeden Özcan, ’’Bu uygulama, bugüne kadar grafik arayüzlerde çözülmemi? binlerce tasar?m probleminin çözümü anlam?na da geliyor’’ dedi.

Projelerinin ?sveç devletinin çok önemli desteklerinden biri olan ’’Tasar?m Geli?tirme Deste?i’’ ald???n? bildiren Özcan, ayn? zamanda ?sveç’in çok önemli müze a?lar?ndan biri olan Vastmanlands Müzesi’nde teknolojiye ait ilk prototiplerin bu y?l?n sonunda dünyaya tan?t?laca??n? bildirdi.

Teknolojinin ticari ürüne dönü?türülmesi için çal??malara devam ettiklerini belirten Özcan, cep telefonu firmalar? ile de görü?melerinin sürdü?ünü aktard?.

-MOB?L DÜNYADA ÖNCÜ B?R TÜRK-

Teknolojinin geli?mesinde Türk bilim adam? olarak katk?s?n?n önemli oldu?una i?aret eden Özcan, ’’?sveç cep telefonu, ileti?im araçlar? aç?s?ndan son derece geli?mi? bir ülke. Skype’? geli?tiren de bu ülke. Cepte ç???r açacak böyle bir teknolojide öncü ülkeler aras?nda bulunan ?sveç’teki endüstriye bir Türk profesör olarak önderlik etmek son derece önemli diye dü?ünüyorum’’ diye konu?tu.

Prof. Dr. Özcan, teknolojilerinin patent çal??malar?n?n sürmesi nedeniyle teknolojiye ait detay bilgiler veremeyece?ini, ancak ba?ta ?sveç olmak üzere teknolojinin tüm bilim çevrelerinde geni? yank? buldu?unu sözlerine ekledi.

AA

Haber – Cep telefonunda ç???r açacak bulu?!
haber

Haber – Turkcell Kamu Tarifesi, tekrar açıldı

Haber, Turkcell, “Ya?as?n Kamu” üyelerine farkl? marka i?birlikleriyle 2011 y?l?nda birçok indirim ve avantajl? al??veri? imkan? sunacak. CEREN YILMAZ

 

Turkcell, geçti?imiz y?llarda büyük ilgi gören Kamu Tarifesi’ni tekrar mü?teri al?m?na açt?.

KDV ve Ö?V dahil 40 TL kar??l???nda her yöne bin 200 dakika konu?ma sunan yeni Kamu Tarifesi, bu kez ücretsiz “Ya?as?n Kamu” servisleri ve al??veri? avantajlar?yla geliyor. Turkcell, “Ya?as?n Kamu” üyelerine farkl? marka i?birlikleriyle 2011 y?l?nda birçok indirim ve avantajl? al??veri? imkan? sunacak. Ayr?ca, Kamu Tarifesi aboneleri, a??m riski olmadan Turkcell 3g VINN’la 4GB internet ayr?cal???ndan da ayda sadece 29 TL ye faydalanabiliyor.

Ülke çap?nda çe?itli il, ilçe ve köylerde görev yapan ö?retmenler, emniyet ve ordu mensuplar?, Sa?l?k personeli ve di?er tüm kamu çal??anlar?, Turkcell Kamu Tarifesi’ne geçebiliyor. Kamu Tarifesi’nden, di?er operatördeki numaras?n? Turkcell’e ta??yan, yeni bir hat alan veya mevcut Turkcell hatt?yla tarifeden faydalanmak için ba?vuran tüm kamu memur, i?çi ve emeklileri faydalanabiliyor. Mü?terilerimizin kamu kimlikleri ile birlikte Turkcell ?leti?im Merkezleri’ni (T?M) ziyaret etmeleri yeterli.

Turkcell’in sundu?u “kamu tarifesi ve servislerini”ni de?erlendiren Turkcell Genel Müdür Yard?mc?s? Burak Sevilengül ?unlar? söyledi:

“Mü?terilerimize çok önemli bir müjde vermenin heyecan?n? ya??yoruz. Milyonlarca kamu çal??an?n?n tüm beklentilerini kar??layabilecek dört dörtlük bir Kamu teklifi haz?rlamak için gösterdi?imiz çaba, meyvesini verdi. Büyük ilgi gören efsanevi Kamu Tarifemizi hem yeni abonelerimize hem mevcut Turkcell mü?terilerimize aç?yoruz. Bu tarifenin yan? s?ra ’Ya?as?n Kamu’ ile kamu çal??anlar?n?n ihtiyaçlar?na yönelik servis ve marka indirimlerini de sunuyoruz. Bütün bu avantajlar?n üzerine özel VINN teklifimizle ö?retmenlerimize, polislerimize, askerlerimize, çal??an ya da emekli tüm kamu çal??anlar?m?za maksimum fayda sa?layacak A’dan Z’ye tam çözüm sunan bir teklif haz?rlam?? olduk. Kamu çal??anlar? taraf?ndan beklenen, 2009 y?l?nda milyonun üzerinde ki?inin geçmi? oldu?u bu tarifenin yine milyonlarca ki?inin tercihi olaca??n? dü?ünüyoruz.

Ülkenin dört bir yan?nda hizmet verdikleri için mobil ileti?imde kapsaman?n de?erini en iyi bilen kesim olan kamu çal??anlar?m?z?n en uygun fiyatlarla daha fazla konu?ma, daha fazla internet, daha fazla bilgi, daha fazla indirim yani ’Daha Fazla Hayat’ f?rsat?n? kaç?rmak istemeyeceklerini dü?ünüyoruz.”

KAMULULARA ÖZEL TURKCELL 3G VINN En h?zl? ve en kaliteli mobil internetin adresi Turkcell 3G, kamu çal??anlar?n?n cebine geliyor. Kamu Tarifesi aboneleri dilerlerse 14 Ocak tarihi itibar?yla, ayda tüm vergiler dahil yaln?zca 29 TL ödeyerek paket a??m? ve sürpriz fatura riski olmaks?z?n Turkcell 3G VINN’la ayl?k 4GB ile yüksek limitli internet kullan?m hakk?na sahip olabiliyorlar. Abonelerin VINN için yeni alacaklar? hatt?n vergileri de Turkcell taraf?ndan kar??lan?yor.

Turkcell’liler Ya?ad? serisinin ikinci filmi olan Turkcell Kamu Tarifesi reklam filminde, televizyon dizisi Arka Sokaklar’?n Komiser Hüsnü ve Ali’si basit bir ka??t kesi?i nedeniyle hastaneye geliyorlar. Komiser Hüsnü tela? içinde doktor ararken kar??lar?na beyaz önlü?üyle Ferhat Göçer ç?k?yor. Turkcell Kamu Tarifesi’ni çok avantajl? bir teklifle yeniden sunmas?yla, Ferhat Göçer’in ?an?, ?öhreti b?rakt??? ve as?l mesle?i doktorlu?a döndü?ü anla??l?yor. Komiser Hüsnü ve Ali ?a?k?nl?klar?n? üstlerinden

at?p duruma al??maya çal???rken, as?l mesle?i yine doktorluk olan Cüneyt Ark?n’?n, ba?hekim olarak gelmesiyle ne diyeceklerini bilemiyorlar. ?STANBUL – ?HA

Turkcell
Haber – Turkcell Kamu Tarifesi, tekrar aç?ld?
haber

Sony memleketine kıyak geçti


Oyun konsolunda ata?a kalkan Sony, ?imdi de PlayStation Slim’e yeni bir karde? getirdi.

Japon men?eili Sony, 5 y?l aradan sonra PlayStation 3 ad?na yeni bir hamle yapt?. PlatStation 3 Slim’i standart siyah renginden kurtaran Sony, sadece Japonya’da sat??a sunulacak gümü? rengindeki yeni konsolunu tan?tt?.

Rengiyle fark yaratan ve Avrupa’da sat??a sunulmayacak olan yeni PlayStation 3 Slim’in özellik bak?m?ndan orjinalinden hiçbir fark? olmayacak.

S?n?rl? say?da üretilen ve 10 Mart’ta Japonya’da sat??a sunulacak “saten gümü?” rengindeki PlayStation 3 Slim’in 160 GB’l?k modeli 365 dolardan, 320 GB’l?k modeli ise 427 dolardan sat?lacak.

Facebook sevgisini vücuduna kazıdı


Dünyaca ünlü hip-hop ?ark?c?s? T-Pain’in Facebook sevgisi bak?n nas?l sonuçland?.

Grammy ödüllü hip-hop ?ark?c?s? T-Pain, Facebook’a olan ba?l?l???n? koluna yapt?rd??? dövme ile bir kez daha kan?tlad?. Facebook’un en önemli özelliklerinden olan “Like” (be?enme) butonundan yola ç?karak koluna, “you don’t have to like me” yani “beni be?enmek zorunda de?ilsin” yazd?ran T-Pain, e?i benzeri olmayan bir dövmenin sahibi oldu.

Toshiba’n?n reklam filmi için Hawaii yolunu tutan T-Pain, Twitter üzerinden yapt??? aç?klamas?nda; “Hawaii’ye her gitti?imde yeni bir dövme yapt?r?r?m. E?er Facebook yak?n bir zamanda kapanmazsa, yapt?rd???m en sevimli dövme bu oldu.” dedi.

Patent davalar?n?n havada uçu?tu?u ?u günlerde, umar?z Facebook avukatlar? T-Pain’e bu dövme için dava açmazlar.

Cep telefonu uzayda çeker mi

Haber, Surrey Üniversitesi’nde yap?lan bir ara?t?rmaya göre Surrey Uydu Teknolojileri Ltd. uzaya bir Android telefon göndermeyi planl?yor. Gönderilecek telefonun nas?l bir ak?ll? telefon olaca?? bilinmezken, bu projenin bir sene sonra STRaND-1 kod ad?yla gerçekle?tirilmesi bekleniyor. Telefonun bir ev telefonu olmayaca?? da kesin bilinen veriler aras?nda.

Ara?t?rmac?lar?n bu proje ile ak?ll? telefonlardaki ucuz ve küçük parçalar?n uzaydaki a??r? ko?ullara (s?cakl?k, yer çekimi, atmosfer vb.) dayan?p dayanamayaca??n? bulmak istedikleri ö?renildi.

Ba? ara?t?rmac? Dr. Chris Bridges’in konu hakk?ndaki aç?klamas? : Ak?ll? telefonlar, sensör, kamera, GPS sistemi ve Wi-Fi radyolar? gibi birçok parçaya sahip, bu tür parçalar da uzayda bulunan uydularda kullan?ld?. Ayr?ca ak?ll? telefonlarda de?i?ik i?letim sistemleri, aç?k kaynakl? yaz?l?mlar da kullan?labiliyor. E?er bir ak?ll? telefonun uzayda da çal??abildi?i kan?tlan?rsa, bu teknoloji aç?s?ndan yeni bir ça? olu?turacakt?r. Uydular için uygulamalar üretme ba?ta olmak üzere daha birçok teknoloji ile kar?? kar??ya kalaca??z.

 

Cep telefonu uzayda çeker mi
haber

Yüzüne söyleyemiyorsanız honklayın!

Sketch for Twitter. See also the author’s desc...Image via Wikipedia
Kim oldu?unuzu söylemeden istedi?iniz ki?iye istedi?iniz mesaj? honk.la ile gönderin.

Yakla??k 3 ayl?k bir çal??man?n sonucunda ortaya ç?kan honk.la, insanlar?n birbirleri hakk?nda dü?üncelerinin payla??ld??? veya mesaj gönderilen ki?iye olumlu-olumsuz yönlerinin haberdar edilebildi?i bir site. Honk ingilizcede korna çalmak anlam?nda kullan?l?yor. Çevrenizdeki insanlar? davran??lar? konusunda uyarmak ad?na mesaj gönderimini site kurucular? honk.lamak ?eklinde türetmi?ler. Böylelikle korna çal?p uyarmak olarak da dü?ünülebilir.

Tabi ki gönderebilece?iniz mesajlar arkada?lar?n?z?n sadece be?enmedi?iniz yönleriyle s?n?rl? de?il. Arkada?lar?n?z?n iyi ve güzel taraflar?n? onlarla payla?abilir, arkada?lar?n?za ho? sürprizler yapabilir ve hatta bir türlü aç?lamad???n?z o özel ki?iye nihayet duygular?n?z? itiraf edebilirsiniz.

Endüstri Mühendisi 2 arkada? Sinan Yüce ve Serdar Kemal taraf?ndan hayata geçirilen honk.la projesi, neredeyse her i?imizi internet üzerinden yaparken bu listeye yeni bir soluk getiriyor.

2011 y?lba??nda yay?na ba?layan site, kimli?inizi gizli tutarak, arkada?lar?n?z hakk?nda olumlu veya olumsuz dü?üncelerinizi onlarla payla?man?za olanak sa?l?yor. Tabi ki bunu yapabilmeniz için muhatab?n?z?n e-posta adresini bilmeniz gerekiyor. Servis taraf?ndan otomatik olarak gönderilen e-postalar ile mesaj al?c?ya gönderilmi? oluyor.

Projenin bir di?er e?lenceli taraf? da daha önce kullan?c?lar taraf?ndan gönderilen mesajlar?n anasayfadan yay?nlan?yor olmas?. Anasayfada yer alan ilginç mesajlar? okumak bile ?imdiden bir çok ki?iyi honk.lan?n müptelas? yapabilir. Ayr?ca Facebook, Twitter ve Friendfeed gibi sosyal payla??m siteleri üzerinden bu mesajlar? payla?mak da mümkün.

Honk.la arac?l???yla gönderilen baz? ilginç mesajlar;

 • O topuklularla bir de yürümeyi becersen tam olacak. K?zma lütfen seni seven arkada??n…
 • Çal??ma arkada??n olarak uyarmak zorunday?m. Bilgi i?lem hangi sitelere girdi?ini biliyor. B?rak onlar bilmese bile ben biliyorum. Umar?m yüzün k?zarm??t?r.
 • Senin gibi bütün burun esteti?i yapt?ranlar?n ortak yalan? “deviasyon vard?” laf?d?r ?ekerim. Sana ” hadi lenn ” diyorum. Ohh be rahatlad?m ?imdi.
 • Son kabul edilen projeyi, kendi yarat?c?l???n gibi gösterip müdürün gözüne girmeyi ba?arm?? olabilirsin, hakk?n olmadan ödül olarak kazand???n 1 maa? ikramiyeyi de unutmayal?m tabi. Ama bunun cezas?n? çok kötü ödeyeceksin…
 • Sen elmay? seviyorsun diye elma da seni sevmek zorunda m?? B?rak pe?imi art?k…
 • Benden daha üst görevde olman, her istedi?ini yapaca??m anlam?na gelmiyor… Sen git de önce, kendi evinde söz sahibi olmay? becer !!!
 • seni Galatasaray yazan e?ofman alt?nla da m? görecektim?..
 • Asl?nda sar? sac sana h?c yak??m?yor. Sen yak??t???n? zannedip ortada dolanmaya devam et :) ) Oks?dasyon sar?s?n?…
 • Yeni y?la 34 Victoria’s Secret mele?iyle girince yoklu?unu hat?rlam?yorum bile…
 • Biri seni deodorantla tan??t?rsa ne iyi olur
 • Seni çok seviyorum ama bir gün de hat?r?m? sormak için arasan hiç fena olmaz.