Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Bilgisayarınızda kesinlikle olması gerekenler

Windows Ba?lang?ç Paketi 2011Windows Ba?lang?ç Paketi 2011

Windows’u yeni kurdunuz ama i? bu kadarla bitmiyor. CHIP Online’?n ba?lang?ç paketi emrinizde…

Bilgisayar?n?za yeni format m? att?n?z? Yada yeni bir bilgisayar m? ald?n?z? Chip Online bilgisayar?n?z için en uygun programlar? sizin için buldu. Format sonras? kesinlikle yüklemeniz gereken ücretsiz programlar? makalemizin ilerleyen sayfalar?nda bulabilirsiniz.

Herkes bir gün bunu tadacakt?r : Windows’unuzu seneler boyunca kulland?ktan sonra i?letim sisteminiz anlams?z hatalar vermeye ba?layabilir. ?nternette sörf yapmak, oyun oynamak yada çal??malar?n?z? yapmak neredeyse imkans?z hale gelir. Tek çözüm format atmakt?r. Yeni bir sistem kurman?n birçok faydas? vard?r. Ama i?letim sisteminizi yeniden eskisi gibi verimli kullanmadan önce, bilgisayar?n?z? yeniden hayata döndürecek do?ru yaz?l?mlar? yüklemeniz gerekir.

Taray?c?, anti-virüs program? veya anl?k mesajla?ma arac? : Bu programlar olmadan Windows’unuzda fazla bir ?ey yapamazs?n?z. Chip Online yeni bir sistem kurmu? birinin ihtiyaç duyabilece?i ücretsiz programlar? sizin için ara?t?rd?.

Güvenlik : Virüs ve solucanlara kar?? korunmaGüvenlik : Virüs ve solucanlara kar?? korunma

Virüslerin ve casus yaz?l?mlar?n en sevdi?i hedef Windows kullan?c?lar?d?r. Sisteminizi bu davetsiz misafirlere kar?? korumak için güvenlik yaz?l?mlar?n?n yüklenmesi ?artt?r.

avast Free Antivirus
E?er karma??k araçlar ve güvenlik detaylar? ile u?ra?mak istemiyorsan?z, avast Free Antivirus tam size göre.

Bu tam te?ekküllü virüs taray?c?s? bir çok koruma modülüyle bilgisayar?n?z? e? zamanl? olarak korur. E-posta kontrolü, dosya payla??m araçlar? korumas?, messenger taray?c?s? ve bildirim hizmeti gibi birçok özelli?i vard?r. Her bile?eni en verimli olacak ?ekilde kendisi ayarlar. Test merkezi olarak özellikle Avast’?n performans?ndan etkilendik.

?ndirme linki : avast Free Antivirus

Spybot – Search & Destroy
Virüs taray?c?n?z için mükemmel bir eklenti olan “Spybot – Search & Destroy” tek bir tu? t?klamas?yla Windows’unuzu casus yaz?l?mlara kar?? koruyor. E?er program bilgisayar?n?zda zararl? bir yaz?l?m bulursa, sadece yaz?l?m?n reklam ve casusluk bölümünü yok ediyor, bu ?ekilde gerçek program hala çal??maya devam edebiliyor.

Ayr?ca Spybot bilgisayar?n?zdaki “çevrimiçi kullan?m izleri”ni silep, bilgisayar?n?zdan bilgi çalmak isteyen casuslar?n i?ini daha da zorla?t?rabilir. Örne?in ziyaret etti?iniz web siteleri, aç?lm?? dosyalar?n?z, ba?lat?lm?? programlar?n?z veya çerezleri silebilir. Bu program tüm taray?c?lar? desteklemektedir.

?ndirme Linki : Spybot – Search & Destroy

 

Sistem&?nce ayar : Olmazsa olmaz araçlarBu programlar ile eksik Windows fonksiyonlar?n? tamamlayan pratik araçlara sahip oluyorsunuz.

CCleaner
CCleaner sayesinde bilgisayar?n?z çok daha h?zl? çal???r, çünkü istedi?iniz bölümleri analiz eder, taray?c? çerezleri gibi ihtiyaç duyulmayan ve kullan?lmayan dosyalar? siler.
Program ayarlar?ndan her ba?lang?çta temizlenmesi gereken dosyalar? seçebilirsiniz. Ayr?ca CCleaner her önyüklemede otomatik komple temizlik gibi birçok farkl? ayar sunar.

?ndirme linki : CCleaner

CDBurnerXP
Ev kullan?m? için pahal? Nero paketleri yerine CDBurnerXP gibi ücretsiz yaz?l?mlar tamamen yeterli olacakt?r. Bu program sayesinde ses ve veri CD/DVD’leri olu?turabilirsiniz. Ayr?ca Blu-ray ve HD-DVD’leri gibi tüm önemli ses formatlar?n? destekliyor.

?ndirme linki : CDBurnerXP

7-Zip

7-Zip ar?ivleme ve dosyalar? ç?karmada sadece en iyi çözüm olarak kalmay?p ayr?ca bu hizmetini ücretsiz olarak veriyor.

Bu bedava araç internette kullan?lan ZIP, RAR, GZIP, BZIP2, TAR, CAB, ISO, ARJ, RPM ve DEB gibi tüm önemli dosya formatlar?n? destekliyor. Ama en yüksek s?k??t?rma h?z?na kendine ait olan 7z format?nda ula??yor. Ayr?ca 7z format?yla kendi kendine ay?klanan ar?ivler olu?turabilirsiniz.

?ndirme linki : 7-Zip

Multimedya : Bilgisayar?n?zda daha fazla e?lence

Microsoft, Windows Media Player ile zaten güçlü bir yaz?l?m sunuyor, ama internet a?lar?n? ve videolar? kesintisiz bir ?ekilde oynatmak için ba?ka yaz?l?mlara ihtiyac?n?z var.

VLC Media Player
VLC Media Player her türlü kullan?c?n?n bilgisayar?nda olmas? gereken bir yaz?l?m. Bu aç?k kaynak kodlu program tüm önemli dosya formatlar?n? oynatabiliyor. Örne?in DVD, VCD, MPEG ve DivX’leri oynatmakta hiçbir s?k?nt? geçmiyor. Ayn? zamanda bu oynat?c? “MPEG- ve DivX-streaming” dosyalar?n? da destekliyor, bu ?ekilde videolar?n?z? daha indirme a?amas?ndayken izleyebiliyorsunuz.

Yeni versiyonu ile birlikte yeni bir görünüme kavu?an program ayn? zaman yeni özellikler de sunuyor. Bir video veya ses dosyas?n?n sesinin k?s?k olma ihtimaline kar??n teorik olarak yüzde 200’e kadar açabiliyorsunuz. Ayr?ca iste?iniz do?rultusunda “VLC Media Player” albüm kapa?? aramas? yapabiliyor.

?ndirme linki : VLC Media Player

Adobe Flash Player
E?er internetinizin keyfini tam anlam?yla sürmek istiyorsan?z, “Adobe Flash Player” bilgisayar?n?zda kesinlikle olmas? gereken bir program. Ancak bu bedava araç ile internette bulunun her türlü fla? animasyonunu taray?c?n?zdan oynatabilirsiniz.

Ses ve video dosyalar?, fla? animasyonlar veya taray?c? oyunlar?… Bu içerikteki hiçbir internet sitesi bu yaz?l?m olmadan tam anlam?yla görüntülenmiyor. Bunun için bilgisayar?n?zda “Adobe Flash Player”?n son versiyonu yüklü olmal?.

?ndirme linki : Adobe Flash Player

Online : Her zaman internet

Online : Her zaman internetSörf yapmak, chat yapmak veya telefon görü?meleri yapmak : Bu yaz?l?mlar olmadan internet dünyas?nda bunlar? yapmak çok zor…

Firefox
?nternet Explorer’?n en büyük rakibi olan Mozilla Firefox, Windows ile birlikte gelen ?nternet Explorer’dan birçok yönüyle daha üstün. Daha güvenli, daha iyi donan?ml? ve en önemlisi geni?letilebilir özellikler sunuyor.

Bu aç?k kaynakl? proje belli bir grup taraf?ndan sürekli geni?letiliyor ve yeni özellikler kazand?r?l?yor. Firefox’un bu kadar popüler olmas?ndaki di?er bir neden ise ?üphesiz fonksiyonlar?n?n say?s?z eklenti ile desteklemesi.

?ndirme linki : Firefox

Skype
Ücretsiz telefonla görü?me yaz?l?m? Skype geçti?imiz birkaç sene içinde internet telefonu ve videolu görü?me konusunda standart bir araç haline geldi.

Bu ücretsiz program ile kar??l?kl? olarak veya bir konferansta 25 ki?iyle ayn? zamanda görü?ebilirsiniz. Telefon görü?meniz s?ras?nda ayn? zamanda mesaj gönderebilir veya dosya al??veri?i yapabilirsiniz.

Skype Linux, Mac OS i?letim sistemlerinde çal??t??? gibi ayn? zamanda baz? cep telefonlar?nda da çal??abiliyor. Bizim dü?üncemize göre Skype, Windows’un standart programlar? aras?nda yer almal?.

?ndirme linki : Skype

 Office : Büronuz için ücretsiz yaz?l?mlar

Office : Büronuz için ücretsiz yaz?l?mlarMektup yazmak, belgelerinizi okumak veya PDF dosyalar? olu?turmak.. Bu ücretsiz araçlar ile her türlü büro i?iniz için en iyi ?ekilde donat?lm?? olacaks?n?z.

OpenOffice
E?er Microsoft Office’e o kadar para vermek istemiyorsan?z size alternatif bir yaz?l?m olan OpenOffice’i öneriyoruz. Bu ücretsiz Office program? gün geçtikçe daha da popüler oluyor. Sadece özel olarak de?il bir çok ?irkette bu ücretsiz Office paketini kullan?yor.

OpenOffice metin düzenleme, tablo-i?lem, sunum, çizim,veritaban? yönetimi ve denklem düzenleyicisi gibi bir Office paketinden beklenecek tüm özellikleri sunuyor.

?ndirme linki : OpenOffice

PDFCreator

E?er kendi PDF dosyan?z? olu?turmak istiyorsan?z, dönü?türme hatalar?n? en aza indiren bu ücretsiz yaz?l?m tam size göre.

Bu ücretsiz yaz?l?m ile herhangi bir program?n yazd?rma fonksiyonu ile kendi PDF dosya?n?z? olu?turabilirsiniz. Program kendisini Windows’a yaz?c? olarak tan?tt??? için dokümanlar?n?z? otomatik olarak PDF dosyas? halinde kaydedebilirsiniz.

Nerdeyse tüm platformlarda kalite kayb? olmadan görüntülenebilen PDF dosyalar?; ba?kalar?na gönderilen ara?t?rma yaz?lar?, sunumlar veya di?er önemli belgeler için mükemmel bir format.

?ndirme linki : PDFCreator

 Foto?raflar & Resimler

Foto?raflar & ResimlerSabit diskinizin çekti?iniz foto?raflarla veya internetten indirdi?iniz resimlerle yeniden dolmas? sadece birkaç hafta al?r. Bu ücretsiz yaz?l?mlar ile bu yükü hafifletebilirsiniz.

Paint.NET
Paint.NET özellikle Windows XP ve üstü için geli?tirilmi? bir resim düzenleme arac?d?r. Washington State Üniversite’si ve Microsoft ile ortak haz?rlanm?? bu program “MS Paint” uygulamas?n?n bir alternatifi olarak dü?ünülmü?tür.

Pahal? yaz?l?mlar?n sundu?u birçok özelli?i sunan bu program ayn? zamanda birden çok katmanda çal??ma deste?i de sunar.

?ndirme linki : Paint.NET

Picasa
Picasa sabit diskinizdeki resim ve videolar? çekim tarihine göre otomatik olarak s?ralar. Bilgisayar?n?za bir dijital kamera ba?lad???n?zda, yeni foto?raflar? Picasa ile tek bir maus t?klamas?yla düzenleyebilirsiniz.

?stedi?iniz foto?raflar? e-posta ile gönderebilir, yazd?rabilir veya d??a aktarabilirsiniz. Do?rudan yaz?l?m üzerinden foto?raflar?n?z? CD’ye basabilir veya internete yükleyebilirsiniz.

Güncel sürümünün yenilikleri aras?nda “Sync to Web” özelli?i ve “Retouch” arac? bulunuyor. Bir hesab?n?z oldu?u takdirde tüm dosyalar? Picasa web albümü ile e? zamanlayabilirsiniz. “Retouch” arac? ile foto?raflar?nda çizikler gibi kalite kusurlar?n? giderebilirsiniz.

?ndirme linki : Picasa

Kaynak: Chiponline

 

Bir Cevap Yazın