Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Cep telefonu uzayda çeker mi

Haber, Surrey Üniversitesi’nde yap?lan bir ara?t?rmaya göre Surrey Uydu Teknolojileri Ltd. uzaya bir Android telefon göndermeyi planl?yor. Gönderilecek telefonun nas?l bir ak?ll? telefon olaca?? bilinmezken, bu projenin bir sene sonra STRaND-1 kod ad?yla gerçekle?tirilmesi bekleniyor. Telefonun bir ev telefonu olmayaca?? da kesin bilinen veriler aras?nda.

Ara?t?rmac?lar?n bu proje ile ak?ll? telefonlardaki ucuz ve küçük parçalar?n uzaydaki a??r? ko?ullara (s?cakl?k, yer çekimi, atmosfer vb.) dayan?p dayanamayaca??n? bulmak istedikleri ö?renildi.

Ba? ara?t?rmac? Dr. Chris Bridges’in konu hakk?ndaki aç?klamas? : Ak?ll? telefonlar, sensör, kamera, GPS sistemi ve Wi-Fi radyolar? gibi birçok parçaya sahip, bu tür parçalar da uzayda bulunan uydularda kullan?ld?. Ayr?ca ak?ll? telefonlarda de?i?ik i?letim sistemleri, aç?k kaynakl? yaz?l?mlar da kullan?labiliyor. E?er bir ak?ll? telefonun uzayda da çal??abildi?i kan?tlan?rsa, bu teknoloji aç?s?ndan yeni bir ça? olu?turacakt?r. Uydular için uygulamalar üretme ba?ta olmak üzere daha birçok teknoloji ile kar?? kar??ya kalaca??z.

 

Cep telefonu uzayda çeker mi
haber

Bir Cevap Yazın