Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

DAÜ Bahar Festivali’nde Kuzey Kıbrıs Turkcell Coşkusu

Haber; Kuzey K?br?s Turkcell, kurulu?undan günümüze kadar geçen 10 y?ll?k sürede her y?l DAÜ Bahar Festivali ve Oryantasyon Günlerinde ana sponsor olarak gençlerin ve bölge halk?n?n yan?nda yer al?yor. Bu y?l 17.’si düzenlenen DAÜ Bahar ?enlikleri’nde her y?l oldu?u gibi hem Kuzey K?br?s Turkcell stand?na ve hem de düzenlenen sahne ?ovlar?na ö?rencilerin ilgisi yo?undu.

“Ö?renci TarifeM”e ilgi devam ediyor

Ö?rencileri en makul fiyatlarla konu?turan “Ö?renci TarifeM” Kampanyas?’n?n tan?t?ld??? stand? ziyaret eden ö?renciler, Ö?renci Tarifem’e abone olurken, bir yandan da sürpriz hediyeler kazand?lar. Cepten ?nternet, SMS Kampanyas?, Mobil ?nternet Paketleri ve Cihaz Kampanyalar? tan?t?m? yap?lan di?er ürün ve hizmetler aras?nda yer al?rken, stand? ziyaret eden ki?ilere hat ve kontör ile ürün sat??? da gerçekle?tirilmi?tir.

Kuzey K?br?s Turkcell’in üniversite festival alanlar?na kurdu?u “An? Foto?raf Stand?”n? ziyaret edenler ise an? foto?raf? çektirme imkan? buldular. Yine ö?renciler taraf?ndan fazlas?yla ilgi gören Nintendo Wii stand?nda e?enceli interaktif oyunlar gerçekle?ti. ?zmir’den gelen ritm gurbu üyeleri de Kuzey K?br?s Turkcell stand?n? ziyaret ederek müzikleri ile stand? ziyaret eden ö?rencilere ne?eli anlar ya?att?lar.

Nintendo Wii Tenis Turnuvas?nda GEZZ Modem kazanma ?ans? yakalad?lar

Kuzey K?br?s Turkcell stand?nda düzenlenen Nintendo Wii Tenis Turnuvas?’na ise ilgi büyüktü. Tüm gece süren ve e?lenceli mücadelelere sahne olan turnuva sonunda tüm rakiplerini eleyen 3 ki?iye Kuzey K?br?s Turkcell taraf?ndan 3 adet GEZZ Modem hediye edilmi?tir. Hediyeler için k?yas?ya mücadele veren DAÜ ö?rencileri bahar ?enliklerinin en e?lenceli etkinli?inin Nintendo Wii Tenis Turnuvas? oldu?unu ve GEZZ modem kazand?klar?ndan dolay? duyduklar? mutlulu?u dile getirdiler.

kibrispostasi.com

Bir Cevap Yazın