Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Dünyanın en korkunç hastalığı

Endonezya’da 40 ya??ndaki anaokulu ö?retmeninin çekti?i hastal?k görenleri ?a?k?na çeviriyor.
Noorsyaidah adl? kad?n?n kar?n bölgesinde saça benzeyen metal teller ç?k?yor ve bu teller 10-20 santimetre büyüyor.
Hastal???n? ülkesindeki SCTV adl? televizyon kanal?nda anlatan Noorsyaidah, 17 y?ld?r bu ?ekilde ya?ad???n? ve Sa?l?k Bakanl???’n?n hastal?kla ilgili daha yeni çal??ma ba?latt???n? söyledi.
Noorsyaidah’?n hastal??? ilk defa 1991 y?l?nda gö?üs ve kar?n bölgesinde metal tellerin ç?kmas?yla ba?lad?. Tellerin bir hafta sonra kendili?inden dü?tü?ünü belirten talihsiz kad?n, bir ay sonra vücudundan yeniden tel ç?kt???n? söyledi. O günden bu yana Noorsyaidah’?n karn?ndan sürekli metal teller ç?kmaya ba?lad?. 

Noorsyaidah’?n k?z karde?inin önerisiyle telleri kesmesi i?e yaram?yor. Teller bu kez karn?n?n ba?ka bir yerinde ç?k?yor.
Habere göre bu garip durumu inceleyen 4 uzman Noorsyaidah’? testler yapt?. X-ray cihazlar? kullan?larak yap?lan testler sonucunda kad?n?n karn?nda 40’tan fazla metal tel tespit edildi. Bu tellerin bir k?sm?n?n cildinden ç?kmak üzere oldu?u da görüldü.
Endonezyal? bilim insanlar? ?imdi bu garip hastal??? ara?t?rmaya ba?lad?.

Bir Cevap Yazın