Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Ergenekon tehdidi ile dolandırılmak istenen kişi savcılığa başvurdu

Haber; Edirne’de geçen aylarda bir vatanda??n kontör doland?r?c?lar? taraf?ndan 4 bin 860 TL doland?r?lmas?n?n ard?ndan her geçen gün yeni doland?r?c?l?k olaylar? ortaya ç?k?yor.

Geçti?imiz günlerde Edirne merkezde ya?anan telefon doland?r?c?l???nda bir vatanda? 4 bin 860 TL civar?nda pay? doland?r?c?lara kapt?rm??t?. ?ehirde telefon doland?r?c?l??? olay?na bir yenisi daha eklendi. Edinilen bilgiye göre, Edirne merkezde oturan P.P. isimli vatanda? dinlendi?i saatte ev telefonundan arand?. Kendisini Edirne Emniyet Müdürlü?ü’nde ba? komiser olarak tan?tan telefondaki ki?i P.P.’nin ismini söyleyerek suçlay?c? mahiyette konu?maya ba?lad?.

?smine 25 adet Turkcell hatt?ndan kay?tl? telefonun bulundu?unu ve bu telefonlar?n Ergenekon ba?lant?l? olarak kulland???n? söyleyen doland?r?c? bu hatlardan tehdit edici konu?malar?n tespit edildi?ini anlatt?. Buna ba?l? olarak kendisi hakk?nda tutuklama karar?n?n bulundu?unu ve olay?n savc?l?k taraf?ndan soru?turuldu?unu belirten doland?r?c?, P.P.’den cep telefonu numaras? ve herhangi bir banka ile i?lem yap?p yapmad???n? ve kredi kart?n?n olup olmad???n? sormaya ba?lad?. Ald??? olumlu cevaplar kar??s?nda ev telefonu kapanan P.P. bu kez cep telefonundan aranmaya ba?land?.

P.P.’yi hesab?n?n oldu?u bankan?n ATM’sine yönlendiren ?ah?s yapaca?? i?lemleri hakk?nda s?ras?yla bilgi verdi. P.P.’ye kendisini yak?n mesafeden takip etti?ini ve ATM’ye kart?n? yerle?tirmesini, kontör yükleme seçene?ine girmesini ve belirtti?i numaraya 180 TL’lik kontör yüklemesini istedi. Doland?r?c?n?n verdi?i numaray? not eden P.P. doland?r?lmak istedi?ini son anda fark ederek kontör yüklemekten vazgeçti.

P.P.’den paran?n yat?r?lmad??? cevab?n? alan telefondaki ?ah?s tehditler savurmaya ba?layarak telefonu savc? olarak tan?tt??? bir ba?ka ?ahsa yönlendirdi. Kendisini savc? olarak tan?tan ki?i paray? yat?rmamas? durumunda pi?man olaca??n? söyledi. Kendisini kurtarmak isteyen P.P. savc?l???n yan?nda bulundu?u ve telefondaki konu?malar? dinletti?ini belirtmesi ise doland?r?c?lar telefonu kapatmak zorunda kald?.

?ahs?n ev telefonuyla ismini söyleyerek konu?maya ba?lad???n? belirten P.P, ya?ad??? olay kar??s?nda psikolojisi bozuldu?unu belirtti. P.P., olaya kar??an ki?ilerin yakalanmas? için savc?l??a suç duyusunda bulundu?unu ifade etti.

(C?HAN)

Bir Cevap Yazın