Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Erzurum’da Universiade Coşkusu

Erzurum’da Universiade Co?kusu
Y?llard?r Olimpiyat Oyunlar? düzenleme pe?inde ko?up duran Türkiye sürekli ya?ad??? hüsran?n ac?s?n? 2011 Universiade K?? Oyunlar?’n?n 27 Ocak-6 ?ubat tarihleri aras?nda Erzurum’da düzenlenmesiyle biraz dindirecek. Sporseverler ise büyük bir spor ?ölenine tan?kl?k etmi? olacak.
Olimpiyatlardan sonra en büyük spor organizasyonlar?ndan birisi olan Universiade (Üniversite Oyunlar?) bir kez daha Türkiye’de. Daha önce 2005 y?l?nda Yaz Oyunlar?’n?n ?zmir’de düzenlenmesinin ard?ndan bu sefer Erzurum K?? Oyunlar?’na ev sahipli?i yap?yor. Organizasyonu büyük bir heyecanla bekleyen ?ehre yap?lan yakla??k 650 milyon liral?k tesis yat?r?m? Cumhuriyet tarihinin en büyük spor yat?r?mlar?ndan birisi olarak de?erlendiriliyor: 2000 seyirci kapasiteli buz pateni salonu, 500 seyirci kapasiteli buz pisti ve antrenman salonu, 3000 seyirci kapasiteli buz hokeyi salonu, 500 seyirci kapasiteli buz hokeyi salonu, 1000 seyirci kapasiteli curling salonu ile Konakl? Kayak Merkezi, Palandöken Kayak Merkezi, Kandilli Kayak Merkezi, Kiremitliktepe Kayakla Atlama Tesisi, Cemal Gürsel Stadyumu ve Oyunlar Köyü.
Universiade, Olimpiyat Oyunlar?’ndan sonra, uluslararas? çapta kat?l?m?n sa?land??? az say?da spor organizasyonundan biri. Geçmi?i 1920’li y?llara dayanan Uluslararas? Üniversiteler Spor Federasyonu (FISU) taraf?ndan 1959’dan beri resmi olarak düzenlenen “üniversite ö?rencilerinin olimpiyatlar?”, iki y?lda bir farkl? bir kentte, t?pk? olimpiyatlarda oldu?u gibi yaz ve k?? olmak üzere düzenleniyor.

Erzurum’da Universiade Co?kusu Birçok sporu bir araya getiren oyunlarda yaz?n atletizm, basketbol, eskrim, futbol, jimnastik, yüzme, atlama, sutopu, tenis, masa tenisi, judo ve voleybol gibi zorunlu dallar yan? s?ra ev sahibi kentin seçece?i üç dal daha olabiliyor. K?? oyunlar?nda ise Alp disiplini, Kuzey disiplini, buz hokeyi, h?z pateni, snowboard, curling, biatlon, artistik paten zorunlu dallar, bunun yan?nda 3 tane seçmeli dal da ev sahibinin iste?ine göre oynanabiliyor. Bu çerçevede Erzurum’un seçti?i sporlar: Kayakla atlama, kayakl? ko?u ve serbest stil kayak.
   

Üniversite Oyunlar? sadece bir spor ?öleni de?il ayn? zamanda kültürel bir ?ölen. Erzurum’da, Venezuela’dan San Marino’ya, Lübnan’dan Tayland’a kadar 57 ülkeden 3000’e yak?n sporcu madalya pe?inde olacak. Türkiye ise oyunlara en çok buz hokeyinde (45), en az ise Kuzey disiplininde (1) olmak üzere toplam 153 sporcu ile kat?l?yor.
Oyunlar öncesi ya?an?lan en büyük korkulardan birisi Erzurum’da kar olmamas?. Meteoroloji verilerine göre kar konusunda bir s?k?nt? ya?anmayacak ama yetkililer yine de her ihtimale kar?? önlemlerini alm?? durumdalar: Oyunlar?n ba?lamas?na 1 hafta kalmas?ndan itibaren her gün Palandöken Da??’na 300 ton su ta??nd?. Bunlar, 400 suni kar makinesinin yard?m?yla kara dönü?türülüyor.
Erzurum’da Universiade Co?kusuO kadar konu?up, slogan? “Anadolu’nun zirvesinde bulu?al?m” olan oyunlar?n maskotundan söz etmemek olmaz tabii: “Kanka” ad? verilen, Selçuklularda ve eski Türk devletlerinde s?kça kullan?lan “çift ba?l? kartal”. “Kanka”n?n gençler aras?nda s?kça kullan?lan bir kal?p olarak dostluk, arkada?l?k, karde?lik gibi anlamlara geldi?ini söylemeye gerek yok herhalde.
Neticede “büyük organizasyon” tabiri sadece laftan ibaret de?il. Her bak?mdan büyük ve önemli bir organizasyon Erzurum’daki Universiade K?? Oyunlar?. 10 gün boyunca hem sporseverlerin gönlü ho? olacak hem de Türkiye’de spor kültürü yerle?mesi ad?na önemli bir ad?m at?lm?? olacak.

Bir Cevap Yazın