Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Euromoney’den Turkcell’e 2 ödül

Turkcell, Euromoney dergisi taraf?ndan düzenlenen “Orta ve Do?u Avrupa’n?n En ?yi Yönetilen ?irketleri 2010″ anketinde, “Cep Telefonu Sektöründe En Tatmin Edici ve Tutarl? ?irket Stratejisi” dal?nda 1., “’En ?yi Yönetilen ?irket” dal?nda ise 3. oldu.

Turkcell’den yap?lan yaz?l? aç?klamada, ?irketin, uluslararas? bir ba?ar?ya daha imza att???na i?aret edilerek, finans dünyas?n?n en sayg?n yay?nlar?ndan Euromoney Dergisinin, Turkcell’i iki ödüle birden lay?k gördü?ü vurguland?.

Euromoney anketinin, i? dünyas?n?n ?irketleri nas?l alg?lad???n? göstermesi aç?s?ndan önemli bir gösterge olarak de?erlendirildi?i kaydedilen aç?klamada, Orta ve Do?u Avrupa’n?n tamam?n? kapsayan anket için büyük bankalar?n, pazar ara?t?rma ?irketlerinin ve dan??manl?k firmalar?n?n analistlerinin, her sektöre veya ülkeye göre ?irketleri puanlayarak de?erlendirdi?i hat?rlat?ld?.

Euromoney Dergisi’nin, ödüllendirilecek ilk 3 ?irketi, pazarda güç, kârl?l?k, büyüme potansiyeli, yönetim kalitesi ve kazanç kriterlerine göre belirledi?i kaydedildi.

Çabalar?n?n fark edildi?ini görmenin kendilerini mutlu etti?ini belirten Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, konuya ili?kin yapt??? de?erlendirmede, Euromoney gibi prestijli bir derginin iki ödülüne birden lay?k görülmekten duyduklar? mutlulu?u ifade etti.

Ciliv,, ?unlar? kaydetti: “Turkcell’in i? ve yönetim stratejilerindeki ba?ar?s?n?n ve mükemmeli yakalama arzusunun takdiri aç?s?ndan bu ödül bize gurur ve mutluluk verdi. ’Mobil sektörde en tatmin edici ve tutarl? ?irket stratejisi’ dal?nda ilk s?ray? almam?z, karar ve faaliyet süreçlerimizin ba?ar?s?n? bir kez daha ortaya koyuyor.

Öte yandan Orta ve Do?u Avrupa’n?n ’En ?yi Yönetilen’ ilk üç ?irketi aras?nda yer alarak yerel ve bölgesel rekabeti geride b?rak?p küresel ölçekte rekabet gücüne sahip oldu?umuzu sergilemi? olduk.” Euromoney Genel Müdürü Simon Brady de, Turkcell’in etkileyici sonuçlar elde etti?ini vurgulad?.
milliyet.com.tr

Bir Cevap Yazın