Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Facebook’ta herkes süper mutlu!


Çevrenizdeki pek çok ki?inin harika bir hayat? oldu?unu ama sizinkinin berbat oldu?unu mu dü?ünüyorsunuz?

Stanford Üniversitesi’nden Alex Jordan’?n yapt??? bir ara?t?rmaya göre Facebook profillerindeki foto?raflar insanlar?n mutsuz olmas?na yol aç?yor.

Arkada?lar?m?z?n profillerindeki foto?raflara bakt???m?zda genellikle arkada?lar?yla e?lenerek kahkalar att?klar? ya da gezip tozduklar? yerlerdeki tatil foto?raflar?n? görüyoruz. Bunun yan?nda profil bilgilerinde yazd?klar?n? okudu?umuzda onun ne kadar mükemmel bir hayata sahip oldu?unu dü?ünüp kendi hayat?m?zla k?yaslamaya gidiyoruz.

Sonuçta bizim d???m?zda neredeyse herkesin sürekli tatil yapt???, arkada?lar?yla e?lendi?i adeta bir mutluluk denizinde yüzdü?ü bir hayata sahip oldu?unu dü?ünüyoruz. Bu durum do?al olarak moralimizi bozuyor ve giderek büyük bir mutsuzlu?a dönü?üyor. Facebook’ta en çok kad?nlar payla??m yapt???ndan bu durumdandan da en çok onlar etkileniyor.

Ara?t?rmay? yapan ekibin ortaya koydu?u gerçekler ise i?in asl?n?n hiç de böyle olmad???n? ortaya koyuyor. Asl?nda profillerinde sürekli çatlayana kadar gülerken gördü?ümüz insanlar?n ço?unun hayat? sand???m?z gibi harika de?il. Hatta baz?lar?n?nki bizimkinden daha kötü!

Hayatlar?m?z?n Facebook profillerimizden ibaret olmad???n? ak?llardan ç?karmamak gerekiyor.

Bir Cevap Yazın