Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Facebook cep telefonu üzerinde mi çalışıyor?

TechCrunch’un yay?nlad? bu iddia, k?sa bir süre için de olsa heyecan yaratt?: Facebook kendi cep telefonu projesi üzerinde çal???yor.

Android, iPhone ve di?er platformlarda Facebook entegrasyonu zaten önemli bir özellik olarak, uygulamalar arac?l???yla sunuluyor. ?ddiaya göre Google’? rakip olarak gören Facebook daha fazlas?n? istiyor.

Facebook’un çok gizli projesi üzerinde Joe Hewitt ve Matthew Papakipos’un çal??t??? söyleniyordu. Hewitt iPhone için Facebook uygulamas?n? haz?rlayan isim. Papakipos ise Google’?n Chrome OS projesinde tak?m?n ba??ndayd?. Ayr?ca Android’in proje menajeri Erick Tseng’in de Google’dan ayr?l?p Facebook’a geçmi? olmas? ?üpheleri artt?r?yordu.

...Ve Facebook Phone hakk?ndaki gerçekler!
Cep telefonu yok ama ciddi uygulamalar yokda
Bu kadar ayr?nt?l? ortaya dökülen bir iddia, ister istemez heyecan yaratmay? ba?ard?; internet Facebook’un gizemli cep telefonu veya mobil i?letim sistemi haberleriyle dolup ta?t?. Ancak bu ?ok iddia, Facebook taraf?ndan jet h?z?yla yalanland?.

Facebook bu konuda bir aç?klama yaparak cep telefonunun Facebook’un i?i olmad???n?, daha derin bir entegrasyon için uygulamalar üzerinde çal??t?klar?n? aktard?. Yani Facebook’un ?imdilik bir cep telefonu üretmek gibi bir plan? yok.

Bu aç?klama, TechCrunch’?n iddias?n? da geçersiz k?lmas? aç?s?ndan da son derece önemli. Tabi gelecekte neler olabilece?ini kestirmek ?imdilik kolay de?il. Atalar?m?z?n da dedi?i gibi: Ate? olmayan yerden duman ç?kmaz!

Bir Cevap Yazın