Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Facebook tasarımı yine değişecek

Tasar?m?n? de?i?tirmek konusunda hiç çekinmeyen Facebook, bu y?l da büyük bir de?i?ikli?e imza atacak.

Facebook s?k s?k tasar?m de?i?ikli?ine gitmeyi tercih ediyor. Her ne kadar her seferinde “eski Facebook’u geri istiyoruz” tarz? gruplar aç?lsa da görünen o ki birçok ki?i yeni tasar?ma yak?n zamanda al???p sorunsuzca konu?maya devam edebiliyor. Facebook’un ticari direktörü Stephen Haines de bu de?i?ikliklerin sürece?ini söylerken yeni tasar?mlarla ilgili birkaç ipucunu da a?z?ndan kaç?r?yor. 

Haines “?imdiye kadar Facebook’un ana tasar?m?nda 8 kere de?i?iklik yap?ld?, ve bir sene içinde de yine farkl? görünüyor olacak. Ortalama Facebook kullan?c?s? 130 arkada?a sahip ve günde 28 dakikas?n? Facebook’ta geçiriyor.” dedikten sonra firmalar için Facebook’un ne kadar önemli oldu?una dikkat çekerek “Starbucks’?n resmi Facebook grubunun 21.1 milyon üyesi varken web sitelerinin 1.8 milyon ziyaretçisi var. Coca-Cola’n?n da Facebook’ta sayfas?n? be?enen 20.5 milyon ki?iye kar??l?k sitesini ziyaret eden ayl?k kullan?c? say?s? 270.000. Sosyal reklamlar sayesinde firmalar?n reklamlardan ald?klar? geri dönü?ler %68 oran?nda artt?.” dedi. Rakamlar da bu sözleri do?rular nitelikte. ?statisikler Facebook’un reklam gelirlerinin, toplam gelirlerinin %22.6’a yükselece?ini söylüyorlar. 

Haines aç?klamalar?nda Facebook’un en h?zl? artan kitlesinin 35 ya? üstü kullan?c?lar oldu?unu vurgulad?. Genç diyebilece?imiz kesimin hepsinin çoktan Facebook hesab? ald???n? dü?ünecek olursak bu normal kar??lanabilecek bir istatistik. Ancak esas ?a??rt?c? olan an itibariyle Facebook’un 40 ya? üstü kullan?c? say?s?n?n 13-18 ya? aral???ndaki kullan?c? say?s?ndan fazla olmas?. Bu bilgiyi vererek Haines, reklamc?lara da güzel bir ipucu vermi? oldu. 

Haines’in aç?klamalar? kullan?c?lar? biraz tedirgin edebilir çünkü Facebook, reklamlar üzerine yo?unla?m?? gibi görünüyor. Önümüzdeki dönemde yap?lacak olan de?i?ikliklerin de ba? aktörü reklamlar olabilir. Umar?z Facebook kullan?c?lar?n? reklama bo?up rahats?z edecek ?ekilde de?i?iklikler yaparak kullan?c?lar?n? kar??s?na almaz.

Bir Cevap Yazın