Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Fizy, Turkcell ile geri dönüyor


Bir süredir eri?imi engellenen fizy.com, Turkcell ile yapt??? i?birli?i sayesinde geri dönüyor.

Telif haklar?ndan kaynaklanan hukuki süreç nedeniyle bir süredir eri?imi engellenen popüler müzik portal? fizy.com, Turkcell’in verdi?i destek sayesinde hem sektörün büyümesi için öncü rol oynayan ve haklar?n? koruyan meslek birlikleri ile telif haklar? konusunda anla?ma sa?lad?, hem de tamamen yasal bir dijital müzik platformu haline geldi. Bu i?birli?i sayesinde müzik tutkunlar? yerli yabanc? milyonlarca ?ark?y? ücretsiz olarak dinlemenin keyfini sürmeye devam edecek.

Turkcell-fizy.com i?birli?ini de?erlendiren Turkcell Ürün ve Servis Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yard?mc?s? Cenk Bayrakdar ?unlar? söyledi:

“Tüm dünyada oldu?u gibi Türkiye’de de fizikî müzik pazar? giderek daral?rken dijital müzik pazar? daha da büyüyor. Ancak bu büyüme ile birlikte korsan müzik oran? yüzde 95’lere ula?m?? durumda. Turkcell olarak 2005 y?l?ndan bu yana müzik sektörünün büyümesi ve korsana kar?? mücadeleye öncülük ediyor,  müzikseverlerin ve dijital müzi?in yasal platformlarda kalmas? için büyük rol oynuyoruz. Böyle bir ortamda her gün yüzbinlerce ki?inin milyonlarca ?ark? dinledi?i fizy.com gibi bir platformun da tamamen yasal bir platforma oturtularak müzikseverlere hizmet vermeye devam etmesi bizim için önemliydi. Bu i?birli?i çerçevesinde fizy.com’un telif anla?malar?n? üstlenerek, lisans?z içeriklerin ay?klanmas?, yasa??n kalkmas? ve de  müzik tutkunlar?n?n yasal dijital müzi?e Turkcell deste?iyle özgürce ula?maya devam edebilecek olmas?n? sa?lad???m?z için memnuniyet duyuyoruz.”

fizy.com ad?na aç?klama yapan Orkun Tekin de fikrî mülkiyet ve telif haklar?na büyük sayg? duyduklar?n? vurgulayarak; “Bilindi?i üzere fizy.com telif haklar?ndan kaynaklanan hukuki süreç nedeniyle bir süre eri?ime engellenmi?tir. Bu süreç boyunca görevi hak sahipleri ve sektörü korumak olan meslek birliklerine yönelik kamuoyunda olumsuz bir alg? olu?mas?ndan büyük üzüntü duyuyoruz. Turkcell ile yapt???m?z i?birli?i sonucu geldi?imiz nokta tüm taraflar aç?s?ndan çok de?erli. Yasal dijital müzik pazar?n?n büyümesindeki de?erli katk?lar?ndan ve bize verdikleri destekten dolay? Turkcell’e ve fizy.com’un tekrar geri dönmesinde kamuoyundaki alg?n?n aksine en ba??ndan beri yap?c? tutum sergileyen meslek birlikleri MÜ-YAP, MESAM, MSG, MÜYORB?R’e fizy.com ekibi ve tüm fizy kullan?c?lar? ad?na te?ekkür ediyoruz. fizy.com kullan?c?lar?n? da müzik co?kusuna kald?klar? yerden devam etmeye ça??r?yoruz” dedi.

Bir Cevap Yazın