Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Fransızca aşk başkadır

Frans?zca a?k ba?kad?rFrans?zca ?ark?lar? sever misiniz? Frans?zcay? duydu?unuz zaman sizin de içiniz bir ho? olur mu? Siyasi tart??ma program? olsa, sosyal bilgiler dersi anlat?l?yor olsa bile çok romantik, çekici bir ?eyden bahsediliyor, hatta ?iir okunuyor gibi gelmez mi? Tabii Frans?zca biliyorsan?z ba?ka mesele, biz bilmedi?imiz için böyle söylüyoruz. O yüzdendir ki Frans?zca ?ark?lar dinlerken mest oluyoruz.
Frans?zcada “?ark?” kelimesi, “?anson” sözcü?üne denk dü?üyor. “Klasik Frans?z ?ansonlar?” ifadesine denk gelmi? olman?z muhtemel. ??te acayip bir ?eyden de?il, bildi?imiz ?ark?dan bahsediliyor orada. Yine de dilimizde “?anson” denildi?i zaman klasik, söz üzerine kurulu ?ark?lar?n kastedildi?ini de belirtmeliyiz.
Söz üzerine kurulu dedik ya, ?ansonlar?n hep bir öyküsü vard?r. Melodileri rahatça ak?lda kal?r, karma??k de?ildir. Sözler ise bu melodiye e?lik eden hikâyelerdir.
?anson kavram?n?n kökeni asl?nda Rönesans ve Orta Ça? sonlar?na kadar uzan?r. Erken dönem ?ansonlar?n?n baz?lar? sadece insan sesi kullanarak olu?turulurdu. ??in içine enstrüman girmesi için biraz zaman geçmesi gerekti. Guillaume de Machaut, 14. yüzy?lda ilk üç sesli ?ansonlar?n bestecisi olarak ün yapt?. Zamanla ?ansonlar?n pek çok alt türü olu?tu. Solo Frans?z ?ark?lar?n?n geli?mesi 16. yüzy?l? buldu. 18. yüzy?lda ise operan?n etkileri vokal müzik üzerinde görülür oldu. 19. yüzy?l?n en me?hur ?anson bestecileri Ernest Chausson, Emmanuel Chabrier gibi isimler, bu gelene?i bozmadan ya?at?p 20. yüzy?la ta??yan isimler oldular. Bu dönemde anar?i ve ba?kald?r?, ?anson liriklerinin en önemli unsuru haline geldiyse de a?k, romantizm ve insan ili?kileri her daim bir numaradaki yerini korudu. Günümüzde pop etkisini hafifçe hissettirse de Frans?z ?ansonlar?n?n tad? hâlâ bozulmu? de?ildir.
Daha yak?n tarihten birkaç bilinir isme bakarak konuya biraz daha hakim olabiliriz:
Frans?zca a?k ba?kad?rCharles Trenet: 20. yüzy?l?n en önemli ?anson yazar ve yorumcular?ndan biridir. Hatta kendisine Frans?z ?ansonunu günümüze uyarlayan insan bile deniliyor. Müzik ele?tirmenleri Trenet’nin 20’li ya?lar?nda ba?lad??? sahne maceras?n? bir basamak olarak kabul ediyor. ?anson tarz?n? caz ile harmanlayan “kaptan” lakapl? müzisyen, ?ark? sözlerinde gerçek üstü ögelere yer vermesiyle de ünlü. Canavarlar, Tanr?’ya götürülen mektuplar gibi mistik konulara ?ansonlar?nda yer veren Trenet’nin hayal dünyas?n?n geni?li?i ?anson tarihini direkt olarak etkilemi?. Kimler etkilenmedi ki onun tarz?ndan? ?smini bildi?imiz pek çok Frans?z ?ark?c? var bu listede: Edith Piaf, Jacques Brel, Charles Aznavour…
?ark?lar? elbette pek çok dilde yorumland? Trenet’nin. 2001 y?l?nda öldü?ünde, Fransa’da âdeta milli yas ya?and?. Ömrü boyunca imzas?n? att??? her çal??ma azalmayan bir ilgiyle kar??lanan müzisyenin ölümünden sonra da bu ilgi ve sevgi eksilmedi, hatta artt?. Hayattayken yay?mlanmam?? parçalar? “Je n’irai pas a Notre-Dame” albümünde topland?.
Frans?zca a?k ba?kad?rEdith Piaf: Gerçek bir efsane var kar??m?zda. 1915 do?umlu müzisyen, çileli ve k?sa bir hayat sürdükten sonra 1963’te öldü. Bu kadarc?k zamanda bile ad?n? müzik dünyas?n?n tepesine yazd?rmay?, günümüzdeki Frans?z müzi?i sevenlerin bile vazgeçemedi?i isimlerden biri olmay? ba?ard?. Bu küçücük kad?n, Fransa’n?n sembollerinden biri desek yalan olmaz.
Sokaklarda ?ark? söylerken bir kabare sahibi taraf?ndan ke?fedilmesiyle hayat? de?i?mi?ti Piaf’?n. Ona Piaf diyoruz ama bu soyad?n? sahneye ç?kmaya ba?lad?ktan sonra ald?. II. Dünya Sava??’nda halka ve askerlere ?ark?lar?yla moral veren müzisyenin özel hayat? hiçbir zaman mutluluklara sahne olmad?ysa da ?imdi onun ?ark?lar? mutlu ve romantik anlara fon oluyor. “La Vie En Rose” ?ark?s?n? bilmeyen var m??
Jacques Brel: ??te bir sembol isim daha. 1929’da Belçika’da do?an Brel, son derece özel bir müzisyen olmas?na ra?men ?ark? yorumculu?unu kendisine pek uyduramad???n? söylüyordu. Nitekim 1966’da sahne maceras?ndan vazgeçti ve kendini sinemaya, tiyatroya, denizcili?e verdi. Zaten ömrünün son y?llar?n? bir adada ya?ayarak geçirdi. 1978’de Paris’te öldü?ünde geride “Ne Me Quitte pas”, “Les Bonbons”, “Les Vieux”, “Amsterdam” gibi ölümsüz ?ark?lar ve milyonlarca hayran b?rakm??t?. ?ark?lar?nda as?l ülkesi Belçika’ya s?k s?k yer veren Brel’i tan?m?yorsan?z kendisiyle mutlaka tan???n deriz.
Frans?zca a?k ba?kad?rYves Montand: 1921 do?umlu sanatç? asl?nda ?talyan olmas?na kar??n Frans?z müzi?inin önemli temsilcilerinden biri olmu?tur. Çok küçükken ailesi ile birlikte Fransa’ya yerle?mi? ve orada büyümü?tür. Çok fakir bir çocukluk süren sinema dü?künü bu genç, sahnelere stand-up gösterileri yapmak için ad?m atm?? olsa da Edith Piaf ile tan??t?ktan sonra müzisyen taraf? a??r basar. 1991’de ölene kadar pek çok ünlü ?iiri ?anson tarz?nda yorumlad?. ?ark? yazarl??? onun güçlü taraf? olmam??t?r hiçbir zaman ama üstün bir sese ve yorum yetene?ine sahip olmas? onu Frans?z müzi?inin efsane isimleri aras?na sokmaya yetmi?tir. “A Paris”, “Chant des Partisans” gibi unutulmaz ?ark?lar?n? bir an önce dinlemeye bak?n.
Charles Aznavour: Sanatç? bir ailenin o?lu olarak sanat?n be?i?i Paris’te dünyaya gelince, müzisyen ve oyuncu bir ki?i olarak yeti?mesi belki de do?ald? Aznavour’un. Edith Piaf dokunu?uyla hayat? de?i?enler kervan?ndand? o da. Onunla birlikte turnelere kat?ld?. Hep a?ktan bahseden ?ark?lar söyledi, a?k filmlerinde rol ald?. ?ngilizce’ye ve birkaç dile daha hakimdi, hatta yazd??? en ünlü ?ark? da ?ngilizce’ydi: “She”. Frans?z yeni dalga sinemas?nda arka fon olarak s?k s?k onun ?ark?lar?n?n kullan?ld???n? da eklememiz gerek.
Frans?zca a?k ba?kad?rGilbert Becaud: 1927’de do?an Frans?z müzisyen, sahnedeki inan?lmaz enerjisi nedeniyle “monsieur 100.000 volts” takma ad?yla an?l?r. Piyanoyu hem çald??? hem üzerine ç?k?p z?plad??? dü?ünülürse bu lakab?n ne kadar uygun oldu?u görülür. Aznavour ve Piaf ile birlikte söylemi?, James Brown ve Bob Dylan gibi isimler ile de çal??m?? olan Becaud, 2001’de bu dünyadan ayr?ld?ysa da geride “Nathalie” ve “C’est en Septembre” gibi unutulmaz ?ark?lar b?rakt?.
Georges Moustaki: Yunan as?ll? Frans?z ?ark? – ?iir yazar?, yorumcu ve oyuncu, Piaf, Dalida gibi birçok ünlü sanatç? taraf?ndan el üstünde tutuldu, eserleri seslendirildi. Küçüklü?ünü M?s?r’da, gençli?ini Fransa’da geçiren sanatç?, böylelikle farkl? kültürleri bir araya getirip hepsinden ilham alabildi. Müzik hayat?na as?l giri?ini Edith Piaf için ?ark?lar yazarak yapan müzisyen, bir süre sonra kendi ?ark?lar?n? kendisi seslendirmeye ba?lad?. “Le Meteque”, “Ma Solitude”, “Le Fecteur” en bilinen parçalar?ndan birkaç?d?r.

Enhanced by Zemanta

Bir Cevap Yazın