Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Google’dan Bing’e ağır suçlama!


?nternet aleminin bir numaral? arama motoru olan Google, Microsoft’a a??r bir ithamda bulundu.

Google, kendi arama sonuçlar?n?n Bing taraf?ndan çal?nd???n? iddia ediyor.

Uzun süredir  konu üzerinde ara?t?rma yapan Google, yeterli delile ula??nca Microsoft’un arama motoru olan Bing hakk?nda ortaya böyle bir iddia att?. Google mühendisleri Bing’in gösterdi?i arama sonuçlar?n? Google’dan çald???n? ispat etmek için anlams?z kelimelere özel sahte sonuç sayfalar? olu?turdular ve beklemeye ba?lad?lar. Birkaç hafta içinde daha önce o kelimeler için hiçbir sonuç vermeyen Bing’de birdenbire Google mühendislerinin olu?turdu?u sahte sonuçlar görüntülenmeye ba?lad?. Bunu farkl? kelimeler için tekrar ettiklerinde her seferinde Bing’in sonuç olarak gösterdi?i sayfalar?n kendi olu?turduklar? sayfalar oldu?unu gördüler.

Resimde de görüldü?ü gibi “torsoraphy” kelimesi Google üzerinden arand??? zaman, do?ru kelime olan “tarsorrhaphy” arama sonuçlar? uyar?yla birlikte kullan?c?ya sunuluyor. Ayn? kelime Bing üzerinden arand??? taktirde, hiçbir uyar? olmadan Google’da ilk s?rada yer alan sonuç kar??m?za ç?k?yor.

Microsoft, Google’?n h?rs?zl?k iddias?n? reddetse de Bing’in kulland??? arama algoritmas?ndaki parametrelerin içinde di?er arama motorlar?n?n verdi?i sonuçlar?n da bulundu?unu itiraf etti. Bu yanl?? bir ?ey olarak görünmüyor ama sonuç olarak gösterilen sayfalar?n birebir Google sonuçlar? olmas? pek de masum görünmüyor.

Sosyal a?larda birbirleriyle at??an Microsoft ve Google çal??anlar?n?n kar??l?kl? sert suçlamalar? tam gaz sürerken Google’dan Amit Singhal’?n Bing için “Google’?n ucuz bir kopyas?” demesi gerginli?i iyice art?rd?.

Bir Cevap Yazın