Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Greenpeace’den ASUS’a ödül

National offices of GreenpeaceImage via WikipediaPiyasada do?aya en çok önem veren do?a dostu teknoloji firmas? unvan? ASUS’a verildi.

Her y?l gerçekle?tirilen Greenpeace Elektronik Ara?t?rmas?; elektronik ürünleri kimyasal kullan?m?, enerji kullan?m?, ürün ömrü ve di?er kayda de?er özellikler aç?s?ndan 4 kategoride de?erlendiriyor.

Ara?t?rmaya kat?lan ürünler aras?nda ASUS VW247H-HF LCD monitör 10 üzerinden 7.5 ortalama ile 4 kategoride de ilk s?rada yer ald?. Ayr?ca, ASUS UL30 dizüstü bilgisayar da do?aya en çok önem veren dizüstü bilgisayarlardan biri olarak seçildi.

Geçen y?l notebook alan?ndaki karbon azaltma çal??malar? ile sertifika kazanan ASUS, karbon azaltma alan?nda daha yüksek ba?ar?lar için çal??malar?n? sürdürüyor. En son olarak bambu serisinden U53JC ile sertifika kazanan ASUS’un Yönetim Kurulu Ba?kan? Jonney Shih “Yeni dijital ça??n teknoloji lideri olarak, bizim karbon ayak izimizi azaltmak ve ürünlerimizde tüm ya?am döngüsünü dikkate almak sorumlulu?umuzdur. Dizüstü bilgisayarlardaki Super Hybrid Teknolojisi ve anakartlarda Dijital VRM tasar?mlar? gibi enerji tasarrufu sa?layan tasar?mlar d???nda ASUS, daha fazla çevre dostu tasar?mlar, sat?n alma, üretim ve pazarlama, ara?t?rma ve geli?tirme için çok istekli bir ?ekilde çal??maktad?r. Halojensiz anakartlar (P7P55D-E/HF) ve monitörleri teknoloji piyasas?na kazand?ran ilk isim oldu?umuz için gurur duyuyorum. Bu durum Green ASUS’un sadece ba?lang?c?d?r. Tüketiciler yak?n gelecekte bizden daha yenilikçi do?a dostu ürünler bekleyebilirler” diyerek ?irketin çevre dostu ba?ar?lar?ndan dolay? gurur duydu?unu belirtti.

ASUS’un ye?il giri?imleri hakk?nda daha fazla bilgi için http://csr.asus.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Bir Cevap Yazın