Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Haber – Cep telefonunda çığır açacak buluş!

Haber, O?uzhan Özcan’?n dünyamobilve ileti?im teknolojileri devi ?sveç’te büyük yank? bulan çal??mas?, cep telefonlar? arac?l???yla 2 boyutlu ’’hayalet görüntülerin’’ görüntülenmesi ve mekanla ili?kilendirilerek bu görüntülerin hareketlendirilmesine imkan sa?l?yor.

Teknolojinin ilk prototipi, bu y?l?n sonunda ?sveç’teki ünlü Vastmanlandas Müzesi’nde dünyaya tan?t?lacak.

Teknoloji, sa?l?ktan, e?lence ve oyun sektörüne, güvenlik uygulamalar?na kadar pek çok sektörde yeni grafik uygulamalar? yap?lmas?na da olanak tan?yacak.

AA muhabirine çal??malar?na ili?kin bilgi veren Prof. Dr. Özcan, küçük bilgisayarlar?n cep telefonlar?na adaptasyonuyla cep telefonlar?yla her türlü bilgi, ileti?im vemedyauygulamalar?n?n yap?labilir hale geldi?ini ifade etti.

Özcan, bir fizik profesörü ve birbilgisayarmühendisi profesörünün yer ald??? ve ba?kanl???n? yürüttü?ü ekiplerinin mobil cihazlarda mekanla 2 boyutlu görüntü aras?ndaki ili?kiye yeni bir boyut kazand?ran bir teknoloji geli?tirdiklerini aç?klad?.

Özcan, teknolojinin uygulamalar?n? ?öyle anlatt?:

’’Söz konusu teknolojide, cep telefonu içindeki bilgisayar yaz?l?m? ve 2 boyutlu görselleri bar?nd?ran üç boyutlu bilgisayar modeli, bulunan mekanla çak??t?r?l?yor ve kullan?c? cep telefonunu hareket ettirdi?i zaman mekan içindeki iki boyutlu imgeleri hayalet görüntüler olarak görmeye ba?l?yor. Cep telefonu, çak??t??? iki boyutlu görseller cep telefonu penceresinden bakarak o hayalet görüntülerin bir parças?n? görebiliyor.

Ortaya koydu?um tasar?mda, bir mekan içinde yatay ve dü?ey halde hayalet resimler ve videolar bulundu?u varsay?ls?n. Cep telefonunu elde bir büyüteç gibi tutularak hayalet 2 boyutlu görüntülere bu görseller gözle görülebilir bir hale geliyor.

Ayn? ?ekilde bir metre ötedeki bir ba?ka hayalet imgeye cep telefonunuzu ilerletti?inizde onu da görme ?ans?na sahip oluyorsunuz. Bugüne kadar bu senaryo teknik olarak yap?lam?yordu. Bir fizik profesörü ile bir bilgisayar mühendisi profesörü ortaya koydu?um bu tasar?m fikrini dört ayl?k bir çal??ma yaparak gerçekle?tirmeyi ba?ard?.’’

-’’CEPTE YEN? B?R ÇI?IR AÇILIYOR’’-

Geli?tirilen teknolojide, kullan?c?n?n, mekan?n ortas?nda duran video görüntülerine nas?l ula?abilece?ini, ula?t???nda bu video görüntülerini makinenin nas?l alg?layabilece?ine dair bugüne kadar yap?lm?? bir grafik arayüz çözümünün bulunmad???n? aktaran Özcan, ’’Biz bu çal??mam?zla beklenen grafik arayüz çözümlerini ortaya koyduk. Bu olay cep telefonu uygulamalar?nda bir ç???r aç?yor’’ diye konu?tu.

Uygulaman?n sa?l?ktan, ticarete, e?lence ve oyun sektörüne ve güvenlik uygulamalar?na kadar pek çok alanda fonksiyonel çözümler getirilmesini de sa?layaca??n? kaydeden Özcan, ’’Bu uygulama, bugüne kadar grafik arayüzlerde çözülmemi? binlerce tasar?m probleminin çözümü anlam?na da geliyor’’ dedi.

Projelerinin ?sveç devletinin çok önemli desteklerinden biri olan ’’Tasar?m Geli?tirme Deste?i’’ ald???n? bildiren Özcan, ayn? zamanda ?sveç’in çok önemli müze a?lar?ndan biri olan Vastmanlands Müzesi’nde teknolojiye ait ilk prototiplerin bu y?l?n sonunda dünyaya tan?t?laca??n? bildirdi.

Teknolojinin ticari ürüne dönü?türülmesi için çal??malara devam ettiklerini belirten Özcan, cep telefonu firmalar? ile de görü?melerinin sürdü?ünü aktard?.

-MOB?L DÜNYADA ÖNCÜ B?R TÜRK-

Teknolojinin geli?mesinde Türk bilim adam? olarak katk?s?n?n önemli oldu?una i?aret eden Özcan, ’’?sveç cep telefonu, ileti?im araçlar? aç?s?ndan son derece geli?mi? bir ülke. Skype’? geli?tiren de bu ülke. Cepte ç???r açacak böyle bir teknolojide öncü ülkeler aras?nda bulunan ?sveç’teki endüstriye bir Türk profesör olarak önderlik etmek son derece önemli diye dü?ünüyorum’’ diye konu?tu.

Prof. Dr. Özcan, teknolojilerinin patent çal??malar?n?n sürmesi nedeniyle teknolojiye ait detay bilgiler veremeyece?ini, ancak ba?ta ?sveç olmak üzere teknolojinin tüm bilim çevrelerinde geni? yank? buldu?unu sözlerine ekledi.

AA

Haber – Cep telefonunda ç???r açacak bulu?!
haber

Bir Cevap Yazın