Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Haber – Cep Telefonunda Yalan Ölçer Uygulaması

Haber, Bir GSM operatörü abonelerine “yalan ölçer cebinizde” mesaj? göndermeye ba?lad?. Tüketiciler Birli?i uygulamaya tepki gösterdi.

Tüketiciler Birli?i Genel Ba?kan? Naz?m Kaya, yapt??? aç?klamada, son dönemlerde, cep telefonlar?na gönderilen k?sa mesajda “Yalan ölçer cebizinde! Cep telefonunuz ile insanlar?n sesisndeki stres seviyelerini ölçerek yalan söyleyip söylemediklerini bulun. Lie o meter uygulamas? sadece0.99 TL’ye cebinizde” ifadelerinin yer ald???n? belirtti.

Uygulamay? indirmek için linkin bile gönderildi?i mesajla GSM operatörünün yeni bir kazanç kap?s? buldu?unu ileri süren Kaya, ?öyle konu?tu:

“Söz konusu operatör, yeni uygulamalar?yla yalan söyleyen tüketicileri kar?? tarafa bildirece?ini taahhüt etmektedir. Firma, taahhüt etti?i hizmetlerdeki kaliteyi artt?rmak, tüketici hak ihlallerini ortadan kald?rmak, ?ikayetleri asgari seviyelere indirmek yerine, metafizik özellikleri kullanarak farkl? rollere soyunmu?tur. Operatör, tüketiciyi ve abonelerini potansiyel yalanc? saym??t?r. Kald? ki, taahhüt etti?i hizmeti çe?itli etkenlerden dolay? yerine getiremeyecek olan firma, do?ru söyleyeni bile yalanc? göstererek sosyal ili?kilerin bozguncusu olmaya adayl???n? aç?klam??t?r.”

Kaya, taahhüt etti?i hizmeti çe?itli etkenlerden dolay? yerine getirmeyecek olan firma, do?ru söyleyeni bile yalanc? göstererek sosyal ili?kilerin bozguncusu olmaya adayl???n? aç?klma?t?r.”

Kaya, mesajda anlat?lan “yalan ölçer”in uygulama ya da oyun olabilece?ini belirterek, “oyun nise, mesajdaki içeri?e bak?ld???nda tüketiciyi aldatma vard?r. Aboneler, merak edip indirdiklerinde belirli bir ücret ödeyecekler” dedi..

Firman?n asli görevlerini yerine geitrecek çal??malar?n? yaparak tüketici memnuniyetini art?rrmas? gerekti?ini vurgulayan Kaya, “Uygulaman?n iptal edilmemesi halinde aldat?c?, yan?lt?c?, olmas? nedeniyle, adli ve idari mercilere ba?vurumuzu yaparak firman?n mahkumiyetini sa?lamaya kararl?y?z” diye konu?tu.

Söz konusu uygulaman?n detayl? bilgisinde ise ?u bilgiler yer al?yor:

“Lie-o-meter sizin ya da bir ba?kas?n?n baz? ho? olmayan konularda yalan söyleyip söylemedi?ini gösteren ak?ll? bir uygulamad?r. Cep telefonunuz ile insanlar?n sesindeki stres seviyelerini ölçerek yalan söyleyip söylemediklerini bulun. Lie-o-Meter cep telefonunuzu bir do?ruluk ölçere çevirmektedir. Her durumda ve herhangi bir zamanda çal??abilmektedir.”

Haber – Cep Telefonunda Yalan Ölçer Uygulamas?
haber

Bir Cevap Yazın