Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Hala web sitesi olmayanlara fırsat

BUTTIM (Bursa Uluslararas? Tekstil ve Ticaret ...Image via Wikipedia
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen Web Sitesi zorunlulu?una TTNET’ten kolay çözüm.

??letmeler, TTNET ??yerim paketlerinde ücretsiz sunulan Webim sayesinde yeni Türk Ticaret Kanunu’yla zorunlu k?l?nan web sitesi hizmetini kar??l?yabilecekler.

TTNET Pazarlama Mü?teri ve Yönetimi Direktörü Taylan Korkmazer TTNET Webim’in yeni Türk Ticaret Kanunu’nun getirdi?i kriterleri kar??layan; yönetilebilir, güncellenebilir ve kolay kullan?labilen bir yap?s? oldu?unu belirterek, i?letmelere internet dünyas?nda yer alma ve dünyaya aç?larak büyümede yard?mc? oldu?unu söyledi.

TTNET Webim ile programlama bilgisine veya ayr?ca bir yaz?l?m hizmetine gerek duyulmad???n? anlatan Korkmazer, “Türkçe arayüzü sayesinde de kolay kurulum ve kullan?m sunuyor. De?i?ik renk, resim ve tasar?m seçenekleri ile sektörlere özel farkl? alternatifte web sitesi hizmeti sunan TTNET Webim ile i?letmeler; kurumsal, güvenilir ve güçlü TTNET altyap?s? sayesinde teknik destek ve bak?mda da avantaja sahip oluyor” dedi.

Webim hizmetinin ücretsiz sunuldu?u ve bugün 850 bin aboneye ula?an TTNET ??yerim Paketleri, i?letmelerin tüm ileti?im ihtiyaçlar?na yönelik di?er çözümlerini de en avantajl? fiyatlarla sunuyor. ??yerim abonelerinden 160 bin abone webim hizmetinden faydalan?yor. Ayr?ca Kurumsal e-posta hizmeti ile mü?terileriyle kolay, masrafs?z ve direkt ileti?ime geçebiliyorlar.

Webim ile i?yerinize ait ücretsiz web sayfas? açabilmenizi çin TTNET’in ??yerimpaketlerinden bir tanesine abone olman?z gerekiyor.

Bir Cevap Yazın