Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

Hediyelik 10 Kitap

Bookstore cat at Ophelias BooksImage by brewbooks via Flickr
Hediyelik 10 KitapHavalar?n iyice so?udu?u, k??l?klar?n dolaplardaki yerlerini ald???, ana haber bültenlerinin gediklisi “Kar geliyor!” haberlerinin ço?ald??? mevsim k?? geldi çatt? bile! Üstelik y?lba?? da geldi. Biz de hem so?uk k?? günlerinde eve kapan?p kalanlar?n ho?ça vakit geçirmelerini sa?layacak hem de y?lba?? hediyesi olarak kitab? tercih edecek olanlara rehber olacak küçük bir liste yapal?m dedik…
Otostopçunun Galaksi Rehberi: Maceraperest arkada??n?za al?nacak bir hediye ar?yorsan?z bu kitap tam size göre! Otostopçunun Galaksi Rehberi, ?ngiliz yazar Douglas Adams taraf?ndan yarat?lan ünlü bir bilim kurgu serisi. ?lginç olay ve karakterleri, de?i?ik espri anlay???, e?lenceli yap?s?yla gençlerin fenomen kitaplar?ndan olan eserde, evrendeki tüm sorular?n cevab? da gizli! Cevab?n nas?l “42 say?s?” oldu?unu ise ancak kitab? okursan?z anlayabilirsiniz!
?eker Portakal?: Kimi kitaplar “her kütüphanede bulunmas? gereken” kategorisinde yer al?r. Vasconcelos’un ?eker Portakal? da onlardan birisi. Fakir bir ailenin yaramaz ama ak?ll? çocu?u Zézé’nin maceralar? ve hüzünlü öyküsü ?eker Portakal?’n? modas? hiç geçmeyen kitaplardan birisi haline getiriyor.
Film Kulübü: Yazar David Gilmour’un o?lu David’le ya?ad??? bir dönemi anlatan kitap, filmler üzerinden konu?arak yepyeni bir ili?ki kuran baba ve o?lunun hikayesini içeriyor. Kitap sadece kitapseverler için de?il sinemaseverler için de keyifli saatler vaat ediyor.
Dörtlükler: Matematik ve astronomide yapt??? çal??malarla ça??n?n önde gelen bilginlerinden olan Ömer Hayyam, dörtlükler halinde yazd??? rubailerle de neden dünyan?n en çok okunan ?airlerinden birisi oldu?unu kan?tl?yor. Onun, hayat? yepyeni bir bak?? aç?s?yla görmenize yard?mc? olarak dörtlükleri tam bir ba?ucu kitab? olacak nitelikte.
??imdeyim Gücümdeyim: Umut Sar?kaya, Türkiye’nin en çok takip edilen karikatüristlerinden birisi. Uykusuz dergisinde her hafta yay?mlanan çizimleriyle kitlelerin yak?ndan takip etti?i bir isim olan genç karikatüristin dergideki kö?esinde yer alan karikatürlerinden olu?an kitap, mizahseverler ve e?lenceli zaman geçirmek isteyenler için birebir.

Puslu K?talar Atlas?: Geçmi? üzerine, dünya hali üzerine, dü?ler ve “puslu k?talar” üzerine bir roman; iyi edebiyat, müthi? bir fantezi dünyas?… Puslu K?talar Atlas?, Uzun ?hsan Efendi’nin ya?ad?klar?yla okuru yepyeni bir dünyaya sokarken, ?hsan Oktay Anar’?n büyülü kalemiyle tan??mak için de çok iyi bir ba?lang?ç.
Bilinmeyen Adan?n Öyküsü: “Bir gün bir adam kral?n kap?s?n? çalar ve ondan bir tekne ister…” diye ba?layan bu k?sa kitap okuyucusuna öyle çok ?ey vaat ediyor ki, hediye etmeden önce kitab?n kapa??n? açmaman?z? öneriyoruz. Çünkü Jose Saramago’nun insan? kendinden alan kelimelerinin etkisine kap?l?p, hediyenizi arkada??n?za vermekten vazgeçmenizi istemeyiz.
Satranç: Stefan Zweig, gerek yaratt??? atmosfer gerek yapt??? psikolojik çözümlemelerle dünya edebiyat?n?n en etkileyici yazarlar?ndan birisi. Bir gemide geçen Satranç mükemmel satranç oynayan Dr. B.’nin öyküsü: Dünya ?ampiyonu Mirko Czentovic’le oynad??? satranç partisi boyunca bir yandan Dr. B.’nin s?rlar?n? ö?renen okuyucu bir yandan da insan psikolojisinin derinliklerine do?ru bir yolculuk yap?yor.
Tanr? Olmak ?steyen Otobüs ?oförü: Kitap hakk?nda yaz?lan övgü sözcüklerinden birinin “Kitap okumay? sevmeyenler bile ba??ml?s? olacak” oldu?unu söylersek herhalde nas?l bir kitaptan söz etti?imiz daha iyi anla??l?r. Etgar Keret’in ironi ve kara mizah dolu kitab? k?sa hikayelerden olu?uyor; fantezi ve gerçekli?i birbirine heyecan verici ?ekilde kar??t?r?yor.
Çavdar Tarlas?nda Çocuklar: Ölmeden önce okunulmas? gereken 1001 kitaptan birisi olarak gösterilen bu kitap unvan?n? öylesine hak ediyor ki! J.D. Salinger’?n ölümsüz eseri edebiyat tarihinin en me?hur roman kahramanlar?ndan birisi olan ergenlik ça??ndaki Holden Caulfield’in maceralar?n? anlat?yor. Tüm dünyada onlarca dile çevrilen, say?s?z taraftar? bulunan bu eser bildi?imiz klasiklerden de?il. Çavdar Tarlas?nda Çocuklar listemizin olmazsa olmazlar?ndan.

Enhanced by Zemanta

Bir Cevap Yazın