Cep Telefonu Modelleri | Cep Telefonları | Cep Telefonu Fiyatları Rotating Header Image

HTC ile Facebook ve Twitter

Haber, HTC ChaCha ve htc Salsa isimleri gibi renkli tasar?mlar? ile do?rudan internet müptelalar?n? hedefliyor. Her iki telefon da Android Gingerbread 2.3 yüklü. Ancak fiyat? henüz belli de?il. 2011’in bahar aylar?nda piyasada olacaklar.

’’HTC ChaCha

HTC’den gelen bas?n bültenini aynen yay?nl?yoruz:

Mobile World Congress’te (Mobil Dünya Kongresi) tan?t?lan HTC Sense temelli alt? yeni cihaz aras?nda yer alan HTC ChaCha ve HTC Salsa, sosyal payla??m a?? Facebook’un kilit uygulamalar?na tek dokunu?la eri?im sa?layan, HTC Sense deneyimine entegre, özel bir tu?a sahip.

HTC Corporation CEO’su Peter Chou, “HTC her zaman farkl? insanlar?n, farkl? istekleri olabilece?ini bildi. Bu anlay??la tasarlanan HTC ChaCha ve HTC Salsa Facebook’a mobil bir cihazdan ula?mak için farkl? yollar sunuyorlar. Facebook dünya çap?nda 500 milyonu a?k?n aktif kullan?c?s?yla herkes için sosyal payla??m ile e? anlaml? hale geldi. Biz de muazzam bir cazibesi olan bu sosyal a?la ba?lant?l? en üst düzey telefonlar yaratmak istedik.” dedi.

Geli?tirilen yeni uygulama hakk?nda konu?an Facebook Mobile Business Ba?kan? Henri Moissinac, “HTC ile uzun y?llard?r Facebook’u telefonlar?na ta??mak için çal???yoruz; HTC ChaCha ve HTC Salsa bu çal??malar?n sonucudur. HTC, Facebook’u yeni cihazlar?na inovatif bir eri?im yolu ile ta??rken herkesin istedi?i yerde ve istedi?i zaman kolayl?kla bilgi payla?abilmesini sa?l?yor.” dedi.

’’HTC SalsaHTC ChaCha ve HTC Salsa üzerinde, içeri?e duyarl? tasarlanan Facebook tu?u, içerik payla??m?nda ya da güncellemeler oldu?unda ???kla hafifçe uyar? veriyor. Tu?a tek dokunu?la durumunuzu güncelleyebiliyor, foto?raf yükleyebiliyor, websitesi payla?abiliyor, dinledi?iniz parçalar? gönderebiliyor, bulundu?unuz yeri i?aretleyebiliyor ve çok daha fazlas?n? yapabiliyorsunuz. Örne?in, telefonunuzla arkada?lar?n?z?n foto?raflar?n? çekip sadece tek tu?a basarak an?nda Facebook’a yükleyebiliyorsunuz. Veya telefonunuzla dinledi?iniz müzi?i tek tu?la arkada?lar?n?zla payla?abiliyorsunuz. Uygulama arac?l??? ile dinledi?iniz ?ark? Facebook üzerinde otomatik olarak tan?mlanarak payla??l?yor.

En son sürüm Android Gingerbread 2.3.3’e sahip bu cihazlar, ayr?ca HTC Sense deneyimi arac?l??? ile Facebook mobil deneyimini ya?amak için en son HTC Sense özelliklerine sahipler. Telefonla arama yapt???n?zda ekran arkada??n?z?n statüsünü ve foto?raflar?n? görebiliyor, hatta yakla?an do?um gününü bile haber alabiliyorsunuz. Ayn? güncellemeler bir Facebook arkada??n?zdan telefon geldi?inde de görüntüleniyor. Ayr?ca telefon rehberinizde bulunan ki?ilere Facebook üzerinden ula?man?z veya yeni Facebook markal? k?sayollar ile cihaz?n?z? ki?ile?tirmeniz sa?lan?yor.

HTC ChaCha ve HTC Salsa, Facebook Chat ve Mesaj kullan?m? ile arkada?lar?n?zla ba?lant?da kalman?z? kolayla?t?r?yor. Facebook mesajlar?n?z ve sohbetleriniz telefonunuzla uyum sa?l?yor ve normal mesajlar?n?z ve e-postalar?n?z ile birlikte gelen kutunuzda görünüyor.

Facebook nesline özel ak?ll? telefon ile ba?lant?da kal?n – HTC ChaCha

Arkada?lar?n?zla her zaman her yerde temas halinde olman?za olanak tan?yan HTC ChaCha, kusursuz sosyal ba?lant?l? bir deneyim sa?lamak için tasarland?. Benzersiz e?ik tasar?m?, ekran? ve fiziki QWERTY klavyeyi ?ekillendirerek izlemesi kolay, yazmas? rahat bir kullan?m sunuyor. Otofokuslu ve LED fla?l? 5 megapiksel renkli kamera ile ön VAG kamera içeren HTC ChaCha’n?n çift kameras?yla özel anlar? canl?, yüksek çözünürlüklü ayr?nt?lar ile yakalay?n ve arkada?lar?n?zla görüntülü sohbet edin. Ayr?ca ChaCha 480 x 320 çözünürlü?e sahip 2.6” inç dokunmatik ekran? ile ?nternet’i de parmaklar?n?z?n ucuna getiriyor.

Facebook arkada?lar?n?z sizi hiç bu kadar yak?nlar?nda hissetmediler – HTC Salsa

HTC ChaCha gibi kapsaml? Facebook uygulamas? özelli?iyle öne ç?kan HTC Salsa, h?zl? ve yüksek performansl? ak?ll? telefon deneyimi sunuyor. 5 megapiksel kamera ile yüksek çözünürlüklü foto?raf ve video çekerek 480 x 320 çözünürlü?e sahip, 3.4” inç, dokunmatik ekranda an?nda arkada?lar?n?zla payla??n. Tek tu?a dokunarak foto?raflar?n?z? Facebook’a yükleyin. Yüz yüze sohbet için öne bakan VGA kameras?, yüksek kaliteli görüntülü konu?maya olanak tan?yor.

Ula??labilirlikHTC ChaCha ve HTC Salsa 2. çeyrek itibariyle belli ba?l? Avrupa ve Asya pazarlar?nda geni? ölçüde eri?ilebilir olacak. HTC, bu benzersiz kullan?c? deneyimini, Amerika’da y?l?n sonuna do?ru AT A ile markete sunmay? planl?yor.

pcextra

HTC Facebook Twitter
HTC ile Facebook ve Twitter
haber

Bir Cevap Yazın